DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

 (18/1986, 39/1992, 58/1992, 37/1997 ve 37/2011 Sayılı Yasalar)

Madde 24 Altında Yapılan Tüzük.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’nın 24’üncü maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.

 

Kısa İsim

22.05.2014

R.G. 122

EK III

A.E. 328

1.

Bu Tüzük, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Tüzüğü olarak isimlendirilir.

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar

Tefsir

2.

Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;

“Bölüm”, amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün oluşturan, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın ana bilim dallarından oluşan; fakültelerin ve yüksekokulların eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimini anlatır.

“Dekan”, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile birimlerinin yöneticisi ve temsilcisini anlatır.

“Dekan Yardımcısı”, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan yardımcısını anlatır.

“Döner Sermaye İşletmeleri Yönetim Kurulu”, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı döner sermaye işletmelerinin yönetim gelişim ve sürekliliği ile ilgili konularda yetkili yürütme ve karar organını anlatır.

“Fakülte”, Sağlık Bilimleri Fakültesi’ni anlatır.

“Müdür”, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Müdürü’nü anlatır.

“Müdür Yardımcısı”, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Müdür yardımcısını anlatır.

“Öğretim Görevlisi”, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu’nda görevli ilgili bilim alanında Doktora derecesinde diploma almış olan veya en az Master derecesinde diploma sahibi olarak kendi dalında yada eğitim hizmetlerinde en az 3 yıl çalışan kişiyi anlatır.

“Öğretim Üyesi”, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu’nda görevli Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçentleri anlatır.

“Program”, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu’ndan mezun olmak için öngörülen gerekli teorik ders, laboratuvar, stüdyo, uygulama, staj ve benzeri çalışmaları anlatır.

“Rektör”, Üniversite tüzel kişiliğini temsil eden kişiyi anlatır.

“Rektörlük”, Üniversite’nin yürütme organını anlatır.

“Senato”, Üniversite’nin akademik organını anlatır.

“Üniversite”, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni anlatır.

“Üniversite Yönetim Kurulu”, Üniversite’nin yönetiminde Rektör’e yardımcı olan organı anlatır.

“Vakıf Yöneticiler Kurulu”, Üniversite’nin en yüksek karar organını anlatır.

“Yüksekokul”, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu’nu anlatır.

Amaç

3.

Bu Tüzüğün amacı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu’nun kuruluşu, teşkilatlanması, çalışması ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

4.

Bu Tüzük, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu’nun kuruluşuna, işleyişine ve programlarına ilişkin ilkeler ile öğrenim süresi, öğrenci kabul koşulları ve öğrenci başarısının saptanmasına ilişkin esasları kapsar.

 

 

 

 

 

İKİNCİ KISIM

Yüksekokul Organları

Yönetim Organları

5.

Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, Yüksekokul Müdürlüğü (Müdür ve Müdür Yardımcısı), Yüksekokul Kurulu ve Program Koordinatörleri’nden oluşur.

Müdür ve Müdür Yardımcısı

6.

(1)   Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı aynı zamanda Yüksekokul Müdürü görevlerini ek görev olarak yürütür. Dekan, Yüksekokul’un yöneticisi ve temsilcisidir. Yüksekokul’un Müdür Yardımcısı görevini ek görev olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı veya Yardımcıları yürütür.

 

 

(2)   Müdür ve Müdür Yardımcılığı görevleri Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Dekan Yardımcısının veya Yardımcılarının görev süreleri ile sınırlıdır. Müdürlük, Dekanın; Müdür Yardımcılığı da Dekan Yardımcısının veya Yardımcılarının görevden ayrılmasıyla birlikte sona erer.

(3)   Müdür ve Müdür Yardımcısına ek makam ödeneği verilmez.

(4)   Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, Üniversite Yönetim Kurulu, Senato ve Döner Sermaye İşletmeleri Yönetim Kurulu’nda Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı tarafından temsil edilir.

Müdürün Görev Yetki ve Sorumlulukları

7.

Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Müdürü’nün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

(1)   Yüksekokul Kurulu’na başkanlık etmek;

(2)   Yüksekokul programlarının düzenli çalışmasını sağlamak;

(3)   Her öğretim yarıyılı sonunda veya istendiğinde Yüksekokul’un genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek;

(4)   Yüksekokul’un bütçesini Rektörlüğe bildirmek;

(5)   Eğitim kalitesini artırmak için çalışma yapmak, görüş ve önerilerini almak üzere kurullar oluşturmak.

Yüksekokul Kurulu

8.

(1)   Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu aynı zamanda Sağlık Hizmetleri Yüksekokul Kurulu’dur.

(2)   Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Yüksekokul Kurulu’nun Başkanıdır.

(3)   Yüksekokul Kurulu, her yarı yıl başında ve sonunda olmak üzere, yılda en az dört defa toplanır.

(4)   Yüksekokul Kurulu, gerekli görülen hallerde, Müdürün çağrısı veya Kurul üyelerinin üçte birinin yazılı talebi üzerine toplanır.

Yüksekokul Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

9.

Yüksekokul Kurulu akademik ve idari bir organ olup, görev ve yetkileri şunlardır:

(1)   Yüksekokul’un eğitim-öğretim ile ilgili faaliyetlerinin planlanması, ders programlarının hazırlanması ve geliştirilmesi, programların uygulanmasında görülen aksaklıkların giderilmesi gibi konularda önerilerde bulunmak ve karar almak;

(2)   Eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler hakkında karar almak;

(3)   Yüksekokul Müdür’üne sunulmak üzere Yüksekokul’un yatırım programı ve bütçe tasarısını hazırlamak;

(4)   Müdür’ün, Yüksekokul yönetimi ile ilgili getireceği konularda görüş bildirmek.

Program Koordinatörü

10.

Müdür, Yüksekokul bünyesinde yürütülen programların koordinatörlerini öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından atar.

Program Koordinatörü’nün Görev ve Yetkileri

11.

Program Koordinatörü’nün görev ve yetkileri şunlardır:

(1)   Eğitim-öğretim işlerini düzenlemek;

(2)   Program ihtiyaçlarını saptamak ve Müdüre bildirmek;

(3)   Programda görevli personelin görevlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlamak;

(4)   Bölümlerle ve diğer program koordinatörleriyle işbirliği yapmak;

(5)   Program hedeflerine uygun olarak, program meslek derslerinin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve güncel tutulması için Yüksekokul Kurulu’na önerilerde bulunmak;

(6)   Bu Tüzük uyarınca Müdür tarafından kendisine verilecek diğer görevleri yapmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

İşleyiş ve Ders Programları

Öğretim Ücretleri

04.12.2007

RG.214

EK III

A.E. 854,

08.07.2010

RG.110

EK III

A.E.435

12.

Yüksekokul’da öğretim ücretlidir. Öğrenciden alınacak sınav, kayıt ve öğretim ücretleri Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü’nün 7’nci maddesine göre belirlenir.

Ders Programları

13.

Yüksekokul’un ders programları Yüksekokul Kurulu tarafından hazırlanır ve Senato tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.

Öğretim Süresi ve Akademik Yıl Takvimi

14.

(1)   Yüksekokul programlarının süresi en fazla dört akademik yıldır. Her akademik yıl iki dönemden oluşur ve her dönem onaltı haftadır.

Ancak, programlar ile ilgili kurumlarda uygulama çalışmaları yapılması halinde bu süre Yüksekokul Kurulu’nun kararı ve Rektörün onayı ile uzatılabilir.

(2)   Ders saatlerinin süresi elli dakikadır.

(3)   Senato kararı ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayı ile akademik yıl takvimine, üçüncü dönem yaz dönemi olarak eklenebilir.

(4)   Akademik yıl takvimi, Senato tarafından hazırlanır ve karara bağlanır. Hazırlanan takvim, en geç Nisan ayı sonuna kadar Rektörlükçe ilân edilir.

Sınavlar ve Başarı

04.12.2007

RG.214

EK III

A.E. 854,

08.07.2010

RG.110

EK III

A.E.435

15.

Yüksekokul programlarının sınavlarında öğrenci başarısının saptanmasında Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü kuralları uygulanır.

Öğrenci Disiplin İşleri

16.

Yüksekokul öğrencilerinin her türlü disiplin işlemlerinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kuralları uygulanır.

Programların Açılması

18/1986

39/1992

58/1992

37/1997

37/2011

17.

Yüksekokul programlarının açılması ve kapatılması, Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’nın 24’üncü maddesine uygun olarak gerçekleştirilir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Son Kurallar

Bu Tüzük’te Düzenlenmeyen Konularda Uygulanacak Esaslar

18.

Bu Tüzük’te açıkça düzenlenmeyen konularda Üniversite mevzuatında yer alan uygun maddeler dikkate alınır.

Yürütme Yetkisi

19.

Bu Tüzük, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür.

Yürürlüğe Giriş

20.

Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.