DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

KURULUŞ, KADRO VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ


Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası

(18/1986, 39/1992, 58/1992, 37/1997 ve 37/2011 Sayılı Yasalar)

Madde 24(2) Altında Yapılan Tüzük.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’nın 24’üncü maddesinin (2)’inci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.

 

Kısa İsim

19.01.2012

R.G. 12

EK III

A.E. 28

1.

Bu Tüzük, Adalet Meslek Yüksekokulu Tüzüğü olarak isimlendirilir.

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar

Tefsir      

2.

Bu Tüzük’te farklı tanım yapılmadıkça,

“Bölüm”, amaç kapsam ve nitelik yönünden bir bütün oluşturan, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın ana bilim dallarından oluşan; Fakültelerin ve Yüksekokulların eğitim – öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimini anlatır.

“Rektör”, Üniversite tüzel kişiliğinin temsilcisini anlatır.

“Rektörlük”, Üniversitenin yürütme organını anlatır.

“Senato”, Üniversitenin akademik organını anlatır.

“Üniversite”, Kuzey Kıbrıs eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası ile kurulan Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni anlatır.

“Yüksekokul”, belirli bir mesleğe yönelik eğitim – öğretime ağırlık veren bir Yükseköğretim kurumunu anlatır.

“Vakıf Yöneticiler Kurulu”, Vakfın ve Üniversitenin en yüksek karar organını anlatır.

Amaç

3.

Bu Tüzüğün amacı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne bağlı Adalet Meslek Yüksekokulu’nun kuruluşu, teşkilatlanması, çalışması ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

4.

Bu Tüzük, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne bağlı Adalet Meslek Yüksekokulu’nun kuruluşuna, işleyişine ve programlarına ilişkin ilkeler ile öğrenim süresi, öğrenci kabul koşulları ve  öğrenci başarısının saptanmasına ilişkin esasları kapsar.

 

İKİNCİ KISIM

Yüksekokul Organları

Yönetim Organları

5.

Adalet Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul Müdürlüğü (Müdür ve Müdür yardımcısı), Yüksekokul Kurulu ve Program Koordinatörleri’nden oluşur.

Müdür ve Müdür Yardımcısı

6.

(1)

Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul ve buna bağlı birimlerin temsilcisidir.

(2)

Hukuk Fakültesi Dekanı aynı zamanda Yüksekokul Müdürü olarak görev yapar. Dekan, Yüksekokul’un yöneticisi ve temsilcisidir. Yüksekokul’un Müdür Yardımcısı görevini, Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı (veya yardımcıları) yürütür.

(3)

Müdür ve Müdür Yardımcılığı görevlendirmeleri ek görev şeklinde Rektör tarafından yapılır.

(4)

Müdür ve Müdür Yardımcılığı görevleri Hukuk Fakültesi Dekanı ve Dekan Yardımcısının (veya yardımcılarının) görev süreleri ile sınırlıdır.  Müdürlük, Dekanın; Müdür Yardımcılığı da Dekan Yardımcısının (veya yardımcılarının) görevden ayrılmasıyla birlikte sona erer.

(5)

Müdür ve Müdür Yardımcısına ek makam ödeneği verilmez.

(6)

Adalet Meslek Yüksekokulu, Üniversite Yönetim Kurulu, Senato ve Döner Sermaye İşletmeleri Yönetim Kurulu’nda Hukuk Fakültesi Dekanı tarafından temsil edilir.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

7.

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü’nün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 

 

(1)

Yüksekokul Kurulu’na başkanlık etmek;

 

(2)

Yüksekokul programlarının düzenli çalışmasını sağlamak;

 

 

(3)

Her öğretim yarıyılı sonunda veya istendiğinde Yüksekokul’un genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek;

 

 

(4)

Yüksekokul’un bütçesini hazırlamak ve Rektörlüğe bildirmek;

 

 

(5)

Eğitim kalitesini artırmak için çalışma yapmak, görüş ve önerilerini almak üzere kurullar oluşturmak.

Yüksekokul Kurulu

8.

(1)

Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu aynı zamanda Adalet Meslek Yüksekokulu Kurulu’dur.

 

 

(2)

Hukuk Fakültesi Dekanı Yüksekokul Kurulu’nun başkanıdır.

 

 

(3)

Yüksekokul Kurulu, her yarıyıl başında ve sonunda olmak üzere, yılda en az dört defa toplanır.

 

 

(4)

Yüksekokul Kurulu, gerekli görülen hallerde, Müdürün çağrısı veya Kurul üyelerinin üçte birinin yazılı talebi üzerine toplanır.

Yüksekokul Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

9.

Yüksekokul Kurulu akademik ve idari bir organ olup, görev ve yetkileri şunlardır:

 

(1)

Yüksekokulun eğitim–öğretim ile ilgili faaliyetlerinin planlanması, ders programlarının hazırlanması ve geliştirilmesi, programların uygulanmasında görülen aksaklıkların giderilmesi gibi konularda önerilerde bulunmak ve karar almak;

 

 

(2)

Eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler hakkında karar almak;

 

 

(3)

Rektörlüğe sunulmak üzere Yüksekokul’un yatırım programı ve bütçe tasarısını hazırlamak;

 

 

(4)

Müdürün, Yüksekokul yönetimi ile ilgili getireceği konularda görüş bildirmek.

Program Koordinatörü

10.

Müdür Yüksekokul’un bünyesinde yürütülen programların koordinatörlerini, öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından atar.

Program Koordinatörünün Görev ve Yetkileri

11.

Program Koordinatörü’nün Görev ve Yetkileri şunlardır:

 

(1)

Eğitim – öğretim işlerini düzenlemek;

 

(2)

Program ihtiyaçlarını saptamak ve Müdüre bildirmek;

 

(3)

Programda görevli personelin görevlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlamak;

 

 

(4)

Bölümlerle ve diğer program koordinatörleriyle işbirliği yapmak;

 

 

(5)

Program hedeflerine uygun olarak, program meslek derslerinin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve güncel tutulması için Yüksekokul Kurulu’na önerilerde bulunmak;

 

 

(6)

Bu Tüzük uyarınca Müdür tarafından kendisine verilecek diğer görevleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

İşleyiş ve Ders Programları

Öğrenci Kayıt-Kabul Koşulları

27.05.1994 

RG. 59

EKIII

A.E.280,

18.10.1999

RG.136

EKIII

A.E.640

12.

Yüksekokul programlarına öğrenci kayıt – kabul, koşul ve esasları Doğu Akdeniz Üniversitesi Giriş Sınavları ve Öğrenci Kabul Yönetmeliği’ne uygun olarak yürütülür.

 

Öğretim Ücretleri

04.12.2007

RG. 214

EKIII

A.E.854,

08.07.2010

RG.110

EKIII

A.E.435

13.

Yüksekokulda öğretim ücretlidir. Öğrenciden alınacak sınav, kayıt ve öğretim ücretleri Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü’nün 7’inci maddesine göre saptanır.

 

Ders Programları

14.

Yüksekokul’un ders programları Müdürlükçe hazırlanır ve Senato tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.

 

Öğretim Dili

15.

Yüksekokul programlarında, Senato’nun önerisi ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayı ile kısmen veya tamamen İngilizce veya Türkçe öğretim yapılabilir.

 

Öğretim Süresi ve Akademik Yıl Takvimi

16.

(1)

Yüksekokul programlarının süresi iki akademik yıldır. Her akademik yıl iki dönemden oluşur ve her dönem onaltı haftadır.

Ancak, programlar ile ilgili kurumlarda uygulama çalışmaları yapılması halinde bu süre Yüksekokul Kurulu’nun kararı ve Rektörün onayı ile uzatılabilir. Ders saatinin süresi elli dakikadır.

 

 

(2)

Senato’nun kararı ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayıyla, akademik yıl takvimine, üçüncü dönem yaz dönemi olarak eklenebilir.

 

 

(3)

Akademik yıl takvimi, Senato tarafından hazırlanır ve karara bağlanır. Hazırlanan takvim, en geç Nisan ayı sonuna kadar Rektörlükçe ilân edilir.

Sınavlar ve Başarı

04.12.2007

RG. 214

EKIII

A.E.854,

08.07.2010

RG.110

EKIII

A.E.435

17.

Yüksekokul programlarında sınavlarda öğrenci başarısının saptanmasında Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü kuralları uygulanır.

Öğrenci Disiplin İşleri

18.

Yüksekokul öğrencilerinin her türlü disiplin işlemlerinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kuralları uygulanır.

Programların

Açılması

18/1986

39/1992

58/1992

37/1997

37/2011

19.

(1)

Yüksekokul’da programların açılması Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’nın 24’üncü maddesine uygun olarak gerçekleştirilir.

 

(2)

Programlar, açılmalarında takip edilen usule uygun olarak kapatılabilir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Son Kurallar

Yönetmelik Yapma Yetkisi

20.

Senato, bu Tüzüğün uygulanması amaçlarına yönelik olarak yönetmelikler yapabilir.

Tüzükte Düzenlenmeyen Konularda Uygulanacak Esaslar

21.

Bu Tüzük’te açıkça düzenlenmeyen konularda üniversite mevzuatında yer alan uygun maddeler dikkate alınır.

 

Yürütme Yetkisi

22.

Bu Tüzük, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Yürürlüğe Giriş

23.

Bu Tüzük, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.