DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ

 

Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası

(18/1986, 39/1992, 58/1992, 37/1997 ve 37/2011 Sayılı Yasalar)

Madde 24(2) Altında Yapılan Tüzük.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’nın 24’üncü maddesinin (2)’inci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.

 

BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER

Kısa İsim
27.04.1989

R.G. 51

EK III

A.E. 189,

18.07.2012

R.G. 135

EK III

A.E. 425

1.

Bu Tüzük, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları Tüzüğü” olarak isimlendirilir.

Tefsir

 

2.

Metin başka türlü gerektirmedikçe bu Tüzük’te geçen “Bölüm Başkanı”, “Dekan”, “Enstitü”, “Enstitü Müdürü”, “Fakülte”, “Lisansüstü”, “Rektör”, “Senato”, “Vakıf Yöneticiler Kurulu” deyimleri, bu Tüzüğün kaynaklandığı Yasa’daki deyimler için verilen anlam karşılıklarını ifade eder.

Amaç

3.

Bu Tüzük, lisans veya yüksek lisans programını tamamlayan Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nde daha üst düzeydeki öğrenimleri ile araştırmalarında uygulanacak esasları düzenlemeyi amaçlar.

Kapsam

4.

Bu Tüzük, Rektörlüğe bağlı lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma yapan enstitünün kuruluş ve işleyişi, yönetimi, programları, öğrenci kabul koşulları ve esasları ile öğrenci başarısına ilişkin kuralları kapsar.

 

 

BÖLÜM II

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

Lisansüstü Programların Açılması

5.

Bir lisansüstü programının başlatılabilmesi için, Enstitü Kurulu’nun önerisi ve Senato’nun kararı gerekir.

Programların Yürütülmesi

6.

 (1)     Lisansüstü programlar, ilgili Bölüm tarafından Enstitü Kurulu kararlarına ve bu Tüzük hükümlerine göre düzenlenir ve yürütülür.

 (2)     Bölüm Başkanları, kendi bölümlerindeki lisansüstü eğitim programını yürütmekle sorumludurlar.

Öğrenci Kayıt ve Kabulü

7.

Lisansüstü programlara öğrenci kayıt ve kabulü ile ilgili ilkeler bu Tüzüğe bağlı “Lisansüstü Programlar, Kayıt ve Kabul Yönetmeliği” ile belirlenir.

Sınavlar ve Başarı

8.

Lisansüstü programlarda sınavlar ve başarı koşulları Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim ve Sınav Tüzüğüne bağlı “Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği” ile belirlenir.

Programların Tamamlanması ve Diplomalar

9.

Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen gerekleri yerine getiren ve yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrencilere Yüksek Lisans Diploması (M.A., M.S., M.Eng., M.B.A.) doktora programını başarı ile tamamlayan öğrencilere Doktora (Ph.D.) diploması verilir.

 

 


BÖLÜM III

YÖNETİM

Enstitü’nün Organları

10.

Enstitü’nün organları Enstitü Kurulu ve Enstitü Müdürlüğünden oluşur.

Enstitü Müdürü

11.

(1)

Enstitü Müdürü, Enstitü yöneticisi ve temsilcisidir.

 

 

(2)

Enstitü Müdüründe aranan nitelikler şunlardır:

 

 

 

(a)  En az “Doçent” unvanına sahip olup bir üniversitede veya araştırma kurumunda en az 3 yıl çalışmış olmak veya;

(b)  “Yardımcı Doçent” unvanına sahip olup bir üniversitede veya araştırma kurumunda en az 5 yıl çalışmış olmak;

(c)  Pek iyi derecede İngilizce bilmek.

 

 

(3)

Enstitü Müdürü’ne, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personeli’nin Kadro ve Çalışma Tüzüğünde Profesör için öngörülen barem 7’nin son basamağının %15’i kadar makam ödeneği verilir.

Enstitü Müdürü’nün Atanması ve Görevden Alınması

12.

(1)      

Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu’nun görüşleri de alınarak Rektörün Üniversite içinden veya dışından önereceği adaylar arasından Vakıf Yöneticiler Kurulunca 3 yıllık süre için atanır. Süresi biten Enstitü Müdürü yeniden atanabilir.

18.07.2012

R.G. 135

EK III

A.E. 425

 

(2)      

Enstitü Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Öğretim Üyeleri arasından en çok ikisini Müdür Yardımcıları olarak seçer. Müdür Yardımcılarının atanması Rektörün onayı ile gerçekleşir. Müdür yardımcıları en çok 3 yıl için atanır. Görev süresi dolan bir Müdür Yardımcısı yeniden atanabilir.

 

 

(3)      

Enstitü Müdür Yardımcısına Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personeli’nin Kadro ve Çalışma Tüzüğünde Profesör için öngörülen barem 7’nin son basamağının %10’u kadar makam ödeneği verilir.

 

 

(4)      

Enstitü Müdürü, Rektör’ün yazılı gerekçesi üzerine süresi tamamlanmadan Vakıf Yöneticiler Kurulunca görevinden alınabilir.

 

13.

Enstitü Müdürü’nün görev ve yetkileri şunlardır:

 

 

(1)    

Enstitü Kurulu’na başkanlık etmek ve Enstitü’nün düzenli çalışmasını sağlamak;

 

 

(2)    

Her öğretim yarıyılı sonunda veya istendiğinde Enstitü’nün genel durumu hakkında Rektörlüğe rapor vermek;

 

 

(3)    

Enstitü ihtiyaçlarını gerekçeleri ile birlikte Rektörlüğe bildirmek;

 

 

(4)    

Bu Tüzük ile Rektör tarafından kendisine verilen diğer uygun görevleri yapmak.

Enstitü Kurulu’nun Oluşumu ve Toplanma Şekilleri

14.

 (1)     Enstitü Kurulu, Enstitü Müdürü başkanlığında Enstitü Müdür Yardımcısı, Fakültelerin Dekanları ile bu Fakültelere bağlı Bölümlerin Başkanlarından oluşur.

 (2)     Enstitü Kurulu, her yarıyıl başında ve sonunda olmak üzere yılda en az 4 defa ve Enstitü Müdürü’nün gerekli gördüğü hallerde toplanır.

 (3)     Enstitü Kurulu, Kurul üyelerinin üçte birinin imzalı dileği ile de toplantıya çağrılabilir.

Enstitü Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

15.

Enstitü Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

 (1)     Enstitü’nün eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin planlanması, programa bağlanması ve uygulanmasına ilişkin karar oluşturmak;

 (2)     Rektörlüğe sunulmak üzere Enstitü’nün yatırım program  ve bütçe tasarısını hazırlamak;

 (3)     Öğrencilerin kabulü ve Lisansüstü programlarından çıkarılmaları ile eğitim-öğretim, sınavları ve mezuniyetlerine ilişkin işlemler hakkında karar vermek;

 (4)     Enstitü Müdürü’nün, Enstitü yönetimi ile ilgili konularda getireceği öneriler hakkında görüş bildirmek; ve

 (5)     Bu Tüzük uyarınca Enstitü Müdürü tarafından verilecek diğer uygun görevleri yapmak.

 

BÖLÜM IV

SON KURALLAR

Yönetmelikler

16.

Senato bu Tüzüğün uygulanması amaçlarına yönelik olarak yönetmelikler yapabilir.

Yürütme Yetkisi

17.

Bu Tüzük, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Yürürlük

18.

Bu Tüzük Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.