DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK PERSONELİN KADRO VE ÇALIŞMA TÜZÜĞÜ

 

KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI

(18/1986, 39/1992, 58/1992, 37/1997 ve 37/2011 Sayılı Yasalar)

Madde 26(2) Altında Yapılan Tüzük.

 

Bu Tüzük, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personelinin Kadro ve Çalışma (Değişiklik No.1/89 – 1/23) Tüzüğü”nü de kapsamaktadır.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’nın 26’ncı maddesinin (2)’nci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.

 

BÖLÜM I

Genel Hükümler

Kısa İsim
22.10.1986

R.G. 96

EK III

A.E. 599, 

20.04.1989

R.G. 47

EK III

A.E. 178,

13.04.1990

R.G. 43

EK III

A.E. 164,

10.09.1990

R.G. 95

EK III

A.E. 374,

14.12.1990

R.G. 122

EK III

A.E. 531,

07.03.1991

R.G. 22

EK III

A.E. 114,

14.04.1992

R.G. 38

EK III

A.E. 166,

12.11.1992

R.G. 110

EK III

A.E. 491,

21.09.1993

R.G. 94

EK III

A.E. 440,

21.09.1993

R.G. 94

EK III

A.E. 441,

13.02.1998

R.G.15

EK III

A.E. 68,

25.02.1999

R.G. 17

EK III

A.E. 59,

18.10.1999

R.G. 136

EK III

A.E. 639,

23.05.2000

R.G. 63

EK III

A.E. 338,

16.03.2001

R.G. 27

EK III

A.E.159,

05.02.2002

R.G. 13

EK III

A.E.55,

06.08.2003

R.G. 95

EK III

A.E.546,

08.03.2005

R.G. 33

EK III

A.E.131,

18.04.2006

R.G. 68

EK III

A.E.221,

05.11.2007

R.G. 196

EK III

A.E.754,

25.09.2008

R.G. 172

EK III

A.E.710,

03.02.2009

R.G. 25

EK III

A.E. 94,

05.05.2010

R.G. 74

EK III

A.E.279,

28.11.2011

R.G. 202

EK III

A.E.633,

14.03.2018

R.G. 28

EK III

A.E.251,

20.02.2019

R.G. 22

EK III

A.E.120,

05.03.2019

R.G. 29

EK III

A.E.157,

21.03.2019

R.G. 39

EK III

A.E.209,

30.07.2021

R.G. 167

EK III

A.E.560,

10.10.2022

R.G. 235

EK III

A.E.776,

29.08.2023

R.G. 176

EK III

A.E.673

1.

Bu Tüzük, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personelin Kadro ve Çalışma Tüzüğü” olarak isimlendirilir.

Tefsir

21.09.1993

R.G. 94

EK III

A.E. 440

2.

Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe: “Akademik Personel”, “Bakanlar Kurulu”, “Bakanlık”, “Bölüm”, “Cumhurbaşkanı”, “Devlet”, “Doçent”, “Enstitü”, “Fakülte”, “Geçici Personel”, “İşçi”, “Lisans”, “Lisansüstü”, “Öğretim Üyeleri”, “Ön lisans”, “Örgün Eğitim”, “Profesör” “Sözleşmeli Personel”, “Yardımcı Doçent”, “Yaygın Eğitim”, “Yüksekokul” ve “Yükseköğretim” deyimleri 18/1986 sayılı “Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası”ndaki deyimler için verilen anlam ve karşılıklarını anlatır.

 

 

BÖLÜM II

Amaç

Amaç ve Kapsam

21.09.1993

R.G. 94

EK III

A.E. 440

3.

Bu tüzük, Doğu Akdeniz Üniversitesinde görev yapan Akademik Personelin kadro sayısını, hizmet koşullarını, niteliklerini, görev, yetki ve sorumluluklarını, maaşlarını, makam ödeneklerini, atama, onaylanma ve yükselmelerini, emeklilik hakları, özlük işlemleri ile disiplin işlemlerini kapsar ve bu hususların düzenlenmesini amaçlar.

Kadrolar ve Baremler

21.09.1993

R.G. 94

EK III

A.E. 440,

18.04.2006

R.G. 68

EK III

A.E.221

4.

Doğu Akdeniz Üniversitesinin Örgün ve Yaygın Eğitim alanlarında yürütmekle yükümlü olduğu eğitim-öğretim etkinliklerinin gerektirdiği asil ve sürekli görevleri yerine getirecek Sürekli Personel, Devamlı Personel veya Sözleşmeli Akademik Yönetici ya da Akademik Personel sayısı ve baremler, bu Tüzüğe ekli Birinci ve İkinci Cetvellerde gösterilmektedir.

Maaşlar, Ek Ödenek ve Makam Ödenekleri

5.

(1)

Üniversite ve bağlı birimlerinde görev yapan Akademik Personeline istihdam durumlarına, atandıkları kadrolar ve yaptıkları idari görevlere uygun olarak maaş ve makam ödeneği verilir.

12.11.1992

R.G. 110

EK III

A.E. 491

 

(2)

Maaş, atandığı kadro için öngörülen bareme uygun olarak hale göre asli maaşın 1.35 katını geçmeyecek şekilde her ay sonu verilen ödenektir.

18.04.2006

R.G. 68

EK III

A.E.221

 

(3)

(a)

Makam ödeneği, Akademik Personelin üniversite ve bağlı birimlerindeki istihdam şekline bakılmaksızın yönetim hizmetlerinin yürütülmesinde yaptığı göreve karşılık verilen ödenektir.

Bu ödenek aşağıdaki şekilde verilir.

20.04.1989

R.G. 47

EK III

A.E. 178,

21.09.1993

R.G. 94

EK III

A.E. 440,

18.04.2006

R.G. 68

EK III

A.E.221

 

 

(b)

Makam ödeneği tutarları şöyledir:

 

Rektör

Rektör Yardımcısı

Dekan

Dekan Yardımcısı

Bölüm Başkanı

Enstitü Müdürü

Okul Müdürü

Müdür Yardımcısı

Bölüm Başkan Yardımcısı

400 USD

300 USD

275 USD

200 USD

200 USD

215 USD

215 USD

120 USD

100 USD

18.04.2006

R.G. 68

EK III

A.E.221

 

(4)

Sözleşmeli Akademik Personelin maaşları, aşağıda bildirilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir:

(a)

Sözleşmeli olarak çalışan Akademik Personelden Öğretim Üyesi olan Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçentlere; Sürekli Kadroda görev yapan eş unvanlı Akademik Personelin asli maaşının 4 katına kadar asli maaş verilebilir. Maaşlar ehliyet ve kıdem esas alınarak belirlenir ve sözleşmelerde yer alır.

21.09.1993

R.G. 94

EK III

A.E. 440

 

 

(b)

Sözleşmeli olarak çalışan Akademik Personelden Öğretim görevlileri ile Okutmanlara; sürekli kadroda görev yapan eş unvanlı Akademik Personelin asli maaşının 3 katına kadar asli maaş verilebilir. Maaşlar ehliyet ve kıdem esas alınarak belirlenir ve sözleşmelerde yer alır.

 

 

(c)

Sözleşmeli Akademik Personelin diğer ödenek ve ücretleri, aksine bir kural yoksa K.K.T.C.’nde uygulanan kıstaslar çerçevesinde olur.

21.09.1993

R.G. 94

EK III

A.E. 440,

18.04.2006

R.G. 68      

EK III

A.E.221

 

 

(d)

Sözleşmeli Personel statüsünden Devamlı Personel statüsüne geçen akademik personelin kazanılmış hakları aynı şekilde devam eder.

21.09.1993

R.G. 94

EK III

A.E. 440,

18.04.2006

R.G. 68

EK III

A.E.221,
28.11.2011

R.G. 202

EK III

A.E.633

 

(5)

(a)

Üniversite’de görevli akademik personele sözleşmelerinde yer alması halinde, lojman verilebilir. Üniversite tarafından lojman sağlanan akademik personelin maaşından, bina ve mefruşat bakım onarım giderlerine karşılık, her ay K.K.T.C.’de geçerli asgari ücretin 1/3’ü kadar kesinti yapılır.

18.04.2006

R.G. 68

EK III

A.E.221,
28.11.2011

R.G. 202

EK III

A.E.633

 

 

(b)

Üniversite’de görevli akademik personele lojman verilmesi ile ilgili yetkili makam Vakıf Yöneticiler Kurulu’dur.

Akademik Personelin Görev ve Sorumlulukları

6.

Akademik Personel, Üniversite ve bağlı birimlerinde, Üniversitenin amaç ve ilkelerine uygun olarak Yükseköğretim düzeyinde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar, araştırmalar yapar, proje çalışmalarını ve seminerleri yönetir ve idari görev yapar.


Akademik Personelde Aranan Genel ve Özel Nitelikler

30.07.2021

R.G. 167

EK III

 A.E.560

7.

(1)

Göreve atanacak Akademik Personelde aşağıda belirtilen genel ve III’üncü Cetvel’de yer alan özel nitelikler aranır:

(A)    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak;

(B)    Vatana ve topluma ihanetten ötürü kamu haklarından yasaklı bulunmamak;

(C)    1 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlamalardan dolayı mahkum olmamış olmak;

(D)  Atanacağı görevi yapmasına engel olacak bedensel veya ruhi bir hastalık veya sakatlığı olmamak;

(E)  Yurt ödevi yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak;

(F)   En son görev yaptığı kurum veya kuruluşun en üst amirinden olumlu sicil almış olmak;

(G)  67 yaşını doldurmamış olmak.

20.04.1989

R.G. 47

EK III

A.E. 178,

18.10.1999

R.G. 136

EK III

A.E. 639,

18.04.2006

R.G. 68      

EK III

A.E.221,

30.07.2021

R.G. 167

EK III

A.E.560

(2)

Sözleşmeli veya devamlı personel olarak görev alacak olanlarda yukarıdaki (A) ve (E) fıkralarında yer alan hükümler aranmaz. Ancak, hizmetine gereksinme duyulan, Lisansüstü öğretim görmüş KKTC yurttaşları için (E) fıkrası geçerliliğini muhafaza etmekle birlikte askerliklerinin tecil edildiğini belgelemek koşulu ile istihdam yapılabilir. Dış ülkelerden gelerek sözleşmeli olarak görevlendirilecek olanların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çalışma ve ikamet izni alınmasında yürürlükteki Yasalara göre sakınca bulunmaması koşuldur.

Kadroların Doldurulması

8.

Üniversite kadrolarında münhal bulunan kadroların doldurulmasında; adayların aranan genel ve özel nitelikleri taşıması, yapılan ilanlara başvurması ve yapılacak değerlendirmelerde, mülakatlarda veya sınavlarda başarılı olması koşuldur.

 

BÖLÜM III

Akademİk Personelİn İstİhdam şekİllerİ

İstihdam Şekilleri

18.04.2006

R.G. 68      

EK III

A.E.221,

30.07.2021

R.G. 167

EK III

A.E.560

9.

Üniversitede görev yapan Akademik Personel, Sözleşmeli Personel, Devamlı Personel, Sürekli Kadroya Aday ve Sürekli Kadroda Asil (Muvazzaf-Tekaüdiyeli) Personel olmak üzere dört şekilde istihdam edilirler:

(A)

Sözleşmeli İstihdam, hizmetin yürütülmesini sağlamak için 1 sömestrden az olmamak üzere belli sürelerle ve bu Tüzükte yer alan hükümlere tabi olarak görev yaptırılmak üzere yapılan atamadır.

(B)

Sürekli Kadroya Aday Olarak İstihdam, Profesör veya Doçentlik unvanlarına sahip olmayan Akademik Personelin asgari Doçentlik unvanına ulaşıncaya kadar kadrolu olmak üzere yapılan atamadır.

(C)

Sürekli Kadroda Asil İstihdam, Doçent veya Profesörlük unvanına sahip olanların 6 ay ile 2 yıllık deneme devresinden sonra Asil (Muvazzaf Tekaüdiyeli) Kadroya yapılan atamadır.

18.04.2006

R.G. 68      

EK III

A.E.221,

30.07.2021

R.G. 167

EK III

A.E.560

(D)

Devamlı Personel olarak atama, en az altı yıl sözleşmeli akademik personel olarak Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman kadrolarında çalıştıktan sonra sözleşmesiz ve sürekli olarak yapılan ve “Muvazzaf Tekaüdiyeli” kadroda olmayan atamadır.

18.04.2006

R.G. 68      

EK III

A.E.221,

30.07.2021

R.G. 167

EK III

A.E.560,

29.08.2023

R.G. 176

EK III

A.E.673

(E)

Akademik personelin sözleşmelerinin uzatılması, sözleşmeli personelin Devamlı Personel kadrolarına aktarılması ve Devamlı Personel kadrosundan hangi koşullarda çıkarılacağı Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun karara bağlayacağı Akademik Personelin Performans Geliştirme, Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği çerçevesinde yapılır. Ancak her halükarda;

a.

Yurt içi veya yurt dışı herhangi bir kurum ve/veya kuruluştan emekli olan,

b.

Öğretim üyeleri için bulundukları kadronun Akademik Değerlendirme Ölçütlerini (ADEK kriterlerini) sağlamayan,

c.

60 yaşını doldurmuş olan,

d.

Son üç yıl içerisinde Akademik Personel Disiplin Kurulu tarafından verilmiş herhangi bir disiplin cezası almış olan,

e.

Misafir Öğretim Üyesi kadrosunda bulunan,

kişilerin devamlı personel statüsüne ataması yapılamaz.

Misafir Öğretim Üyesi

30.07.2021

R.G. 167

EK III

 A.E.560

9A.

(1)

Bazı özel durumlarda atamalar “misafir yardımcı doçent”, “misafir doçent” ya da “misafir profesör” geçici unvanıyla yapılabilir.

(2)

Misafir öğretim üyeliğine atama yoluna aşağıdaki özel durumlardan birinin varlığı halinde başvurulur:

(A)

İlk atamalarda adayın Doğu Akdeniz Üniversitesi Unvan Tüzüğünün Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent unvanları için aranan kıstasları sağlamaması.

(B)

Doğu Akdeniz Üniversitesi dışından alınan unvanların eşdeğer olmaması.

(C)

Bulunmasında aşırı zorluk yaşanan öğretim üyelerinin özel şartlarla üniversiteye getirilmesinin sağlanması.

(D)

Sözleşmesi yenilenme durumunda olan bir öğretim üyesinin art arda üç yıl barem içi artış alamaması veya barem içi artış alma koşullarını yerine getirememiş olması halinde, yeni sözleşme bir alt unvanın maaşını alacak şekilde sahip bulunulan unvanın eşdeğeri misafir öğretim üyeliğine dönüştürülebilir.

(3)

Misafir öğretim üyeliğine atama bölüm başkanlığı, dekanlık veya müdürlük önerisi ve Rektörlük onayı ile yapılır.

(4)

Misafir öğretim üyeliği için en çok bir yıllık sözleşme yapılabilir. Misafir öğretim üyesinin sözleşmesi dekanlığın veya müdürlüğün önerisi ve Rektörlük onayı ile uzatılabilir.

(5)

Misafir öğretim üyelerin maaşı, bu Tüzüğün 1’inci cetvelinde Misafir Öğretim Üyesi için belirlenen baremlerin asgari ve azami sınırları içinde dekanlığın veya müdürlüğün önerisi ile Rektörlük tarafından saptanır. Belirlenen maaş, eşdeğer öğretim üyesi maaşından az veya çok olabilir.

(6)

Üniversitenin dışa açık bir münhal süreci sonrası Misafir Öğretim Üyeliği kadrosuna atanan kişiler, Doğu Akdeniz Üniversitesi Unvan Tüzüğü’nün IV’üncü, V’inci ve VI’ncı bölümlerde anılan koşulları yerine getirmeleri halinde, sözleşmelerinin sona ermesini beklemeden akademik unvanına uygun olarak Profesör, Doçent veya Yardımcı Doçent kadrolarına atanabilirler. Misafir Öğretim Üyeliği kadrosuna ilk istihdamı, münhal süreci olmaksızın gerçekleşen kişiler (Mevcut Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı çerçevesinde istihdam edilenler hariç) ancak dışa açık münhallere başvurarak akademik unvanına uygun Profesör, Doçent veya Yardımcı Doçent kadrolarına atanabilirler.

(7)

67 yaşını doldurmuş kişiler Misafir Öğretim Üyesi kadrosuna atanamazlar.

(8)

Misafir öğretim üyelerinin maaş katsayıları, misafir öğretim üyesi olarak atandıkları ilk yıl, bu Tüzüğün 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre belirlenir. Ancak ikinci yıl Misafir Öğretim Üyesi olarak kullandıkları unvana denk gelecek ADEK kriterlerini sağlamamaları halinde, maaş katsayıları her halükarda 1.25’e düşürülür.

 

10.

Üniversite’ye bağlı birimlerde görev yapan Akademik Personelin istihdam şekilleri, birimleri kuruldukça, bu Tüzüğe eklenir.

 

BÖLÜM IV

Ödevler

Bağlılık Ödevi

11.

Akademik Personel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasasına bağlı kalmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasalarına uymak zorundadır.

Emirlere Uyma Ödevi

12.

Akademik Personel, üstlerinin verdiği emirleri iyi bir biçimde yerine getirmekle yükümlüdürler. Ancak, verilen emri, Anayasa, yasa, tüzük ve yönetmeliklere aykırı gören Personel, emri yerine getirmez ve aykırılığı emri verene yazılı olarak bildirir. Üst, emrinde direnir ve emrini yazılı olarak yinelerse emri yerine getiren Akademik Personel sorumlu olamaz; sorumluluk emri verene aittir.

Konusu suç teşkil eden bir emir, hiçbir şekilde yerine getirilmez; emri yerine getiren de sorumluluktan kurtulamaz. Ancak üst verdiği emrin suç teşkil etmediği açıkça ve yazılı olarak belirttiği ve emrin niteliğinden bunun suç olduğu açıkça anlaşılmadığı takdirde, emir yerine getirilir. Sorumluluk emri veren tarafından yüklenilir.

Savaş ve doğal afetler gibi olağanüstü hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması amacı ile yasalarda açıkça gösterilen istisnalar saklıdır.

Hizmeti, Özen ve Dikkatle Yerine Getirme Ödevi

13.

Akademik Personel, görevlerini özen ve dikkatle yerine getirmek zorundadırlar. Bilerek veya dikkatsizlik sonucu Üniversiteye verdikleri kayıp ve zararlardan ötürü sorumludurlar.

Hizmetin işleyişinden ötürü zarar gören üçüncü kişiler zararları ile ilgili davalarını, Akademik Personel aleyhine değil Rektörlük aleyhine açarlar. Rektörlüğün sorumlu Akademik Personel ile ilgili işlem hakkı saklıdır. Mahkemece kusurlu bulunmayan Akademik Personel hakkında bu Tüzük veya herhangi bir yasa gereğince işlem yapılamaz.

Davranış ve İş Birliği Ödevi

14.

 

(1)  Akademik Personelin, işbirliği içinde çalışmaları esastır.

(2)  Akademik Personel, görevlerinin gerektirdiği saygınlık ve güvene değer olduklarının, hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadır.

Görev Yerine Gelme Ödevi

15.

Akademik Personel, çalışma saatlerinde görev yerinde bulunurlar. Ancak izinli olarak görev yerinden ayrılabilirler.

Görev Sonlanmasındaki Ödevi

16.

Akademik Personel, görevleri sona erdiği zaman ellerinde bulunan görevle ilgili resmi belgeleri, araç ve gereçleri, kendilerine tahsis edilen her türlü taşınır ve taşınmaz malı geri vermek ve boşaltmak zorundadırlar. Bu zorunluluk Akademik Personelin mirascılarını da kapsar.

Yansızlık Ödevi

17.

Akademik Personel görevlerini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, felsefi inanç, siyasal düşünce, din ve mezhep ayrımı yapamazlar ve yan tutamazlar.

 

BÖLÜM V

Genel ve Özel Haklar

Emeklilik Hakkı

18.

 

 (1)    Muvazzaf Kadroda görev yapan Akademik Personelin emeklilik işlemleri, Emeklilik Yasası kurallarına tabi olarak Vakıf Yöneticiler Kurulunca sonuçlandırılır ve ödenekler Vakıfça karşılanır.

 (2)    Devlet kadrolarında emeklilik hakkı kazandıran bir görev yaparken Üniversite kadrolarına aktarılanların Üniversitedeki hizmetleri birleştirilerek, hak ve menfaatleri hesaplanır ve ödenir. Ancak, emeklilik hak ve menfaatlerini aldıktan sonra üniversitede göreve başlayanlar için, hizmet birleştirmesi yapılamaz.

08.03.2005

R.G. 33

EK III

A.E.131

 (3)    13 Temmuz 1987’den önce Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde) Yardımcı Doçent olarak istihdam edilmiş olup, bilahare Doçent veya Profesör ünvanı taşıyan ve halen Üniversite bünyesinde görev yapan Akademik personelin, Yardımcı Doçent olarak istihdam edilme şekline bakılmaksızın, Yardımcı Doçent olarak görev yaptığı yıllar, fiili hizmet süresi içerisinde değerlendirilir ve emeklilik maaşı alabilmek için aranılan en az fiili hizmet süresi, kesintili olmamak kaydıyla Yardımcı Doçent olarak istihdam edildiği tarihteki kurallara göre hesaplanır.

Görevden Çekilme

19.

(1)  Bir Akademik Personel Rektörlüğe yazılı başvurmak suretiyle görevinden çekilebilir.

(2)  Görevinden çekilme isteminde bulunan Akademik Personel hakkında bu Tüzük ve Emeklilik 26/77 Yasası hükümleri uygulanır.

Ücretsiz Tedavi

20.

 

(1)  Akademik Personel, Devletin muayene, tedavi, ilaç vb. sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma hakkına sahiptirler.

(2)  Bu hak, Akademik Personelin eşini, bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasını, 18 yaşını doldurmamış çocuklarını, 18 yaşını doldurmuş olsa bile öğrenimde bulunan çocukları ile evlenmemiş kız çocuklarını ve ruhen malûl olan çocuklarını da kapsar.

(3)  Hak sahiplerinden herhangi birisinin yurt içerisinde tedavisine olanak olmadığının tam teşekküllü bir Devlet Hastanesinin Sağlık Kurulunca saptanması halinde, kişi tedavi için yurt dışına gönderilebilir. Bu kişinin yol ve tedavi ücretleri Vakıfça karşılanır.

(4)  Emekli Akademik Personel de yukarıdaki fıkralarda öngörülen kurallar çerçevesinde bu haktan yararlanırlar.

Maaş ve Maaş Artışı Alma Hakkı

23.05.2000

R.G. 63

EK III

A.E. 338,

18.04.2006

R.G. 68      

EK III

A.E.221,

05.05.2010

R.G. 74

EK III

A.E.279

21.

Sürekli Kadroda, Sürekli Kadroya Aday olarak, Devamlı Personel kadrosunda, sözleşmeli kadroda görev yapan Akademik Personel ile emekliye ayrılmış akademik personele Bakanlar Kurulu’nun saptayacağı esas ve kıstaslar uyarınca Hayat Pahalılığı ödeneği verilir.

 

Barem içi Artış Alma Hakkı

18.04.2006

R.G. 68      

EK III

A.E.221

22.

(1)

Sürekli Kadroda, Sürekli Kadroya Aday veya Devamlı Personel kadrosunda olarak görev yapan Akademik Personele, ilk atanma veya onaylanmış atama tarihi esas alınarak ve aşağıda belirtilen koşullara göre her yıl barem içi artışları düzenli olarak ödenir.

(a)

Bulunduğu baremde en az 1 yıl çalışmış olmak;

21.09.1993

R.G. 94

EK III

A.E. 440

(b)

Son 1 yıl içinde olumlu sicil almış olmak;

 

(c)

Bulunduğu baremde ilerleyebileceği bir kademe bulunmuş olmak.

16.03.2001

R.G. 27

EK III

A.E.159

(d)

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel’nin Ünvan Tüzüğü ile belirlenen Akademik Değerlendirme Kıstasları çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği minimum koşulları sağlamak.

 

(2)

Sözleşmeli olarak görev yapan Akademik Personele ödenecek yıllık maaş artışları, bu elemanların özel sözleşmelerinde yer alır.

Onüçüncü Maaş İkramiyesi

23.

 

 

10.09.1990

R.G. 95

EK III

A.E. 374,
18.04.2006

R.G. 68      

EK III

A.E.221

 

(1)

Bu Tüzük kapsamında yer alan tam-zamanlı tüm Akademik Personele ve emekliye ayrılmış Akademik Personele, Aralık ayı içerisinde aralık ayı maaşı esas alınarak ve yılda bir kez olmak üzere 13. maaş ikramiyesi ödenir.

 

 

(2)

Sözleşmeli Akademik Personele ödenecek Onüçüncü Maaş İkramiyesi, sözleşme koşullarına göre, Aralık ayında veya görevden ayrıldıkları tarihte ve son hizmet ayı maaşı esas alınarak ödenir.

 

 

(3)

Onüçüncü Maaş İkramiyesi aşağıdaki şekilde belirlenerek ödenir:

 

 

 

(a)

Üniversite’de görevli tam-zamanlı akademik personele Aralık ayı brüt maaşından gelir vergisi düşüldükten sonra kalan miktardır.

 

 

 

(b)

İlgili mali yıl döneminde görevden ayrılan akademik personel için, en son hizmet ayı brüt maaşından gelir vergisi düşüldükten sonra kalan miktarın, o yıl içinde çalıştığı toplam ay sayısının 12’ye bölünmesi ile elde edilen rakamla çarpılması sonucu elde edilen miktardır. Hizmet süresi hesaplanırken, 15 gün ve üzerindeki süreler aya tamamlanır, ancak 15 günden az süreler dikkate alınmaz.

 

 

(4)

Onüçüncü Maaş İkramiyesi, emeklilik menfaatlerinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Ek Çalışma Ödeneği

24.

(1)              

Akademik Personel, bu Tüzükte yer alan esas ve kıstaslar çerçevesinde çalışmakla yükümlüdür. Belirtilen esas ve kıstaslar dışında ek olarak çalışanlara Ek Çalışma Ödeneği verilir.

21.09.1993

R.G. 94

EK III

A.E. 440

 

(2)

Ek Çalışma Ödeneği, ücret dışında bir yolla karşılanamaz.

 

 

(3)

Akademik Personel, aylık brüt maaşlarından fazla Ek Çalışma Ödeneği alacak şekilde çalıştırılamaz.

 

 

(4)

Ek Çalışma Ödeneği, Akademik Personelin brüt maaşı ve normal çalışması gereken saat toplamı bazına göre hesaplanır.

20.02.2019

R.G. 22

EK III

A.E.120

 

(5)

Üniversite’de Rektör, Dekan, Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü veya Okul Müdürü ve Bölüm Başkanı olan ve onların yardımcılıklarına seçilen veya vekaleten bu görevleri yürüten akademik personele ek ders ödeneği verilemez.

Yeteneklerini Geliştirme Hakkı

25.

Akademik Personel, mesleki bilgi, görgü ve yeteneklerini artırıcı nitelikteki burs, kurs, seminer ve konferanslara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi etkinliklere katılma hak ve koşulları bir yönetmelikle düzenlenir.

Vekalet Aylığı Alma Hakkı

26.

Vekaleten bir göreve atanan Akademik Personel bu Tüzük çerçevesinde vekalet Aylığı Alma Hakkına sahiptir.

Şikayet Etme ve Dava Açma

27.

Akademik Personel, yetkili organ veya organlar tarafından kendilerine uygulanan yönetsel, eylem ve işlemlerle, disiplin işlemleri hakkında şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler. Bu hak Anayasa, Üniversite Yasası ve yürürlükteki diğer yasalar çerçevesinde kullanılır.

Yayın Hakkı

28.

Akademik Personel, mesleki, ilmi ve kültürel konularda görüş ve düşüncelerini basın ve yayın yolu ile serbestçe açıklama hakkına sahiptirler.

Bir Göreve Vekalet

21.09.1993

R.G. 94

EK III

A.E. 440

29.

Üniversite akademik idari organlarının yürütmekle yükümlü oldukları görevlerin sürdürülmesi, Vekalet Aylığı verilerek gerçekleştirilebilir. vekaleten atamalar Rektörün önerisi ve Vakıf Yöneticiler Kurulunun onayı ile gerçekleşir. Ancak, Akademik İdarecilik görevleri, Vekalet Aylığı ödenmeyecek bir süre için ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’na bilgi verilerek, Rektör’ün yapacağı vekaleten atamalarla yürütülebilir. Vekaletin verilmesi için:

 

 

(a)   Kadronun açık olması gerekir.

 

 

(b)  Vekalet edecek Akademik Personel, bulunduğu mevkiin altındaki bir mevkiye vekalet edemez.

 

 

(c)   Vekaleten atanan bir Akademik Personele, vekaleten görevlendirildiği kadronun maaşı verilir.

Ancak, vekalet aylığı verilmesi için, vekaletin 3 aydan fazla sürmesi gerekir. 3 aya kadar yapılan vekillik için herhangi bir ödeme yapılamaz.

Yıllık İzinler ve Kullanma

30.

 

21.09.1993

R.G. 94

EK III

A.E. 440,
05.02.2002

R.G. 13

EK III

A.E.55,
18.04.2006

R.G. 68

EK III

A.E.221

 

(1)

(a)

Üniversite’de çalışan tam-zamanlı akademik personelin yıllık izinleri toplam 30 (otuz) iş günüdür.

 

 

 

(b)

İzinler, Akademik Personelin göreve başlama tarihi dikkate alınarak, akademik yıl içerisinde görev yaptığı süre ile orantılı olarak belirlenir ve her durumda Rektörlükçe hazırlanan “İzin Formu” doldurulmak suretiyle kullanılır.

 

 

 

(c)

Akademik Personel yıllık izinleri dışında ve akademik dönemler arasında yapmayı tasarladıkları bilimsel çalışmalarını, ödenekli izinli olarak üniversite dışında veya yurt dışında Üniversite Yönetim Kurulu’nun belirlediği ilkeler çerçevesinde sürdürebilirler.

 

 

(2)

(a)

Yıllık izinlerin, akademik personelin eğitim-öğretimle ilgili görev ve yükümlülüklerini aksatmayacak şekilde hazırlanacak “Yıllık İzin Kullanım İlkeleri” çerçevesinde kullanılması esastır.

 

 

 

(b)

Akademik personelin, yılda en az 15 takvim günü kesintisiz izin kullanması koşuldur.

 

 

(3)

Akademik personele, ara ve yaz tatili dışında kullanacağı izinlerden başka, Rektörlükçe yılda 15 güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu izin gerekli hallerde ödeneksiz olarak bir aya kadar uzatabilir.

Hastalık İzni
21.09.1993

R.G. 94

EK III

A.E. 440,

05.11.2007

R.G. 196

EK III

A.E.754

31.

Yüksek Teknoloji Enstitüsü döneminde göreve başladıkları için muvazzaf-tekaüdiyeli statüde olan personelin dışında kalan Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Kurumu’na prim ödeyen akademik personel, hastalık nedeni ile görevine gelememesi durumunda Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası çerçevesinde işlem görürler.

Hamilelik ve Doğum İzni

05.11.2007

R.G. 196

EK III

A.E.754

32.

Yüksek Teknoloji Enstitüsü döneminde göreve başladıkları için muvazzaf-tekaüdiyeli statüde olan personelin dışında kalan Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Kurumu’na prim ödeyen akademik personel, hamilelik ve doğum nedeni ile görevine gelememesi durumunda Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası çerçevesinde işlem görürler.

 

Ödeneksiz ve Kısmi Ödenekli İzinler

33.

 

21.09.1993

R.G. 94

EK III

A.E. 440,

18.04.2006

R.G. 68

EK III

A.E.221

 

(1)       Kamuda, yabancı ülkelerde ve/veya uluslararası kuruluşlarda görev almaları Üniversite’nin amaç ve hedefleri ile uyumlu ve yararlı görülen Sürekli, Devamlı veya Sözleşmeli kadrolardaki Akademik Personele, ilgili Bölüm Başkanı ve Dekan veya Müdürün önerisi, Üniversite Yönetim Kurulu’nun olumlu görüşleri ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayı ile ödeneksiz izin verilebilir Bu şekilde izin alanların kadroları ile ilişkisi devam eder ve dışta geçirdikleri sure emeklilik açısından kesinti sayılmaz. Bu gibi Akademik personel izinli oldukları sürece barem içi artışlardan yararlanamazlar. İzinli oldukları süre sonunda görevine dönmeyenler görevlerinden çekilmiş sayılırlar ve yurt dışında geçirdikleri sureler emeklilik amaçları açısından dikkate alınmaz.

 

 

(2)       Kendi olanakları ile bulduğu veya Burs Seçim Encümenince sağlanan bir burstan yararlanarak öğrenimleri ile ilgili alanda kurs veya öğrenim görmek isteyen Akademik Personele Rektörlüğün önerisi ve Vakıf Yöneticiler Kurulunun onayı ile kurs veya öğrenim süresince izin verilebilir. Bu gibi Akademik Personele aldıkları burs tutarı aylıklarından az ise fark üniversitece karşılanabilir. Bu şekilde izin alanların izinli oldukları süre, emeklilik bakımından geçerli sayılır. Ayrıca kurs veya öğrenimlerini başarı ile tamamlamaları koşulu ile göreve döndüklerinde izinli oldukları süre barem içi artış bakımından da geçerli sayılır.

Bu durumda olan Akademik Personel, kurs veya öğrenimleri sonunda göreve dönmekle yükümlüdürler. Aksi halinde izinli bulundukları süre emeklilik bakımından sayılmayacağı gibi, Üniversitenin kendisi için yaptığı tüm harcamaları geri ödemekle yükümlü olurlar.

10.10.2022

R.G. 235

EK III

A.E.776

 

(3)       Burs, kurs veya kamu görevi nedeni ile eşi yurt dışında bulunan akademik personele, talep etmesi ve eşinin durumunu belgelendirmesi koşuluyla Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve Vakıf Yöneticiler Kurulu onayı ile bir yıla kadar ödeneksiz izin verilir.  Bu izin aynı yöntemle Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından uzatılabilir.  Bu şekilde izin alanların kadroları ile ilişkisi devam eder.  Bu gibi akademik personel izinli oldukları sürece barem içi artışlardan yararlanamazlar.  İzinli oldukları süre sonunda görevine dönmeyenler görevlerinden çekilmiş sayılırlar.

21.03.2019

R.G. 39

EK III

A.E.209

 

(4)       Akademik Personele talep etmesi halinde, kendisi veya bakmaya zorunlu olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek anne, baba, eş veya çocukları ile kardeşlerden birisinin, ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması durumunda ve bu durumu Sağlık Kurulu Raporlarıyla belgelendirilmesi koşuluyla, 6 (altı) aya kadar Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından ödeneksiz izin verilir. Bu izin aynı yöntemle en çok 2 (iki) yıla kadar uzatılabilir. Bu şekilde izin alanların kadroları ile ilişkisi devam eder ve dışta geçirdikleri süre emeklilik açısından kesinti sayılmaz. Bu gibi Akademik personel izinli oldukları sürece barem içi artışlardan yararlanamazlar. İzinli oldukları süre sonunda görevine dönmeyenler görevlerinden çekilmiş sayılırlar ve ödeneksiz izinde geçirmiş oldukları süreler emeklilik amaçları açısından dikkate alınmaz.

 

 

BÖLÜM VI

Yasaklar

Siyasal Faaliyette Bulunma Yasağı

14.03.2018

R.G. 28

EK III

A.E.251

34.

Üniversite’nin öğretim elemanları, siyasi partilere üye olabilirler; üniversitedeki görevlerini aksatmamak ve bir ay içinde üniversiteye bildirmek kaydıyla, siyasi partilerin merkez organları ile onlara bağlı araştırma ve danışma birimlerinde görev alabilirler.  Şu kadar ki, bu durumdaki öğretim elemanları, üniversitede Rektör, Dekan, Enstitü Müdürü, Yüksek Okul Müdürü, Okul Müdürü ve Bölüm Başkanı olamazlar, onların yardımcılıklarına seçilemezler, vekaleten bu görevleri yürütemezler.

Bilgi ve Demeç Verme Yasağı

35.

Akademik Personel Rektörlükçe yetkili kılınmadıkça Üniversite ile ilgili olarak Rektörlük adına basın ve yayın organlarına yazılı veya sözlü bilgi ve demeç veremezler.

Hediye Alma Yasağı ve Çıkar Sağlama Yasağı

21.09.1993

R.G. 94

EK III

A.E. 440

36.

Akademik Personelin, kendi denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya bağlı bulunduğu kurum ile ilgili olan öğrenciler dahil, bir gerçek veya tüzel kişiye özel hizmet vermesi, bu kişiden doğrudan veya aracılar eliyle her ne ad altında olursa olsun bir çıkar sağlaması, rüşvet veya hediye alması yasaktır.

Başka İş Yapma Yasağı

03.02.2009

R.G. 25

EK III

A.E. 94

37.

(1)

Akademik Personel, tüm zamanlarını Üniversite hizmetlerinin yürütülmesine ve görevlerinin yerine getirilmesine ayırmakla yükümlü olup, çalışma saatleri içinde veya dışında ücretli veya ücretsiz bir iş tutamazlar ve serbest meslek yapamazlar. Ancak Devleti temsil etmek amacıyla, Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nde veya Devlet katkısı ile kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşlarında verilen İdare Meclisi Üyeliği ve Deneticiliği görevi, Rektörlüğün onayı ile Üniversite’nin genel çıkarlarına hizmet edecek şekilde diğer kurumlarda yapılan görevler ve akademik personelin, teknolojik bilgi ve deneyim birikimlerini, ekonomik değeri olan ürünlere dönüştürebilmek amacı ile, Gazi Mağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde şirket kurması ve/veya bu amaçla kurulacak şirketlerin araştırma, geliştirme, uygulama ve danışmanlık hizmetlerinde görevlendirilmesi ikinci görev sayılmaz.

03.02.2009

R.G. 25

EK III

A.E. 94

 

(2)

Akademik Personelin, Gazi Mağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde şirket kurma ve/veya bu amaçla kurulacak şirketlerin araştırma, geliştirme, uygulama ve danışmanlık hizmetlerinde görevlendirilmesine ilişkin esaslar, Senato tarafından hazırlanacak ve Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından onaylanacak bir yönetmelikle belirlenir.

Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı

38.

 

 

(1)       Akademik Personel görevlerini yerine getirirken öğrendikleri ve gizli tutulması gerektiğinin kendilerine yazılı olarak bildirildiği bilgileri Rektörlüğün yazılı onayı dışında hiçbir kişiye açıklayamazlar ve resmi belgeleri yayınlayamazlar.

 

(2)       Akademik Personel, (1) fıkrada belirtilen bilgileri, görevlerinden ayrılmış olsalar dahi 10 yıl süreyle sır olarak saklamakla yükümlüdürler. Bu kurala uymayanlara karşı Üniversitenin dava açma hakkı mahfuzdur.

 

(3)       Akademik Personel görevlerinin yürütülmesi ile ilgili bir konuda yetkili mahkeme önünde tanıklık yapmak veya muhafazalarında bulunan resmi bir belgeyi mahkemeye göstermek üzere çağrıldıkları zaman çağrıya uymak ve çağrı yazısını Rektörlüğün bilgisine getirmekle yükümlüdürler.

 

(4)       Üniversite’yi ilgilendirmeyen işlemlerle ilgili konularda bu maddede öngörülen yasaklama söz konusu olamaz.


Ticaret veya Diğer Kazanç Getirici Faaliyette Bulunma Yasağı

03.02.2009

R.G. 25

EK III

A.E. 94

39.

Akademik Personel, tacir veya esnaf sayılabilecekleri bir faaliyette bulunamazlar, özel büro, özel dershane açamazlar ve bu yerlerde çalışamazlar, sanai veya tarımsal işletmelerde görev alamaz, ticari temsilci veya vekil olamaz, yukarıda madde 37(1)’de belirtilen Gazi Mağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde kurulacak şirketler hariç, herhangi bir şirkete ortak veya hissedar olamazlar ve bu gibi şirket ve ortaklıklarda, müdürlük ve murakıplık gibi sürekli çalışma gerektiren görevleri üstlenemezler. Akademik personelin Gazi Mağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Şirket kurma veya Gazi Mağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Şirketlerinde görev almalarında, madde 37(2) uyarınca yapılacak Yönetmelik uygulanır.

 

BÖLÜM VII

Dİsİplİn KurallarI

Disiplin İşlemleri

40.

 

 

 

(1)  Üniversite ve bağlı birimlerinde hizmetin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla 18/1986 sayılı Yasa kuralları ile bu Tüzük hükümlerinin yüklediği ödev, görev ve sorumlulukları istenildiği gibi yerine getirmeyen, yasaklanan iş, eylem ve davranışları yapan Akademik Personel, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre disiplin işlemine tabi tutularak cezalandırılırlar.

 

 

(2)  Disiplin cezaları; Uyarma, Kınama, Kademe İlerlemesini Kısa veya Uzun Süreli Durdurma, Geçici Olarak Görevden Çıkarma, Sözleşmeyi Feshetme, Görevden Durdurma şekillerinden herhangi biri olabilir.

 

 

(3)  Uyarma, Kınama, Kademe İlerlemesini Kısa veya Uzun Süreli Durdurma Cezası dışında kalan cezalar, Vakıf Yöneticiler Kurulunun onayından sonra kesinlik kazanırlar.

 

 

(4)  Cezayı gerektiren suçlar ile Disiplin Kovuşturma sistemini belirleyen esaslar Rektörlükçe hazırlanacak ve Vakıf Yöneticiler Kurulunca onaylanacak bir yönetmelik ile belirlenir.

 

BÖLÜM VIII

Çeşİtlİ Kurallar

Akademik Personelin Özlük ve Sicil Dosyaları ve Disiplin Cezalarının Sicile İşlenmesi

41.

 

(1)  Her Akademik Personel için bir özlük dosyası ile bir sicil dosyası tutulur.

(2)  Özlük Dosyasında Akademik Personelin, eğitim-öğretim, disiplin durumu, idari ve akademik etkinlikleri ve yayınlarına ilişkin belgeler, sağlık raporları ve izinleri ile ilgili bilgi ve belgeler bulunur.

(3)  Sicil Dosyasında, değerlendirme raporları, alınan ödüller, disiplin cezaları ve nedenleri, sicil değerlendirme formlarıyla ilgili bilgi ve belgeler bulunur

(4)  Sicilin hangi esaslara göre ve nasıl düzenleneceği, disiplin cezalarının sicile nasıl işleneceği, nasıl silineceği ve yeni sicilin nasıl düzenleneceği, yönetmelik ile düzenlenir.

Akademik Personel Görevinin Sona Ermesi

30.07.2021

R.G. 167

EK III

A.E.560

42.

(1)

Akademik Personelin iş ilişkisi ve üniversite kadrosu ile bağı aşağıdaki hallerde sona erer:

(A)

Akademik Personelin kendi isteği ile görevden çekilmesi halinde.

(B)

Akademik Personelin başvurusu ile yetkili makamlarca başka bir göreve atanması halinde.

(C)

Sürekli Kadroda Asil (Muvazzaf – Tekaüdiyeli) Personelin emekliye ayrılması halinde.

(D)

Akademik Personelin sürekli kadroya adayken çalışmalarında yeterli gayreti göstermeyerek ilerlemediği nedeniyle, Rektörlükçe yapılacak yazılı istem üzerine, Vakıf Yöneticiler Kurulunca görevden uzaklaştırılması halinde.

(E)

Sözleşme ile görev yapan Akademik Personelin, sözleşmelerinin iptali veya yenilenmemesi halinde

(F)

Akademik Personelin, disiplinsizlik nedeniyle, Görevden Durdurma Cezası alması halinde.

(G)

Akademik Personelin ölmesi halinde.

(H)

Akademik Personelin 67 yaşını doldurması halinde.

(2)

Sözleşmesi yenilenecek olan akademik personelin sözleşme süresi 67 yaşını geçmeyecek şekilde belirlenir. Bu maddenin 1’inci fıkrasının (H) bendi uyarınca 67 yaşını dolduran personelin üniversite ile iş ilişkisi, 67 yaşını doldurduğu tarihte içinde bulunduğu akademik dönem boyunca devam eder ve ilgili dönemin sonunda iş ilişkisi sona erer.

Seçkin Profesör (Distinguished Proffesor)

30.07.2021

R.G. 167

EK III

A.E.560,

10.10.2022

R.G. 235

EK III

A.E.776

42A.

(1)

Seçkin Profesör, bu Tüzüğün 42’nci maddesinin 1’inci fıkrasının (H) bendi uyarınca görevi sona ermiş veya her halükarda daha önce Doğu Akdeniz Üniversitesinde görev almış Profesör unvanına sahip, Üniversitenin Akademik Değerlendirme Kriterleri uyarınca Profesör kriterlerini sağlayan kişilerden; ulusal ve uluslararası dergilerde hakemlik, bilimsel makale yazımı, kontrolü, denetimi, tez danışmanlığı, özel uzmanlık gerektiren lisans veya lisansüstü ders verilmesi gibi alanlarda üst düzey katkı sağlayacağı öngörülerek Üniversiteye hizmet verecek kişileri anlatır. Seçkin Profesörler sırasıyla Bölüm, Fakülte veya Okul kurullarının talebi, Rektörlük önerisi ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayı ile birer yıllık sürelerle görevlendirilir.

(2)

Seçkin Profesörler hizmetleri karşılığında herhangi bir maaş almazlar, kadrolarda yer almazlar ve bu Tüzükte belirlenen; hizmet koşulları, nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları, maaş ile makam ödeneklerine tabi değildirler. Ancak fiili olarak Üniversiteye gelip hizmet verdikleri her bir gün için günlük brüt asgari ücretin 2.5 katı kadar yolluk ve iaşe katkısına hak kazanırlar. Belirlenecek olan yolluk ve iaşe katkısı günlük olarak tüm Seçkin Profesörler için eşit olarak belirlenir.

 

(3)

Seçkin Profesörler, yapacakları akademik çalışmalar için Üniversite kadrolarındaki personelin sahip olduğu; hakem ödeneği, bilimsel yayın ödül desteği, bilimsel yayınlara yapılan atıflara ilişkin ödül desteği, yurtdışı ortak yayın desteği, dış kaynaklı proje ödülü, yayın başarı plaket ödülü, araştırmacı teşvik ödülü ve bilimsel toplantı katılım desteği ödül ve desteklerden tam zamanlı personel gibi yararlanırlar.

 

(4)

Seçkin Profesör olarak üniversiteye katkı sağlayacak kişilerin bu maddenin (1)’inci fıkrasınca belirlenen şartlar yanında aşağıda belirlenen şartları sağlaması gereklidir:

 

(A)

İlgili Bilim Alanında Profesörlük için gerekli olan minimum ADEK toplam puanının en az 2 katı puana sahip olmak.

10.10.2022

R.G. 235

EK III

A.E.776

(B)

50 yaşını doldurmuş olmak.

 

(C)

Doğu Akdeniz Üniversitesinde en az 5 yıl görev yapmış olmak.  (Bu süre Fakülte veya Okul Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile arttırılabilir.)

(D)

Yurt içi veya yurt dışında herhangi bir Yükseköğretim kurumunda tam veya yarı zamanlı çalışmıyor olmak.

Kıdemli Öğretim Üyesi (Senior Faculty Member)

10.10.2022

R.G. 235

EK III

A.E.776

42B.

(1)

Kıdemli Öğretim Üyesi, bu Tüzüğün 42’nci maddesinin (1)’inci fıkrasının (A) veya (H) bentleri uyarınca görevi sona ermiş, tez danışmanlığı, lisans veya lisansüstü ders verilmesi gibi alanlarda katkı sağlayacağı öngörülerek Üniversiteye hizmet verecek Öğretim Üyelerini (yardımcı doçent, doçent ve profesör) anlatır. Kıdemli Öğretim Üyeleri sırasıyla Bölüm, Fakülte veya Okul kurullarının talebi, Rektörlük önerisi ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayı ile birer yıllık sürelerle görevlendirilir.

(2)

Kıdemli Öğretim Üyeleri hizmetleri karşılığında herhangi bir maaş almazlar, kadrolarda yer almazlar ve bu Tüzükte belirlenen; hizmet koşulları, nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları, maaş ile makam ödeneklerine tabi değildirler. Ancak fiili olarak Üniversiteye gelip hizmet verdikleri her bir gün için Yardımcı Doçent, Doçent veya Profesör unvanlarına günlük brüt asgari ücretin sırasıyla 2.00, 2.20 veya 2.40 katı kadar yolluk ve iaşe katkısına hak kazanırlar. Belirlenecek olan yolluk ve iaşe katkısı günlük olarak aynı unvana sahip tüm Kıdemli Öğretim Üyeleri için eşit olarak belirlenir.

(3)

Kıdemli Öğretim Üyeleri, yapacakları akademik çalışmalar için Üniversite kadrolarındaki personelin sahip olduğu; hakem ödeneği, bilimsel yayın ödül desteği, bilimsel yayınlara yapılan atıflara ilişkin ödül desteği, yurtdışı ortak yayın desteği, dış kaynaklı proje ödülü, yayın başarı plaket ödülü, araştırmacı teşvik ödülü ve bilimsel toplantı katılım desteği ödül ve desteklerden tam zamanlı personel gibi yararlanırlar.

(4)

Üniversiteye katkı sağlayacak Kıdemli Öğretim Üyelerinin bu maddenin (1)’inci fıkrasınca belirlenen şartlar yanında aşağıda belirlenen şartları sağlaması gereklidir:

(A)

50 yaşını doldurmuş olmak.

(B)

Doğu Akdeniz Üniversitesinde tam zamanlı olarak en az 10 yıl görev yapmış olmak.

(C)

Yurt içi veya yurt dışında herhangi bir Yükseköğretim kurumunda tam veya yarı zamanlı çalışmıyor olmak.

Görevden Çekilme

43.

(1)  Görevden çekilmek isteyen Akademik Personel, görevi ile ilgili olarak 16. maddedeki işlemleri bitirmeden, ilgili makam, görevden çekilme işlemlerini gerçekleştiremez. İlgili makam, görevden çekilme işlemlerini, en geç 90 gün içinde tamamlamakla yükümlüdür.

(2)  Yukarıdaki fıkra kurallarına uymayarak, görevi bırakanlar, cezai sorumluluk saklı kalmak üzere, Üniversiteye verecekleri maddi zararları ödemekle yükümlüdür.

 

 

BÖLÜM IX

Geçİcİ Kurallar

Geçici Madde 1

Kadrolu Yüksek Teknoloji Enstitüsü Akademik Personelinin Üniversiteye Aktarılması ve İntibakı

(1)

Bu Tüzüğün yürürlüğe girme tarihinden önce yürürlükte olan, değiştirilmiş şekli ile 18/81 sayılı “Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Kuruluş) Yasası” esaslarına uygun olarak sürekli göreve atananlar, Yasanın Geçici Kurallar, Geçici Madde 1(4)’deki hükme uygun olarak ve aşağıda belirtilen esaslarla Üniversite kadrolarına aktarılırlar:

(a)        Aktarılması ve intibak ettirilmesi söz konusu Akademik Personele, atanacakları kadronun görev, yetki ve sorumlulukları, baremi, baremde intibak ettirileceği kademe ve görev yerini belirleyecek bilgileri içeren hususlar yazılı olarak bildirilir ve bunların kabulüne ilişkin yazılı belge alınır. Akademik Personel, yazılı bildirimi en geç 15 gün içinde vermekle yükümlüdür.

(b)       Üniversite kadrolarında görev yapmayı kabul eden Akademik Personel, bu Tüzük hükümlerine tabi olarak görev yapar. Ancak, istihdam bakımından, akademik unvanlarına bakılmaksızın 9(c) maddesi kapsamında addedilirler.

(c)        Akademik Personelin Üniversite kadrolarına aktarılma işlemleri Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, 3 ay içinde sonuçlandırılır.

(d)       Yüksek Teknoloji Enstitüsü Akademik Personelinde Sürekli Kadroya (Muvazzaf) olarak atanmamış olanlarla Sözleşmeli olanların durumları Vakıf Yöneticiler Kurulunca ayrıca değerlendirilir. Bu değerlendirme Tüzüğün yürürlüğe girme tarihini izleyen ilk 3 ay içinde tamamlanır.

Geçici Madde 2

Sözleşmeli Statüde Çalışmış Akademik Personelin Devamlı Personel Kadrolarına Alınması

18.04.2006

R.G. 68      

EK III

A.E.221

(1)

Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten önce, Üniversite’de en az 6 (altı) yıl tam-zamanlı olarak Sözleşmeli statüde çalışmış olan ve aşağıdaki koşulları sağlayan Akademik Personel, başvurmaları halinde, Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından, ‘Devamlı Personel’ kadrolarına alınırlar.

(a)

Herhangi bir kurum ve/veya kuruluştan emekli olmamak;

(b)

Öğretim üyeleri için bulundukları kadronun Akademik Değerlendirme Ölçütlerini (ADEK kriterlerini) sağlamış olmak.

(c)

55 yaşını geçmemiş olmak.

(d)

Son üç yıl içerisinde Disiplin Kurulu tarafından verilmiş herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

(e)

Akademik personelin sözleşmelerinin uzatılması, sözleşmeli personelin Devamlı Personel kadrolarına aktarılması ve Devamlı Personel kadrosundan hangi koşullarda çıkarılacağı bu Tüzük’te yer alan 9(e) maddesi uyarınca yürütülür.

(2)

Bu Tüzük’te öngörülen yönetmelikler, Tüzüğün yürürlüğe girişini takip eden 4 ay içerisinde tamamlanarak, bu Tüzüğe uygun hale getirilir.

Geçici Madde 3

05.05.2010

R.G. 74

EK III

A.E.279

Bu Tüzüğün 3. maddesindeki II. Cetvel 1 Ocak 2010 tarihinden başlayarak yürürlüğe konur.

Geçici Madde 4

30.07.2021

R.G. 167

EK III

A.E.560

(1)

Bu Tüzük yürürlüğe girdiği tarihte ve ilk uygulamada, 67 yaşını doldurmuş veya sözleşme süresi içerisinde 67 yaşını dolduracak olan personelin üniversite ile iş ilişkisi sözleşme sonunda biter.

(2)

Bu Tüzük yürürlüğe girdiği tarihte ve ilk uygulamada, 67 yaşını doldurmuş veya idari görev (Dekan, Okul Müdürü, Bölüm Başkanı) süresi içerisinde 67 yaşını dolduracak olan personelin üniversite ile iş ilişkisi idari görevin sona erdiği akademik dönemin sonuna kadar devam eder.

(3)

Bu Tüzük yürürlüğe girdiği tarihte ve ilk uygulamada, 67 yaşını doldurmuş olan Devamlı Personel statüsünde bulunan akademik personel, Devamlı Personel statüsünden çıkarılır ve talep etmeleri halinde kendileri ile bir yıllık sözleşme yapılır. İşbu süre sonunda personelin Üniversite ile iş ilişkisi kesilir.

(4)

Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte ve ilk uygulamada, 67 yaşını doldurmuş ve yürürlükteki sözleşmesi 2021 yılı içinde sona erecek Sözleşmeli Personel ile talep etmeleri halinde bir yıllık sözleşme yapılır. İşbu süre sonunda personelin Üniversite ile iş ilişkisi kesilir.

 

BÖLÜM X

Son Kurallar

Uygulama Yetkisi

44.

Bu Tüzük Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünce yürütülür.

Yönetmelik Yapma Yetkisi

03.02.2009

R.G. 25

EK III

A.E. 94

45.

Bu Tüzüğün uygulanmasını sağlamak ve emirlerini yerine getirebilmek amacı ile, Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından onaylanmak koşulu ile, Senato, Yönetmelikler yapabilir.

 

Yürürlüğe Giriş

46.

Bu Tüzük,  Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer

 


 

 

I. CETVEL

(Madde 4)

20.04.1989

R.G. 47

EK III

A.E. 178,

14.12.1990

R.G. 122

EK III

A.E. 531,

12.11.1992

R.G. 110

EK III

A.E. 491,

21.09.1993

R.G. 94

EK III

A.E. 440,

25.02.1999

R.G. 17

EK III

A.E. 59,

18.10.1999

R.G. 136

EK III

A.E. 639,

16.03.2001

R.G. 27

EK III

A.E.159,

06.08.2003

R.G. 95

EK III

A.E.546,

18.04.2006

R.G. 68      

EK III

A.E.221,

05.03.2019

R.G. 29

EK III

A.E.157,

30.07.2021

R.G. 167

EK III

A.E.560

 

Kadro Adı

Kadro Sayısı

Barem numarası

Rektör

Rektör Yardımcısı

Dekan

Dekan Yardımcısı

Bölüm Başkanı

Bölüm Başkan Yardımcısı

Enstitü Müdürü

Okul Müdürü

Müdür Yardımcısı

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Öğretim Görevlisi

Okutman

Uzman
Misafir Öğretim Üyesi
(Yardımcı Doçent, Doçent veya Profesör)

 

1

5

16

32

40

60

3

5

16

200

150

200

200

175

25
60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

6

5

3-4

2-3

  1-5*
4-7

 

* Barem 5’e yükselecek olan uzmanların Doktora derecesine sahip olması şarttır.

II. CETVEL

 (Madde 4)

13.04.1990

R.G. 43

EK III

A.E. 164,

07.03.1991

R.G. 22

EK III

A.E. 114,

14.04.1992

R.G. 38

EK III

A.E. 166,

21.09.1993

R.G. 94

EK III

A.E. 441,

23.05.2000

R.G. 63

EK III

A.E. 338,

18.04.2006

R.G. 68      

EK III

A.E.221,

05.05.2010

R.G. 74

EK III

A.E.279

 

A)    EMEKLİ AKADEMİK PERSONEL’İN BAREM TABLOSU

 

BAREMLER (Amerikan Doları)

Barem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1.377,18

1.413,22

1.449,27

1.485,30

1.521,34

1.557,39

1.593,43

1.629,19

1.671,14

1.713,10

1.755,29

2

1.490,57

1.530,37

1.570,19

1.610,00

1.649,81

1.689,63

1.729,44

1.769,28

1.813,44

1.857,60

1.901,82

3

1.641,71

1.687,00

1.732,29

1.777,57

1.822,86

1.868,15

1.913,42

1.958,77

2.014,92

2.071,08

2.127,30

4

1.859,94

1.918,63

1.977,32

2.036,02

2.094,71

2.153,40

2.212,08

2.271,01

2.331,93

2.392,84

2.456,17

5

2.895,93

2.973,73

3.051,52

3.129,33

3.207,13

3.284,94

3.362,75

3.440,59

 

 

 

6

3.511,56

3.628,05

3.744,54

3.861,04

3.977,52

4.094,02

4.210,51

4.328,16

 

 

 

7

4.437,40

4.558,93

4.680,45

4.801,97

4.923,50

5.045,02

5.166,55

5.288,05

 

 

 

 

 

B) MUVAZZAF KADROLU, SÖZLEŞMELİ VE DEVAMLI AKADEMİK PERSONEL’İN BAREM TABLOSU

BAREMLER (Amerikan Doları)

Barem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1.248,83

1.278,54

1.308,25

1.340,04

1.373,16

1.406,32

1.439,66

1.472,63

1.512,39

1.554,64

1.596,96

2

1.344,93

1.381,62

1.418,20

1.454,80

1.491,60

1.530,97

1.571,03

1.611,10

1.655,49

1.696,36

1.736,93

3

1.484,11

1.528,43

1.573,96

1.619,38

1.664,27

1.705,99

1.747,72

1.789,53

1.841,23

1.892,97

1.944,56

4

1.698,50

1.752,47

1.806,48

1.860,52

1.914,57

1.968,63

2.022,73

2.077,00

2.133,25

2.189,21

2.247,64

5

2.652,67

2.724,38

2.795,81

2.867,40

2.939,34

3.010,98

3.082,70

3.154,34

 

 

 

6

3.195,52

3.301,52

3.407,54

3.513,54

3.619,55

3.725,56

3.831,56

3.938,62

 

 

 

7

3.993,66

4.103,03

4.212,40

4.321,77

4.431,14

4.540,52

4.649,89

4.759,24

 

 

 


ÜÇÜNCÜ CETVEL

(Madde 7 (1))

20.04.1989

R.G. 47

EK III

A.E. 178,

21.09.1993

R.G. 94

EK III

A.E. 440,

13.02.1998

R.G.15

EK III

A.E. 68,

16.03.2001

R.G. 27

EK III

A.E.159,

25.09.2008

R.G. 172

EK III

A.E.710

 

 

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİN

GÖREV ŞEMALARI

 

Kadro Adı: Rektör

Kadro Durumu: İlk Atanma Yeri

Baremi: Barem 7 + 400,00 USD

 I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)   Üniversitenin bir bütün olarak amaçlarına uygun çalışmasını, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma düzeyinin yükseltilmesini, Fakülte ve diğer organların Yasa, tüzük, yönetmelik ve programlara göre düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar.

(2)   Yasadaki kadrosu ile ilgili öngörülen görevleri yapar, yetkileri kullanır ve sorumlulukları taşır.

(3)   Vakıf Yöneticiler Kurulunca verilecek diğer uygun görevleri yapar.

(4)   5 yıllık bir süre için atanır. Bu süre, karşılıklı anlaşma ile 2 yıla kadar da inebilir.

II. Aranan Nitelikler:

Profesör unvanına sahip olmak, doktora unvanından sonra üniversitelerde akademik kariyerli olarak, veya uluslararası kuruluşlarda, veya devlet sektörü veya özel sektörde en az 15 yıl başarılı hizmet vermiş olmak.

Yükseköğretim amaç, ilke ve sistemleri hakkında geniş bilgi sahibi olmak.

Pek iyi derecede İngilizce bilmek. İkinci ve üçüncü yabancı dil bilmek tercih nedenidir.

 

Kadro Adı: Rektör Yardımcısı

Kadro Durumu: İlk Atanma Yeri

Baremi: Asli Maaş + 300,00 USD

 I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

Rektöre görev, yetki ve sorumluluklarının yürütülmesinde yardımcı olmak.

Rektör tarafından verilecek diğer uygun görevleri yapmak.

II. Aranan Nitelikler:

(1)   En az Yardımcı Doçent unvanına sahip olmak.

(2)   Yükseköğretim amaç, ilke ve sistemlerin hakkında geniş bilgi ve deneyim sahibi olmak.

(3)   Bir Üniversitede en az 5 yıl Öğretim Üyeliği ve/veya idari deneyimi olmak.

(4)   Pek iyi derecede İngilizce bilmek; ikinci bir yabancı dil bilmek tercih sebebidir.

 

Kadro Adı: Dekan

Kadro Durumu: İlk Atanma Yeri

Baremi: Asli Maaş + 275,00 USD

 I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)   Yasada kadrosu ile öngörülen görevleri yapar, yetkileri kullanır ve sorumlulukları taşır.

(2)   Rektörlük tarafından verilecek diğer uygun görevleri yapar.

(3)   3 yıllık bir süre için atanır.

II. Aranan Nitelikler:

(1)   Üniversitede en az Yardımcı Doçentlik unvanına sahip olmak.

(2)   Bir üniversitede en az 3 yıl Öğretim Üyesi veya Öğretim Yöneticisi olarak çalışmış olmak.

(3)   Yükseköğretim amaç, ilke ve sistemleri hakkında geniş bilgi ve deneyim sahibi olmak.

(4)   Pek iyi derecede İngilizce bilmek; ikinci yabancı dil bilmek tercih sebebidir.

 

Kadro Adı: Dekan Yardımcısı

Kadro Durumu: İlk Atanma ve Yükselme Yeri

Baremi: Asli Maaş + 200,00 USD

 I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)   Dekana, görev, yetki ve sorumluluklarının yürütülmesinde yardımcı olmak.

(2)   Dekan tarafından verilecek diğer uygun görevleri yapmak.

(3)   3 yıllık bir süre için atanır.

II. Aranan Nitelikler:

(1)   En az Yardımcı Doçent unvanına sahip olmak.

(2)   Yükseköğretim amaç, ilke ve sistemleri hakkında geniş bilgi sahibi olmak.

(3)   Bir üniversitede en az 3 yıl Öğretim Üyesi olarak çalışmış olmak

(4)   Pek iyi derecede İngilizce bilmek; ikinci yabancı dil bilmek tercih sebebidir.

 

Kadro Adı: Bölüm Başkanı

Kadro Durumu: İlk Atanma ve Yükselme Yeri

Baremi: Asli Maaş + 200,00 USD

 I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)   Bu Yasada kadrosu ile ilgili öngörülen görevleri, yetkileri kullanır ve sorumlulukları taşır.

(2)   Dekanı tarafından verilecek diğer uygun görevleri yapar.

(3)   3 yıllık bir süre için atanır.

II. Aranan Nitelikler:

(1)   Üniversitede en az Yardımcı Doçentlik unvanına sahip olmak.

(2)   Bir üniversitede en az 3 yıl Öğretim Üyesi olarak çalışmış olmak.

(3)   Pek iyi derecede İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı: Bölüm Başkan Yardımcısı

Kadro Durumu: İlk Atanma ve Yükselme Yeri

Baremi: Asli Maaş + 100,00 USD

 I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)   Bölüm Başkanına görev, yetki ve sorumluluklarının yürütülmesinde yardımcı olmak.

(2)   Bölüm Başkanı tarafından verilecek diğer uygun görevleri yapmak.

II. Aranan Nitelikler:

(1)   En az Yardımcı Doçent unvanına sahip olmak.

(2)   Yükseköğretim amaç, ilke ve sistemleri hakkında geniş bilgi sahibi olmak.

(3)   Pek iyi derecede İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı: Enstitü Müdürü

Kadro Durumu: İlk Atama Yeri

Baremi: Asli Maaş + 215,00 USD

 I. Görev Yetki ve Sorumlulukları:

(1)   İlgili Enstitünün amaçlarına uygun çalışmasını, eğitim-öğretim ve araştırma düzeyinin yükseltilmesini, Enstitünün Yasa, tüzük, yönetmelik ve programlara göre düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar.

(2)   İlgili Tüzükte öngörülen görevleri yapar, yetkileri kullanır ve sorumluluk taşır.

(3)   Rektörlükçe verilecek diğer uygun görevleri yapar.

II. Aranan Nitelikler:

(1)   En az Doçent unvanına sahip olup, bir üniversite veya araştırma kurumunda en az 3 yıl çalışmış olmak veya;

(2)   Yardımcı Doçent unvanına sahip olup bir üniversitede veya araştırma kurumunda en az 5 yıl çalışmış olmak;

(3)   Pek iyi derecede İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı: Okul Müdürü

Kadro Durumu: İlk Atanma ve Yükselme Yeri

Baremi: Asli Maaş + 215,00 USD

 I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) İlgili Okulun amaçlarına uygun çalışmasını, eğitim-öğretim düzeyinin yükseltilmesini, Okulun Yasa, tüzük, yönetmelik ve programlara göre düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar ve denetler.

(2) İlgili Tüzükte öngörülen görevleri yapar, yetkileri kullanır ve sorumlulukları taşır.

(3) Rektörlükçe verilecek diğer uygun görevleri yapar.

II. Aranan Nitelikler:

(1) İlgili alanda Doktora derecesinde diploma almış olmak veya en az Lisans düzeyinde diploma sahibi olup eğitim hizmetlerinde en az 10 yıl başarılı görevler yapmış olmak.

(2) Pek iyi derecede İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı: Müdür Yardımcısı

Kadro Durumu: İlk Atanma ve Yükselme Yeri

Baremi: Asli Maaş + 120,00 USD

 I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Müdüre görev, yetki ve sorumluluklarının yürütülmesinde yardımcı olmak.

(2) Müdürün bulunmadığı durumlarda Müdüre vekalet etmek.

(3) Müdür tarafından verilecek diğer uygun görevleri yapmak.

II. Aranan Nitelikler:

(1) İlgili alanda Doktora derecesinde diploma almış olmak veya en az lisans düzeyinde diploma sahibi olup eğitim hizmetlerinde en az 5 yıl başarılı görev yapmış olmak.

(2) Pek iyi derecede İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı: Profesör

Kadro Durumu: İlk Atanma ve Yükselme Yeri

Baremi: 7

 I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Kendisine ayrılan konuları, öğretim programlarına uygun olarak işler, atölye, lâboratuar ve diğer uygulamaları bir program çerçevesinde yürütür.

(2) Üniversitedeki eğitim-öğretimin sürekli olarak en sağlıklı biçimde geliştirilmesi ve uygulanması için gerekli çalışma ve uygulamaları yapar.

(3) Bilimsel araştırma ve yayınlar yapar; teknik danışmanlık hizmetlerinde bulunur.

(4) Üniversitenin kuruluş, amaç ve görevlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin etkinliklerde bulunur.

(5) Bu Tüzükte öngörülen ve/veya kendisine verilecek diğer uygun görevleri yapar.

II. Aranan Nitelikler:

(1) Profesörlük unvanına sahip olmak.

(2) Pek iyi derecede İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı: Doçent

Kadro Durumu: İlk Atanma ve Yükselme Yeri

Baremi: 6

 I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Kendisine ayrılan konuları, öğretim programlarına uygun olarak işler, atölye, lâboratuar ve diğer uygulamaları bir program çerçevesinde yürütür.

(2) Üniversitedeki eğitim-öğretimin sürekli olarak en sağlıklı biçimde geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlar ve uygulamaları yapar.

(3) Bilimsel araştırma ve yayınlar yapar; teknik danışmanlık hizmetlerinde bulunur.

(4) Üniversitenin kuruluş amaç ve görevlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin etkinliklerde bulunur.

(5) Bu Yasada öngörülen ve/veya kendisine verilecek diğer uygun görevleri yapar.

II. Aranan Nitelikler:

(1) Doçentlik unvanına sahip olmak.

(2) Pek iyi derecede İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı: Yardımcı Doçent

Kadro Durumu: İlk Atanma ve Yükselme Yeri

Baremi: 5

 I. Görev Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Kendisine ayrılan konuları, öğretim programlarına uygun olarak işler, atölye, laboratuvar ve diğer uygulamaları bir program çerçevesinde yürütür.

(2) Üniversitedeki eğitim-öğretimin sürekli olarak en sağlıklı biçimde geliştirilmesi ve uygulanması için gerekli çalışma ve uygulamaları yapar.

(3) Bilimsel araştırma ve yayınlar yapar; teknik danışmanlık hizmetlerinde bulunur.

(4) Üniversitenin kuruluş, amaç ve görevlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin etkinliklerde bulunur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1) Üniversitedeki eğitim-öğretim programları ile ilgili bir alanda Doktora yapmış olmak; ancak mimarlık konusunda Doktora derecesi koşul değildir.

(2) Pek iyi derecede İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı: Öğretim Görevlisi

Kadro Durumu: İlk Atanma ve Yükselme Yeri

Baremi: 3-4

 I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Kendisine ayrılan konuları öğretim programlarına uygun olarak işler, atölye, lâboratuar ve diğer uygulamaları bir program çerçevesinde yürütür.

(2) Üniversitedeki eğitim-öğretimin sürekli olarak en sağlıklı biçimde geliştirilmesi ve uygulanmasını yapar.

(3) Bağlı bulunduğu birimdeki atölye ve lâboratuarlardaki araç-gerecin her zaman kullanılmaya hazır olmasını sağlar.

(4) Bilimsel araştırma ve yayınlar yapar; teknik danışmanlık hizmetlerinde bulunur.

(5) Bu yasada öngörülen ve/veya kendisine verilecek diğer uygun görevleri yapar.

II. Aranan Nitelikler:

(1) İlgili bilim alanında Doktora derecesinde diploma almış olmak veya en az Mastır derecesinde diploma sahibi olup kendi dalında yada eğitim hizmetlerinde en az 3 yıl çalışmış olmak veya Hazırlık Okulu tarafından yürütülen DOTE programında  başarılı olup eğitim hizmetlerinde en az beş yıl çalışmış olmak.

(2) Pek iyi derecede İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı: Okutman

Kadro Durumu: İlk Atanma Yeri

Baremi: 2-3

 I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Kendisine ayrılan konuları öğretim programlarına uygun olarak işler, atölye, lâboratuar ve diğer uygulamaları bir program çerçevesinde yürütür.

(2) Üniversitedeki eğitim-öğretimin sürekli olarak en sağlıklı biçimde geliştirilmesi ve uygulanması için gerekli çalışma ve uygulamaları yapar.

(3) Bilimsel araştırma ve yayın yapar veya Üniversitede yürütülmekte olan bilimsel araştırma konularında ferdi veya ekip halinde çalışmalar yapar.

(4) Bu Yasada öngörülen veya amirlerinin verdiği diğer uygun görevleri yapar.

II. Aranan Nitelikler:

(1) İlgili bilim dalında tanınmış bir üniversiteden lisans diploması almış olmak.

(2) Pek iyi derecede İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı: Uzman

Kadro Durumu: İlk Atanma Yeri

 I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)   Sözleşme esasları çerçevesinde görev yapar, yetki kullanır ve sorumluluk taşır.

II. Aranan Nitelikler:

(1)   Üniversite amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik ve Üniversite tarafından belirlenecek alanda özel ihtisas veya beceriye sahip olmak ve iyi derecede İngilizce bilmek.

 

Kadro Adı: Sözleşmeli Misafir Öğretim Üyesi

Kadro Durumu: İlk Atanma ve Yükselme Yeri

I. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

(1)    Kendisine ayrılan konuları, Öğretim Programları’na uygun olarak işler, atölye

laboratuvar ve diğer uygulamaları bir program çerçevesinde yürütür.

(2)    Üniversite’de Eğtim-Öğretim’in sürekli olarak en sağlıklı biçimde geliştirilmesi ve

uygulanmasını sağlar ve uygulamaları yapar.

     (3)  Bilimsel araştırma ve yayınlar yapar, Teknik Danışmanlık hizmetinde bulunur.

     (4)  Üniversite’nin Kuruluş, Amaç ve Görevleri’nin gerçekleşmesine ilişkin etkinliklerde

bulunur.

     (5)  Bu Yasa’da öngörülen ve/veya kendisine verilecek diğer uygun görevleri yapar.

II.  Aranan Nitelikler:

(1)   Doktora ünvanına sahip olmak.

(2)   Pek iyi derecede ingilizce bilmek.