DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE TÜZÜĞÜ

 

KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI

(18/1986, 39/1992, 58/1992, 37/1997 ve 37/2011 Sayılı Yasalar)

Madde 4(2)(F), 33 ve 34 Altında Yapılan Tüzük.

 

Bu Tüzük, DAÜ Döner Sermaye (Değişiklik No.1/90 – 1/19) Tüzüğü’nü de kapsamaktadır.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’nın 4’üncü maddesinin (2)’nci fıkrasının (F) bendinin, 33’üncü ve 34’üncü maddelerinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.

 

BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER

Kısa İsim

19.07.1988

R.G. 68

EK III

A.E. 323,

08.03.1990

R.G. 25

EK III

A.E. 91,

29.01.1991

R.G. 13

EK III

A.E. 39,

28.10.1994

R.G. 121

EK III

A.E. 553,

19.12.2019

R.G. 179

EK III

A.E. 921

1.

Bu Tüzük “Doğu Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye Tüzüğü” olarak isimlendirilir.

Tefsir

2.

Bu Tüzük’te metin başka türlü gerektirmedikçe “Dekan”, “Fakülte”, “Geçici Personel”, “Rektör”, “Sözleşmeli Personel”, “Üniversite”, “Yüksek Okul”, “Vakıf Yöneticiler Kurulu” deyimleri 18/1986 sayılı Kuzey Kıbrıs Eğitim ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kuruluş Yasası’ndaki deyimler için verilen anlam ve karşılıklarını anlatır. “Fon”, döner sermaye fonunu anlatır. “Yönetsel Hizmetler”, 742 sayılı Doğu Akdeniz Üniversitesi Yönetsel Hizmetler Personeli’nin Kadro ve Çalışma Tüzüğü’nde tarif edilen hizmetleri anlatır.

Amaç

3.

Bu Tüzük, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı kurulacak Döner Sermaye işletmelerinin çalışma ve yönetimleri ile ilgili esasları düzenlemeyi amaçlar.

Kapsam

4.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı birimlerde kurulacak tüm Döner Sermaye işletmelerinde bu Tüzük hükümleri uygulanır.

 

BÖLÜM II

DÖNER SERMAYE ÇALIŞMA ESASLARI

Yapılacak İş ve Hizmetler

5.

Döner Sermaye ile aşağıdaki işler yapılır.

28.10.1994

R.G. 121

EK III

A.E. 553

 

 (1)     Üniversite’nin Akademik ve Yönetsel faaliyetleri ile ilgili her türlü mal üretimi, inşaat, montaj, bakım ve onarım işleri ile proje ve danışmanlık hizmetleri.

 (2)     Üniversite’nin Akademik faaliyetleri kapsamına giren konularda eğitim, danışmanlık, proje, deney, analiz ve ölçüm hizmetleri;

 (3)     Üniversite’nin Yönetsel işler kapsamına giren konularda veya öğrencilerin Üniversite içindeki her türlü ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik hizmetler;

08.03.1990

R.G. 25

EK III

A.E. 91

 

 (4)     Üniversite tarafından ithal edilen ve üretilen mal ve hizmetlerin Üniversite içinde veya dışında değerlendirilmesine ilişkin pazarlama ve satış faaliyetleri ve bu amaç için ticari unvan kullanılması.

Verimlilik ve Kârlılık

6.

Döner Sermaye Fonuna bağlı işletme birimlerinin 5. maddede sayılan faaliyetleri piyasa ve rekabet koşulları da dikkate alınarak verimlilik ve kârlılık esasları çerçevesinde yürütülür.

Döner Fonu ve Kullanımı

7.

 (1)     Döner Sermaye İşletmelerinin hizmet vermesini Sermaye sağlamak amacıyla bir döner sermaye fonu. oluşturulur. Bu fonun asgari sermayesi 50 milyon. TL'dir. Gerek görülmesi halinde bu fona Vakıf Yöneticiler Kurulu kararı ile ek ödenek tahsis edilebilir veya borçlandırılabilir.

 (2)     Bu sermaye, döner sermaye işletmelerine, yapılacak hizmetin konusu, niteliği, kapsamı gibi belirli ölçüler göz önünde tutularak Döner Sermaye Yönetim Kurulu tarafından dağıtılır.

 (3)     Sonradan kurulacak Döner Sermaye İşletme Birimlerine (1.) fıkrada belirtilen sermaye miktarı artırılmak sureti ile döner sermaye tahsis edilebilir.

Döner Sermaye Karları

8.

Fondan döner sermaye işletme birimlerine ayrılan. sermaye tutarları, kendilerine tahsis edilmiş bulunan sermaye miktarlarına ulaşıncaya kadar elde edilen kârları ödenmiş sermayelerine eklenir. Ödenmiş sermaye miktarına ulaştıktan sonra, döner sermaye işletmesinde elde edilen kârlar, ilgili mali yıl sonunda Üniversite bütçesine gelir kaydedilir. Ancak bu kârlar Vakıf Yöneticiler Kurulu kararı ile sermaye artırımı amacıyla kısmen veya tamamen döner sermaye Fonuna da bırakılabilir.

Zararların Mahsubu

9.

Döner Sermaye zararları fondan düşülmeyerek özel bir hesapta bekletilir ve ertesi yılların kârları ile kapatılır.

Döner Sermaye Bütçeleri

29.01.1991

R.G. 13

EK III

A.E. 39

10.

Döner Sermaye İşletmeleri’nin her birim için Üniversite bütçe esaslarına uygun şekilde yıllık bütçe hazırlanır. Bu bütçelerde öngörülen toplam gider Üniversite Bütçesi’nin Gider Cetveli’nde gider ödeneği olarak veya toplam gelirler fazlası ise Gelir Cetveli’nde gelir ödeneği olarak kaydedilir.

 

BÖLÜM III

YÖNETİM

Yönetim Organları

11.

Döner Sermaye İşletmeleri, aşağıdaki Yönetim Organlarından oluşur:

 (1)     Döner Sermaye İşletmeleri Yönetim Kurulu;

 (2)     Döner Sermaye İşletmesi Birim Başkanlığı.

Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Toplanma Şekli

12.

 

28.10.1994

R.G. 121

EK III

A.E. 553

 

 (1)     Döner Sermaye İşletmeleri Yönetim Kurulu, Rektör’ün Başkanlığında, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Dekanlar,Yüksek Okul Müdürleri ve Hazırlık Okulu Müdürü’nden oluşur.

 (2)     Döner Sermaye İşletmeleri Yönetim Kurulu, her eğitim‑öğretim yarıyılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az dört defa ve Rektörün gerekli gördüğü hallerde toplanır.

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

13.

 (1)     Yönetim Kurulu,Döner Sermaye İşletmelerinin, yönetim gelişim ve sürekliliği ile ilgili konularda yetkili yürütme ve karar organıdır.

 (2)     Yönetim Kurulu, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde ve sürelerde Döner Sermaye Birim Başkanlıklarına devredebilir.

 (3)     Yönetim Kurulunun başlıca görevleri şunlardır:

 

 

 

(a)

Döner Sermaye İşletmeleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayına sunmak;

 

 

 

(b)

Döner Sermaye İşletmelerinin kuruluş ve çalışma amaçlarını gerçekleştirmek için yönetme yetkisini kullanmak;

28.10.1994

R.G. 121

EK III

A.E. 553,

19.12.2019

R.G. 179

EK III

A.E. 921

 

 

(c)

Döner sermaye birimlerinde istihdam edilecek personelin kadro ve çalışma kurallarını belirlemek ve Vakıf Yöneticiler Kurulu onayına sunmak;

19.12.2019

R.G. 179

EK III

A.E. 921

 

 

(ç)

Döner Sermaye İşletmeleri amaçları için çalıştırılacak personeli, geçici veya sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere Vakıf Yöneticiler Kurulu onayına sunmak;

 

 

 

(d)

Döner Sermaye İşletmeleri amaçları için istihdam edilen personel ile ilgili görevlendirme, yer değiştirme ve disiplin işlemleri hakkında karar vermek;

 

 

 

(e)

Yıllık çalışma raporlarını hazırlatmak, birimlerden ve Döner Sermaye İşletmeleri Birim Başkanlıklarından gelecek öneri ve raporları değerlendirmek, ve bu raporlar ışığında görüş ve önerilerini Vakıf Yöneticiler Kurulu’na iletmek;

 

 

 

(f)

Döner Sermaye İşletmelerin Bütçesini hazırlamak yıllık faaliyet raporu ile birlikte Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayına sunmak;

 

 

 

(g)

Döner Sermaye İşletme Birimlerinin faaliyetlerini denetlemek, bunlarla ilgili gerekli işlemleri yapmak;

 

 

 

(h)

Yeni Döner Sermaye İşletme Birimlerinin kurulmasına veya mevcut birimlerin kapatılmasına ilişkin karar oluşturmak ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayına sunmak;

 

 

 

(i)

Döner Sermaye İşletme Birimleri için iş kabulü usulleri ve kıstaslarını saptamak.

28.10.1994

R.G. 121

EK III

A.E. 553

 

 

(j)

Döner sermaye birimlerinde uygulanacak satınalma ve ihale kurallarını belirlemek.

Döner Sermaye Birim Başkanı

28.10.1994

R.G. 121

EK III

A.E. 553,

19.12.2019

R.G. 179

EK III

A.E. 921

14.

Akademik Birimlerde Fakülte Dekanları ve Yüksek Okul Müdürleri yönetsel birimlerde döner sermaye işletmelerinin kurulduğu birimin amiri döner sermaye İşletmesi birim başkanı olur.

İhtiyaç duyulması halinde, Döner Sermaye Yönetim Kurulu kararıyla, Birim Başkanı olarak görevlendirilmek üzere Vakıf Yöneticiler Kurulu onayı ile Üniversite içinden veya dışından eleman istihdam edilebilir.

Döner Sermaye Birim Başkanının Görev Yetki ve Sorumlulukları

15.

Döner Sermaye Birim Başkanı ilgili Döner Sermaye Biriminin yönetim, gelişim ve sürekliliği ile ilgili konularda yetkili amirdir. Döner Sermaye Birimi Başkanının başlıca görevleri şunlardır:

 

(1)    

İlgili Döner Sermaye Biriminin çalışma programları gereğince düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak;

 

 

(2)    

Birimin gelişmesi ile ilgili konularda çalışmalar yapmak ve Döner Sermaye Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak;

 

 

(3)    

Döner Sermaye İşletmeleri Yönetim Kurulunca saptanacak usul ve kıstaslar çerçevesinde iş kabullerini yapmak, veya iş kabulü konularında Döner Sermaye İşletmeleri Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak;

 

 

(4)    

Birimin yıllık bütçesini ve çalışma raporlarını hazırlamak ve Döner Sermaye Yönetim Kuruluna sunmak;

 

 

(5)    

Ücretli veya maaşlı olarak Döner Sermaye Biriminde çalışan personelin çalışma saatleri ve iş programlarını düzenlemek; bu personel ile ilgili ücret, maaş ve disiplin konularında Döner Sermaye Yönetim Kuruluna rapor sunmak ve önerilerde bulunmak;

 

 

(6)    

Döner Sermaye Yönetim Kurulu tarafından onaylanan proje ve konularda birimle ilgili gerekli iş ve hizmetlerin yapılmasını sağlamak ve Döner Sermaye Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yapmak.

Yatırım Malları ve Hammadde Malzeme Alımları

28.10.1994

R.G. 121

EK III

A.E. 553

16.

Döner sermaye birimlerinin mal veya hizmet alımları Döner Sermaye Yönetim Kurulu’nca belirlenen Satınalma ve İhale Kuralları’na uygun olarak yürütülür.

Personel ve Hizmet Alımları

19.12.2019

R.G. 179

EK III

A.E. 921

17.

Döner Sermaye İşletmeleri için, Üniversitede görevli personele ilave olarak, gerekli gördüğü hallerde, Üniversite dışından ve tamamen Döner Sermaye kapsamında çalıştırılmak üzere geçici veya sözleşmeli statüde Vakıf Yöneticiler Kurulu onayı ile personel istihdam edilebilir. Yine gerekli görüldüğü takdirde, iş ve hizmetlerin bir kısmı Üniversite dışından temin edilebilir.

İta Amirliği

18.

Döner Sermaye İşletmelerinin ita amiri Rektördür. Rektör, ita amirliği yetkisini gerekli gördüğü hal ve oranlarda Döner Sermaye Birim Başkanlıklarına veya uygun göreceği diğer görevlilere devredebilir.

Komptrolörlük

28.10.1994

R.G. 121

EK III

A.E. 553

19.

Üniversite’nin Satınalma ve Envanter Kontrol işlerinden sorumlu birimi, Döner Sermaye İşletmeleri’nin de Satınalma ve Envanter Kontrol birimidir. Ancak ihtiyaç duyulması halinde Döner Sermaye Yönetim Kurulu kararıyla, Döner Sermaye İşletmeleri’nin satınalma ve envanter kontrol işlerini yürütmek üzere, ayrı birim veya birimler oluşturulabilir.

Personel ve Mali İşler

28.10.1994

R.G. 121

EK III

A.E. 553

20.

 (1)     Üniversite’nin Personel İşleri Birimi, Döner Sermaye İşletmeleri’nin de Personel İşleri Birimidir. Ancak ihtiyaç duyulması halinde, Döner Sermaye Yönetim Kurulu kararıyla, Döner Sermaye İşletmeleri’nin personel işlerini yürütmek üzere ayrı birim veya birimler oluşturulabilir.

 (2)     Üniversite’nin Mali İşler Birimi Döner Sermaye İşletmeleri’nin de Mali İşler Birimidir. Ancak ihtiyaç duyulması halinde, Döner Sermaye Yönetim Kurulu kararıyla, Döner Sermaye İşletmeleri’nin Mali İşleri’ni yürütmek üzere ayrı birim veya birimler oluşturulabilir.

Yıllık Bilanço Hesapları

21.

Döner Sermaye İşletmelerinin yıllık bilanço ve hesaplar Döner Sermaye Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Üniversitenin yıllık faaliyet raporlarıyla birlikte Vakıf Yöneticiler Kuruluna sunulur.

Personele Yapılacak Ödemeler

22.

 (1)     Döner Sermaye İşletmelerinde  gerçekleştirilen iş ve hizmet sonucu elde edilecek gelirlerden iş veya hizmetin yapılmasına ilişkin her türlü masraf düşüldükten sonra kalan miktarın en çok %50’si iş veya hizmetin yapılmasında görev alan akademik veya teknik personele prim olarak ödenir. Ancak, Döner Sermaye İşletmeleri çerçevesinde yapılan iş veya hizmetlerde Üniversite imkanlarının kullanılmadığı hallerde ve mesai saatleri dışında verilen hizmetler için, hizmeti yapan personele verilecek prim‑oranı azami %80 olur.

 (2)     İş veya hizmetin yapılmasında görev alan personele yapılacak ödemeler, Döner Sermaye Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde olur.

 (3)     Ödemeler hizmetin tamamlandığı ay içinde iş veya hizmetin yapılmasında görev alan personelin alacağına kaydedilir ve fiili ödeme iş veya hizmetin ücreti tahsil edildikten sonra yapılır.

 (4)     Üniversitede atandıkları kadrolarda belirlenen görevlerin gereği olarak Döner Sermaye İşletme birimlerinde çalışan personele prim ödemesi yapılamaz.

Özel Katkı Primi

23.

Döner Sermaye faaliyetlerinin kârlı olması şartı ve Döner Sermaye Yönetim Kurulu kararı ile yapılan iş ve hizmetlere büyük katkı niteliğinde olduğu saptanan hizmetler için, katkıyı gerçekleştiren personele özel katkı primi verilebilir.

Personelin Tabi Olduğu Kurallar

28.10.1994

R.G. 121

EK III

A.E. 553

24.

Döner Sermaye Birimleri’nde Üniversite dışından istihdam edilen personel, özlük hakları ve diğer çalışma koşulları bakımından, Döner Sermaye Yönetim Kurulu’nca belirlenen kurallara tabi olurlar.

 

BÖLÜM IV

SON KURALLAR

Yürütme

25.

Bu Tüzük Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Yürürlük

26.

Bu Tüzük Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.