DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRETİM, SINAV VE BAŞARI TÜZÜĞÜ

 

KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI

(18/1986, 39/1992, 58/1992, 37/1997 ve 37/2011 Sayılı Yasalar)

Madde 18, 24, 25, 28, 30, 31 ve 32 Altında Yapılan Tüzük.

 

Bu Tüzük, Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim, Sınav ve Başarı (Değişiklik No.1/89 – 1/10) Tüzüğü’nü de kapsamaktadır.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’nın 18’inci, 24’üncü, 25’inci, 28’inci, 30’uncu, 31’inci ve 32’nci maddelerinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.

 

 

Kısa İsim

08.04.1988

R.G. 36

EK III

A.E. 189,

05.04.1989

R.G. 41

EK III

A.E. 157,

08.03.1990

R.G. 25

EK III

A.E. 92,

19.07.1991

R.G. 71

EK III

A.E. 364,

19.03.1993

R.G. 27

EK III

A.E. 112,

19.03.1993

R.G. 27

EK III

A.E. 113,

05.05.1994

R.G. 50

EK III

A.E. 234,

27.05.1994

R.G. 59

EK III

A.E. 280,

22.02.1995

R.G. 29

EK III

A.E. 158,

05.05.1995

R.G. 60

EK III

A.E. 334,

30.12.1996

R.G. 150

EK III

A.E. 1215,

25.02.1999

R.G. 17

EK III

A.E. 58,

07.09.1999

R.G. 112

EK III

A.E. 557,

05.11.1999

R.G. 147

EK III

A.E. 699,

04.12.2007

R.G. 214

EK III

A.E. 854,

08.10.2010

R.G. 110

EK III

A.E. 435

1.

Bu Tüzük, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü” olarak isimlendirilir.

 

BİRİNCİ KISIM

GENEL KURALLAR

Tefsir

2.

Metin başka türlü gerektirmedikçe bu Tüzük’te geçen “Bakanlar Kurulu”, “Bölüm Başkanı”, “Bölüm Kurulu”, “Dekan”, “Enstitü Müdürü”, “Fakülte Kurulu”, “İngilizce Hazırlık Okulu Müdürü”, “Rektör”, “Senato”, “Vakıf Yöneticiler Kurulu”, “Yüksek Okul Müdürü” deyimleri, bu Tüzüğün kaynaklandığı Yasa’daki deyimler için verilen anlam karşılıklarını ifade eder.

 “Üniversite Harçları” öğrencilerden alınacak sınav ve öğrenim ücretlerini ifade eder.

Kapsam

3.

Bu Tüzük, Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrenci kayıt-kabul, öğretim, sınav, başarı ve mezuniyet koşulları ile mezuniyet ünvanlarına ilişkin hükümleri kapsar.

 

İKİNCİ KISIM

ÖĞRENCİ KAYIT – KABUL VE ÖĞRETİM KURALLARI

Öğrenci Kayıt-Kabul Koşulları

4.

 (1)     Her akademik yıl Üniversiteye kabul edilecek öğrenci sayısı Üniversite Senatosu’nun önerisi ile Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından belirlenir.

 (2)     Üniversiteye kabul edilecek öğrenciler için kabul ilke ve koşulları Senato tarafından onaylanan “Doğu Akdeniz Üniversitesi Giriş Sınavları ve Öğrenci Kabul Yönetmeliği” ne göre belirlenir.

 (3)     Üniversiteye giriş ile ilgili her türlü işlem için Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurulur.

 (4)     Bir öğrencinin, Üniversiteye girişte verdiği belgenin sahte veya gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması halinde, Üniversite ile ilişkisi derhal kesilir ve ödediği harç iade edilmez.

 

Akademik Yıl Takvimi, Eğitim-Öğretim Programları  ve Öğrenim Süreleri

5.

(1)

Akademik yıl takvimi, Nisan ayından önce Üniversite Senatosu tarafından hazırlanır ve karara  bağlanır. Hazırlanan takvim, en geç Mayıs ayı sonuna kadar Rektörlükçe ilan edilir.

 

 

(2)

Bir eğitim-öğretim programı, mezun olmak için öngörülen gerekli teorik ders, laboratuvar, stüdyo, uygulama, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur. Bölüm veya Yüksekokulların hazırladıkları bu programlar ve içerikleri, ders sayıları ve kredi  saat toplamları Fakülte veya Yüksekokul Kurulu’nun teklifi ve Üniversite Senatosu’nun onayı ile kesinleşir.

 

 

(3)

Üniversitenin değişik birimlerinde uygulanan öğrenim programlarının normal süreleri aşağıda belirtildiği gibidir:

 

 

 

(a)      Lisans Programları: 4 - 5 akademik yıl.

(b)      Önlisans Programları: 2 - 3 akademik yıl.

(c)      Lisansüstü Programları: Bu programların süresi Senato tarafından onaylanan “Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği” ile belirlenir.

(d)      İngilizce Hazırlık Okulu Programları: 1 dönem - 1 akademik yıl.

 

08.07.2010

R.G. 110

EK III

A.E. 435

 

(4)

 

 

Öğretim Dili

6.

Üniversitede öğretim dili İngilizcedir. Ancak, Senato’nun kararıyla akademik birimlerde Türkçe öğretim yapılabilir.

 

Öğretim Ücretleri

7.

 (1)     Üniversitede öğretim ücrete tabidir. Öğrencilerden alınacak Üniversite harçları, giriş sınavlarının ilanından önce Vakıf Yöneticiler Kurulunca saptanır ve Rektörlükçe ilan edilir.

 (2)     Öğrenci, Üniversite harçlarını her akademik dönem başında Öğrenim Harç Yönetmeliği’nde belirlenen kural ve yöntemlere göre ödemek zorundadır. Harcını ödemeyen öğrenci, ders, laboratuvar ve sınava alınmaz. Bu öğrenciye Üniversite tarafından hiçbir belge verilmez.

 (3)     Ödenen Üniversite harçları 11. maddede belirtilen kayıt sildirme durumları dışında iade edilmez.

 

Kredi Sistemi

8.

Öğretimde kredi-saat sistemi uygulanır. Bir dersin kredi-saat değerinin saptanmasında o ders için öngörülen toplam haftalık ders sayısı esas alınır. Ancak, varsa, dersin haftalık laboratuvar ve diğer uygulamalı çalışma saatlerinin toplamları dikkate alınarak kredi saati belirlenir.

 

Öğrenci Danışmanlığı

9.

Öğrenci danışmanlığı, ders programı, akademik, idari ve sosyal konularda öğrenciye rehberlik yapmak üzere Akademik Personel tarafından yürütülür. Danışmanlık, ilgili Bölüm Başkanı veya Müdür tarafından düzenlenir.

 

Ders Yükü, Derse Kayıt, Geç Kayıt, Ders Önkoşulları, Ders Ekleme-Bırakma, Dersten Çekilme, Ders Tekrarı

10.

Öğrenciler, eğitim-öğretim süreleri boyunca her dönem başında Rektörlükçe ilan edilen sürelerde ve belirlenen yöntemlerle kayıtlarını yenilemek zorundadırlar:

 (1)     Öğrencinin her dönem başında kayıt olacağı dersler, “Ders Kayıt Yönetmeliği” uyarınca danışmanın önerisi ve ilgili Bölüm Başkanı veya Yüksek Okul Müdürünün onayı ile belirlenir. Dönem kaydının yapılması için öğrencinin mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekmektedir.

 

 (2)     Öğrencinin dönemlerde alacağı ders yükü, ders kayıtları, ders önkoşulları, ders tekrarı, ders ekleme-bırakma ve dersten çekilme ile geç kayıt koşulları “Ders Kayıt Yönetmeliği”nde düzenlenir.

 

 (3)     Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programın birinci ve ikinci dönemler için öngörülen derslere, derslerin açık olması durumunda, kayıt olmakla yükümlüdür.

 

 (4)     İki ardışık dönem izinsiz olarak kaydını yenilemeyen öğrencinin üniversite ile ilişkisi kesilir.

 

Kayıt Sildirme ve Harç İadesi

11.

Öğrenci, Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yazılı başvuru ile ve Üniversite Yönetimince öngörülen işlemleri tamamlamak sureti ile kaydını sildirebilir.

Kayıt sildirme işlemlerini tamamlayan öğrenciye, kayıt sildirme başvuru tarihine bağlı olarak, ödemiş olduğu öğrenim ücretinden (kayıt harcından) Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından belirlenen oranlarda iade yapılır.

 

Derslere Devam Zorunluluğu

12.

Öğrenciler kayıtlı oldukları her türlü ders, laboratuvar, stüdyo, uygulama, staj ve bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer akademik çalışmaların tümüne katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından izlenir ve değerlendirilir. Fakülte/Okul Kurulları tarafından belirlenen limitlerin üzerinde devamsızlığı olan ve/veya dersin değerlendirmesine esas olan koşulları yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

 

Öğrenci Statüsü

13.

Öğrenciler tam-zamanlı, yarı-zamanlı, özel öğrenci ve misafir öğrenci olmak üzere dört ayrı statüde bulunurlar.

 

 

 

(1)

Bir lisans veya önlisans programında dönemlik kredili ders yükünün 3/5 veya daha fazlasına kayıt yaptırmış öğrenciler “tam-zamanlı” (full-time) öğrenci statüsündedirler

 

 

 

(2)

Bir lisans veya önlisans programında Danışmanın önerisi ve Bölüm Başkanı / Okul Müdürü’nün onayı ile dönemlik kredili ders yükünün 3/5’den daha azına kayıt yaptırmış öğrenciler “yarı-zamanlı” (part-time) statüsündedirler.

 

 

 

(3)

Üniversitedeki programlardan herhangi birine kayıtlı olmayan ve kendisine sadece bazı derslere katılabilme izni verilen kişiler ”özel öğrenci” (special student) statüsünde kaydedilirler. Bu statüdeki bir öğrenciye diploma veya ünvan verilemez. Ancak, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve aldığı dersler ile bu derslerdeki başarısını  gösteren bir belge verilir. Özel öğrenci olarak kabul edilmek isteyenlerin başvuruları, ilgili Bölüm Başkanı veya Okul Müdürü tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Bu öğrencilerin kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilgili mevzuata uygun olarak yapılır. Özel öğrenci olarak başvuranlardan en az lise diploması aranır.

 

 

 

(4)

Ülke içinde veya dışında bir yüksek öğretim kurumunda lisans veya lisansüstü düzeyinde eğitim görmekte olup, bulunduğu yüksek öğretim kurumunun izniyle belli bir süre için Doğu Akdeniz Üniversitesinde kredi transferi amacıyla ders alan öğrenciler “misafir öğrenci” olarak tanımlanır. Misafir öğrencilere diploma ve ünvan verilmez, ancak aldıkları dersleri ve kazandıkları kredileri gösteren bir belge verilir. Misafir öğrenci statüsüyle ilgili koşul ve kurallar Üniversite Senato’su tarafından onaylanan bir yönetmelikle belirlenir.

 

Çift Anadal Lisans Programları

14.

Bir lisans eğitim-öğretim programına devam etmekte olan öğrencilerden belirli koşulları yerine getirenlerin, istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı fakülte içinde veya dışında başka bir bölüm ya da fakültede, ikinci bir lisans diploması almalarına olanak sağlamak üzere, devam etmelerine izin verilen eğitim-öğretim programına “Çift Anadal Lisans Programı” adı verilir. Çift Anadal Lisans Programları ile ilgili koşul ve kurallar Üniversite Senato’su tarafından onaylanan bir yönetmelikle belirlenir.

 

Yan Dal Programları

15.

Bir lisans eğitim-öğretim programına devam etmekte olan öğrencilerden belirli koşulları yerine getirenlerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı fakülte içinde veya dışında başka bir bölüm ya da fakültede, belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamak üzere, devam etmelerine izin verilen eğitim-öğretim programına “Yan Dal Programı” adı verilir. Yandal programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz. Yan Dal Programları ile ilgili koşul ve kurallar Üniversite Senatosu tarafından onaylanan bir yönetmelikle belirlenir.

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

SINAVLAR VE DEĞERLENDİRME

 

Derslerde Dönem Notu Anlam ve Değerleri

16.

(1)

Öğrencilere, aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri ilgili Akademik Personel tarafından dönem notu olarak takdir edilir.

Harf Notu                                Katsayı

A                                             4.00

A-                                            3.70

B+                                            3.30

B                                              3.00

B-                                            2.70

C+                                            2.30

C                                              2.00

C-                                            1.70

D+                                           1.30

D                                             1.00

D-                                            0.70

F                                              0.00

NG                                           0.00

I = Eksik                                  -

W = Dersten Çekilme               -

S = Yeterli                                -

U = Yetersiz                             -

NG = Devamsızlıktan Başarısız


Bir dersten A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D veya S notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

 

 

 

(2)

Herhangi bir dersten D-, F, NG veya U notlarından birini alan bir öğrenci o dersi, verildiği ilk dönemde tekrar almakla yükümlüdür.

 

 

 

(3)

“I” Eksik:

“I” notu, geçerli bir nedenden dolayı, dönem sonu sınavına girmeyen ve/veya dönem notunun hesaplanmasında rolü bulunan atölye/laboratuvar çalışması ve benzeri yükümlülüklerinden bir kısmını yerine getirmeyen öğrenciye verilir. “I” notunun verildiği dönemi izleyen dönemin kayıt tarihinden 1 hafta önce tamamlanması gerekir, aksi halde “I” notu kendiliğinden “F” notuna dönüşür. Ancak, öğrencinin mazeretinin devam etmesi halinde, ilgili Bölüm Başkanlığınca yapılacak teklif üzerine, “I” notunun tamamlanma süre ve koşulları Fakülte Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanır. Mezuniyet durumundaki öğrenciler için yukarıda belirtilen sürelere uyulması koşulu aranmaz. Bu öğrencilerin durumları Fakülte Kurulunda görüşülüp karara bağlanır. “I” notu, başka bir nota dönüştürülünceye kadar dönem ortalaması (GPA) ve genel ortalama (CGPA) hesaplamalarında dikkate alınmaz. “I” notu verilebilmesi için, öğrencinin, dönem sonu sınav tarihinden itibaren en geç 3 işgünü içinde, mazeretini belgeleri ile birlikte ilgili dersin Akademik Personele iletilmesi gerekir.

 

 

 

(4)

“W” Dersten Çekilme:

Öğrencinin, herhangi bir nedenle, ilk ders gününden başlayarak üçüncü ve on birinci haftalar arasında, kayıtlı bulunduğu dersten çekildiğini belirtir. “W”, öğrencinin karne ve “Transcript”inde gösterilir.

 

 

 

(5)

“S”-“U” Yeterli - Yetersiz:

“S” ve “U” ile değerlendirmeye tabi bir ders veya staj çalışması başarılı olarak tamamlandığı takdirde “S”, başarısız olduğu takdirde “U” ile değerlendirilir.

 

 

 

(6)

100 üzerinden verilen notların harf notu karşılıkları Üniversite Senatosu tarafından saptanır.

 

 

 

(7)

“NG” Boş Not (Nil Grade)/ Devamsızlıktan Başarısız:

“NG” notu, derse devam yükümlülüklerini ve/veya dersin değerlendirilmesine esas olan koşulları yerine getirmeyen öğrenciye, Fakülte/Okul Kurullarının belirlediği kıstaslar esas alınarak ilgili dersin Akademik Personeli tarafından takdir edilir. “NG” notunun Akademik Personel tarafından hangi koşullarda takdir edileceği dersi alan öğrencilere dönem başında bildirilir. “NG” notu, öğrencinin dönem ve genel not ortalaması hesaplanmasına katılır.

 

İngilizce Hazırlık Okulu Programları

17.

 (1)      

İngilizce Hazırlık Okulu programları, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne giriş ve kayıt hakkı kazanan öğrencilerin İngilizce bilgilerini Üniversite’deki dersleri izleyebilecek düzeye çıkarmak amacı ile İngilizce Hazırlık Okulu Müdürlüğünce düzenlenir.

 

 

 

 (2)      

İngilizce Hazırlık Okulu öğrencileri, İngilizce Yeterlik Sınavı birinci aşaması sonuçlarına göre İngilizce Hazırlık Okulu Müdürlüğü’nce belirlenen programa devam etmekle yükümlüdür.

 

 

 

 (3)      

İngilizce Hazırlık Okulu’nda izlenecek değişik seviyedeki her bir programın süresi bir dönemden az olamaz.

 

İngilizce Hazırlık Okulunda Sınavlar, Başarı ve Bölüm Programına Geçiş

18.

 (1)      

İngilizce Hazırlık Okulu tarafından hazırlanan İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler bölüm programlarına devam hakkı kazanır.

 

 

 (2)      

İngilizce Yeterlik Sınavı, Güz ve Bahar dönemlerinin başlarında ve sonlarında yapılır. Güz dönemi sonunda ve Bahar dönemi başında yapılacak sınav ayni tarihte yapılabilir. İngilizce Yeterlik Sınavı, Senato’nun onayladığı İngilizce Hazırlık Okulu’nun akademik takviminde belirlenen tarihlerde ve aşağıdaki koşullar uyarınca yapılır:

 

 

 

(a)      Güz dönemi başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavına, Güz döneminde ilk kez Üniversite’ye yeni kayıt yaptıran ve/veya İngilizce Hazırlık Okulu programlarına devam etmiş tüm öğrenciler girebilirler.

(b)      Güz dönemi sonunda yapılan İngilizce Yeterlik Sınavına İngilizce Hazırlık Okulu programlarından Orta Düzeyi (Intermediate) veya Üst Orta Düzeyi (Upper-intermediate) başarı ile tamamlayan öğrenciler girebilir.

(c)      Bahar dönemi başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavına Üniversite’ye Bahar döneminde ilk kez yeni kayıt yaptıran öğrenciler girebilir.

(d)      Bahar dönemi sonunda açılan İngilizce Yeterlik Sınavına katılabilmek için İngilizce Hazırlık Okulu programlarından Orta Düzeyi (Intermediate) veya Üst Orta Düzeyi (Upper- Intermediate) başarı ile tamamlamaları gerekir.

(e)      Güz dönemi sonunda, Bahar dönemi başında ve Bahar dönemi sonunda yapılan İngilizce Yeterlik Sınavlarına o dönemde izinli olan öğrenciler katılamaz.

(f)       İngilizce Hazırlık Okulu programlarına devam etmiş fakat Orta Düzeyi (Intermediate) başarı ile tamamlayamamış öğrencilerin Yaz Dönemi sonunda açılan İngilizce Yeterlilik Sınavına katılabilmeleri için Yaz Dönemi’ne devam ederek Orta Düzey (Intermediate) başarı ile tamamlamaları gerekir.

(g)      Öğrencinin, İngilizce Hazırlık Okulu’nu başarı ile tamamlaması için İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olması koşuldur. Orta veya daha üst düzeydeki bir programdan başarılı olmak gerekli bir koşul olmakla birlikte yeterli değildir.

(h)      İngilizce Yeterlik Sınavı başarı ölçütleri ilgili fakülte kurulları ile İngilizce Hazırlık Okulu Kurulu tarafından öğrencilerin dil bilgi ve becerileri açısından ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenebilir.

(i)        İngilizce Hazırlık Okulu programlarına devam ederek Orta düzeyi (Intermediate) başarı ile tamamladığı halde İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olamayan öğrenciler (a), (b), ve (d) bendlerindeki sınav hakları saklı kalmak koşulu ile, Üst Orta düzeydeki (Upper-intermediate) programını takip ederler.

(j)        İngilizce Hazırlık Okulu programlarına devam ederek Üst Orta Düzeyi (Upper Intermediate) başardığı halde İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olamayan öğrenciler (a), (b) ve (d) bendlerindeki sınav hakları saklı kalmak koşulu ile, Hazırlık Okulu’nda bu öğrenciler için düzenlenen 16 haftalık programları (English for Academic purposes, English for Specific purposes gibi) takip ederler.

 

 

 

(3)

İngilizce Hazırlık Okulu programına 2 yıl devam eden ve İngilizce Yeterlik Sınavlarında başarılı olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişkileri kesilir.

 

 

 

(4)

İngilizce Hazırlık Programında öğrenim gören KKTC uyruklu öğrenciler, başarılarına bakılmaksızın, talep etmeleri durumunda Türkçe eğitim yapan önlisans programlarına kayıt yapabilirler.

 

Lisans ve İki Yıllık Okul Programlarında Sınavlar ve Değerlendirmeler

19.

(1)

Her dönem en az 1, en çok 3 dönem içi sınavı ve bir de dönem sonu sınavı yapılır. Yarım saati aşmayan kısa süreli sınavlar -“Quiz”ler- bu sınırlamanın dışındadır.

 

(2)

Her dersin verildiği dönem başında, dersin içeriği ve varsa proje, laboratuvar/atölye konularını da içeren detaylı bir dökümü ile verilecek sınavların sayısı ve ağırlıkları, Akademik Personel tarafından hazırlanıp, ilgili Bölüm Başkanına ve derse kayıtlı öğrenciye yazılı olarak veya dersin web sayfasında bildirilir.

 

(3)

Bir ders için öngörülen proje, laboratuvar/atölye çalışmalarının yerine getirilmesi zorunludur. Bu çalışmaları tamamlamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

 

(4)

Dönem sonu sınavları ders bitiminden en az 3 gün sonra, Rektörlük tarafından saptanan gün ve saatlerde yapılır.

 

(5)

Ders bitiminden önceki bir hafta esnasında ara sınav yapılamaz.

 

(6)

Her dersin sınavı sorumlu Akademik Personel tarafından hazırlanır ve değerlendirilir. Birden fazla grubu olan derslerde koordinasyon esastır.

 

(7)

Bir dersin dönem sonu not değerlendirilmesi 16. maddeye göre yapılır.

 

Lisans ve İki Yıllık Yüksekokul Programlarında 2007-2008 Akademik Yılı Öncesi Kayıtlı Öğrenciler için Başarı

20.

Bir öğrencinin dönem sonu ve genel başarı durumu aşağıda belirtilen kıstaslara göre saptanır:

 

 

(1)

Öğrencinin başarı durumu her dönem sonunda not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten aldığı kredi, o dersin kredi-saat değeri ile öğrenciye takdir edilen ders notu katsayısının çarpılmasıyla bulunur. Dönem not ortalaması (GPA) öğrencinin o dönem aldığı derslerden sağladığı toplam kredinin, aldığı derslerin kredi-saat değerleri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Genel not ortalaması (CGPA) ise, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren aldığı derslerin tümü dikkate alınarak elde edilir. Öğrencinin tekrar ettiği dersler olması halinde, o derslerden alınan en son not, daha önce alınan not yerine genel not ortalamasına dahil edilir. Gerek dönem ve gerekse genel not ortalamalarının hesaplanmasında, madde 16(1)’de tanımlanan harf notları ve katsayı karşılıkları esas alınır ve ortalamalar noktadan sonra 2 hane olarak hesaplanır.

 

 

 

(2)

Öğrencinin bir dönemde başarılı sayılabilmesi için dönem sonu ortalaması (GPA)’nın tam not olan 4.00 üzerinden asgari 2.00 olması gerekir. Bir dönemde normal ders yükü alan ve dönem sonu ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenci Şeref Öğrencisi, 3.50-4.00 olan öğrenci Yüksek Şeref Öğrencisi sayılır.

 

 

 

(3)

“Akademik Dönem” öğrencinin genel not ortalaması (CGPA) hesaplamasına esas teşkil eden ve takip etmekle yükümlü olduğu eğitim-öğretim programında kat ettiği mesafeye tekabül eden dönemi anlatır. Öğrencinin kaçıncı Akademik Dönem’de bulunduğu, takip ettiği eğitim-öğretim programı ve o dönem dahil, almış olduğu dersler göz önünde tutularak ilgili Bölüm Başkanlığı veya Okul Müdürlüğü’nce saptanır.

 

 

 

(4)

Genel not ortalaması (CGPA) aşağıdaki limitlerin altında

olan, 4-yıllık programlara kayıtlı öğrencilere madde 20(6),

20(7), 20(9), 20(10) ve 20(11)’de belirtilen kıstaslar uygulanır.

 

İkinci Akademik Dönem veya 1. Yıl sonunda  1.15

Üçüncü Akademik Dönem sonunda                 1.35

Dördüncü Akademik Dönem sonunda             1.55

Beşinci Akademik Dönem sonunda                 1.70

Altıncı Akademik Dönem sonunda                  1.80

Yedinci Akademik Dönem sonunda                 1.90

 

 

 

(5)

Genel not ortalaması (CGPA) aşağıdaki limitlerin altında olan, 2 yıllık programlara kayıtlı öğrencilere madde 20(6), 20(7), 20(9), 20(10) ve 20(11)’de belirtilen kıstaslar uygulanır.

İkinci Akademik Dönem veya 1. Yıl sonunda    1.30

Üçüncü Akademik Dönem sonunda                   1.65

 

 

 

(6)

4 yıllık programlara kayıtlı olup madde 20(4)’deki limitlerin ve 2 yıllık programlara kayıtlı olup madde 20(5)’deki limitlerin altında genel not ortalaması olan öğrencilere akademik durumlarını düzeltmeleri için “Akademik Uyarı” yapılır.

 

 

 

(7)

Akademik Uyarı alan öğrencilere, öğrencinin tercih sıralaması ve danışmanının önerileri de dikkate alınarak, aşağıdaki işlemlerden biri uygulanır:

(a)      İlgili Fakülte veya Okul Kurulu’nun kararı ile ve belirlenen kontenjanlar çerçevesinde başka bir programa yatay geçiş yapmak. Bu gibi durumlarda 2 yıllık bir programdan 4 yıllık programa geçiş yapılamaz.

(b)      Kayıtlı bulundukları bölüm programlarına devam etmek. “Akademik Uyarı”yı takip eden dönemlerde, bu tercihi yapan öğrencilerin ders kayıtlarında, daha önceden alıp başarısız oldukları dersleri tekrar etmeleri öncelik taşır. Bu öğrencilerden, normal ders yükünü aşmamak koşulu ile Hukuk Fakültesi Lisans Programı'na kayıtlı olanlar en çok 3 yeni derse, diğer programlara kayıtlı olanlar en çok 2 yeni derse kayıt yaptırabilirler. Ancak, öğrencinin daha önceden alıp başarısız olduğu ve o dönem kayıt yaptırabileceği F, NG veya D- aldığı ders varken öğrenciye yeni ders verilmez.

 

 

 

 

(c)      Kayıtlı bulunduğu programa devam seçeneğini kullanan fakat tekrar öngörülen limitlerin altında kalarak ardışık 2 dönem “Akademik Uyarı” alan öğrencilerden Hukuk Fakültesi Lisans Programı'na kayıtlı olanlar en çok 1 yeni derse kayıt yaptırabilirler; diğer programlara kayıtlı olanlar ise yeni bir derse kayıt yapamazlar. Bu öğrenciler, 20(4) ve 20(5) ile belirlenen CGPA limitlerine ulaşıncaya kadar, Hukuk Fakültesi Lisans Programı'na kayıtlı öğrencilerin bir yeni ders alabilme hakları saklı kalmak üzere, eskiden almış oldukları dersler arasından seçecekleri derslere kayıtlarını yaptırırlar. Öğrenci, öncelikle F, NG veya D- aldığı derslere kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Öğrenci gerektiğinde D, D+ veya C- aldığı dersleri de tekrarlar.

 

 

 

 

(d)      İki ardışık dönem “Akademik Uyarı” aldıktan sonra, takip eden dönemde tekrar öngörülen limitlerin altında kalan öğrenciye “Son Akademik Uyarı” yapılır. Yukarıda Madde 20(7)’de yer alan tüm hükümler bu öğrencilere de aynen uygulanır.

 

 

 

(8)

Transfer öğrencilere Madde 20(4) veya Madde 20(5) intibak ettirildikleri dönem için uygulanır.

 

08.10.2010

R.G. 110

EK III

A.E. 435

 

(9)

Madde 20(6) ve Madde 20(7) ile tanımlanan kurallara göre işlem gören öğrenciler, genel not ortalamalarını öngören limitlerin üzerine çıkarıncaya kadar “sınamalı” (on probation) statüsündedirler. “Sınamalı” durumunda olan bu öğrencilerden “Son Akademik Uyarı” almış bulunanlar, takip eden dönemde de genel not ortalamalarını öngörülen limitlerin üzerine çıkaramamaları halinde

 

 

 

 

(a)    İlgili Fakülte veya Okul Kurulu’nun kararı ile ve belirlenen kontenjanlar çerçevesinde, başka bir programa yatay geçiş yapabilirler. Bu gibi durumlarda 2 yıllık bir programdan, 4 yıllık bir programa geçiş yapılamaz. Böyle bir geçişi gerçekleştiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişkileri kesilir.

 

 

 

 

(b)   İçinde bulunulan Akademik Yılda, öğrencinin öğrenim gördüğü programa yeni kayıt yapan öğrencilerin ödemiş oldukları öğrenim ücretini ödeme koşulu ile öğrenimlerine ayni programda devam edebilirler. Bu tercihi kullanan öğrenciler “2. Akademik Uyarı” almış duruma getirilirler.

 

 

 

 

Müzik Lisans Programı’nın alana özgü derslerinde, başarısız olan öğrencilerin ilgili program ile ilişkileri kesilebilir. Bu amaçla ilgili öğrencilerin ilişki kesme koşullarını düzenleyen bir “DAÜ Müzik Lisans Programı İlişki Kesme Yönetmeliği” hazırlanır ve Senato’nun onayı ile yürürlüğe girer.

 

08.10.2010

R.G. 110

EK III

A.E. 435

 

(10)

 

 

08.10.2010

R.G. 110

EK III

A.E. 435

 

(11)

 

 

Önlisans, Lisans ve 5 Yıllık Programlarda 2007-08 Akademik Yılı ve Sonrası Yeni Kayıt Yapan Öğrenciler için Başarı

 

21.

(1)

Öğrencinin başarı durumu her dönem sonunda dönem not ortalaması (GPA) ve genel not ortalaması (CGPA) hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten aldığı kredi, o dersin kredi-saat değeri ile öğrenciye takdir edilen ders notu katsayısının çarpılmasıyla bulunur. Dönem not ortalaması (GPA) öğrencinin o dönem aldığı derslerden sağladığı toplam kredinin, aldığı derslerin kredi-saat değerleri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Genel not ortalaması (CGPA) ise, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren aldığı derslerin tümü dikkate alınarak elde edilir. Öğrencinin tekrar ettiği dersler olması halinde, o derslerden alınan en son not, daha önce alınan not yerine genel not ortalamasına dahil edilir. Gerek dönem ve gerekse genel not ortalamalarının hesaplanmasında, mezun olacağı dönem hariç, Tüzüğün ilgili maddesinde tanımlanan harf notları ve katsayı karşılıkları esas alınır ve ortalamalar noktadan sonra iki (2) hane olacak şekilde hesaplanır. Mezuniyet döneminde ise, hesaplanan değer, noktadan sonra iki (2) haneden kesilir.

 

 

 

(2)

Dönem not ortalaması (GPA) ve genel not ortalaması (CGPA) 2.00 veya üstü olan öğrenciler başarılı sayılırlar.

 

 

 

(3)

Bir dönemde normal ders yükü alan ve dönem sonu ortalaması (GPA) 3.00-3.49 olan başarılı öğrenciler Şeref Öğrencisi, 3.50 ve üstü olan başarılı öğrenciler ise Yüksek Şeref Öğrencisi sayılırlar.

 

 

 

(4)

“Fiili dönem” öğrencinin kayıtlı bulunduğu programdan ders aldığı her bir güz ve bahar dönemini (İngilizce Hazırlık Okulu programlarına kayıtlı olduğu dönemler hariç) ifade eder. 

 

 

 

 

Öğrencinin Fiili Dönem Sonu (FDS)

Yeterli İlerleme Sağlamış Öğrenci

 

Sınamalı Öğrenci

 

Başarısız Öğrenci

 

 

 

 

1.FDS

 

 

 

 

 

 

 

2.FDS

CGPA ≥ 1.50

1.00 ≤ CGPA < 1.50

CGPA < 1.00

 

 

 

3.FDS

CGPA ≥ 1.50

1.00 ≤ CGPA < 1.50

CGPA < 1.00

 

4.FDS

CGPA ≥ 1.50

1.00 ≤ CGPA < 1.50

***

 

5.FDS

CGPA ≥ 1.80

1.50 ≤ CGPA < 1.80

CGPA < 1.50

 

6.FDS

CGPA ≥ 1.80

1.50 ≤ CGPA < 1.80

CGPA < 1.50

 

7.FDS

CGPA ≥ 1.80

1.50 ≤ CGPA < 1.80

CGPA < 1.50

 

8.FDS

ve üstü

CGPA ≥ 2.00

1.80 ≤ CGPA < 2.00

CGPA < 1.80

 

 

 

(5)

Genel not ortalaması aşağıdaki limitlerde olan lisans ve 5 yıllık programlara kayıtlı öğrenciler “Yeterli İlerleme Sağlamış”, “Sınamalı” veya “Başarısız” öğrenci sayılırlar.

 

 

 

 

*** Üniversitede en az 4. fiili dönemini tamamlamış (4. fiili dönemin bahar dönemi olması durumunda, yaz okulu sonunda) ve genel not ortalaması (CGPA) 1.00’in altında olan öğrencilerin kayıtlı bulundukları programla ilişkisi kesilir.

 

 

 

(6)

Genel not ortalaması aşağıdaki limitlerde olan önlisans programlarına kayıtlı öğrenciler “Yeterli İlerleme Sağlamış”, “Sınamalı” veya “Başarısız” öğrenci sayılırlar.

 

 

 

 

Öğrencinin Fiili Dönem Sonu (FDS)

Yeterli İlerleme Sağlamış Öğrenci

 

Sınamalı Öğrenci

 

Başarısız Öğrenci

 

 

 

 

1.FDS

 

 

 

 

 

 

 

2.FDS

CGPA ≥ 1.50

1.00 ≤ CGPA < 1.50

CGPA < 1.00

 

 

 

 

3.FDS

CGPA ≥ 1.80

1.50 ≤ CGPA < 1.80

CGPA < 1.50

 

 

 

 

4.FDS

ve üstü

CGPA ≥ 2.00

1.80 ≤ CGPA < 2.00

CGPA < 1.80

 

 

 

(7)

Başka bir yüksek öğretim kurumundan DAܒye veya DAÜ içinde bulunduğu programdan bir başka programa geçiş yapan öğrencilerin intibak ettirildikleri dönem, fiili dönem olarak kabul edilir. Ancak, geçiş yaptıkları programda eğitime başladıkları ilk dönem sonu yeterli ilerleme sağlamış öğrenci gibi işlem görürler.

 

 

(8)

Öğrenci değişim programları çerçevesinde, üniversite dışında geçirilen her dönem, bir fiili dönem sayılır.

 

 

(9)

Öğrencilerin başarı durumuna göre, izleyen dönemde alacakları ders yükü Ders Kayıt Yönetmeliği’nde düzenlenir.

08.10.2010

R.G. 110

EK III

A.E. 435

 

(10)

Lisans ve 5 yıllık programlarda 4. fiili dönem (4. Fiili Dönemin bahar dönemi olması durumunda, yaz okulu sonunda) veya sonrası dönemlerde genel not ortalaması (CGPA) 1.00’in altında olan öğrenciler

(a)    İsterlerse Üniversite’nin sadece önlisans programlarına geçiş yapabilirler.

(b)    İçinde bulunulan Akademik Yılda, öğrenim gördükleri programa yeni kayıt yapan öğrencilerin ödemiş oldukları öğrenim ücretini ödeme koşulu ile öğrenimlerine ayni programda devam edebilirler.

 

 

(11)

Tüzük ve Yönetmeliklerde belirtilen geçerli bir sebep olmaksızın öğrenciler normal eğitim öğretim süresi dört yıl olan programları sekiz yılda, beş yıl olan programları ise on yılda tamamlamak zorundadır. İzinli olarak geçirilen süreler öğrenim süresine katılmaz. Bu süreler içinde mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişkileri kesilir. Ancak mezuniyet durumuna gelmiş ve belli koşulları yerine getiren öğrencilere ek süre tanınabilir. Bu koşullar ile tanınacak ek süre ve uygulanacak kurallar “Ders Kayıt Yönetmeliği”nce düzenlenir.

Lisansüstü Programlarda Sınavlar ve Başarı

22.

Lisansüstü programlardaki sınavlar ve başarı koşulları, bu Tüzüğe bağlı “Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği” ile belirlenir

Sınavlarla İlgili Genel Kurallar ve Nota İtiraz

23.

Üniversitede yapılan sınavlarla ilgili genel kurallar ve sınavlarda uyulacak diğer esaslar ile nota itirazlar bu Tüzüğe bağlı “Üniversite Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliği” ile belirlenir.

Stajlar

24.

Öğrenci, kendi bölümü ile ilgili eğitim-öğretim programında belirtilen staj çalışmalarını yerine getirmekle yükümlüdür. Öngörülen staj çalışmalarını başarı ile tamamlamayan öğrenciye diploma ve mezuniyet belgesi verilmez. Stajlar ve bunlarla ilgili raporlar, her bölümün kendi içinde kuracağı Staj Komiteleri tarafından değerlendirilir.

Öğrenci Yatay ve Dikey Geçişleri

25.

Üniversitenin herhangi bir programına yatay ve dikey geçiş yoluyla kabul “Doğu Akdeniz Üniversitesi Giriş Sınavları ve Öğrenci Kabul Yönetmeliği” nde düzenlenir.

Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma

26.

Öğrenciler Yaz Okulunda veya Öğrenci Değişim Programlarında diğer yükseköğretim kurumlarından da ders alabilirler. Bununla ilgili düzenlemeler “Üniversite Dışından Ders Alma Yönetmeliği” ile düzenlenir.

 

İzinli Ayrılma

27.

 (1)     Öğrenciler tekrar Üniversite’ye dönmek üzere, izin alarak öğrenimlerine ara verebilirler.

 (2)     İzin başvuruları Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yazılı ve gerekçeli olarak ve varsa belgeleri ile birlikte yapılır. Yurt dışından yapılan başvurularda, başvurunun noterden tasdikli olması koşulu aranır.

 (3)     Öğrencilerin, geçerli bir gerekçe ile, izin almak için derslerin başlangıcından itibaren ilk 5 hafta içindeki başvuruları ile ilişkin kararlar,

 

(a)      Fakültelerde ilgili Bölüm Başkanı’nın görüşü, Dekan’ın önerisi ve Rektörlüğün  onayı ile,

(b)      Lisansüstü programlarda Enstitü Müdürü’nün önerisi ve Rektörlüğün onayı ile,

(c)      İngilizce Hazırlık Okulu ve Yüksek Okullarda ilgili Okul Müdürü’nün önerisi ve Rektörlüğün onayı ile işleme konur.

 

(4)

Derslerin başlangıcından itibaren 5 hafta sonraki sürede sadece resmi bir Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenmiş sağlık nedenleri veya zorlayıcı özel nedenleri olan öğrenciler izin almak için başvuru yapabilirler. Yurt dışından yapılan başvurularda tasdik tarihi esas alınır. Bu şekildeki başvurulara ilişkin kararlar,

(a)      Fakültelerde ilgili Bölüm Kurulu görüşü, Fakülte Kurulu kararı uyarınca, Dekan’ın önerisi ve Rektörlüğün  onayı ile,

(b)      Lisansüstü programlarda Bölüm Kurulu görüşü, Enstitü Kurulu kararı uyarınca, Enstitü Müdürü’nün önerisi ve Rektörlüğün onayı ile,

(c)      İngilizce Hazırlık Okulu ve Yüksekokullarda ilgili Okul Kurulu’nun kararı uyarınca, Müdür’ün önerisi ve Rektörlüğün onayı ile işleme konur.

 

(5)

İzin başvurusu ile ilgili karar öğrenciye Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yazılı olarak tebliğ edilir. Kararın bir kopyası öğrencinin dosyasına konur.

 

(6)

İzin başvurusu ile ilgili karar veya uygulamalara ilişkin itirazlar karar tebliğ tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Rektörlüğe yapılır ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından incelenir. Üniversite Yönetim Kurulu’nun kararı kesindir.

 

(7)

Bir öğrenciye öğrenim süresi boyunca en çok 4 (dört) dönem izin verilebilir. Zorunlu hallerde bu süre Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla aşılabilir.

 

İzinden Dönüş

28.

Öğrenci, izin süresinin bitiminde normal dönem kaydını yaptırmak suretiyle öğrenimine devam eder. Hastalık nedeni ile izin almış öğrenci, öğrenimine devam edecek durumda olduğunu Sağlık Kurulu Raporu ile belgelemek zorundadır. İki dönem izin alan bir öğrenci, birinci dönem sonunda öğrenimine devam etmek isterse, yazılı bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvurması gerekir. Başvuru izinli ayrılmada uygulanan yönteme uygun olarak değerlendirilir ve karara bağlanır.

 

Mezuniyet Diplomalar ve Harçlar

29.

 (1)     Üniversitenin herhangi bir Bölüm veya Yüksek Okulunda mezuniyet için öngörülen tüm koşulları başarı ile yerine getirmiş ve genel not ortalaması (CGPA) asgari 2.00 olan öğrencinin mezuniyeti, öğrenim süresi dikkate alınmaksızın, bağlı bulunduğu Bölüm ve Fakülte Kurullarının önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir.

 (2)     Mezun olan öğrenciye verilecek diploma ve/veya mezuniyet belgeleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve üzerine tamamlanan programın adı, mezuniyet tarihi, kazanılan unvan ve dereceleri yazılır. Diploma ve/veya mezuniyet belgelerinde Öğrenci İşleri Müdürü, Fakülte Dekanı veya Yüksek Okul Müdürü ve Rektör’ün imzası ile Üniversitenin mühür ve/veya soğuk damgası bulunur.

 (3)     Üniversitenin çeşitli Fakülte ve Yüksek Okullarında aşağıdaki derece ve unvanlar verilir.

 

 

(a)

Mühendislik Fakültesine bağlı Bölümlerde:

B.S.-Mühendislik Lisans

 

 

(b)

İşletme ve Ekonomi Fakültesi Bölümlerinde:

B.A, B.B.A., B.S.-İşletme ve Ekonomi Lisans

 

 

(c)

Fen ve Edebiyat  Fakültesi Bölümlerinde:

B.S.-Temel Bilimler Lisans

B.A.-Sosyal ve İnsani Bilimler Lisans

B.M.-Müzik Lisans

 

 

 

 

(d)

Hukuk Fakültesinde

B.B.L.-Hukuk Fakültesi Lisans

 

 

 

(e)

Mimarlık Fakültesi Bölümlerinde

B.Arch-Mimarlık Lisans

B.Int.Arch-İç Mimarlık Lisans

B.I.D.-Endüstriyel Tasarım Lisans

 

 

 

(f)

İletişim Fakültesi Bölümlerinde

B.A.-Sosyal Bilimler Lisans

 

 

 

(g)

Eğitim Fakültesi Bölümlerinde

B.S.-Temel Bilimler Lisans

B.A.-Sosyal Bilimler Lisans

 

 

 

(h)

Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulunda:

A.C.A.T.D.-Bilgisayar Destekli Teknik Çizim Önlisans (2 yıllık)

A.C.T.-İnşaat Teknolojisi Önlisans (2 yıllık)

H.D.C.T.-İnşaat Teknolojisi Yüksek Tekniker (3 yıllık)

A.E.E.T.-Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Önlisans (2 yıllık)

H.D.E.E.T.-Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Yüksek Tekniker (3 yıllık)

A.C.P-Bilgisayar Programcılığı Önlisans (2 yıllık)

B.S.-Bilgi Teknolojileri Lisans (4 yıllık)

A.O.M.-Büro Yönetimi Önlisans (2 yıllık)

A.C.A.A.-Bilgisayar Destekli Muhasebe Önlisans (2 yıllık)

H.D.C.A.A.-Bilgisayar Destekli Muhasebe Yüksek Diploma (3 yıllık) 

 

 

 

(i)

Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulunda:

B.S.-Turizm ve Otelcilik Lisans

A.A.S.-Turizm ve Otelcilik Önlisans

 

 

 

(j)

Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu’nda

B.A., B.S.-Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Programları’nda Lisans

 

 

 

(k)

Bu derece ve ünvanlar listesine Senato kararı ile yenileri de eklenebilir veya çıkarılabilir.

 

 

(4)

Genel not ortalamaları 3.50-4.00 olan öğrenci için “Yüksek Şeref Diploması” ve 3.00-3.49 olan öğrenci için “Şeref Diploması” düzenlenir.

 

 

(5)

Mezun öğrenci, Senato tarafından saptanan belge ve diploma harçlarını ödemekle yükümlüdür.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Disiplin İşleri

30.

Üniversitede, öğrencilerin her türlü disiplin işlemlerinde “DAÜ Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

 

BEŞİNCİ KISIM

GEÇİCİ VE SON KURALLAR

Geçici Madde

08.10.2010

R.G. 110

EK III

A.E. 435

1.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin herhangi bir lisans/önlisans programından Bahar 2008-2009 döneminden itibaren Esas Tüzük 20. Madde 9. Fıkra ve 21. Madde 10. Fıkrada belirtilen koşullardan dolayı ilişkisi kesilenler bu Tüzüğün 3. ve 4. maddelerinden Güz 2009-2010 döneminden başlayarak yararlandırılırlar.

Yürürlükten Kaldırma

04.12.2007

R.G. 214

EK III

A.E. 854

31.

Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren “Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim ve Sınav Tüzüğü” yürürlükten kalkar.

Yönetmelikler

32.

Senato, bu Tüzüğün uygulanması amaçlarına yönelik olarak yönetmelikler yapabilir.

Yürütme Yetkisi

33.

Bu Tüzük, DAÜ Rektörlüğünce yürütülür.

Yürürlüğe Giriş

34.

Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.