DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

YÖNETSEL HİZMETLER PERSONELİNİN KADRO VE ÇALIŞMA TÜZÜĞÜ

 

KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI

(18/1986, 39/1992, 58/1992, 37/1997 ve 37/2011 Sayılı Yasalar)

Madde 27(2) Altında Yapılan Tüzük.

 

Bu Tüzük “Doğu Akdeniz Üniversitesi Yönetsel Hizmetler Personelinin Kadro ve Çalışma (Değişiklik No.1/88 – 1/21) Tüzüğü”nü de kapsamaktadır.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’nın 27’nci maddesinin (2)’nci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.

 

BÖLÜM I

GENEL KURALLAR

Kısa İsim

19.12.1987

R.G. 139

EK III

A.E. 742,

29.04.1988

R.G. 43

EK III

A.E. 214,

28.12.1988

R.G. 121

EK III

A.E. 573,

05.04.1989

R.G. 41

EK III

A.E. 156,

08.03.1990

R.G. 25

EK III

A.E. 90,

21.09.1990

R.G. 99

EK III

A.E. 405,

23.09.1992

R.G. 93

EK III

A.E. 420,

08.10.1993

R.G. 104

EK III

A.E. 479,

19.03.1997

R.G. 30

EK III

A.E. 215,

12.05.1999

R.G. 60

EK III

A.E. 270,

18.10.1999

R.G. 136

EK III

A.E. 638,

23.05.2000

R.G. 63

EK III

AE. 339,

08.11.2001

R.G. 114

EK III

AE. 680,

13.08.2002

R.G. 81

EK III

A.E.492,

17.09.2003

R.G. 116

EK III

A.E. 657,

04.12.2003

R.G. 156

EK III

A.E. 825,

12.10.2004

R.G. 148

EK III

A.E. 568,

05.11.2007

R.G. 196

EK III

A.E.755,

14.03.2018

R.G. 28

EK III

A.E.250,

20.02.2019

R.G. 22

EK III

A.E.119,

28.03.2019

R.G. 43

EK III

A.E.229,

25.08.2021

R.G. 189

EK III

A.E.639

1.

Bu Tüzük, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Yönetsel Hizmetler Personelinin Kadro ve Çalışma Tüzüğü” olarak isimlendirilir.

Tefsir

2.

Bu Tüzük’te metin başka türlü gerektirmedikçe; “Aylık” Yönetsel Hizmetler Personelinin, hizmetleri karşılığında kadroya dayanılarak ay üzerinden verilen parayı anlatır; “Bakanlar Kurulu” KKTC Bakanlar Kurulu’nu anlatır; “Devlet” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni anlatır. “Hizmet Birimi” Üniversitedeki ortak hizmetlerin yürütülmesini sağlamak için kurulan alt hizmet birimi ve şubelerini anlatır. “Personel” Yönetsel Hizmetler Sınıfı Personelini anlatır; “Yasa” Başka bir anlamda kullanılmadığı takdirde 18/1986 sayılı Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’nı anlatır.

Amaç ve Kapsam

3.

Bu Tüzük, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve bağlı kuruluşlarındaki yönetsel hizmet birimlerinin kuruluşunu, işleyişini ve bu birimlerde görev yapan personelin kadro sayısını, hizmet koşullarını, atama, onaylama ve yükselmelerini, ödev, hak ve yükümlülüklerini, sorumluluklarını, aylık, ücret ve ödeneklerini, güvencelerini, disiplin işlemlerini kapsar ve bu hususların düzenlenmesini amaçlar.

Hizmetlerin Yürütülmesi

19.03.1997

R.G. 30

EK III

A.E. 215

4.

(1)

Üniversite’deki Yönetsel Hizmetler, Sürekli Personel, Sözleşmeli Personel, Devamlı Personel, Geçici Personel ile Sürekli ve Geçici İşçiler eliyle yürütülür.

 

 

(2)

Bu Tüzük amaçları bakımından;

05.04.1989

R.G. 41

EK III

A.E. 156,
19.03.1997

R.G. 30

EK III

A.E. 215

 

 

“Sürekli Personel” Üniversite Yönetsel Hizmetleri’nin gerektirdiği Asil ve Sürekli görevlere atanan ve asıl (Muvazzaf Tekaüdiyeli) kadroda görev yapan personeli anlatır.

08.10.1993

R.G. 104

EK III

A.E. 479,
19.03.1997

R.G. 30

EK III

A.E. 215

 

 

“Sözleşmeli Personel” Yönetsel Hizmetler’in gerektirdiği görevlerin yerine getirilmesi için sözleşme ile istihdam edilen personeli anlatır. Bu personelin sözleşme süreleri ve yenilenme koşulları 4A. maddesinde belirtildiği gibidir.

19.03.1997

R.G. 30

EK III

A.E. 215

 

 

“Devamlı Personel” Üniversite Yönetsel Hizmetleri’nin gerektirdiği görevlerin yerine getirilmesi için belirli bir süre sözleşmeli olarak çalıştıktan sonra devamlı olarak istihdam edilen ve yukarıda belirtilen “Muvazzaf Tekaüdiyeli” kadroda olmayan personeli anlatır.

19.03.1997

R.G. 30

EK III

A.E. 215

 

 

“Geçici Personel” hizmetlerin sürdürülmesini sağlamak üzere tamamen geçici olarak istihdam edilen ve hizmetlerin gerektirdiği aranan nitelikleri taşıyan personeli anlatır.

 

19.03.1997

R.G. 30

EK III

A.E. 215

 

 

“İşçiler” yukarıda belirtilenler dışında kalan kişilerdir.

Sözleşmeli Personelin Sözleşme Süreleri ve Sözleşmelerinin Yenilenmesi, Devamlı Personelin Atanma Koşulları

19.03.1997

R.G. 30

EK III

A.E. 215

4A.

(1)

Yeni istihdam edilen personel, istihdam edildiği yılın Aralık ayı sonuna kadar geçici statüde çalıştırılır. Bu süre sonunda olumlu sicil alan personelle bir yıllık sözleşme imzalanır.

19.03.1997

R.G. 30

EK III

A.E. 215

 

(2)

Bir yıllık sözleşmesini olumlu sicil alarak tamamlayan personelle iki yıllık sözleşme imzalanır.

19.03.1997

R.G. 30

EK III

A.E. 215

 

(3)

İki yıllık sözleşmesini olumlu sicil alarak tamamlayan personelle üç yıllık sözleşme imzalanır.

19.03.1997

R.G. 30

EK III

A.E. 215,

25.08.2021

R.G. 189

EK III

A.E.639

 

(4)

Üniversite’de toplam 6 yıllık sözleşmeli personel süresini tamamlamış veya o yılın Aralık ayı sonunda tamamlayacak olan personel Ağustos ayı içinde Devamlı Personel statüsüne başvurabilir. Devamlı Personel statüsüne başvuran personelin başvuruları ilgili personelin Birinci Sicil Amiri, İkinci Sicil Amiri, İnsan Kaynaklarından Sorumlu Amir, Yönetsel Hizmetler Personeli’ni temsilen bir kişi ve bir Rektör Yardımcısı ve/veya Genel Sekreter’den oluşan beş kişilik Personel Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenir. Komisyon hazırladığı raporu Üniversite Yönetim Kurulu’na sunar. Bu rapor ışığında Üniversite Yönetim Kurulu olumlu sicili olan personeli Devamlı Personel statüsüne atanması için Vakıf Yöneticiler Kurulu’na önerir.

19.03.1997

R.G. 30

EK III

A.E. 215

 

(5)

Olumlu sicili olmayan sözleşmeli personelin sözleşmeleri Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile 4A(2), ve 4A(3)’te belirtilen sürelerden az olabilir veya sözleşmesi yenilenmeyebilir.

19.03.1997

R.G. 30

EK III

A.E. 215

 

(6)

Devamlı Personel statüsüne atanması uygun görülmeyen personelle yeni bir sözleşme imzalanır veya sözleşmesi yenilenmeyebilir.

19.03.1997

R.G. 30

EK III

A.E. 215

 

(7)

Sözleşmeli Personelin atanmaları, sözleşmelerin yenilenmesi ve devamlı personelin atanmaları Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayı ile kesinleşir.

19.03.1997

R.G. 30

EK III

A.E. 215

 

(8)

Devamlı Personel statüsünde istihdam edilen ve en az üç defa olumsuz sicil alan personelin durumu Personel Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenir. Komisyon hazırladığı raporu Üniversite Yönetim Kurulu’na sunar. Bu rapor ışığında Üniversite Yönetim Kurulu ilgili personelin göreve devam edip etmeme hususunu karara bağlar. Bu karar Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayı ile kesinleşir.

19.03.1997

R.G. 30

EK III

A.E. 215

 

(9)

Üniversite’nin, öğrenci sayısında, Akademik Personel sayısında ve Yönetsel Hizmetler Personeli sayısında küçülme olması veya küçülmeye gerek duyulması halinde Devamlı Personel statüsünde olan personelden de kıdem dikkate alınarak işten çıkarma yapılabilir, ancak bu işlem sırasında yetenek ve verimlilik de dikkate alınır.

19.03.1997

R.G. 30

EK III

A.E. 215

 

(10)

Devamlı Personel statüsünde istihdam edilen personel, iki ay önceden yazılı ihbar vermek suretiyle ve gerekçe göstererek kendi isteği ile işten ayrılabilir.

 

BÖLÜM II

HİZMET BİRİMLERİ VE KADROLARI

Hizmet Birimleri Kadro Sayısı ve Baremler

05.04.1989

R.G. 41

EK III

A.E. 156,

12.05.1999

R.G. 60

EK III

A.E. 270

5.

 

 

08.10.1993

R.G. 104

EK III

A.E. 479,

04.12.2003

R.G. 156

EK III

A.E. 825,

25.08.2021

R.G. 189

EK III

A.E.639

 

(1)

Üniversite’deki Yönetsel Hizmetler, Rektörlüğe bağlı olarak kurulan aşağıdaki Hizmet Birimleri tarafından yürütülür.

 

A.

Genel Sekreterlik

B.

Öğrenci İşleri Müdürlüğü

 

a.

Kayıt Kabul Şubesi

b.

Bilgi İşlem Şubesi

c.

Uluslararası öğrenci işleri şubesi

d.

Öğrenci hizmetleri birimi

C.

Kütüphane Müdürlüğü

 

a.

Okuyucu Şubesi

b.

Teknik Hizmetler Şubesi

D.

İstatistik ve Veri Analiz Müdürlüğü

E.

Yurtlar ve Kafeteryalar Müdürlüğü

 

a.

Yap – İşlet – Devret Yurtlar Birimi

b.

DAÜ Yurtlar Birimi

c.

Kantin – Kafeteryalar Birimi

F.

Halka İlişkiler ve Medya Müdürlüğü

 

a.

İletişim Birimi

b.

Medya Birimi

G.

Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü

 

a.

Mezunlarla İletişim Birimi

b.

Kariyer Araştırma Birimi

H.

Kontrol Müdürlüğü

 

a.

Yapı İşleri Kontrol Birimi

 

b.

Mal ve Hizmet Alımları Kontrol Birimi

I.

Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü

 

a.

Satınalma Şubesi

b.

Depolama ve Dağıtım Birimi

c.

Envanter Kontrol Birimi

J.

Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü

 

a.

Ağ Yönetimi Şubesi

b.

Sistem Yönetim Şubesi

c.

Yazılım Teknolojileri Şubesi

d.

Teknik ve Kullanıcı Destek Birimi

e.

İletişim Birimi

K.

Basımevi Müdürlüğü

 

a.

Grafik Tasarım Şubesi

b.

Baskı İşleri Şubesi

L.

Spor İşleri Müdürlüğü

 

a.

Tesisler Şubesi

b.

Beden Eğitimi Şubesi

M.

Proje İşleri Müdürlüğü

 

a.

Proje Birimi

b.

Master Plan Birimi

N.

Teknik İşler Müdürlüğü

 

a.

Yapı Şubesi

b.

Tesisat İşleri Şubesi

O.

Çevre İşleri Müdürlüğü

 

a.

Bahçe İşleri Şubesi

b.

Çevre ve Su İşleri Şubesi

P.

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

R.

Mali İşler Müdürlüğü

 

a.

Muhasebe Şubesi

b.

Bütçe ve Mali Kontrol Birimi

c.

Gelirler Birimi

d.

Ödemeler Birimi

S.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

 

a.

Personel İşleri Birimi

b.

Evrak Birimi

c.

Hizmetiçi Eğitim Birimi

T.

Toplam Kalite Yönetim Merkezi Müdürlüğü

U.

Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü

 

a.

Etkinlikler Birimi

b.

Öğrenci Kulüpleri Birimi

V.

Murakıplık

Y.

Ulaşım İşleri Şubesi

Z.

Güvenlik İşleri Şubesi

AA.

Lojmanlar ve Misafirhaneler Şubesi

BB.

Temizlik İşleri Şubesi

CC.

Bilgi Yönetimi ve Hizmetleri Şubesi

DD.

Uluslararası Tanıtım Birimi (Ofisi)

EE.

KKTC ve Türkiye Tanıtım Birimi (Ofisi)

FF.

Araştırma Merkezleri

GG.

Sağlık Merkezi

HH.

Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul, Enstitüler ve Rektörlük İdare Amirlikleri

12.05.1999

R.G. 60

EK III

A.E. 270,
13.08.2002

R.G. 81

EK III

A.E.492,
12.10.2004

R.G. 148

EK III

A.E. 568,

20.02.2019

R.G. 22

EK III

A.E.119,

25.08.2021

R.G. 189

EK III

A.E.639

 

(2)

Yönetsel Hizmetler’in yürütülmesinde bu hizmet birimlerine bağlı olarak Şube Amirleri, Birim Sorumluları ve diğer hizmet personeli görev alır.  Bu hizmetlerin kadro sayısı, baremleri ve hizmet şemaları bu Tüzüğe Ekli BİRİNCİ CETVEL’de ve İKİNCİ CETVEL’de gösterilmektedir. Yönetsel hizmetler personelinin (sürekli, devamlı ve sözleşmeli) maaşları, atandıkları kadro için öngörülen barem karşılığı olan brüt maaşların 1.10 (%10) katsayı ile çarpılması suretiyle elde edilen rakam kadardır. Ancak sürekli ve geçici işçilerin maaşları, atandıkları kadro için öngörülen barem karşılığı olan brüt maaşların 1.05 (%5) katsayı ile çarpılması suretiyle elde edilen rakam kadardır. Sürekli ve geçici işçilerin baremleri ve hizmet şemaları bu Tüzüğe Ekli ÜÇÜNCÜ CETVEL’de gösterildiği gibidir.

Yukarıda belirtilen katsayı oranları Toplu İş Sözleşmeleri ile sürekli, devamlı ve sözleşmeli personel için 1.35, sürekli ve geçici işçiler için 1.075 oranına kadar artırılabilir.

08.10.1993

R.G. 104

EK III

A.E. 479

 

(3)

 

Hizmet Birimlerinin Görevleri

05.04.1989

R.G. 41

EK III

A.E. 156,

08.10.1993

R.G. 104

EK III

A.E. 479,
12.05.1999

R.G. 60

EK III

A.E. 270,

25.08.2021

R.G. 189

EK III

A.E.639

6.

Üniversitedeki Yönetsel Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla kurulan hizmet birimlerinin görevleri şunlardır.

(A)

Genel Sekreterlik:

 

Bağlı birimlerin, yürürlükteki Yasa, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olarak görev yapmalarını sağlar.

(B)

Öğrenci İşleri Müdürlüğü:

 

Öğrencilerin kayıt, kabul, not, kimlik, karne, mezuniyet ve mezun öğrencilerin Üniversite ile irtibatlarının devam ettirilmesi ile ilgili işleri yapar; bu işlerle ilgili dokümanları hazırlar ve korur, her türlü öğrenci istatistiklerini tutar, değerlendirir ve Rektörlüğe sunulmak üzere raporlar hazırlar. Müdürlük işleri; Kayıt Kabul Şubesi, Bilgi İşlem Şubesi ve Uluslararası Öğrenci İşleri Şubesi ile Öğrenci Hizmetleri Birimi tarafından yürütülür.

(C)

Kütüphane Müdürlüğü:

 

Üniversite’deki kütüphanelerin; öğrencilerin ve Akademik Personelin hizmetinde bulunmasını sağlar; bunların gereksinimlerini saptar ve temininde yardımcı olur. Müdürlük işleri; Okuyucu Şubesi ve Teknik Hizmetler Şubesi tarafından yürütülür.

(D)

İstatistik ve Veri Analiz Müdürlüğü:

Üniversitenin öğrenci, personel donanımsal ve araştırma profili çerçevesinde yıllık istatistik değerler çalışmasını yapar, yıllara göre değişen parametreleri belirler ve ilgili raporları Rektörlüğe sunar.  Müdürlük ayrıca Üniversitenin öğrenci aldığı veya almayı hedeflediği ülkelerin, genel eğilimlerini analiz eder ve raporlamasını yapar.

(E)

Yurtlar ve Kafeteryalar Müdürlüğü:

Üniversite’nin denetim ve kontrolünde bulunan yurt, kafeterya ve benzeri tesislerin kullanılmaları ile ilgili her türlü işlemleri yapar ve bunların öğrencilere en iyi şekilde hizmet vermelerini sağlar.

Müdürlük işleri; Yap – İşlet – Devret Yurtları Birimi, DAÜ Yurtlar Birimi ve Kantin – Kafeteryalar Birimi tarafından yürütülür.

(F)

Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü:

Üniversite’nin basın ve yayın organlarıyla ilişkiler kurarak Üniversite’deki etkinliklerin yurt içinde ve yurt dışında duyurulması için çalışmalar yapar. İletişim birimi, Medya birimi ve bu müdürlük altında faaliyet gösterir.

(G)

Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü:

Üniversite ile mezun arasında etkin bir dayanışma geliştirir; Üniversite etkinliklerinden mezunlarımızı haberdar eder; Üniversitemizin gelişimi ve yaşamı hakkında bilgiler ulaştırır; mezunların kendi aralarındaki dayanışmasını geliştirir; iş imkanlarını araştırarak mezunlara iş bulma konusunda yardımcı olur. Müdürlük işleri; Mezunlarla İletişim Birimi ve Kariyer Araştırma Birimi tarafından yürütülür.

(H)

Kontrol Müdürlüğü:

Üniversite’ye ait inşaatların mesleki kontrollük işlerini yürütür.

Üniversite’nin  her türlü hizmet ve mal satın alımlarında kalite ve miktar kontrolü yapar. Yapı İşleri Kontrol Birimi ve Mal ve Hizmet İşleri Kontrol Birimi bu müdürlük altında faaliyet gösterir.

(I)

Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü:

Üniversite’nin her türlü satınalma işlemlerini yürürlükteki mevzuat uyarınca gerçekleştirir ve satın alınanların depolanması ile dağıtım işlerini yapar; bunların demirbaş, zimmet, envanter ve kontrol işlemlerini yürütür. Müdürlük işleri; Satınalma Şubesi, Depolama ve Dağıtım Birimi ve Envanter Kontrol Birimi tarafından yürütülür

(J)

Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü:

Üniversite’deki Akademik ve Yönetsel hizmetlerle ilgili Bilişim Teknolojileri konularında gereksinme duyulan proje, donanım ve yazılımları saptar; bunların temininde yardımcı olur ve Rektörlükçe istenecek Bilişim Teknolojileri ile ilgili diğer konularda hizmet verir. Müdürlük İşleri; Ağ Yönetim Şubesi, Sistem Yönetim Şubesi, Yazılım Teknolojileri Şubesi, Teknik ve Kullanıcı Destek Birimi ve İletişim Birimi tarafından yürütülür.

(K)

Basımevi Müdürlüğü:

Üniversite’deki Akademik ve Yönetsel Birim’lerin her türlü basın ve yayın işlerini düzenli bir şekilde yürütür; bu konudaki gereksinimleri saptar ve temininde yardımcı olur. Müdürlük işleri; Grafik Tasarım Şubesi ve Baskı İşleri Şubesi tarafından yürütülür.

(L)

Spor İşleri Müdürlüğü:

Üniversite içi spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi için alt ve üst yapıları hazırlar; Üniversite içi ve dışı spor faaliyet ve temaslarını programlar; öğrencilerine, çalışanlarına ve bölge halkına açık ve kapalı alanlarda değişik spor dallarında hizmet verir. Müdürlük işleri; Tesisler Şubesi ve Beden Eğitimi Şubesi tarafından yürütülür.

(M)

Proje İşleri Müdürlüğü:

Üniversite’de yapımı planlanan bina ve tesis ve donanımlarının  projelerini ve ihale dosyalarını hazırlar; ayrıca Üniversite’ye ait inşaatların inşa süresince para – zaman ilişkisi denetimini yapar ve görev alanına ilişkin konularda rapor hazırlar. Üniversite’nin master planını hazırlar ve denetimini yürütür. Müdürlük işleri; Proje Birimi ve Master Plan Birimi tarafından yürütülür.

(N)

Teknik İşler Müdürlüğü:

Üniversite’ye ait bina, demirbaş, teknik teçhizat, içme ve kullanma suyu temini ve dağıtımı, atık suların arıtılması, elektrik ve mekanik tesislerin çalıştırılması ile bunların idamesi için gerekli her türlü bakım ve onarım işlerini yürütür. Müdürlük işleri; Yapı Şubesi ve Tesisat İşleri Şubesi tarafından yürütülür.

(O)

Çevre İşleri Müdürlüğü:

Üniversite’nin dış mekanların temizlik işlerini, çevre düzenlemesi ve yeşillendirilmesi ile ilgili işleri projelendirir bunların uygulanması ve idamesini sağlar. Müdürlük işleri; Bahçe İşleri Şubesi ve Çevre ve Su İşleri Şubesi tarafından yürütülür.

(P)

Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü:

Üniversite’deki her türlü Döner Sermaye uygulamalarının bütçe işleri ile Döner Sermaye birimlerindeki etkinliklerin Doğu Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye Tüzüğü’nde öngörülen esaslar çerçevesinde planlanmasını, organize edilmesini ve karlı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

(R)

Mali İşler Müdürlüğü:

Üniversite’nin yıllık bütçelerini hazırlar; tahsil edilen gelirlerle yapılan harcamaların muhasebeleşmesini sağlar. Müdürlük işleri; Muhasebe Şubesi, Bütçe ve Mali Kontrol Birimi, Gelirler Birimi ve Ödemeler Birim tarafından yürütülür.

(S)

İnsan Kaynakları Müdürlüğü:

Üniversite personelinin özlük konularındaki işlerini yapar; yurt dışından gelen personelin muhaceret, sağlık ve çalışma izni ile ilgili işlevleri yürütür ve Yönetsel Personel’in hizmetiçi eğitim uygulamalarında görev alır. Müdürlük işleri; Personel İşleri Birimi, Evrak Birimi ve Hizmetiçi Eğitim Birimi tarafından yürütülür.

(T)

Toplam Kalite ve Yönetim Merkezi Müdürlüğü:

Eğitim ve yönetim konularında hizmetlerin tutarlı ve sürekli olarak, katılımcı bir yaklaşımla iyileştirilerek verilmesini, eğitimi ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini nitelikli bir şekilde yürütülmesini hedefler.

(U)

Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü:

Üniversite’deki sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin programlanması ve gerçekleşmesi ile ilgili işleri yürütür; yurt içinde veya yurt dışında yer alacak bu tür etkinliklerde Üniversite’nin temsil edilmesini sağlar. Müdürlük işleri; Etkinlikler Birimi ve Öğrenci Kulüpleri Birimi tarafından yürütülür.

(V)

Murakıplık:

Üniversite birimlerinde, mali konularla ilgili olarak,  araştırma, inceleme ve teftiş işlemlerini yapar: Üniversite adına imzalanan her türlü sözleşmeden doğan mali mükellefiyet ve haklarının eksiksiz tamamlandığını denetler.

(Y)

Ulaşım İşleri Şube Amirliği:

Üniversite öğrencileri ile Akademik ve Yönetsel Birim’lerine verilmekte olan ulaşım hizmetlerinin alt ve üst yapısını geliştirir; ulaşım servislerini programlar, program dışı ulaşım hizmetlerini sürdürür, nakil araçlarının sigorta, bakım ve onarım işlerini yürütür; Üniversite dışından temin edilen ulaşım hizmetlerinin sözleşme şartlarını hazırlar, sözleşmeleri takip eder ve alınan hizmetleri denetler.

(Z)

Güvenlik İşleri Şube Amirliği:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Üniversite Yasa, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olarak Üniversite asayişini sağlar, Üniversitenin arazi, bina ve tesisleri ile demirbaş, araç gereç ve teçhizatını korur, Üniversite içi trafik akışını düzenler, yangına karşı koruma önlemleri alır ve Üniversite’nin Sivil Savunma mükellefiyetlerini koordine eder.

(AA)

Lojmanlar ve Misafirhaneler Şube Amirliği:

Üniversitenin kullanımında bulunan ve ihtiyacı olan lojmanların ve misafirhanelerin en iyi hizmeti verecek şekilde bulundurulması ve temini ile temizlik, donanım ve bakım işlerinin yürütülmesini sağlar.

(BB)

Temizlik İşleri Şube Amirliği:

Üniversite personeli ve taşeronlar eliyle Üniversite binalarının temizlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlar.

(CC)

Bilgi Yönetimi ve Hizmetleri Şubesi:

Üniversiteye birçok iletişim kanalından gelecek olan her türlü çağrı (dahili telefon veya çevrimiçi çağrı), e-posta, sosyal medya iletisi ve benzeri her türlü dijital başvurunun ilk kaynak noktası olarak tek toplama merkezi olarak görev yaparak, toplamış olduğu konu çağrıları kategorize ederek ilgili birimlere dağıtır. Bu sayede iş akışları oluşturarak,  operasyonların kayıt altına alınması ve ölçülebilir bir seviyede raporlanmasını sağlar.

(DD)

Uluslararası Tanıtım Birimi (Ofisi):

Birim, Üniversitenin yurt dışında tanıtılması için çalışmalar yapar, yurt dışındaki tanıtım büroları ve temsilcilikleri teknik ve idari koordinasyonunu sağlar, öğrenci akışı için etkinlikler düzenler. Uluslararası ofis bu birim içinde mevcut uluslararası öğrencilere hizmet verir.

(EE)

KKTC ve Türkiye Tanıtım Birimi (Ofisi):

Birim, Üniversitenin yurt içinde ve Türkiye Cumhuriyeti’nde tanıtılması için çalışmalar yapar, yurt dışındaki tanıtım büroları ve temsilcilikleri teknik ve idari koordinasyonunu sağlar, öğrenci akışı için etkinlikler düzenler.

(FF)

Araştırma Merkezleri:

Merkezlerin çalışma kurallarında belirlenen amaçlar doğrultusunda ilgili alanda araştırma ve uygulama faaliyetlerinde bulunur.

(GG)

Sağlık Merkezi:

Üniversite’deki öğrenciler ile personele verilen sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlar; Üniversite’de öğrenciye ve personele dönük hizmet veren tesislerin sağlık koşullarına uygun olması, korunması, iyileştirilmesi ve denetlenmesi ile ilgili işlevleri yürütür.

(HH)

Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul, Enstitüler ve Rektörlük İdare Amirlikleri:

Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul, Enstitüler ve Rektörlük binasında; personel işleri, harcamaların takibi, bütçe çalışmaları, ihtiyaçların saptanması ve temini; temizlik, bakım, onarım ve güvenlikle ilgili işlerin yürütülmesi için gerekli sayıda idare amiri görevlendirilir.

 

BÖLÜM III

KADROLARIN DOLDURULMASI VE NİTELİKLERİ

Kadroların Doldurulması

08.10.1993

R.G. 104

EK III

A.E. 479

7.

Bu Tüzük kapsamında bulunan kadrolar, Vakıf Yöneticiler Kurulu kararlarına uygun olarak doldurulur. Ancak kadroların doldurulmasında; adayların aranan genel nitelikleri ve mevkiler için özel nitelikleri taşıması gerekir ve hale göre yapılacak yazılı sınav veya mülakatlarda başarılı olması koşuldur.

üniversite’deki münhal yükselme kadrolarına başvuran ve ilgili sicil amirlerince başarılı olduğu belirtilen personel için, hizmet şemalarının “Aranan Evsaf” bölümünde belirtilen hizmet süreleri %50 oranında azaltılabilir.

Adaylarda Aranan Genel ve Özel Nitelik

08.10.1993

R.G. 104

EK III

A.E. 479

8.

 

 

 

(1)

Göreve atanacak Yönetsel Hizmetler Personelinde aşağıda belirtilen genel ve ikinci cetvelde yer alan ve görevin gerektirdiği özel nitelikler aranır.

(a)      Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak;

(b)      Onsekiz yaşını bitirmiş olmak;

(c)      Kamu haklarından yasaklı bulunmamak;

 

 

(ç)

Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak;

 

 

 

(d)      Yurt ödevi (mücahitlik veya askerlik) görevini yerine getirmiş olmak;

(e)      Atanacağı görevi yapmasına engel olabilecek ruhi veya bedensel bir hastalık veya sakatlığı olmamak ve bunun Devlet Hastahanesi Sağlık Kurulu Raporu ile belgelemiş olmak;

(f)       Emekli maaş çekmemiş olmak veya disiplin suçundan ötürü daha önce kamu görevinden azledilmemiş (görevden uzaklaştırılmamış) olmak.

(g)      Atanacağı kadronun hizmet şemasında öngörülen nitelikleri taşımış olmak.

12.05.1999

R.G. 60

EK III

A.E. 270

 

 

(h)      Akademik özellikleri bulunan Yönetsel Hizmet görevlerini yürütmek üzere, Yönetsel Hizmet Personeli bulunmadığı hallerde, en çok bir yıl süre ile, Rektörlükçe Akademik Personel görevlendirilebilir.

05.04.1989

R.G. 41

EK III

A.E. 156

 

(2)

Sözleşmeli ve geçici personelde uzman olarak görevlendirilecekler için (a) fıkrasındaki KKTC yurttaşı olmak hükmü ile (f) fıkrasındaki emekli maaşı çekmemiş olmak hükmü aranmayabilir.

08.10.1993

R.G. 104

EK III

A.E. 479

 

(3)

Münhal ilan edilen kadrolara KKTC yurttaşı başvurmaması halinde, yabancı uyruklu personel istihdam edilebilir.

 

BÖLÜM IV

ÖDEV VE SORUMLULUKLAR

Bağlılık Ödevi

9.

Yönetsel Hizmetler Personeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasasına bağlı kalmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasalarını uygulamak zorundadırlar.

Emirlere Uyma Ödevi

10.

Yönetsel Hizmetler Personeli, amirlerinin verdiği emirleri doğru ve iyi bir biçimde yerine getirmekle ödevlidirler. Ancak, verilen emri Anayasa, Yasa, Tüzük ve Yönetmeliklere aykırı gören Yönetsel Hizmetler Personeli, emri yerine getirmez ve aykırılığı emri verene yazılı olarak bildirir. üst emrinde direnir ve emrini yazılı olarak yinelerse emri yerine getiren sorumlu olmaz; sorumluluk emri verene ait olur. Konusu suç teşkil eden bir emir, hiçbir şekilde yerine getirilmez; emri yerine getiren de sorumluluktan kurtulamaz. Ancak, üst, verdiği emrin suç, teşkil etmediğini açıkça ve yazılı olarak belirttiği ve emrin niteliğinden de bunun suç olduğu açıkça anlaşılmadığı takdirde emir yerine getirilir. Sorumluluk emri veren tarafından yüklenilir. Savaş ve doğal afetler gibi olağanüstü hallerde kamu düzeni, kamu güvenliğinin korunması amacı ile yasalarda gösterilen istisnalar saklıdır.

Hizmeti Dikkat ve Özenle Yerine Getirme Ödevi

11.

Yönetsel Hizmetler Personeli, görevlerini dikkat ve özenle yerine getirmek zorundadırlar. Bilerek veya dikkatsizlik sonucu üniversiteye verdikleri kayıp ve zararlardan sorumludurlar. Hizmetin işleyişinden ötürü zarar gören üçüncü kişiler zararları ile ilgili davalarını Yönetsel Hizmetler Personeli aleyhine değil Rektörlük aleyhine açarlar. Rektörlüğün sorumlu ile ilgili işlem hakkı saklıdır. Mahkeme kusurlu bulunmayan Yönetsel Hizmetler Personeline bu Tüzük veya herhangi bir yasa gereğince işlem yapılamaz.

Davranış ve İşbirliği Ödevi

12.

Yönetsel Hizmetler Personelinin işbirliği içerisinde çalışmaları esastır.

Yönetsel Hizmetler Personeli, görevlerinin gerektirdiği saygınlık ve güvene değer olduklarını, hizmet içindeki ve dışındaki davranışları ile göstermek zorundadırlar.

Yönetsel Hizmetler Personeli, görevleri ile ilgili olarak yurt dışında bulundukları sürelerde görev haysiyetini zedeleyici nitelikteki eylem ve davranışlarda bulunmazlar.

Görev Yerine Gelme Ödevi

13.

Yönetsel Hizmetler Personeli günlük çalışma saatlarında görev yerinde bulunurlar ve izin almadan görev yerinden ayrılamazlar. Yaz mesaisi sırasında, üniversitenin öğleden sonra çalışması gereken durumlarda, Yönetsel Hizmetler Personeli, rotasyonla göreve çağrılabilir. Rotasyonun nasıl ve ne zaman yapılacağı Rektörlükçe ilgililere duyurulur. Yönetsel Hizmetler Personeli yapılan rotasyona uymakla yükümlüdür. İzinsiz ve bu Tüzükte belirtilen koşullara uymadan göreve gelmeyen Yönetsel Hizmetler Personelinin, göreve gelmediği süre oranında, otomatikman maaşından kesinti yapılır.

Mal Bildiriminde Bulunma Ödevi

14.

Yönetsel Hizmetler Personeli, kendileri, eşleri ve bakmakla yükümlü bulundukları çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları ile alacak ve borçları hakkındaki özel yasada belirlenen kurallar uyarınca mal bildiriminde bulunurlar.

Görev Sonlanmasındaki Ödevi

15.

Yönetsel Hizmetler Personeli görevleri sona erdiği zaman ellerinde bulunan görevle ilgili resmi belgelerle araç ve gereçleri ve görevi gereği kendilerine tahsis edilen her türlü taşınır ve taşınmaz malı geri vermek ve boşaltmak zorundadırlar. Bu zorunluluk kişilerin mirasçılarını da kapsar.

Yansızlık Ödevi

16.

Yönetsel Hizmetler Personeli, görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve akrabalık ayrımı yapamazlar ve yan tutamazlar.

 

BÖLüM V

GENEL VE ÖZEL HAKLAR

Güvenlik Hakkı

17.

Bu Tüzükte yer alan hükümler dışında hiçbir Yönetsel Hizmetler Personelinin görevine son verilemez, aylık ücret ve başka hakları elinden alınamaz.

Emeklilik Hakkı

18.

Asli kadroda (Muvazzaf Tekaüdiyeli) görev yapan Yönetsel Hizmetler Personelinin Emeklilik hakkı vardır. Emeklilik işlemleri değiştirilmiş şekliyle 26/77 sayılı Emeklilik Yasası hükümlerine tabi olarak Vakıf Yöneticiler Kurulunca gerçekleştirilir ve ödenekler Vakıfça karşılanır.

Görevden Çekilme Hakkı

19.

(1)

Yönetsel Hizmetler Personeli Rektörlüğe yazılı başvurmak suretiyle görevinden çekilebilir.

 

 

(2)

Görevinden çekilme isteminde bulunan görevli hakkında bu Tüzük ve değiştirilmiş şekliyle 26/77 sayılı Emeklilik Yasası hükümleri uygulanır.

Ücretsiz Tedavi Hakkı

20.

(1)

Yönetsel Hizmetler Personeli, Devletin muayene, tedavi, ilaç vb. sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma hakkına sahiptirler.

 

(2)

Bu hak, görevlinin eşini, bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasını, onsekiz yaşını doldurmuş olsa bile öğrenimde bulunan çocukları ile evlenmemiş kız çocuklarını ve ruhen malûl olan çocuklarını da kapsar.

Hayat Pahalılığı Alma Hakkı

19.03.1997

R.G. 30

EK III

A.E. 215

21.

Bu Tüzük kapsamındaki tüm Yönetsel Hizmetler Personeline ve emekliye ayrılmış olanlara, Bakanlar Kurulu’nun saptayacağı esas ve kıstaslar uyarınca Hayat Pahalılığı Ödeneği verilir.

Barem İçi Artış Alma Hakkı

22.

Yönetsel Hizmetler Personeli bu Tüzük kuralları çerçevesinde kadrosu için öngörülen baremlerde ve göreve başladığı tarih esas olmak üzere aşağıda belirtilen kıstaslar çerçevesinde barem içi artış alırlar:

(a)      Bulunduğu baremde en az bir yıl çalışmış olmak.

(b)      O yıl içerisinde olumsuz sicil almamış olmak.

(c)      Bulunduğu baremde ilerleyebileceği bir kademede bulunmuş olmak.

Onüçüncü Maaş Alma Hakkı

23.

 

 

19.03.1997

R.G. 30

EK III

A.E. 215

 

(1)

Bu Tüzük kapsamındaki tüm Yönetsel Hizmetler Personeline ve emekliye ayrılmış olan personele Aralık ayı içerisinde ve yılda bir kez olmak üzere Onüçüncü Maaş ikramiyesi ödenir.

 

 

(2)

Onüçüncü maaş, Aralık ayı asli maaşı ile aynı anda uygulanan Hayat Pahalılığı toplamına eşit tutarda her yıl sonu verilen bir ikramiyedir.

 

 

(3)

Onüçüncü maaş ikramiyesinden gelir vergisi dışında başka herhangi bir kesinti yapılmaz.

 

 

(4)

Onüçüncü maaş ikramiyesi emeklilik menfaatleri hesaplanmasında dikkate alınmaz.

 

 

(5)

Onüçüncü maaş ikramiyesi, ilgili mali yıl döneminde hak sahibinin hizmete girdiği tarih esas alınarak o yıl içerisinde çalıştığı hizmet süreleri ile orantılı olarak ödenir. Ödemede onbeş günden az olan süreler dikkate alınmaz. Onbeş günden fazla olan süreler aya tamamlanır.

Çalışma Ödeneği Hakkı

20.02.2019

R.G. 22

EK III

A.E.119

24.

(1)

Yönetsel Hizmetler Personeli bu Tüzükte yer alan esas ve kıstaslar çerçevesinde çalışmakla yükümlüdürler. Belirtilen esas ve kıstaslar dışında ek olarak çalışanlara ek çalışma ödeneği verilir.

19.03.1997

R.G. 30

EK III

A.E. 215,

20.02.2019

R.G. 22

EK III

A.E.119

 

(2)

Normal çalışma günlerinde (Pazartesi-Cuma), günlük çalışma saatlerinin dışında yapılan fazla çalışmalara 1’e 1.1 (%10 artışlı), hafta tatili (Cumartesi ve Pazar) günlerinde yapılan çalışmalara 1’e 1.5 (%50 artışlı) ve Resmi tatil günlerinde yapılan çalışmalara ise 1’e 2 (%100 artışlı) fazla çalışma ödeneği verilir.

20.02.2019

R.G. 22

EK III

A.E.119

 

(3)

İntizamsız çalışma yapan personel, intizamsız olarak çalışmakta olduğu saatler haricinde fazladan çalışması, gece bekçileri ise haftalık toplam çalışma saatler aşacak şekilde fazladan çalışma yapmaları halinde fazla çalışma ödeneği alma hakkı kazanır. Fazla çalışma yapan personelin fazla çalışma alacağı izin olarak kullandırılamaz.

20.02.2019

R.G. 22

EK III

A.E.119

 

(4)

Yönetsel Hizmetler Personeli, aylık brüt maşının yarısından fazla, ek çalışma ödeneği hakkı kazanacak şekilde çalıştırılamaz.

29.04.1988

R.G. 43

EK III

A.E. 214,

20.02.2019

R.G. 22

EK III

A.E.119

 

(5)

Fazla çalışma yapan personelin fazla çalışma alacağı izin olarak kullandırılamaz.

20.02.2019

R.G. 22

EK III

A.E.119

 

(6)

Ek çalışma ödeneği, o ayın çalışma saati toplamı ile brüt maaş bazına göre hesaplanır.

20.02.2019

R.G. 22

EK III

A.E.119

 

(7)

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Yönetsel Hizmetler Personeli olarak çalıştırılacak Hekim hakkında Kamu Görevlileri Yasası’nın 35(2) maddesi uyarınca yapılan "Hekimlerin Ek Tahsisatları Tüzüğü" uygulanır.

Vekalet Aylığı Alma Hakkı

25.

Vekaleten bir göreve atanan Yönetsel hizmetler Personeli bu Tüzük kuralları çerçevesinde vekalet aylığı alma hakkına sahiptir.

Yolluk ve İaşe İbate Ödeneği Hakkı

19.03.1997

R.G. 30

EK III

A.E. 215

26.

Bu Tüzük kuralları çerçevesinde çalışan ve bir görevin yerine getirilmesi için görev yerinden süreli veya geçici olarak ayrılan Yönetsel Hizmetler Personeline üniversite Yönetim Kurulu’nca saptanacak olan kıstaslara göre yolluk ve iaşe-ibate ödeneği ödenir.

Burs ve Kurs Ödeneği Hakkı

27.

Her Yönetsel Hizmetler Personelinin burs ve kurs hakkı vardır. üniversite tarafından verilen veya resmi ve özel kurum ve kuruluşlarca tahsis edilen burs ve kurslardan yararlanma hakkı elde eden ve Rektörlükten katılır izni alarak mesleği ile ilgili yetenek, bilgi ve görgüsünü arttırma, yetişme ve eğitim amacı ile bu Tüzük kuralları çerçevesinde yurt dışına gönderilenlere bursundan ayrı olarak normal aylığı da ödenir.

Taşınma Ödeneği Hakkı

28.

Bu Tüzük kuralları çerçevesinde yer değiştirme sonucu görevli bulunduğu yerleşim merkezinden başka bir yerleşim merkezine taşınmak zorunda kalan Yönetsel Hizmetler Personelinin, eşyasını ve ailesini yeni atandığı görev yerine taşımak için yapacağı harcamaları belgelemek koşulu ile ve Devlet Kıstaslarına göre taşınma ödeneği olarak karşılanır.

Yayın Hakkı

29.

Bu Tüzükte öngörülen kurallara bağlı kalmak koşulu ile her Yönetsel hizmetler Personeli, sosyal kültürel ve mesleki konularda görüş ve düşüncelerini, basın ve yayın yoluyla serbestçe açıklamak hakkına sahiptir.

Şikayet Etme ve Dava Açma Hakkı

30.

Yönetsel Hizmetler Personeli, üstleri veya kurumları veya yetkili organ veya organlar tarafından kendilerine uygulanan yönetsel eylem ve işlemlerle, disiplin işlemleri hakkında şikayet etme ve bunlara karşı dava açma hakkına sahiptirler.  Bu hak, Anayasa, Yasa ve bu Tüzük ile ilgili diğer yasalar çerçevesinde kullanılır.

İzin Hakkı

19.03.1997

R.G. 30

EK III

A.E. 215

31.

Yönetsel Hizmetler Personeli, bu Tüzükte ve belirtilen süre ve koşullarla izin kullanma hakkına sahiptirler.

Bir Göreve Vekâlet

32.

üniversitedeki Yönetsel Hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi ve Hizmet birimlerindeki görevlerin sürdürülmesi vekalet aylığı verilerek gerçekleştirilebilir. Vekaleten atamalar Rektörlükçe gerçekleştirilir. Vekaletin verilebilmesi için:

(a)     Kadronun açık olması gerekir.

(b)     Vekalet edecek olanlar bulunduğu mevkinin altındaki bu göreve vekalet edemezler.

(c)     Vekaleten atanan personele, vekaleten görevlendirildiği kadronun maaşı verilir. Ancak vekalet aylığının verilmesi için vekaletin üç aydan fazla sürmesi gerekir. üç aydan az süren vekillik için herhangi bir ek ödeme yapılamaz.

 

BÖLÜM VI

YASAKLAR

Siyasal Faaliyette Bulunma Yasağı

14.03.2018

R.G. 28

EK III

A.E.250

33.

Üniversite’de yönetsel hizmet birimlerinde çalışanlar, siyasi partilere üye olabilirler; üniversitedeki görevlerini aksatmamak ve bir ay içinde üniversiteye bildirmek kaydıyla, siyasi partilerin merkez organları ile onlara bağlı araştırma ve danışma birimlerinde görev alabilirler.  Şu kadar ki, bu durumdaki yönetsel hizmet birimlerinde çalışanlar, üniversitede Genel Sekreter ve Müdür olamazlar, onların yardımcılıklarına seçilemezler, vekaleten bu görevleri yürütemezler.

Yayın Yasağı

34.

Yönetsel Hizmetler Personeli, 16. Madde ile saptanan yansızlık ödevini zedeleyecek ve 33. Maddede belirtilen siyasal faaliyette bulunma yasağına ters düşecek biçimde gazete ve dergi yazarlığı yapamaz ve siyasal nitelikli gazete veya derginin yönetimine katılamazlar.

Bilgi ve Demeç Verme Yasağı

35.

Yönetsel Hizmetler Personeli Rektörlükçe yetkili kılınmadıkça üniversitenin hizmet politikası ya da hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili olarak kendi adına veya üniversite adına basın ve yayın organlarına yazılı veya sözlü bilgi veya demeç veremezler.

Hediye Alma ve Çıkar Sağlama Yasağı

36.

Yönetsel Hizmetler Personelinin, kendi denetimi altında bulunan veya üniversite ile ilgili olan bir konuda gerçek veya tüzel kişiden doğrudan doğruya veya aracılar eliyle her ne ad altında olursa olsun hediye alması veya çıkar sağlaması yasaktır. Bu yasağa aykırı hareket edenler hakkında Rektörlükçe disiplin işlemleri uygulanır.

Başka İş Yapma Yasağı

37.

Yönetsel Hizmetler Personeli, tüm zamanlarını üniversitenin hizmetlerinin yürütülmesine ve görevlerinin yerine getirilmesine ayırmakla yükümlü olup çalışma saatleri içinde veya dışında ücretli veya ücretsiz bir iş tutamazlar ve serbest meslek yapamazlar. Ancak devleti temsil etmek amacı ile Devlet katkısı ile kurulan kurum ve kuruluşlardaki idare meclisi üyeliği ve denetçilik görevleri ikinci görev sayılmaz.

Gizli Belgeleri Açıklama Yasağı

38.

(1)

Yönetsel Hizmetler Personeli görevlerini yerine getirirken öğrendikleri ve gizli tutulması gerektiği kendisine yazılı olarak bildirilen bilgileri Rektörlüğün yazılı onayı dışında hiçbir kişiye açıklayamazlar ve üniversiteye ait resmi belgeleri yayınlayamazlar ve bu bilgileri görevden ayrılmış olsalar dahi on yıl süre ile sır olarak saklamakla yükümlüdürler.

 

 

(2)

Yönetsel Hizmetler Personeli görevlerinin yürütülmesi ile ilgili bir konuda, yetkili mahkemede tanıklık yapmak ve muhafazalarında bulunan bir belgeyi mahkemeye götürmek üzere çağrıldıkları zaman mahkemece yapılan bu çağrıya uymak ve çağrı yazısını bağlı bulunduğu amirinin bilgisine getirmekle yükümlüdür.

 

 

(3)

Yasa dışı işlemleri ilgilendiren konularda bu madde hükümleri söz konusu olamaz.

 

 

 

BÖLÜM VII

DİSİPLİN KURALLARI

18.10.1999

R.G. 136

EK III

A.E. 638

39.

 

08.10.1993

R.G. 104

EK III

A.E. 479,

18.10.1999

R.G. 136

EK III

A.E. 638

 

1.      Üniversite ve bağlı birimlerinde Hizmetin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla 18/1986 sayılı Yasa kuralları ile bu Tüzük hükümlerinin yüklediği ödev, görev ve sorumlulukları istenildiği gibi yerine getirmeyen, yasaklanan iş, eylem ve davranışları yapan Yönetsel Hizmetler Personeli, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre disiplin işlemine tabi tutularak cezalandırılırlar.

18.10.1999

R.G. 136

EK III

A.E. 638

 

2.      Disiplin cezaları; Uyarma, Kınama, Kademe İlerlemesini Kısa veya Uzun Süreli Durdurma, Geçici Olarak Görevden Çıkarma, Sözleşmeyi Feshetme veya Görevden Çıkarma şekillerinden herhangi biri olabilir.

08.10.1993

R.G. 104

EK III

A.E. 479,

18.10.1999

R.G. 136

EK III

A.E. 638

 

3.      Uyarma, Kınama, Kademe İlerlemesini Kısa veya Uzun Süreli Durdurma cezaları dışında kalan Geçici Olarak Görevden Çıkarma Cezası, Sözleşmeyi Feshetme veya Görevden Çıkarma Cezaları Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayından sonra kesinlik kazanır.

18.10.1999

R.G. 136

EK III

A.E. 638

 

4.      Cezayı gerektiren suçlar ile disiplin kovuşturma sistemini belirleyen esaslar Rektörlük’çe hazırlanacak ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nca onaylanacak bir yönetmelik ile belirlenir.

08.10.1993

R.G. 104

EK III

A.E. 479,

18.10.1999

R.G. 136

EK III

A.E. 638

 

5.       

08.10.1993

R.G. 104

EK III

A.E. 479,

18.10.1999

R.G. 136

EK III

A.E. 638

 

6.       

08.10.1993

R.G. 104

EK III

A.E. 479,
18.10.1999

R.G. 136

EK III

A.E. 638

 

7.       

08.10.1993

R.G. 104

EK III

A.E. 479,
18.10.1999

R.G. 136

EK III

A.E. 638

 

8.       

18.10.1999

R.G. 136

EK III

A.E. 638

40.

 

08.10.1993

R.G. 104

EK III

A.E. 479,

18.10.1999

R.G. 136

EK III

A.E. 638

41.

 

18.10.1999

R.G. 136

EK III

A.E. 638

42.

 

18.10.1999

R.G. 136

EK III

A.E. 638

43.

 

 

BÖLÜM VIII

ÇALIŞMA SAATLERİ, EK ÇALIŞMA VE İZİNLER

Çalışma Saatleri

08.11.2001

R.G. 114

EK III

AE. 680

 

44.

(1)

Yönetsel Hizmetler Personeli günlük çalışma saatleri, Üniversitedeki eğitim-öğretim programlarının uygulanmasına dönük olmak üzere Rektörlükçe düzenlenen günlük programlara uygun olarak belirlenen mesai paralelinde ve Cumartesi ile Pazar günleri tatil olacak şekilde düzenlenir. Bu saatler, Üniversite’nin eğitim-öğretimin devam ettiği sürece kırk saat olarak devam eder. Mesai başlangıç ve bitiş saatleri Rektörlükçe kararlaştırılıp uygulanır. Üniversite işleyişinin gerektirdiği durumlarda, Yönetsel Hizmetler Personeli rotasyonla çalıştırılabilir. Gerektiği hallerde, rotasyon, Rektörlükçe uygulanır. Yönetsel Hizmetler Personeli açıklanan rotasyona uymakla yükümlüdür.

 

 

(2)

Çalışma saatleri dışında çalışmaları öngörülen personelin çalışmaları esastır. Bu takdirde, bu gibi personele 24. Madde hükümleri uygulanır.

İzin Hakkı ve Yıllık İzinler

45.

 

 

08.11.2001

R.G. 114

EK III

AE. 680,

25.08.2021

R.G. 189

EK III

AE. 639

 

(1)

İzin, her Yönetsel Hizmetler Personelinin hakkıdır ve kişi yılda en az 15 iş günü izin kullanmak zorundadır. Bu hakkın kullanılmasını sağlamak ilgili müdürün görevlerindendir.

19.03.1997

R.G. 30

EK III

A.E. 215,

08.11.2001

R.G. 114

EK III

AE. 680,

25.08.2021

R.G. 189

EK III

AE. 639

 

(2)

Bu Tüzük kapsamındaki tüm Yönetsel Hizmetler Personelinin yıllık izinleri toplam 30 iş gündür.

19.03.1997

R.G. 30

EK III

A.E. 215,

08.11.2001

R.G. 114

EK III

AE. 680,

25.08.2021

R.G. 189

EK III

AE. 639

 

(3)

Yönetsel Hizmetler Personeli yılda 15 iş gününü aşmamak koşuluyla izin biriktirebilir. 30 iş gününü aşan izinler kullanılmış sayılır.

 

 

(4)

İzinler, Üniversitenin ara ve yaz tatiline girdiği aylarda kullanılır. Ancak, amirin bu konuda düzenleyeceği programlar esastır.

 

 

(5)

Personel, izin kullanırken geri göreve çağrılabilir. Bu gibi durumda maddi zararın olmamasına özen gösterilir. Geri göreve çağrılma hali ancak:

(a)     Görevi doğrudan doğruya kendisinin yerine getirmesi zorunluluğunun bulunması.

(b)     Görevi ile ilgili bu konuda tanıklık yapmasının veya kurumu temsil etmesinin zorunlu olduğu hallerde olur.

19.03.1997

R.G. 30

EK III

A.E. 215

 

(6)

Yönetsel Personel, evlenmesi, eşinin doğum yapması veya eşi, annesi, babası, kardeşi veya evladının ölümü halinde en çok üç gün mazeret izni kullanabilir.

Hastalık İzni

08.03.1990

R.G. 25

EK III

A.E. 90,
05.11.2007

R.G. 196

EK III

A.E.755

45A

 

Yüksek Teknoloji Enstitüsü döneminde göreve başladıkları için muvazzaf-tekaüdiyeli statüde olan personelin dışında kalan Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Kurumu’na prim ödeyen yönetsel hizmetler personeli, hastalık veya iş kazası nedeni ile görevine gelememesi durumunda Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası çerçevesinde işlem görürler.

 

05.11.2007

R.G. 196

EK III

A.E.755

 

(1)

 

05.11.2007

R.G. 196

EK III

A.E.755

 

(2)

 

08.10.1993

R.G. 104

EK III

A.E. 479,

05.11.2007

R.G. 196

EK III

A.E.755

 

(3)

 

19.03.1997

R.G. 30

EK III

A.E. 215,

05.11.2007

R.G. 196

EK III

A.E.755

 

(4)

 

Hamilelik ve Doğum İzni

05.11.2007

R.G. 196

EK III

A.E.755

46.

Yüksek Teknoloji Enstitüsü döneminde göreve başladıkları için muvazzaf-tekaüdiyeli statüde olan personelin dışında kalan ve Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Kurumu’na prim ödeyen yönetsel hizmetler personeli, hamilelik ve doğum nedeni ile görevine gelememesi durumunda Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası çerçevesinde işlem görürler.

05.11.2007

R.G. 196

EK III

A.E.755

 

(1)

 

05.11.2007

R.G. 196

EK III

A.E.755

 

(2)

 

19.03.1997

R.G. 30

EK III

A.E. 215,

05.11.2007

R.G. 196

EK III

A.E.755

 

(3)

 

19.03.1997

R.G. 30

EK III

A.E. 215,

05.11.2007

R.G. 196

EK III

A.E.755

 

(4)

 

Ödeneksiz ve Ödenekli İzin Hakkı

47.

(1)

Yabancı ülkelerde, uluslararası kuruluşlarda veya diğer kurumlarda görev almaları Hizmet yararına olduğu görülen personele Vakıf Yöneticiler Kurulunun onayı ile iki yıla kadar ödeneksiz izin verilebilir. Bu şekilde izin alanların kadroları ile ilişkisi devam eder ve dışta geçirilen süre emeklilik açısından kesinti sayılmaz. Bu gibi personel izinli oldukları sürede barem içi artışlardan yararlanamazlar. İzinli oldukları süre sonunda görevine dönmeyenler görevlerinden çekilmiş sayılırlar.

25.08.2021

R.G. 189

EK III

AE. 639

 

(2)

Kendi olanakları ile bulduğu veya Burs Seçim Encümenince sağlanan bir burstan yararlanarak öğrenimleri ve görevleri ile ilgili alanlarda kurs veya öğrenim görmek isteyen personele, Üniversite Yönetim Kurulu’nun görüşü, Rektörlüğün önerisi ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayı ile kurs veya öğrenim süresince izin verilebilir.

Bu durumda bulunan personel, kurs veya öğrenimleri sonunda göreve dönmekle yükümlüdürler. Aksi halinde izinli oldukları süre emeklilik bakımından dikkate alınmayacaktır.

25.08.2021

R.G. 189

EK III

AE. 639

 

(3)

Yönetsel Personel talep etmesi halinde, kendisi veya bakmaya zorunlu olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek anne, baba, eş veya çocukları ile kardeşlerden birisinin, ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması durumunda ve bu durumu Sağlık Kurulu raporlarıyla belgelendirilmesi koşuluyla, 6 (altı) aya kadar Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından ödeneksiz izin verilir. Bu izin aynı yöntemle en çok 2 (iki) yıla kadar uzatılabilir. Bu şekilde izin alanların kadroları ile ilişkisi devam eder ve dışta geçirdikleri sure emeklilik açısından kesinti sayılmaz. Bu gibi Yönetsel personel izinli oldukları sürece barem içi artışlardan yararlanamazlar. İzinli oldukları süre sonunda görevine dönmeyenler görevlerinden çekilmiş sayılırlar ve ödeneksiz izinde geçirmiş oldukları süreler emeklilik amaçları açısından dikkate alınmaz.

28.03.2019

R.G. 43

EK III

A.E.229,

25.08.2021

R.G. 189

EK III

AE. 639

 

(4)

 

Sicil ve Özlük Dosyası

48.

(1)

Her Yönetsel Hizmet sınıfı Personeli için bir özlük dosyası ile bir sicil dosyası tutulur.

25.08.2021

R.G. 189

EK III

AE. 639

 

(2)

Özlük dosyasında, personelin kimliğini belirleyici belgeler, öğrenim durumunu gösterir belgeler, idari belge ve etkinlikler, alınan ödüller, disiplin ceza ve nedenleri, sicil değerlendirme ile ilgili bilgiler, sağlık raporları, izinleri ile ilgili bilgi ve belgeler bulunur.

23.05.2000

R.G. 63

EK III

AE. 339

 

(3)

Yönetsel Hizmetler Personeli ile İşçilerin Sicil Sistemi ve Değerlendirme Esasları Rektörlük’çe hazırlanacak ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nca onaylanacak bir Sicil Yönetmeliği ile belirlenir.

08.10.1993

R.G. 104

EK III

A.E. 479,
23.05.2000

R.G. 63

EK III

AE. 339

 

(4)

 

08.10.1993

R.G. 104

EK III

A.E. 479,
23.05.2000

R.G. 63

EK III

AE. 339

 

(5)

 

Görevin Sona Ermesi

49.

Yönetsel Hizmetler Sınıfı Personelinin görevi aşağıdaki hallerde sona erer:

(1)

Personelin kendi isteği ile görevden çekilmesi halinde.

(2)

Personelin başvurusu üzerine yetkili makamlarca başka bir göreve atanması halinde.

(3)

Personelin emekliye ayrılması, halinde.

(4)

Personelin, adaylık döneminde çalışmalarında yeterli gayreti göstermeyerek olumlu sicil almaması halinde, Vakıf Yöneticiler Kurulunca.

(5)

Sözleşme ile görev yapanların, sözleşmelerinin iptali veya yenilenmemesi halinde.

25.08.2021

R.G. 189

EK III

AE. 639

(6)

Personelin bu Tüzük kuralları uyarınca disiplinsizlik nedeniyle “Sözleşmenin Feshedilmesi veya Görevden Çıkarma Cezası” cezası almış olması halinde.

20.02.2019

R.G. 22

EK III

A.E.119

(7)

Personelin 60 yaşını doldurması halinde.

20.02.2019

R.G. 22

EK III

A.E.119

(8)

Personelin ölmesi halinde.

Görevden Çekilme

25.08.2021

R.G. 189

EK III

AE. 639

50.

(1)

Görevden çekilmek isteyen personel görevi ile ilgili olarak 15’inci maddedeki işlemleri bitirmeden ilgili makam görevden çekilme işlemlerini gerçekleştiremez. Ancak ilgili makam bu gibi istekte bulunan personelin isteğini en geç 90 gün içerisinde tamamlamakla yükümlüdür.

 

 

(2)

Yukarıdaki fıkra kurallarına uymayarak görevi bırakanlar, cezai sorumluluk saklı kalmak üzere, Üniversiteye verecekleri maddi zararları ödemekle yükümlüdürler.

 

 

(3)

Görevden çekilme isteminde bulunan yönetsel hizmetler personeli hakkında bu Yasa, KKTC Sigortalar Yasası veya Sosyal Güvenlik Yasası kuralları uygulanır.

 

BÖLÜM X

GEÇİCİ MADDELER

Geçici Madde

19.03.1997

R.G. 30

EK III

A.E. 215

1.

Bu Tüzük yürürlüğe girdiği tarihte Üniversite Yönetsel Hizmetler personeli olarak 6 yıldan fazla görev yapmış olan personel, Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten en geç bir ay içinde Devamlı Personel statüsüne başvurabilir. Başvurular 3 ay içinde bu Tüzüğün (4)A Maddesine uygun olarak sonuçlandırılır. Bu Tüzük yürürlüğe girdiği tarihte 6 yılını doldurmuş olan personelin sicil durumları Personel Değerlendirme Komisyon’u tarafından incelenir. Bu Komisyon’un hazırladığı rapor Üniversite Yönetim Kurulu’na sunulur. Üniversite Yönetim Kurulu ilgili personelin Devamlı Personel statüsüne atanıp atanmayacağı veya göreve devam edip etmeyeceği hususunu Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayına sunar.

Geçici Madde

19.03.1997

R.G. 30

EK III

A.E. 215,
08.11.2001

R.G. 114

EK III

AE. 680

2.

 

Geçici Madde

20.02.2019

R.G. 22

EK III

A.E.119

3.

Bu Tüzüğün (Değişiklik) yürürlüğe girdiği tarihte 60 yaşını doldurmuş olup Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Yönetsel Hizmetler personeli olarak görev yapan kişiler için işbu Tüzüğün 49’uncu maddesinin (7)’nci fıkrası hükümleri 30.06.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

 

 

BÖLÜM XI

SON KURALLAR

Yürütme Yetkisi

51.

Bu Tüzüğü Doğu Akdeniz üniversitesi Rektörlüğü yürütür.

Yürürlüğe Giriş

52.

Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.


BİRİNCİ CETVEL

[Madde 5(2)]

29.04.1988

R.G. 43

EK III

A.E. 214,

28.12.1988

R.G. 121

EK III

A.E. 573,

05.04.1989

R.G. 41

EK III

A.E. 156,

21.09.1990

R.G. 99

EK III

A.E. 405,

23.09.1992

R.G. 93

EK III

A.E. 420,

08.10.1993

R.G. 104

EK III

A.E. 479,

12.05.1999

R.G. 60

EK III

A.E. 270,

17.09.2003

R.G. 116

EK III

A.E. 657,

25.08.2021

R.G. 189

EK III

AE. 639

 

Hizmet Sınıfı Kadro Adı

Kadro Sayısı

Önerilen Baremler

(7/1979 sayılı Yasa tahtında istihdam edilmiş personel)

Önerilen Baremler

(47/2010 sayılı Yasa tahtında istihdam edilmiş personel)

Yöneticilik Hizmetleri:

 

 

 

Genel Sekreter

1

19

19

Genel Sekreter Yardımcısı

2

18A

18

Müdür

19

18A

18

Şube Amiri

23

17A

16

İdare Amiri

22

17A

16

Birim Sorumlusu

26

17B

15

İdari ve Mali Hizmetler:

 

 

 

1. Sınıf Memur

30

15-16A

11

2. Sınıf Memur

55

13-15A

10

3. Sınıf Memur

75

11-14A

9

4. Sınıf Memur

55

10-12A

6

5. Sınıf Memur

5

8-10A

5

Genel Hizmetler:

 

 

 

Odacı/Şoför I

10

9A-10A

2

Odacı/Şoför II

10

8-9-9A

1

İşçi

425

Devlet işçi baremleri

47/2010 Devlet işçi baremleri

1. Sınıf Bilg. Sis. Tasarım

8

17B-17A-18B

11

2. Sınıf Bilg. Sis. Tasarım

4

16-17B-17A

10

1. Sınıf Bilg. Sis. Programcısı

8

15-16-17B

11

2. Sınıf Bilg. Sis. Programcısı

8

15-16A

10

Bilgisayar Sis. Operatörü

25

12-13-14A

9 (Lisans) - 5 (Önlisans)

Bilgisayar Sis. Operatör Yrd.

10

10-11

5

Mimar

 

 

 

1. Sınıf Mimar

5

14-15-16A

11

2. Sınıf Mimar

4

13-14-15A

10

3. Sınıf Mimar

4

12-13-14A

9

Mühendis

 

 

 

1. Sınıf Mühendis

10

14-15-16A

11

2. Sınıf Mühendis

8

13-14-15A

10

3. Sınıf Mühendis

10

12-13-14A

9

Teknisyen

 

 

 

1. Sınıf Teknisyen

22

12-13-14A

7

2. Sınıf Teknisyen

20

11-12-13

6

3. Sınıf Teknisyen

10

9-10-11

5

Sorumlu Hekim

1

18A

18

1. Sınıf Hekim

2

17B-17A-18B

13

2. Sınıf Hekim

2

15-16

12

Sorumlu Hemşire

1

13-16A

10

Hemşire

6

9-14A

9

Murakıp

1

18A

18

1. Sınıf Mali Denetçi

1

-

11

2. Sınıf Mali Denetçi

1

-

10

3. Sınıf Mali Denetçi

1

-

9

Hukuk Danışmanı

1

18A

18

1. Sınıf Avukat

2

15-16A

11

2. Sınıf Avukat

1

13-15A

10

3. Sınıf Avukat

1

11-14A

9

Uzman

15

13-16A

5/6/7 ve 9/10/11/15/16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ CETVEL

[Madde 5(2)]

 

29.04.1988

R.G. 43

EK III

A.E. 214,

05.04.1989

R.G. 41

EK III

A.E. 156,

08.10.1993

R.G. 104

EK III

A.E. 479,

12.05.1999

R.G. 60

EK III

A.E. 270,

23.05.2000

R.G. 63

EK III

AE. 339,

17.09.2003

R.G. 116

EK III

A.E. 657,

25.08.2021

R.G. 189

EK III

AE. 639

 

Kadro Adı: Genel Sekreter

Kadro Sayısı: 1

Kadro Durumu: İlk Atanma ve Yükselme Yeri

Baremi: 19 (47/2010 sayılı Yasa tahtında 19)

Görev ve Sorumlulukları:

Rektör’ün önerilerine ve mevzuata uygun olarak Üniversite’deki Yönetsel Hizmetler’in yürütülmesini sağlar ve bu hizmetlerin etkin bir şekilde ve zamanında yerine getirilmesine nezaret eder.

Aranan Evsaf:

1.    Lisans derecesine sahip olmak.

2.    Sorumluluk taşıyan yöneticilik görevlerinde en az beş yıl hizmet vermiş olmak.

3.    B1+ seviyesinde İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı: Genel Sekreter Yardımcısı

Kadro Sayısı: 2

Kadro Durumu: İlk Atanma ve Yükselme Yeri

Baremi: 18A (47/2010 sayılı Yasa tahtında 18)

Görev ve Sorumlulukları:

1.    Genel Sekreterliğe bağlı Yönetsel Hizmet Birimleri’nin görevlerini yürürlükteki Yasa, Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde en iyi şekilde yapılmalarının sağlanması hususunda Genel Sekreter’e yardımcı olur.

2.    Üniversite’deki tüm Yönetsel Hizmet Birimler’i arasında koordinasyonu sağlar.

3.    Genel Sekreter’e vekalet eder.

4.    Genel Sekreter’in vereceği diğer uygun görevleri yapar.

Aranan Evsaf:

1.    Lisans derecesine sahip olmak.

2.    Sorumluluk taşıyan yöneticilik görevlerinde en az üç yıl hizmet vermiş olmak.

3.    B1+ seviyesinde İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı: Müdür

Kadro Sayısı: 18

Kadro Durumu: İlk Atanma ve Yükselme Yeri

Baremi: 18A (47/2010 sayılı Yasa tahtında 18)

Görev ve Sorumlulukları:

1.    Rektörlükçe sorumluluğu altına verilen Üniversite Yönetsel Hizmet Birimleri’nin, mevzuata uygun olarak hizmet vermesini sağlar.

2.    Rektörlüğün vereceği diğer uygun görevleri yapar.

Aranan Evsaf:

1.    Lisans derecesine sahip olmak.

2.  Sorumluluk taşıyan yöneticilik görevlerinde en az üç yıl hizmet vermiş olmak.

3.  B1+ seviyesinde İngilizce bilmek

 

Kadro Adı: Döner Sermaye İşletme Müdürü

Kadro Sayısı: 1

Kadro Durumu: İlk Atanma ve Yükselme Yeri

Baremi: 18A (47/2010 sayılı Yasa tahtında 18)

Görev ve Sorumlulukları:

1.    Üniversitedeki Döner Sermaye İşletmelerinin kısa ve uzun dönemli çalışma programlarını yapar ve uygulanmasını sağlar.

2.    Döner Sermaye İşletmelerindeki çalışmaların verimli ve kârlı bir şekilde yürütülmesini sağlar;

3.    Döner Sermaye İşletmelerinin iş hacmini ve kârlılığının artırılması için yapılacak çalışmalar ve alınacak önlemler hakkında Döner Sermaye Yönetim Kurulu’na rapor ve öneriler hazırlar.

4.    Amirleri tarafından verilen diğer uygun görevleri yapar

Aranan Evsaf:

1.     Lisans derecesine sahip olup, sorumluluk taşıyan bir yöneticilik görevinde en az üç yıl başarılı ve tecrübe sahibi olmak,

2.  B1+ seviyesinde İngilizce bilmek

 

Kadro Adı: Şube Amiri

Kadro Sayısı: 23

Kadro Durumu: İlk Atanma ve Yükselme Yeri

Baremi: 17A (47/2010 sayılı Yasa tahtında 16)

Görev ve Sorumlulukları:

1.    Atandığı şubenin düzenli ve verimli bir biçimde çalışmasından sorumludur.

2.    Amirlerince verilen diğer uygun görevleri yapar.

Aranan Evsaf:

1.    Lisans derecesine sahip olmak.

2.    Yöneticilik hizmetlerinde en az iki yıl başarılı hizmet vermiş olmak.

3.  B1+ seviyesinde İngilizce bilmek

 

Kadro Adı: İdare Amiri

Kadro Sayısı:22

Kadro Durumu: İlk Atanma ve Yükselme Yeri

Baremi: 17A (47/2010 sayılı Yasa tahtında 16)

Görev ve Sorumlulukları:

1.    Görevlendirildiği birimde Yönetsel Hizmet kapsamına giren tüm hizmetlerin düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlar.

2.    Görevli bulunduğu birimi ilgilendiren yönetsel konularda yönetsel birimlerle işbirliği yapar.

3.    Bağlı bulunduğu Amirin vereceği diğer uygun görevleri yerine getirir.

Aranan Evsaf:

1.    Lisans derecesine sahip olup, Yönetsel Hizmetler’de en az iki yıl çalışmış olmak veya;

2.    Lise veya dengi okullardan mezun olup, Yönetsel Hizmetler’de en az on yıl başarı ile çalışmış olmak,

3.    Türkçe’yi iyi bilmek, yazışma, zabıt tutma, muhasebe usulleri ve arşivlemede bilgi sahibi olmak.

4.  B1+ seviyesinde İngilizce bilmek.

Kadro Adı: Birim Sorumlusu

Kadro Sayısı: 26

Kadro Durumu: İlk Atanma ve Yükselme Yeri

Barem: 17B (47/2010 sayılı Yasa tahtında 15)

Görev ve Sorumlulukları:

1.    Üniversite’nin ilgili konulardaki hizmet ihtiyaçlarına göre sorumlusu bulunduğu birimin uzun ve kısa dönemli çalışma programlarını yapar ve uygular.

2.    Sorumlusu bulunduğu birimdeki çalışmaların düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

3.    Amirleri tarafından verilen diğer uygun görevleri yapar.

Aranan Evsaf:

1.    Lisans derecesine sahip olmak veya

2.    Lise veya dengi okullardan mezun olup Yönetsel Hizmetler’de en az iki yıl başarı ile çalışmış olmak,

3.  B1 seviyesinde İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı: 1. Sınıf Memur

Kadro Sayısı: 30

Kadro Durumu: Yükselme Yeri

Barem: 15-16A (47/2010 sayılı Yasa tahtında 11)

Görev ve Sorumlulukları:

Rektörlükçe görevlendirildiği konularda Üniversite’nin Yönetsel Hizmet fonksiyonlarını düzenleyip yürütür.

Aranan Evsaf:

1.    Uygun konularda Lisans derecesine sahip olmak ve bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak.

2.    Lise veya dengi okullardan mezun olup, bir alt derecede en az yedi yıl başarı ile çalışmış olmak.

3.    Türkçe’yi iyi bilmek; yazışma, işletme, hukuk ve mali konularda bilgi sahibi olmak.

4.    İş ve sosyal ilişkiler yönüyle başarılı ve iyi kültür sahibi olmak.

5.  B1 seviyesinde İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı: 2. Sınıf Memur

Kadro Sayısı:  55

Kadro Durumu: Yükselme Yeri

Baremi: 13-15A (47/2010 sayılı Yasa tahtında 10)

Görev ve Sorumlulukları:

Görevlendirildiği birimin Yönetsel Hizmet fonksiyonlarının yürütülmesinde amirleri tarafından verilen görevleri yerine getirir.

Aranan Evsaf:

1.    Uygun konularda Lisans derecesine sahip olmak ve bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak.

2.    Lise mezunu olmak ve bir alt derecede en az beş yıl çalışmış olmak.

3.    Türkçe’yi iyi bilmek; yazışma, işletme, hukuk ve mali konularda bilgi sahibi olmak.

4.    İş ve sosyal ilişkiler yönüyle başarılı ve iyi kültür sahibi olmak.

5.  B1 seviyesinde İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı: 3. Sınıf Memur

Kadro Sayısı: 75

Kadro Durumu: İlk Atanma ve Yükselme Yeri

Baremi: 11-14A (47/2010 sayılı Yasa tahtında 9)

Görev ve Sorumlulukları:

Görevlendirildiği birimin Yönetsel Hizmet fonksiyonlarının yürütülmesinde amirleri  tarafından verilen görevleri yerine getirir.

Aranan Evsaf:

1.    a) Uygun konularda Lisans derecesine sahip olmak veya

b) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak.

2.    Türkçe’yi iyi bilmek; yazışma, işletme, hukuk ve mali konularda bilgi sahibi olmak.

3.    İş ve sosyal ilişkiler yönüyle başarılı ve iyi kültür sahibi olmak.

4.  B1 seviyesinde İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı4. Sınıf Memur

Kadro Sayısı: 55

Kadro Durumu: İlk Atanma ve Yükselme Yeri

Baremi: 10 -12A (47/2010 sayılı Yasa tahtında 6)

Görev ve Sorumlulukları:

Görevlendirildiği birimin Yönetsel Hizmet fonksiyonlarının yürütülmesinde amirleri  tarafından verilen görevleri yerine getirir.

Aranan Evsaf:

1.    a)  Lise mezunu olduktan sonra, en az beş yıl başarılı Yönetsel Hizmet görevi yapmış olmak veya;

b)   Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak veya

c)    Uygun konularda Önlisans derecesine sahip olmak.

2.    Türkçe’yi iyi bilmek; yazışma, işletme, hukuk ve mali konularda bilgi sahibi olmak.

3.    Görevi ile ilgili en az bir bilgisayar programını kullanabilecek bilgiye sahip olmak.

4.  A2 seviyesinde İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı: 5. Sınıf Memur

Kadro Sayısı: 5

Kadro Durumu: İlk Atanma Yeri

Baremi: 8-10A (47/2010 sayılı yasa tahtında 5)

Görev ve Sorumlulukları:

Görevlendirildiği Şube veya Birimde, Yönetsel Hizmet fonksiyonlarını, amirleri  tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yerine getirir.

Aranan Evsaf:

1.    Lise mezunu olmak,

2.    Türkçe’yi iyi bilmek ve yazışma diline hakim olmak.

3.    Görevi ile ilgili en az bir bilgisayar programını kullanabilecek bilgiye sahip olmak.

4.  A2 seviyesinde İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı: Odacı-Şoför I

Kadro Sayısı: 10

Kadro Durumu: İlk Atama ve Yükselme Yeri

Baremi: 9A-10A (47/2010 sayılı Yasa tahtında 2)

Görev ve Sorumlulukları:

Üniversite’ye ait taşıtların sürücülüğü ile günlük kontrol, bakım ve temizliğini yapar. Görevlendirildiği Şube ve Birim’lerin açılıp kapatılmasından, temiz ve tertipli tutulmasından sorumludur. Mektup, evrak, posta ve benzerlerinin dağıtımını yapar.

Aranan Evsaf:

1.    En az Ortaokul mezunu olmak veya 10 yıl deneyim sahibi olmak.

2.    Araba sürüş ehliyetine sahip olmak.

 

Kadro Adı: Odacı-Şoför II

Kadro Sayısı: 10

Kadro Durumu: İlk Atama Yeri

Baremi: 8-9-9A (47/2010 sayılı Yasa tahtında 1)

Görev ve Sorumlulukları:

Üniversite’ye ait taşıtların sürücülüğü ile günlük kontrol, bakım ve temizliğini yapar. Görevlendirildiği Şube ve Birimlerin açılıp kapatılmasından, temiz ve tertipli tutulmasından sorumludur. Mektup, evrak, posta ve benzerlerinin dağıtımını yapar.

Aranan Evsaf:

1.    En az Ortaokul mezunu olmak.

2.    Araba sürüş ehliyetine sahip olmak.

 

 

 

 

Kadro Adı: İşçi

Kadro Sayısı: 425

Kadro Durumu: İlk Atama Yeri

Baremi: Devlet İşçi Baremleri (47/2010 sayılı Yasa tahtında Devlet işçi baremleri)

Görev ve Sorumlulukları:

Görevlendirildiği Şube veya Birimler’de, Amirleri’nin direktifi doğrultusunda, bekçilik, bahçıvanlık, genel temizlik işleri, bakım-onarım işleri ve benzeri işler yapar.

Aranan Evsaf:

1.      İlkokul mezunu olmak.

 

Kadro Adı: 1. Sınıf Bilgisayar Sistem Tasarımcısı

Kadro Sayısı: 8

Kadro Durumu: İlk Atanma ve Yükselme Yeri

Baremi: 17B-17A-18B (47/2010 sayılı Yasa tahtında 11)

Görev ve Sorumlulukları:

1.    Üniversite’de görevi kapsamında bulunan işlevleri ve ilgili konulardaki program/sistemleri tasarlar ve bunların amaca uygun olarak hizmete konulmasında programcı ile işbirliği yapar.

2.    Amiri’nin vereceği diğer uygun görevleri yerine getirir.

Aranan Evsaf:

1.      Bilgisayar alanında lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak.

2.      Yazılım geliştirme teknolojileri konularında veya Ağ ve Sistem yönetimi konularında en az 3 yıl deneyimli olmak.

3.      Bir alt derecede en az 2 yıl çalışmış olmak veya ilgi sahasında 3 yıl çalışmış olmak.

4.      B1 seviyesinde İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı: 2. Sınıf Bilgisayar Sistem Tasarımcısı

Kadro Sayısı: 4

Kadro Durumu: İlk Atanma ve Yükselme Yeri

Baremi: 16-17B-17A (47/2010 sayılı Yasa tahtında 10)

Görev ve Sorumlulukları:

1.    Üniversite’de görevi kapsamında bulunan işlevleri ve ilgili konulardaki program/sistemleri tasarlar ve bunların amaca uygun olarak hizmete konulmasında programcı ile işbirliği yapar.

2.    Amiri’nin vereceği diğer uygun görevleri yerine getirir.

Aranan Evsaf:

1.  Bilgisayar alanında lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak.

2. Yazılım geliştirme teknolojileri konularında veya Ağ ve Sistem yönetimi konularında en az 3 yıl deneyimli olmak.

2.    İlgili alanda en az iki yıllık tecrübe sahibi olmak veya programcı olarak en az üç yıl çalışmış olmak.

3.  B1 seviyesinde İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı: 1. Sınıf Bilgisayar Sistem Programcısı

Kadro Sayısı: 8

Kadro Durumu: İlk Atanma ve Yükselme Yeri

Baremi: 15-16-17B (47/2010 sayılı Yasa tahtında 11)

Görev ve Sorumlulukları:

1.    Sistem tasarımcısının verdiği akış şemalarına göre program yapar ve çalıştırır.

2.    Amirlerince verilecek diğer uygun görevleri yapar.

Aranan Evsaf:

1.      Bilgisayar alanında lisans derecesine sahip olmak veya  ayni konuda önlisans derecesinden sonra en az beş yıllık bir deneyim sahibi olmak,

2.      Yazılım geliştirme teknolojileri ve kod yazma konularında veya Ağ ve Sistem yönetimi konularında en az 2 yıl deneyimli olmak.

3.      Bir alt derecede en az 2 yıl çalışmış olmak

4.      B1 seviyesinde İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı: 2. Sınıf Bilgisayar Sistem Programcısı

Kadro Sayısı: 8

Kadro Durumu: İlk Atanma ve Yükselme Yeri

Baremi: 15-16A (47/2010 sayılı Yasa tahtında 10)

Görev ve Sorumlulukları:

1.    Sistem tasarımcısının verdiği akış şemalarına göre program yapar ve çalıştırır.

2.    Amirlerince verilecek diğer uygun görevleri yapar.

Aranan Evsaf:

1.    Bilgisayar alanında lisans derecesine sahip olmak veya  aynı konuda önlisans derecesinden sonra en az beş yıllık bir deneyim sahibi olmak

2.  Yazılım geliştirme teknolojileri ve kod yazma konularında veya Ağ ve Sistem yönetimi konularında en az 2 yıl deneyimli olmak.

3.  B1 seviyesinde İngilizce bilmek

 

Kadro Adı: Bilgisayar Sistem Operatörü

Kadro Sayısı: 25

Kadro Durumu: İlk Atanma ve Yükselme Yeri

Baremi: 12-13-14A [47/2010 sayılı Yasa tahtında 5 (önlisans) veya 9 (Lisans)]

Görev ve Sorumlulukları:

1.    Sorumlu olduğu birimin bilişim hizmetlerini koordine eder ve yapar.

2.    Bilgi girişlerinin doğru olmasından sorumlu olur.

3.    Amirlerince verilen diğer uygun görevleri yapar.

Aranan Evsaf:

1.    Bilgisayar alanında lisans sahibi olmak veya önlisans derecesine sahip olmak ve iki yıllık deneyimi bulunmak.

2.  B1 seviyesinde İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı: Bilgisayar Sistem Operatör Yardımcısı

Kadro Sayısı: 10

Kadro Durumu: İlk Atanma Yeri

Baremi: 10-11 (47/2010 sayılı Yasa tahtında 5)

Görev ve Sorumlulukları:

1.    Sorumlu olduğu birimin bilişim hizmetlerini koordine eder ve yapar.

2.    Bilgi girişlerinin doğru olmasından sorumlu olur.

3.    Amirlerince verilen diğer uygun görevleri yapar.

Aranan Evsaf:

1.    Bilgisayar alanında önlisans derecesine sahip olmak.

2.  B1 seviyesinde İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı: 1. Sınıf Mimar

Kadro Sayısı: 5

Kadro Durumu: İlk Atanma ve Yükselme Yeri

Baremi: 14-15-16A (47/2010 sayılı Yasa tahtında 11)

Görev ve Sorumlulukları:

1.    Üniversite’nin gelişme projeleriyle ilgili hazırlık, çizim ve hesaplamaları yapar; çizim ve hesaplamalar dışa yaptırıldığı zaman bu çalışmalara nezaret eder.

2.    Üniversite Kampüsü ve binalarının gelişmesiyle ilgili ihale dosyalarını hazırlar veya hazırlatır.

3.    Üniversite’ye ait bina ve tesislerin bakım onarım ve tadilatı ile ilgili plan ve projeler hazırlar. Yapılacak bakım-onarım ve tadilat işlerine nezaret eder.

4.    Birim Amiri’nin vereceği diğer uygun görevleri yapar.

Aranan Evsaf:

1.    Mimarlık alanında en az lisans derecesi ile mezun olmak.

2.    a) Bir alt derecede en az iki yıl çalışmış olmak veya;

     b) Görev alanına giren konularda en az beş yıl başarılı hizmet vermiş olmak.

3.  A2 seviyesinde İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı: 2.Sınıf Mimar

Kadro Sayısı: 4

Kadro Durumu: İlk Atanma ve Yükselme Yeri

Baremi:13-14-15A (47/2010 sayılı Yasa tahtında 10)

Görev ve Sorumlulukları:

1.    Amirleri’nin direktifleri doğrultusunda Üniversite’nin gelişme projeleriyle ilgili hazırlık, çizim ve hesaplamaları yapar; çizim ve hesaplamalar dışa yaptırıldığı zaman bu çalışmalara nezaret eder.

2.    Üniversite Kampüsü ve binalarının gelişmesiyle ilgili ihale dosyalarının hazırlanmasında verilen görevleri yapar.

3.    Üniversite’ye ait bina ve tesislerin bakım-onarımı ve tadilatı ile ilgili plan ve projeler hazırlar. Bakım-onarım ve tadilat işlerine nezaret eder.

Aranan Evsaf:

1.    Mimarlık alanında en az lisans derecesi ile mezun olmak.

2.    a) Bir alt derecede en az iki yıl çalışmış olmak veya;

     b) Görev alanına giren konularda en az üç yıl başarılı hizmet vermiş olmak.

3.  A2 seviyesinde İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı: 3. Sınıf Mimar

Kadro Sayısı: 4

Kadro Durumu: İlk Atanma Yeri

Baremi: 12-13-14A (47/2010 sayılı Yasa tahtında 9)

Görev ve Sorumlulukları:

1.    Amirleri’nin direktifleri doğrultusunda Üniversite’nin gelişme projeleriyle ilgili hazırlık, çizim ve hesaplamaları yapar.

2.    Üniversite Kampüsü ve binalarının gelişmesiyle ilgili ihale dosyalarının hazırlanmasına yardımcı olur.

3.    Üniversite’ye ait bina ve tesislerin bakım-onarımı ve tadilatı ile ilgili plan ve projeler hazırlar. Bakım-onarım ve tadilat işlerine nezaret eder.

 Aranan Evsaf:

1.    Mimarlık alanında lisans derecesine sahip olmak.

2.    Görev alanına giren konularda en az iki yıl başarılı hizmet vermiş olmak.

3.  A2 seviyesinde İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı: 1. Sınıf Mühendis

Kadro Sayısı: 10

Kadro Durumu: İlk Atanma ve Yükselme Yeri

Baremi: 14-15-16A (47/2010 sayılı Yasa tahtında 11)

Görev ve Sorumlulukları:

1.    Verilen görevle ilgili mühendislik dalında yapılacak uygulamaların plan, proje ve hesaplarını yapar veya yapılmasına nezaret eder.

2.    Görev alanına giren konularda Üniversite’ye ait bina, laboratuvar, tesis ve teçhizatın bakım-onarım ve tadilat işlerini planlar, uygulamaların kontrolünü yapar veya yapılmasına nezaret eder.

3.    Birim amirince verilen diğer uygun görevleri yerine getirir.

Aranan Evsaf:

1.    Mühendislik alanında en az lisans derecesine sahip olmak.

2.    a) Bir alt derecede en az iki yıl çalışmış olmak veya;

     b) Görev alanına giren konularda en az beş yıl başarılı hizmet vermiş olmak.

3.  A2 seviyesinde İngilizce bilmek.

 

 

 

 

 

 

 

Kadro Adı: 2. Sınıf Mühendis

Kadro Sayısı: 8

Kadro Durumu: İlk Atanma ve Yükselme Yeri

Baremi: 13-14-15A (47/2010 sayılı Yasa tahtında 10)

Görev ve Sorumlulukları:

1.    Verilen görevle ilgili mühendislik dalında yapılacak uygulamaların plan, proje ve hesaplarını yapar veya yapılmasında görev alır.

2.    Görev alanına giren konularda Üniversite’ye ait bina, laboratuvar, tesis ve teçhizatın bakım-onarım ve tadilat işlerini planlar, uygulamaların kontrolünü yapar veya yapılmasına nezaret eder.

3.    Birim Amirince verilen diğer uygun görevleri yerine getirir.

Aranan Evsaf:

1.    Mühendislik alanında en  az lisans derecesine sahip olmak.

2.    a) Bir alt derecede en az iki yıl çalışmış olmak veya,

     b) Görev alanına giren konularda en az üç yıl başarılı hizmet vermiş olmak.

3.  A2 seviyesinde İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı: 3. Sınıf Mühendis

Kadro Sayısı: 10

Kadro Durumu: İlk Atanma Yeri

Baremi: 12-13-14A (47/2010 sayılı Yasa tahtında 9)

Görev ve Sorumlulukları:

1.   Verilen görevle ilgili mühendislik dalında yapılacak uygulamaların plan, proje ve hesaplarını yapar veya yapılmasında görev alır.

2.    Görev alanına giren konularda Üniversite’ye ait bina, laboratuvar, tesis ve teçhizatın bakım-onarım ve tadilat işlerini planlar, uygulamaların kontrolünü yapar veya yapılmasına yardımcı olur.

3.    Birim amirince verilen diğer uygun görevleri yerine getirir.

Aranan Evsaf:

1.    Mühendislik alanında en az lisans derecesine sahip olmak.

2.  A2 seviyesinde İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı: 1. Sınıf Teknisyen

Kadro Sayısı: 22

Kadro Durumu: İlk Atanma ve Yükselme Yeri

Baremi: 12-13-14A (47/2010 sayılı Yasa tahtında 7)

Görev ve Sorumlulukları:

1.    Görevlendirildiği birimin çalışma alanına giren konularda teknik uygulama, bakım-onarım ve tanzim işlerinden sorumludur. Gerektiğinde öğretim üyelerine teknik konularda yardımcı olur.

2.    Amirleri tarafından verilen diğer uygun görevleri yerine getirir.

Aranan Evsaf:

1.   a) Teknik konularda lisans derecesine sahip olmak veya;

     b) Önlisans derecesini aldıktan sonra pratik teknik konularda beş yıllık deneyim sahibi olmak veya;

     c) Bir alt derecede en az iki yıl çalışmış olmak.

2.    İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı: 2. Sınıf Teknisyen

Kadro Sayısı: 20

Kadro Durumu: İlk Atanma ve Yükselme Yeri

Baremi:11-12-13 (47/2010 sayılı Yasa tahtında 6)

Görev ve Sorumlulukları:

1.    Görevlendirildiği birimin çalışma alanına giren konularda teknik uygulama, bakım-onarım ve tanzim işlerini yapar.

2.    Amirleri tarafından verilecek diğer uygun görevleri yerine getirir.

 

 

 

Aranan Evsaf:

1.    a) Teknik konularda lisans derecesine sahip olmak veya;

 b) Önlisans derecesine sahip olmak ve iki yıl deneyim sahibi olmak veya;

c) Bir teknik liseden mezun olduktan sonra dört yıl deneyim sahibi olmak.

2. Bir alt derecede en az iki yıl çalışmış olmak.

 

Kadro Adı: 3. Sınıf Teknisyen

Kadro Sayısı: 10

Kadro Durumu: İlk Atanma Yeri

Baremi: 9-10-11 (47/2010 sayılı Yasa tahtında 5)

Görev ve Sorumlulukları:

1.    Verilen direktifler doğrultusunda meslek alanı içerisindeki her türlü teknik uygulama, bakım ve onarımı fiilen yapar.

2.    Amirleri tarafından verilen diğer uygun görevleri yerine getirir.

Aranan Evsaf:

1.      En az Teknik Lise mezunu olmak veya

2.      Dengi bir okuldan mezun olmak ve ilgili konuda 4 yıl deneyim sahibi olmak.

 

Kadro Adı: Sorumlu Hekim

Kadro Sayısı: 1

Kadro Durumu: İlk Atanma ve Yükselme Yeri

Baremi: 18A (47/2010 sayılı Yasa tahtında 18)

Görev ve Sorumlulukları:

1.    Rektörlüğe bağlı olarak DAÜ Sağlık Merkezi’nin Tıbbi, Mali, İdari ve Teknik işlemleri ile ilgili alt yapıyı hazırlamak ve sağlık hizmetlerini yürürlükteki Yasa, Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde yürütmek;

2.    Merkezin en verimli bir şekilde çalışması için gerekli önlemleri almak ve önerilerde bulunmak.

Aranan Evsaf:

1.    Uzman hekim olmak.

2.    Kıbrıs Türk Tabibler Birliği’ne üye olmak.

3.    Uzmanlık dalında en az on yıl çalışmış olmak.

4.  A2 seviyesinde İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı: 1. Sınıf Hekim

Kadro Sayısı: 2

Kadro Durumu: İlk Atanma Yeri, Yükselme Yeri

Baremi: 15-16-17B (47/2010 sayılı Yasa tahtında 13)

Görev ve Sorumlulukları:

Üniversite’ye bağlı öğrenci, Akademik Personel ve diğer personele ilk yardım, teşhis ve sağlık kontrolü hizmetleri verir. Üniversite’de ve bağlı birimlerinde genel sağlık kontrolü yapar ve bu kontrollere dayalı olarak önerilerde bulunur.

Aranan Evsaf:

1.    Herhangi bir dalda uzman hekim ehliyetine sahip olmak veya pratisyen hekim olarak en az on yıl başarılı hizmet vermiş olmak veya pratisyen hekim olarak Üniversite’de en az beş yıl hizmet vermiş olmak.

2.  A2 seviyesinde İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı: 2. Sınıf Hekim

Kadro Sayısı: 2

Kadro Durumu: İlk Atanma Yeri

Baremi: 15-16 (47/2010 sayılı Yasa tahtında 12)

Görev ve Sorumlulukları:

Üniversite’ye bağlı öğrenci, Akademik Personel ve diğer personele ilk yardım, teşhis ve sağlık kontrolü hizmetleri verir. Üniversite’de ve bağlı birimlerinde genel sağlık kontrolü yapar ve bu kontrollere dayalı olarak önerilerde bulunur.

 

 

Aranan Evsaf:

1.      Uzman veya pratisyen hekim ehliyetine sahip olmak.

2.      Yeterli derecede İngilizce bilmek.

3.      A2 seviyesinde İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı: Sorumlu Hemşire

Kadro Sayısı: 1

Kadro Durumu: İlk Atanma Yeri ve Yükselme Yeri

Baremi: 13-16A (47/2010 sayılı Yasa tahtında 10)

Görev ve Sorumlulukları:

1.    İdari yönden Başhekim’e bağlı olarak Tıbbi ve Yönetsel işleri yapmak.

2.    Sağlık Merkezi’nin genel temizliğini ve hemşirelerin düzenli çalışmasını sağlamak.

3.    Sağlık Merkezi’nin Tıbbi alet ve envanterinden sorumlu olmak.

4.    Üniversite hekiminin vereceği diğer uygun görevleri yapmak.

Aranan Evsaf:

1.      İlgili alanda lisans derecesine sahip olmak ve bir sağlık kurumunda en az beş yıl çalışmış olmak.

2.      Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Hemşirelik yapabilecek yetkiye sahip olmak.

 

Kadro Adı: Hemşire

Kadro Sayısı: 6

Kadro Durumu: İlk Atanma Yeri

Baremi: 9-14A (47/2010 sayılı Yasa tahtında 9)

Görev ve Sorumlulukları:

1.    Üniversite Sağlık Merkezi’nde hasta kabulü ve kayıtlarını yapar.

2.    Üniversite hekiminin direktifi altında hastaların muayene ve tedavilerine yardımcı olur.

3.    Sağlık Merkezi muayenehanesinin temiz ve düzenli olmasını sağlar.

4.    Üniversite hekiminin vereceği diğer uygun görevleri yapar.

Aranan Evsaf:

1.    İlgili alanda lisans derecesine sahip olmak;

2.  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Hemşirelik yapabilecek yetkiye sahip olmak.

 

Kadro Adı: Murakıp

Kadro Sayısı: 1

Kadro Durumu: İlk Atanma Yeri ve Yükselme Yeri

Baremi: 18A (47/2010 sayılı Yasa tahtında 18)

Görev ve Sorumlulukları:

1.    Üniversite’de yapılan ve yapılacak işlemler konusunda Rektörlüğe Mali Raporlar düzenlemek.

2.    Üniversite’nin Mali İşleriyle ilgili mevzuatı hazırlar ve/veya geliştirir.

3.    Üniversite adına imzalanan her türlü sözleşmeden doğan mali mükellefiyet ve haklarının eksiksiz tamamlandığını denetler.

4.    Hazırlanacak programlar çerçevesinde, tüm Üniversite birimlerinde, mali konularla ilgili olarak, araştırma, inceleme ve teftiş işlemlerini yapmak.

5.    Rektörlüğün vereceği diğer uygun görevleri yapmak.

Aranan Evsaf:

1.    Maliye, İktisat, İşletmecilik konularında lisans derecesine sahip olmak, Muhasebe ve Ticari konularda asgari 10 yıl başarılı hizmet vermiş olmak.

2.    Hizmet birimine bağlı kadrosunu sevk ve idare edebilecek düzeyde deneyim sahibi olmak.

3.  A2 seviyesinde İngilizce bilmek.

 

 

 

 

 

 

 

Kadro Adı: 1. Sınıf Denetçi

Kadro Sayısı: 1

Kadro Durumu: İlk Atanma Yeri ve Yükselme Yeri

Baremi: 47/2010 sayılı Yasa tahtında 11

Görev ve Sorumlulukları:

1.    Üniversite’de yapılan ve yapılacak işlemler konusunda Murakıp’ın vereceği görevleri yapmak.

2.    Üniversite’nin Mali İşleriyle ilgili mevzuatı hazırlanması ve/veya geliştirilmesinde Murakıp’a yardımcı olur.

3.    Üniversite adına imzalanan her türlü sözleşmeden doğan mali mükellefiyet ve haklarının eksiksiz tamamlandığını Murakıplık adına Murakıp gözetiminde denetlenmesine yardımcı olur.

4.    Hazırlanacak programlar çerçevesinde, tüm Üniversite birimlerinde, mali konularla ilgili olarak, araştırma, inceleme ve teftiş işlemlerini Murakıplık adına Murakıp gözetiminde yapmak.

5.    Murakıp’ın vereceği diğer uygun görevleri yapmak.

Aranan Evsaf:

1.    Maliye, İktisat, İşletmecilik konularında lisans derecesine sahip olmak, Muhasebe ve Ticari konularda asgari beş yıl başarılı hizmet vermiş olmak.

2.    Hizmet birimine bağlı kadrosunu sevk ve idare edebilecek düzeyde deneyim sahibi olmak.

3.  A2 seviyesinde İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı: 2. Sınıf Mali Denetçi

Kadro Sayısı: 1

Kadro Durumu: İlk Atanma Yeri ve Yükselme Yeri

Baremi: 47/2010 sayılı Yasa tahtında 10

Görev ve Sorumlulukları:

1.    Üniversite’de yapılan ve yapılacak işlemler konusunda Murakıp’ın vereceği görevleri yapmak.

2.    Üniversite’nin Mali İşleriyle ilgili mevzuatı hazırlanması ve/veya geliştirilmesinde Murakıp’a yardımcı olur.

3.    Üniversite adına imzalanan her türlü sözleşmeden doğan mali mükellefiyet ve haklarının eksiksiz tamamlandığını Murakıplık adına Murakıp gözetiminde denetlenmesine yardımcı olur.

4.    Hazırlanacak programlar çerçevesinde, tüm Üniversite birimlerinde, mali konularla ilgili olarak, araştırma, inceleme ve teftiş işlemlerini Murakıplık adına Murakıp gözetiminde yapmak.

5.    Murakıp’ın vereceği diğer uygun görevleri yapmak.

Aranan Evsaf:

1.    Maliye, İktisat, İşletmecilik konularında lisans derecesine sahip olmak, Muhasebe ve Ticari konularda asgari üç yıl başarılı hizmet vermiş olmak.

2.    Hizmet birimine bağlı kadrosunu sevk ve idare edebilecek düzeyde deneyim sahibi olmak.

3.  A2 seviyesinde İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı: 3. Sınıf Mali Denetçi

Kadro Sayısı: 1

Kadro Durumu: İlk Atanma Yeri

Baremi: 47/2010 sayılı Yasa tahtında 9

Görev ve Sorumlulukları:

1.    Üniversite’de yapılan ve yapılacak işlemler konusunda Murakıp’ın vereceği görevleri yapmak.

2.    Üniversite’nin Mali İşleriyle ilgili mevzuatı hazırlanması ve/veya geliştirilmesinde Murakıp’a yardımcı olur.

3.    Üniversite adına imzalanan her türlü sözleşmeden doğan mali mükellefiyet ve haklarının eksiksiz tamamlandığını Murakıplık adına Murakıp gözetiminde denetlenmesine yardımcı olur.

4.    Hazırlanacak programlar çerçevesinde, tüm Üniversite birimlerinde, mali konularla ilgili olarak, araştırma, inceleme ve teftiş işlemlerini Murakıplık adına Murakıp gözetiminde yapmak.

5.    Murakıp’ın vereceği diğer uygun görevleri yapmak.

Aranan Evsaf:

1.    Maliye, İktisat, İşletmecilik konularında lisans derecesine sahip olmak.

2.    Hizmet birimine bağlı kadrosunu sevk ve idare edebilecek düzeyde deneyim sahibi olmak.

3.  A2 seviyesinde İngilizce bilmek.

Kadro Adı: Hukuk Danışmanı

Kadro Sayısı: 1

Kadro Durumu: İlk Atanma Yeri, Yükselme Yeri

Baremi: 18A (47/2010 sayılı Yasa tahtında 18)

Görev ve Sorumlulukları:

1.      Üniversite’de yapılan ve yapılacak işlemler konusunda Rektörlüğe Hukuki mütalaa hazırlar.

2.      Üniversite’nin çalışmalarıyla ilgili Tüzük ve Yönetmelik taslaklarını hazırlar.

3.      Üniversite adına imzalanacak her türlü sözleşme ve hukuki dokümanı hazırlar veya hazırlananlar hakkında görüş bildirir.

4.      Üniversite’yi mahkemelerde temsil eder.

5.      Rektörlüğün vereceği diğer uygun görevleri yapar.

Aranan Evsaf:

1.      Bir Hukuk Fakültesi’nden mezun olmak, avukatlık stajını tamamlamış olmak ve yürürlükteki yasalar uyarınca avukatlık mesleğini icra edebilecek konumda olmak.

2.      Avukatlık mesleğinde en az on yıl başarılı hizmet vermiş olmak.

3.      A2 seviyesinde İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı: 1. Sınıf Avukat

Kadro Sayısı: 2

Kadro Durumu: İlk Atanma Yeri, Yükselme Yeri

Baremi: 15-16A (47/2010 sayılı Yasa tahtında 11)

Görev ve Sorumlulukları:

1.    Üniversite’de yapılan ve yapılacak işlemler konusunda Rektörlüğe Hukuki mütalaa hazırlar.

2.    Üniversite’nin çalışmalarıyla ilgili Tüzük ve Yönetmelik taslaklarını hazırlar.

3.    Üniversite adına imzalanacak her türlü sözleşme ve hukuki dokümanı hazırlar veya hazırlananlar hakkında görüş bildirir.

4.    Üniversite’yi mahkemelerde temsil eder.

5.    Rektörlüğün vereceği diğer uygun görevleri yapar.

Aranan Evsaf:

1.    Bir Hukuk Fakültesi’nden mezun olmak, avukatlık stajını tamamlamış olmak ve yürürlükteki yasalar uyarınca avukatlık mesleğini icra edebilecek konumda olmak.

2.    Avukatlık mesleğinde en az beş yıl deneyim sahibi olmak veya bir alt derecede dört yıl hizmet vermiş olmak.

3.  A2 seviyesinde İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı: 2. Sınıf Avukat

Kadro Sayısı: 1

Kadro Durumu: İlk Atanma Yeri, Yükselme Yeri

Baremi: 13-15A (47/2010 sayılı Yasa tahtında 10)

Görev ve Sorumlulukları:

1.    Üniversite’de yapılan ve yapılacak işlemler konusunda Rektörlüğe Hukuki mütalaa hazırlar.

2.    Üniversite’nin çalışmalarıyla ilgili Tüzük ve Yönetmelik taslaklarını hazırlar.

3.    Üniversite adına imzalanacak her türlü sözleşme ve hukuki dokümanı hazırlar veya hazırlananlar hakkında görüş bildirir.

4.    Üniversite’yi mahkemelerde temsil eder.

5.    Rektörlüğün vereceği diğer uygun görevleri yapar.

Aranan Evsaf:

1.    Bir Hukuk Fakültesi’nden mezun olmak, avukatlık stajını tamamlamış olmak ve yürürlükteki yasalar uyarınca avukatlık mesleğini icra edebilecek konumda olmak.

2.    Avukatlık mesleğinde en az üç yıl deneyim sahibi olmak veya bir alt derecede iki yıl hizmet vermiş olmak.

3.  A2 seviyesinde İngilizce bilmek.

 

 

 

 

Kadro Adı: 3. Sınıf Avukat

Kadro Sayısı: 1

Kadro Durumu: İlk Atanma Yeri

Baremi: 11-14A (47/2010 sayılı Yasa tahtında 9)

Görev ve Sorumlulukları:

1.    Üniversite’de yapılan ve yapılacak işlemler konusunda Rektörlüğe Hukuki mütalaa hazırlar.

2.    Üniversite’nin çalışmalarıyla ilgili Tüzük ve Yönetmelik taslaklarını hazırlar.

3.    Üniversite adına imzalanacak her türlü sözleşme ve hukuki dokümanı hazırlar veya hazırlananlar hakkında görüş bildirir.

4.    Üniversite’yi mahkemelerde temsil eder.

5.    Rektörlüğün vereceği diğer uygun görevleri yapar.

Aranan Evsaf:

1.    Bir Hukuk Fakültesi’nden mezun olmak, avukatlık stajını tamamlamış olmak ve yürürlükteki yasalar uyarınca avukatlık mesleğini icra edebilecek konumda olmak.

2.  A2 seviyesinde İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı: Uzman

Kadro Sayısı: 15

Kadro Durumu: İlk Atanma Yeri

Barem:13-16A (47/2010 sayılı Yasa tahtında lise mezunu 5/6/7 ve üniversite mezunu 9/10/11/15/16)

Görev ve Sorumlulukları:

Sözleşme esasları çerçevesinde görev yapar. Yetki kullanır ve sorumluluk taşır.

Aranan Evsaf:

1.    Üniversite amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik Üniversite tarafından belirlenecek alanda özel ihtisas veya beceriye sahip olmak.

2.  B1 seviyesinde İngilizce bilmek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.08.2021

R.G. 189

EK III

AE. 639

 

ÜÇÜNCÜ CETVEL

[Madde 5(2)]

 

İŞÇİ SINIFLARI KAPSAMI

 

I. YARI KALİFİYE İŞÇİ HİZMETLERİ SINIFI

Barem 1-2-3 (47/2010 sayılı Yasa tahtında 1)
Üç dereceli
İlk Tayin
Kısa bir eğitim ve belli bir tecrübeye sahip işçileri kapsar.

Bu hizmet sınıfı üç dereceli olup barem 1’in ilk kademesinden başlar, barem 3’ün son kademesine kadar devam eder.

Bu hizmet sınıfına girecek işçilerde teknik veya mesleki yeteneğini kanıtlamış olma koşulu aranmaz.

 

II. KALİFİYE İŞÇİ HİZMETLER SINIFI

Barem 4-5-6 (47/2010 sayılı Yasa tahtında 2)

Üç dereceli

İlk tayin ve yükselme yeri

Uzun mesleki eğitim gerektiren görevleri yapabilecek tecrübeye ve yeteneğe sahip (Araç sürücüleri, makine operatörleri, odacı, temizlikçi, güvenlik görevlileri, taşımacı, bahçıvan, boyacı, yapıcı, marangoz, tesisatçı vb.) işçileri kapsar.

Bu hizmet sınıfına hizmet dışından işçi alınabileceği gibi yarı kalifiye işçi hizmetleri sınıfının birinci derecesinden en az bir yıl çalışmış ve bu kapsama girebilecek evsafa haiz işçiler terfi ettirilir.

Bu hizmet sınıfı üç dereceli olup barem 4’ün ilk kademesinden başlar, barem 6’nın son kademesine kadar devam eder.

Bu sınıfa girebilecek işçilerden uzun eğitim ve teknik ve mesleki yeteneklerini kanıtlamış olma koşulu aranır.

 

III. ZANAATKAR VE TEKNİSYEN HİZMETLERİ SINIFI

Barem 7-8-9 (47/2010 sayılı Yasa tahtında 3)

Üç dereceli

İlk tayin ve yükselme yeri

Kalifiye işçilerin üstünde ehliyete ve kendi sahasında özel ihtisasa sahip zanaatkarları (A, B ve C sınıfı sürüş ehliyet bulunan şoförler, tornacı, makinist, elektrikçi, bahçıvan, boyacı, yapıcı, marangoz, ekip sorumlusu, tesisatçı ustası vb.) kapsar.

Bu hizmet sınıfı üç dereceli olup barem 7’nin ilk kademesinden başlar, barem 9’un son kademesine kadar devam eder.

Bu gruba hizmet dışından kendi sahasında en az 7 yıl hizmeti olduğunu kanıtlamış tecrübe sahibi işçiler ile A ve B sınıfı ehliyet sahibi şoförler veya teknik veya mesleki bir okuldan diploma veya dengi bir belge ibraz eden işçiler alınabilir.

Teknik veya mesleki okuldan diploma veya dengi bir belge ibraz eden işçilerden bir önceki fıkrada belirtilen 7 yıllık hizmet süresi koşulu aranmaz.

 

IV. YÖNETİCİLİK HİZMETLERİ SINIFI

Barem 10-11-12 (47/2010 sayılı Yasa tahtında 4)

Üç dereceli

Yükselme yeri

Emrinde işçi ve her türlü zanaatkar ve teknisyen çalıştıran uzun tecrübe, mesleki bilgi, beceri yeteneğine sahip yönetici kişileri kapsar.

 

 

 

Bu hizmet sınıfı üç dereceli olup barem 10’un ilk kademesinden başlar, barem 12’nin son kademesine kadar devam eder.

Bu sınıfa girebilmek için “zanaatkar ve teknisyen hizmetleri sınıfının” 1’inci derecesinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

 

V. İNTİZAMSIZ MESAİ YAPAN İŞÇİLER SINIFI

Barem 13-14  (47/2010 sayılı Yasa tahtında 1)

İki dereceli

İlk tayin

Normal mesai yapan işçiler dışında hafta sonları ve geceleri görev yapan işçileri (gece bekçisi, ambulans sürücüsü vb.) kapsar.

Bu hizmet sınıfı iki dereceli olup barem 13’ün ilk kademesinden başlayarak, barem 14’ün son kademesine kadar devam eder.

Bu sınıfa girebileceklerden en az ilkokul mezunu olmak ve kendi dallarına uygun olarak yeterli bilgi, yetenek ve tecrübe sahibi olma koşulları aranır.