DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK PERSONELİNİN ÜNVAN TÜZÜĞÜ

 

Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası

(18/1986, 39/1992, 58/1992, 37/1997 ve 37/2011 Sayılı Yasalar)

Madde 26(2) Altında Yapılan Tüzük.

 

Bu Tüzük, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personelinin Ünvan (Değişiklik No.1/91 – 1/21) Tüzüğü”nü de kapsamaktadır.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’nın 26’ncı maddesinin (2)’nci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.

 

I. BÖLÜM

Genel Hükümler

Kısa İsim

19.07.1991

R.G. 71

EK III

A.E. 363,

11.04.2000

R.G.44

EK III

A.E. 203,

30.07.2021

R.G. 167

EK III

A.E.561

1.

Bu Tüzük, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personelinin Unvan Tüzüğü” olarak isimlendirilir.

Tefsir

2.

Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe: “Akademik Personel”, “Bakanlar Kurulu”, “Bölüm Başkanı”, “Doçent”, “Lisansüstü”, “Öğretim Üyesi”, “Profesör”, “Rektör”, “Senato”, “Vakıf Yöneticiler Kurulu” ve “Yardımcı Doçent” deyimleri 18/1986 Sayılı Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’ndaki deyimler için verilen anlam ve karşılıklarını anlatır.

Amaç ve Kapsam

3.

Bu Tüzük, Doğu Akdeniz Üniversitesinde görev yapan Akademik Personelin “Profesör”, “Doçent” ve “Yardımcı Doçent” ünvanlarına atanma koşullarını; başka üniversitelerde kazanılan ünvanların geçerliliğine ve bu ünvanların korunmasına ilişkin esasları kapsar ve bu hususlarda yapılacak işlemlerin düzenlenmesini amaçlar.

İngilizce Yeterliliği

4.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin İngilizce dilinde eğitim veren bölümlerine atanacak üyelerinde İngilizce yeterliği aranır. Bu Tüzük uyarınca Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent olarak atanacak Öğretim Üyelerinin İngilizce yeterlikleri, getirecekleri belgelerde ve/veya verecekleri seminerler aracılığıyla değerlendirilir.

 

II. BÖLÜM

AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Akademik Değerlendirme Komisyonu

5.

 (1)     Akademik Değerlendirme Komisyonu (ADEK) akademik atama ve yükseltmelerde adayın yeterliğinin değerlendirilmesinde Rektörlüğe görüş sunmak üzere kurulur.

 

 (2)     ADEK, Üniversite Yönetim Kurulu’nun (ÜYK) önerisi ve Senato’nun onayı ile 3 yıl için atanan Akademik Değerlendirme Kıstasları uyarınca belirlenen 10 (on) temel alanın her biri için bir profesör üye ve Komisyon’un başkanlığını da yapacak olan Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı da dahil toplam 11 (onbir) üyeden oluşur. Boşalan bir üyelik için, aynı yöntemle ve ayrılan üyenin normal süresini tamamlamak üzere yeni bir üye atanır.

 (3)     Kararlar üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır.

30.07.2021

R.G. 167

EK III

A.E.561

 

III. BÖLÜM

AKADEMİK DEĞERLENDİRME KISTASLARI

Atama ve Yükseltmelerde Akademik Değerlendirme Kıstasları

6.

Profesör, doçent ve yardımcı doçentlerin atanmalarına ve yükseltilmelerine esas teşkil etmek üzere “Akademik Değerlendirme Kıstasları” Fakülte Kurulları’nın görüşleri alınarak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

 

IV. BÖLÜM

Profesörlüğe Atanma

Profesörlüğe Başvuru Koşulları

7.

Profesörlüğe atanmak için başvuran adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

(1)   Doçentlik ünvanını aldıktan sonra, en az 2 yıl bir üniversitede tam zamanlı olmak üzere, ilgili alanda en az 5 yıl çalışmış olmak.

(2)   Madde 6’da anılan Akademik Değerlendirme Kıstaslarına uygun Akademik çalışmalara sahip bulunmak.

30.07.2021

R.G. 167

EK III

A.E.561

 

(3)   Bu madde maksatları bakımından Doçentlik unvanı, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Akademik Değerlendirme Kıstaslarına uygun olarak alınan Doçentlik unvanını anlatır.

Profesörlüğe Atanma Yöntemi

30.07.2021

R.G. 167

EK III

A.E.561

8.

(1)

Profesörlüğe başvuru koşullarını yerine getiren adaylar Ekim veya Mart aylarında aşağıda belirtilen belgelerle Rektörlüğe başvururlar:

(a)      Özgeçmiş.

(b)      Doktora veya sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık belgesi.

(c)      Doçentlik belgesi.

(d)      Yayın listesi.

(e)      Bilimsel yayınların kopyaları.

(f)       Eğitim-öğretim faaliyetleri.

(g)      İngiliz dilini pek iyi bildiğine dair belge (varsa).

(h)      Kongre ve konferans tebliğlerinin kopyaları (varsa).

(i)        Yayınlara yapılan atıfların listesi (varsa).

(j)        Gerçekleştirdiği araştırma projelerinin listesi (varsa).

(k)      Yönettiği lisansüstü tezlerin listesi (varsa).

(l)        Uygulamalı çalışmaları hakkında bilgi ve belge (varsa).

(m)     Üniversite yönetimine ve topluma yaptığı katkılar (varsa).

(n)      Madde 6’da anılan Akademik Değerlendirme Kıstasları kapsamında değerlendirilebilecek diğer belgelerin kopyaları.

Yukarıda belirtilen belgeler elektronik olarak veya 5 ayrı dosya halinde basılı olarak Rektörlüğe teslim edilir.

 

 

(2)

Rektörlük, başvurusu eksiksiz olan adayın dosyalarının bir adedini dekanlık eliyle ilgili bölüm başkanına iletir. Bölüm başkanı adayın başvurusunu bölüm açısından değerlendirerek bir rapor hazırlar ve dekanlığa sunar. Dekanlık kendi görüşlerini de ekleyerek hazırlayacağı raporu Rektörlüğe sunar. Atamanın üniversite bünyesindeki yüksekokul veya okullardan birine yapılacak olması durumunda Rektörlük benzer yöntemle ilgili Okul Müdürü’nden rapor ister.

 

 

(3)

Rektörlük, adayın dosyalarını Madde 8(2)’de anılan akademik birim  raporları ile birlikte ADEK'e sunar. ADEK, adayı Madde 6’da anılan Akademik Değerlendirme Kıstasları açısından değerlendirir; akademik birim görüşlerini de dikkate alarak adayın bilimsel değerlendirmeye alınıp alınmayacağına karar verir. Kararın olumsuz olması durumunda ADEK gerekçeli kararı ile birlikte dosyaları rektörlüğe iade eder. Kararın olumlu olması durumunda ADEK adayın alanındaki bilimsel yeterliğinin değerlendirmesini yaptırmak amacı ile en az biri üniversite dışından olmak üzere adayın alanından 3 profesörü görevlendirir. Adayın dosyaları görevlendirilen profesörlere ulaştırılmak üzere rektörlüğe sunulur. Profesör raporlarında adayın araştırıcılık niteliklerinin ve özellikle doçentlik ünvanını aldıktan sonraki yayınlarının kalitesi, orijinalliği, uluslararası platformdaki düzeyi, bilime olan katkılarının belirtilmesi istenir. Profesörler ayrıca adayın eğiticilik, öğreticilik vasıfları, yönettiği tezlerin kalitesi, laboratuar ve/veya diğer uygulamalarla sağladığı katkılar, topluma götürdüğü hizmetler ile yöneticilik nitelikleri hakkındaki  görüşlerini de raporlarında belirtmeleri istenir. Profesörlerin raporlarını iki ay içinde rektörlüğe sunmaları beklenir. Rektörlük, adayın dosyalarını profesör raporları ile birlikte ADEK'e iade eder. ADEK bütün raporları değerlendirerek nihai kararını oluşturur ve onay için Rektör’e sunar.

 

 

(4)

Madde 8(3) uyarınca ADEK tarafından alınan kararın olumlu olması ve Rektör’ün bu kararı onaylaması durumunda adayın profesörlüğe atanması Vakıf Yöneticiler Kurulu’na onay için önerilir. Kararın olumsuz olması ve Rektör tarafından onaylanması halinde bu karar gerekçeli olarak Rektörlük tarafından adaya bildirilir. Rektör ADEK’in olumlu veya olumsuz karararını onaylamaması durumunda akademik işlerden sorumlu Rektör Yardımcısı hariç tamamı yeni üyelerden oluşan geçici bir ADEK oluşumunu aynı süreçle başlatır ve adayın yeniden değerlendirilmesini sağlar. Bu şekilde oluşan ADEK’in kararı nihaidir. Geçici ADEK’in değerlendirmesinin olumsuz olması halinde karar gerekçeli olarak Rektörlük tarafından adaya bildirilir. Kararın olumlu olması durumunda adayın profesörlüğe atanması Rektörlük tarafından Vakıf Yöneticiler Kurulu’na onay için önerilir.

 

 

(5)

Adayın profesörlüğe atanması Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından karara bağlanır.

30.07.2021

R.G. 167

EK III

A.E.561

 

(6)

Yukarıdaki işlemlerin, adayın başvurusunu takip eden 6 ay içerisinde tamamlanması beklenir. Başvurusu reddedilen aday, başvuru tarihi dönemini izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilir.

 

V. BÖLÜM

Doçentlİğe Atanma

Doçentliğe Başvuru Koşulları

9.

Doçentliğe atanmak için başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

 (1)     Doktora veya tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik ünvanına sahip olmak.

 

 

 (2)     Doktora ünvanını aldıktan sonra, en az 2 yıl bir üniversitede tam zamanlı olmak üzere, ilgili bilim alanında en az 3 yıl çalışmış olmak.

 

 

 (3)     Madde 6’da anılan Akademik Değerlendirme Kıstaslarına uygun akademik çalışmalara sahip bulunmak.

30.07.2021

R.G. 167

EK III

A.E.561

 

 (4)     Bu madde maksatları bakımından Yardımcı Doçent veya Doktor Öğretim Üyesi unvanı, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Akademik Değerlendirme Kıstaslarına uygun olarak alınan Yardımcı Doçent unvanını anlatır.

Doçentliğe Atanma Yöntemi

30.07.2021

R.G. 167

EK III

A.E.561

10.

(1)

Doçentliğe başvuru koşullarını yerine getiren adaylar, Ekim veya Mart aylarında aşağıdaki belgelerle birlikte Rektörlüğe başvururlar:

(a)      Özgeçmiş.

(b)      Doktora belgesi ve doktora tezinin özeti veya sanatta yeterlik belgesi veya tıpta uzmanlık belgesi.

(c)      Yayın listesi.

(d)      Bilimsel yayınların kopyası.

(e)      Eğitim-öğretim faaliyetleri.

(f)       Kongre ve konferans tebliğlerinin dosyası (varsa).

(g)      Yaptığı ve katıldığı araştırma projelerinin listesi (varsa).

(h)      Yönettiği lisansüstü tezlerin listesi (varsa).

 

 

 

(i)        Uygulamalı çalışmaları hakkında bilgi ve belge (varsa).

(j)        Üniversite yönetimine ve topluma yaptığı katkılar (varsa).

(k)      Madde 6’da anılan Akademik Değerlendirme Kıstasları kapsamında değerlendirilebilecek diğer belgelerin kopyaları.

Yukarıda belirtilen belgeler elektronik olarak veya 6 ayrı dosya halinde basılı olarak Rektörlüğe teslim edilir.

 

 

(2)

Rektörlük, başvurusu eksiksiz olan adayın dosyalarının bir adedini dekanlık eliyle ilgili bölüm başkanına iletir. Bölüm başkanı adayın başvurusunu bölüm açısından değerlendirerek bir rapor hazırlar ve dekanlığa sunar. Dekanlık kendi görüşlerini de ekleyerek hazırlayacağı raporu Rektörlüğe sunar. Atamanın üniversite bünyesindeki yüksek okul veya okullardan birine yapılacak olması durumunda Rektörlük benzer yöntemle ilgili okul müdüründen rapor ister. Rektörlük, adayın dosyalarını akademik birim  raporları ile birlikte ADEK'e sunar. ADEK, adayı Madde 6’da anılan Akademik Değerlendirme Kıstasları açısından değerlendirir ve akademik birim görüşlerini de dikkate alarak aday için bilim jürisi atanıp atanmayacağına karar verir. Kararın olumsuz olması durumunda ADEK gerekçeli kararı ile birlikte dosyaları Rektörlüğe iade eder. Kararın olumlu olması durumunda ADEK bilim dalında 5 asil, 2 yedek profesör üyeden oluşan bir bilim jürisi atar. Yeter sayıda profesör bulunmadığı hallerde bilim jürisi 3 asil, 1 yedek üyeden oluşur. İlgili bilim dalında yeterli sayıda profesör bulunmaması halinde, yakın bilim dallarından jüri üyesi atanabilir. 5 üyeli jürilerde en az 2 üyenin, 3 üyeli jürilerde ise en az 1 üyenin Doğu Akdeniz Üniversitesi dışı üniversitelerden atanması koşuldur.

Doçentlik Sınavı

11.

Bilim Jürisi’nin toplanması ve işleyişinden Rektörlük sorumludur. Bilim Jürisi adayın başvurusunu takip eden 3 ay içerisinde toplanarak; başvuruyu karara bağlar. Jüri, adayı 2 aşamada değerlendirir.

 

 

(1)

Eserlerin incelenmesi:

Bilim Jürisi üyeleri, adayın başvurusu ile sunduğu eserlerin bütünlüğünü, toplantı öncesi inceler ve eserlerin bilim dalıyla ilgisine, bilime katkısına ve özgün olup olmadığına bakarak birer rapor hazırlar. Raporların hazırlanmasında adayın doktora veya sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık sonrası eserlerine öncelik verilir. Tam sayıyla toplanan bilim jürisi kendi aralarında bir başkan seçerek ve önceden hazırlanan raporları değerlendirerek, oy çokluğuyla “olumlu” veya “olumsuz” olarak karara bağlar. Kararın olumsuz olması halinde, karar sözlü olarak adaya ve hazırlanan raporlarla birlikte ayrıntılı bir tutanakla rektörlüğe bildirilir.

 

 

(2)

Mülakat:

Eserlerin incelenmesi aşamasında olumlu karar alınması halinde aday 3 gün içinde mülakata çağrılır. Mülakatta adayın sunduğu eserler temel alınarak, bilim dalıyla ilgili görüşleri ve bilgisi araştırılarak oy çokluğuyla “olumlu” veya “olumsuz” karara bağlanır. Kararın olumsuz olması halinde, karar sözlü olarak adaya, gerekçeleriyle birlikte bir tutanakla da Rektörlüğe bildirilir.

 

 

(3)

Bilim jürisinin kararları nihaidir ve bu kararlara itiraz edilemez.

 

 

(4)

Bilim jürisinin kararının olumlu olması halinde, Rektör adayın doçentliğe atanmasını Vakıf Yöneticiler Kurulu’na sunar ve adayın ataması Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından karara bağlanır.

Doçentlik Sınavı Değerlendirilmesi

12.

(1)

Değerlendirmenin herhangi bir safhada olumsuz olduğu hallerde karar gerekçeli olarak Rektörlük tarafından adaya bildirilir.

30.07.2021

R.G. 167

EK III

A.E.561

 

(2)

Yukarıdaki işlemlerin, adayın başvurusunu takip eden 6 ay içerisinde tamamlanması beklenir. Başvurusu reddedilen aday, başvuru tarihi dönemini izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilir.

 

VI. BÖLÜM

YardImcI Doçentlİğe Atanma

Yardımcı Doçentliğe Başvuru Koşulları

13.

Yardımcı doçentliğe atanmak için aşağıdaki koşullar aranır:

(1)

Doktora veya tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik ünvanına sahip olmak.

(2)

Madde 6’da anılan Akademik Değerlendirme Kıstaslarına uygun akademik çalışmaları bulunmak.

30.07.2021

R.G. 167

EK III

A.E.561

14.

(1)

Yardımcı doçentliğe atanmak isteyen adaylar, Ekim veya Mart aylarında aşağıda belirtilen belgelerle rektörlüğe başvururlar:

(a)      Özgeçmiş.

(b)      Doktora belgesi ve doktora tezinin özeti veya sanatta yeterlik belgesi veya tıpta uzmanlık belgesi.

(c)      İngilizce yeterlik belgesi (varsa).

(d)      Yayın listesi (varsa).

(e)      Bilimsel yayınların kopyası (varsa).

(f)       Kongre ve konferans tebliğlerinin kopyası (varsa).

(g)      Madde 6’da anılan Akademik Değerlendirme Kıstasları kapsamında değerlendirilebilecek diğer belgelerin kopyaları.

Yukarıda belirtilen belgeler elektronik olarak veya 4 ayrı dosya halinde basılı olarak Rektörlüğe teslim edilir.

 

 

(2)

Rektörlük, başvuruyu ve belgeleri ilgili fakülte dekanlığına iletir. Dekan, bölüm başkanının da görüşünü aldıktan sonra aralarında ilgili bölüm başkanının da bulunduğu 3 öğretim üyesinden oluşan bir jüri atar. Jüri üyeleri Doğu Akdeniz Üniversitesi içinden veya dışından olabilirler. Jürinin çalışmasından dekanlık sorumludur. Jüri, adayın başvuru ile sunulan belgelerini inceler, gerekli gördüğü hallerde aday tarafından verilen verilen semineri değerlendirir ve “olumlu” veya “olumsuz” olarak vermiş olduğu kararı yazılı olarak dekanlığa bildirir.

 

 

(3)

Dekan, jürinin kararını kendi görüşü ile birlikte Rektör’e bildirir. Rektörlük bütün rapor ve dosyaları ADEK’e iletir. ADEK gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kararını oluşturur ve onay için rektöre sunar.

 

 

(4)

ADEK’in kararının olumlu olduğu hallerde Rektör kararı Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayına sunar ve adayın yardımcı doçentliğe atanmasına Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından karar verilir.

 

 

(5)

ADEK’in kararının olumsuz olması halinde, karar gerekçeli olarak Rektörlük tarafından adaya bildirilir.

 

 

(6)

Atamanın üniversitenin yüksek okul veya okullarından birisine yapılacak olması durumunda yukardaki (2). ve (3). fıkralarında belirtilen işlemler okul müdürü tarafından yürütülür ve jüri başkanlığını Okul Müdür’ü yapar.

 

 

(7)

Yukarıdaki işlemlerin adayın başvurusunu takip eden 6 ay içerisinde tamamlanması beklenir.

 

VII. BÖLÜM

Dİğer Hükümler

 

15.

Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde çalışmakta olan öğretim üyelerinin ünvanları olduğu gibi kabul edilir.

 

VIII. BÖLÜM

ÜNVANLARIN EŞDEĞERLİĞİ

Diğer Ülkelerde Alınan Ünvanların Eşdeğerliği

16.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde ilk defa atanması yapılacak öğretim üyelerinin atanması geldikleri kurumdaki akademik ünvanla ve Akademik Değerlendirme Kıstaslarını sağlamak koşuluyla yukardaki süreç dikkate alınmadan ilgili dekanlık ya da müdürlüğün önerisi ile Rektörlük tarafından yapılabilir.

 

IX. BÖLÜM

Son Hükümler

Yürütme Yetkisi

17.

Bu Tüzük Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından yürütülür.

19.07.1991

R.G. 71

EK III

A.E. 363

18.

Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesiyle 71/1991 sayılı Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personelinin Ünvan Tüzüğü yürürlükten kaldırılır.

Yürürlüğe Giriş

19.

Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.