DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

UZAKTAN EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

KURULUŞ, KADRO VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ

 

KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI

(18/1986, 39/1992, 58/1992, 37/1997 ve 37/2011 Sayılı Yasalar)

Madde 7(3)(A) ve 24(2) Altında Yapılan Tüzük.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’nın 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasının (A) bendinin ve 24’üncü maddesinin (2)’inci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.

 

BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER

Kısa İsim

21.08.2001

R.G. 80

EK III

A.E. 487

1.

Bu tüzük, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Enstitüsü Kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları Tüzüğü” olarak  isimlendirilir.

Tefsir

2.

Metin başka türlü gerektirmedikçe bu Tüzük’te geçen “Bölüm Başkanı”, “Dekan”, “Enstitü”, “Enstitü Müdürü’, “Fakülte”, “Rektör”, “Senato”, “Vakıf Yöneticiler Kurulu” deyimleri, bu Tüzüğün kaynaklandığı Yasa’daki deyimler için verilen anlam karşılıklarını ifade eder.

Amaç

3.

Bu Tüzük, Uzaktan Eğitim Enstitüsü’nün kuruluşu, yönetim yapısı ve görevleri ile, önlisans, lisans, lisansüstü eğitim düzeylerinde ve sertifikaya yönelik olarak sürekli eğitim alanında uzaktan eğitim ile verilen ya da desteklenen programlardan yararlanan öğrencilerin hak ve yükümlülükleri ile ilgili esasları, ve uzaktan eğitim konusunda yapılacak çalışma ve araştırmalarda uygulanacak esasları düzenlemeyi amaçlar.

Kapsam

4.

Bu Tüzük Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Uzaktan Eğitim Enstitüsü’nün Kuruluş ve Işleyişi, Yönetimi, Programları, öğrenci kabul koşulları ve esasları ile öğrenci başarısına ilişkin kuralları kapsar.

 

BÖLÜM II

ESAS HÜKÜMLER

Genel Tanım

5.

Uzaktan Eğitim Enstitüsü, öğrenci ile öğreteni yüz-yüze getirmeyen ‘uzaktan eğitim temelli’ uygulama ve programlarla, örgün öğretimi uzaktan eğitim olanakları ile desteklemeye yönelik ‘uzaktan eğitim destekli’ uygulama ve programları gerçekleştirebilir.

Lisans ve Önlisans Düzeyinde Uzaktan Eğitim Dersleri Açılması

6.

Senato tarafından onaylanmış bir Lisans veya Önlisans dersini uzaktan eğitim yöntemi ile vermek isteyen öğretim üyeleri, Bölümleri ve Fakülteleri veya             Okullarının onayı ile, Enstitü Müdürlüğü’ne dersin uzaktan eğitim ile veriliş biçimini de açıklayan bir başvuru yaparlar. Başvurular, Enstitü Yönetim Kurulu’nca uzaktan eğitim tekniğine uygunluğu
açısından görüşülüp karara bağlanır.
Açılmasına karar verilen dersler, her dönem başında diğer lisans ve önlisans dersleri ile birlikte ve uzaktan eğitim ile verilecekleri belirtilerek duyurulur.

Lisans ve Önlisans Düzeyinde Uzaktan Eğitime Dayalı Programlar Açılması

7.

Lisans ve önlisans düzeyinde tüm dersleri uzaktan eğitim ile verilecek programlar açılabilir.  Bu tür programlar açmak isteyen Bölümler, gerekçeli önerilerini Fakülteleri veya Okullarının onayı ile Enstitü’ye iletirler. Öneriler Enstitü Yönetim Kurulu’nca uzaktan eğitim tekniği açısından incelenerek, fizibilite çalışmaları sonucunda uygun bulunanlar mali onay için Üniversite Yönetim Kurulu’na, Akademik onay için ise Senato’ya aktarılır. Senato tarafından uygun bulunan lisans ve önlisans programları açılır. Bu programların mezunlarına verilecek dereceler ve ünvanlar Senato tarafından belirlenir. Açılan programlar ilgili Bölümlerce, teknik yönden Enstitü desteği ve denetiminde yürütülür.

Lisansüstü Düzeyinde Uzaktan Eğitim Dersleri ve Programları Açılması

8.

Çeşitli nedenlerle lisansüstü eğitime devam edemeyen kişilere yönelik olarak uzaktan eğitim teknikleri ile sürdürülecek tezli veya tezsiz lisansüstü programlar açılması ilgili Bölümlerce, Fakültelerinin onayı ile Enstitü’ye önerilebilir. Bu öneriler Enstitü Yönetim Kurulu’nca uzaktan eğitim tekniği açısından incelenir ve fizibilite çalışmaları sonucunda uygun bulunanlar görüşülmek üzere Lisansüstü Eğitim, Öğrenim ve Araştırma Enstitüsü ve Senato’ya aktarılır. Bu organlar tarafından uygun bulunan programlar yürürlüğe girer. Bu programların mezunlarına verilecek derece ve ünvanlar Senato tarafından belirlenir. Açılan programlar ilgili Bölümlerce, teknik yönden Enstitü desteği ve denetiminde yürütülür.

 

Lisansüstü programlarda daha önce Üniversite yetkili kurullarınca açılması onaylanmış dersler uzaktan eğitim yolu ile de verilebilir. Bu derslerin uzaktan eğitim için hazırlanan içerikleri ilgili Bölümün önerisi ve Fakültenin onayı ile Enstitü Yönetim Kurulu’nca görüşülür ve uzaktan eğitim tekniklerine uygun bulunursa onaylanır. Açılmasına karar verilen dersler, her dönem başında diğer lisansüstü dersleri ile birlikte ve uzaktan eğitim ile verilecekleri belirtilerek duyurulur.

Uzaktan Eğitim ile Sertifika Programları Açılması

9.

Sürekli eğitim amacı ile sertifika programları açılabilir. Uzaktan eğitim teknikleri ile verilecek bu programlar için, ilgili Fakülte, Okul ve Enstitü’nün olumlu görüşü ile, uzaktan eğitim yolu ile verilecek dersler açılabilir.

Diğer Üniversite ve Kuruluşlarla Uzaktan Eğitim Konusunda İşbirliği Yapılması

10.

Enstitü tarafından onaylanmış önlisans, lisans veya lisansüstü dersler, bu dersleri uzaktan eğitim yolu ile almak isteyen kişilere veya Doğu Akdeniz Üniversitesi ile uzaktan eğitim konusunda ikili protokol imzalamış olan üniversitelere verilebilir. Ayrıca, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile ikili protokol imzalamış olan üniversitelerle uzaktan eğitime yönelik olarak ortak ders veya programlar geliştirilebilir.

Kayıt, Kabul Sınav ve Öğretim

11.

Uzaktan eğitim programlarına öğrenci kayıt-kabul koşulları, Senato tarafından çıkarılacak olan Uzaktan Eğitim Kayıt ve Kabul Yönetmeliği, bu programlarda derslerde başarı ve sınav kuralları ise Senato tarafından çıkarılacak olan Uzaktan Eğitim Sınav ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

 

BÖLÜM III

YÖNETİM İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Enstitü’nün Organları

12.

Enstitü’nün organları Enstitü Yönetim Kurulu ve Enstitü Müdürlüğü’nden oluşur.

Enstitü Müdürü

13.

(1)    

Enstitü Müdürü, Enstitü’nün yöneticisi ve temsilcisidir.

(2)    

Enstitü Müdürü’nde aranan nitelikler şunlardır:

a)   En az “Doçent” ünvanına sahip olup bir üniversitede veya araştırma kurumunda en az 3 yıl çalışmış olmak, veya en az “Yardımcı Doçent” ünvanına sahip olup bir üniversitede veya araştırma kurumunda en az 5 yıl çalışmış olmak;

b)   Pek iyi derecede İngilizce bilmek.

(3)    

Enstitü Müdürü’ne, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personelin Kadro ve Çalışma Tüzüğü’nde Profesör için öngörülen barem 7’nin son basamağının %20’si kadar makam ödeneği verilir.

Enstitü Müdürü’nün Atanması

 

(4)    

Enstitü Müdürü 3 yıllık bir süre ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör’ün önerisi ile Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından atanır. Görev süresi dolan Müdür yeniden atanabilir.

Enstitü Müdürü’nün Görevden Alınması

 

(5)    

Enstitü Müdürü, Rektör’ün yazılı gerekçe ile talepte bulunması halinde süresi tamamlanmadan Vakıf Yöneticiler Kurulu’nca görevinden alınabilir.

Enstitü Müdür Yardımcısı

14.

(1)    

Enstitü Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, bir Üniversite öğretim üyesini, Müdür Yardımcısı olarak önerir. Müdür Yardımcısı, Rektör’ün onayı ile atanır.

(2)    

Enstitü Müdür Yardımcısına Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personelin Kadro ve Çalışma Tüzüğü’nde Profesör için öngörülen barem 7’nin son basamağının %10’u kadar makam ödeneği verilir.

(3)    

Enstitü Müdürü’nün yokluğunda, kendisine Enstitü Müdür Yardımcısı vekalet eder. Müdür Yardımcısı Enstitü Yönetim Kurulu’nun da üyesidir.

Enstitü Müdürü’nün Görev ve Yetkileri

15.

 

Enstitü Müdürü’nün görev ve yetkileri şunlardır:

(1)                

Enstitü Yönetim Kurulu’na başkanlık etmek ve Enstitü’nün düzenli çalışmasını sağlamak,

(2)                

Her Akademik Dönem sonunda ve ayrıca istendiğinde Enstitü’nün genel durumu hakkında Rektörlüğe rapor vermek,

(3)               (

Enstitü ihtiyaçlarını gerekçeleri ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,

(4)               (

Uzaktan Eğitim konusunda yapılacak çalışmaların gerektirdiği harcamaları Üniversite Bütçesi’nden, Döner Sermaye kaynaklarından, yurt dışı kurum ve kuruluşlardan gelecek maddi desteklerden, ve uzaktan eğitim gelirlerinin aktarılacağı kaynaklardan Rektörlüğün onay ve iznine bağlı olarak yapmak,

(5)               (

Bu Tüzük çerçevesinde Rektör tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Enstitü Yönetim Kurulu

16.

(1)                

Enstitü Yönetim Kurulu, Fakülte ve Okul Kurul’larının belirleyeceği birer aday arasından Üniversite Yönetim Kurulu’nun seçeceği beş temsilci ve Enstitü Müdürü, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü ve Enstitü Müdür Yardımcısı ile birlikte toplam sekiz üyeden oluşur.

(2)                

Enstitü Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl süre ile görev yaparlar. Süresi dolan bir üye tekrar atanabilir. Görev süresi tamamlanmadan herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, atandığı yöntemle yenisi seçilir.

(3)                

Enstitü Yönetim Kurulu, her Akademik Yarıyıl başında ve sonunda olmak üzere yılda en az 4 defa, ve Enstitü Müdürü’nün gerekli gördüğü hallerde toplanır.

Enstitü Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

17.

(1)                

Enstitü Yönetim Kurulu, Uzaktan Eğitim yolu ile verilecek ders ve programlar için Üniversite içi ve dışı taleplerin saptanması, bu ders ve programlarda uzaktan eğitim açısından aranacak niteliklerin belirlenmesi, ilgili Bölüm, Fakülte ve Okullara dersler için gerekli teknik desteğin verilmesi, gereken teknik hizmetlerin öğrencilere ulaştırılması, sürekli eğitim konusunda uzaktan eğitim sertifika programları açılması, yurt dışındaki ilgili öğretim kurumları ile işbirliği yapılması, yeni uzaktan eğitim tekniklerinin ve eğitsel tasarım yazılımlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapılması ve benzeri konularda yetkilidir. Bu amaçla komisyonlar kurar, gerekli incelemeleri yapar ve yaptırır.

(2)                

Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü’nün yıllık bütçesini hazırlar ve Rektörlük onayına sunar.

(3)                

Enstitü Yönetim Kurulu, her Akademik Yarıyıl başında, uzaktan eğitim yolu ile verilmek üzere önerilen derslerin uzaktan eğitim için uygunluğunu denetler. Sorun görülen durumlarda ilgili Bölümle birlikte işbirliği içinde gereken düzenlemelerin yapılmasını sağlar.

 

BÖLÜM IV

SON HÜKÜMLER

Yönetmelikler

18.

Senato bu Tüzüğün uygulanması amacına yönelik olarak yönetmelikler yapabilir.

Yürütme Yetkisi

19.

Bu Tüzük, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör’ü tarafından yürütülür.

Yürürlük

20.

Bu Tüzük Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.