DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

KURULUŞ, KADRO VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ

 

KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI

(18/1986, 39/1992, 58/1992, 37/1997 ve 37/2011 Sayılı Yasalar)

Madde 7(3)(A) ve 24(2) Altında Yapılan Tüzük.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’nın 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasının (A) bendinin ve 24’üncü maddesinin (2)’inci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.

 

 

BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER

Tüzüğün Adı
07.08.2001

R.G. 76

EK III

A.E. 445

1.

Bu Tüzük, “Doğu Akdeniz Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları Tüzüğü”olarak isimlendirilir.

Terimlerin Anlamı

2.

Metin başka türlü gerektirmedikçe bu Tüzükte geçen “Bölüm Başkanı”, “Dekan”, “Enstitü”, “Enstitü Müdürü”, “Fakülte”, “Lisansüstü”, “Rektör”, “Senato”, “Vakıf Yöneticiler Kurulu” deyimleri, bu Tüzüğün kaynaklandığı Yasa’daki terimler için verilen anlam karşılıklarını ifade eder.

Amaç

3.

Bu Tüzük, özellikle teknoloji alanlarında ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmak üzere kurulan İleri Teknoloji Araştırma Enstitüsünün kuruluş, işleyiş ve çalışma esaslarını düzenlemeyi amaçlar.

Kapsam

4.

Bu Tüzük Doğu Akdeniz Üniversitesine bağlı İleri Teknoloji Araştırma Enstitünün kuruluşu,amacı, işleyişi, yönetimi, programları ve görev yapan akademik ve teknik personelin tabi olacağı kuralları kapsar.

 

BÖLÜM II

YÖNETİM

Enstitü’nün Organları

5.

Enstitü’nün organları Enstitü Yönetim Kurulu ve Enstitü Müdürlüğü’nden oluşur.

Enstitü Müdürü

6.

 (1)     Enstitü Müdürü, Enstitü yöneticisi ve temsilcisidir.

 (2)     Enstitü Müdürü’nde aranan nitelikler şunlardır:

 

 

(a)      “Profesör” unvanına sahip olup, ileri teknoloji alanında bir üniversitede veya araştırma kurumunda en az 5 yıl çalışmış olmak,

(b)      Eğitim-öğretim alanlarında, kurumların yönetim ve denetiminde, insan kaynaklarının veya yatırımlarının planlanmasında, hizmet içi eğitimde veya sanayide işgücü standartları ve değerlendirmesi alanlarında başarı ile çalışarak deneyim kazanmış olmak,

(c)      Pek iyi derecede İngilizce bilmek.

Enstitü Müdürü’nün Atanması ve Görevden Alınması

7.

 (1)     Enstitü Müdürü, Enstitü Yönetim Kurulu’nun görüşleri de alınarak Rektör’ün Üniversite içinden veya dışından önereceği adaylar arasından Vakıf Yöneticiler Kurulunca 3 yıllık süre için atanır. Süresi biten Enstitü Müdürü yeniden atanabilir.

 (2)     Enstitü Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Enstitü’de görev yapan Öğretim Üyeleri arasından birini, en çok 3 yıl için Müdür Yardımcısı olarak seçer.

 (3)     Enstitü Müdürü Rektör’ün yazılı gerekçesi üzerine süresi tamamlanmadan Vakıf Yöneticiler Kurulunca görevinden alınabilir.

 

8.

Enstitü Müdürü’nün görev ve yetkileri şunlardır:

 (1)     Enstitü Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Enstitü’nün düzenli çalışmasını sağlamak;

 (2)     İstendiğinde Enstitü’nün genel durumu hakkında Rektörlüğe rapor vermek;

 (3)     Enstitü ihtiyaçlarını gerekçeleri ile birlikte Rektörlüğe bildirmek;

 (4)     Bu Tüzük ile Rektör tarafından kendisine verilen diğer uygun görevleri yapmak.

Enstitü Yönetim Kurulu’nun Oluşumu ve Toplanma Şekilleri

9.

 (1)     Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü Müdürü başkanlığında Enstitü Müdür Yardımcısı ve Enstitü Müdürü’nün öğretim üyeleri arasından önerip Üniversite Yönetim Kurulunca atanan 5 üyeden oluşur.

 (2)     Enstitü Yönetim Kurulu, her yarıyıl başında ve sonunda olmak üzere yılda en az 4 defa ve Enstitü Müdürü’nün gerekli gördüğü hallerde toplanır.

 (3)     Enstitü Yönetim Kurulu, Kurul üyelerinin üçte birinin imzalı dileği ile de toplantıya çağrılabilir.

Enstitü Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

10.

Enstitü Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

 (1)     Enstitü’nün ileri teknoloji konularında eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin planlanması, programa bağlanması ve uygulanmasına ilişkin karar oluşturmak;

 (2)     Rektörlüğe sunulmak üzere Enstitü’nün yatırım program  ve bütçe tasarısını hazırlamak;

 (3)     Enstitü Müdürü’nün, Enstitü yönetimi ile ilgili konularda getireceği öneriler hakkında görüş bildirmek; ve

 (4)     Bu Tüzük uyarınca Enstitü Müdürü tarafından verilecek diğer uygun görevleri yapmak.

 

BÖLÜM III

KADROLAR-BAREMLER-İSTİHDAM

VE

PERSONELLE İLGİLİ DİĞER KURALLAR

Kadrolar ve Baremler

11.

İleri Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü’nde görev yapan Akademik Personel’in sayısı, baremler ve aranan özel nitelikler “Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personelin Kadro ve Çalışma Tüzüğü”ne ekli Cetvellerde belirtilmiştir.

İstihdam Şekilleri

12.

İleri Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü’nde istihdam şekilleri “Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personelin Kadro ve Çalışma Tüzüğü”nün 9. maddesinde olduğu gibidir. Ancak aynı Tüzüğün 10. maddesine göre yeni cetveller eklenebilir.

Personel ile İlgili Kurallar

13.

“Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personelin Kadro ve Çalışma Tüzüğü”nde yer alan Bölüm II'deki 6., 7., ve 8. maddeler ile Bölüm IV (Ödevler), Bölüm V (Genel ve Özel Haklar), Bölüm VI (Yasaklar), Bölüm VII (Disiplin Kuralları) ve Bölüm VIII (Çeşitli Kurallar) hükümleri İleri Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü’ndeki personeline de aynen uygulanır.

 

BÖLÜM IV

SON KURALLAR

Yönetmelikler

14.

Senato bu Tüzüğün uygulanması amaçlarına yönelik olarak yönetmelikler yapabilir.

Yürütme Yetkisi

15.

Bu Tüzük, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör’ü tarafından yürütülür.

Yürürlük

16.

Bu Tüzük Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.