DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME VE EKONOMİ FAKÜLTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEK OKULU

KURULUŞ, KADRO VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ

 

KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI

(18/1986, 39/1992, 58/1992, 37/1997 ve 37/2011 Sayılı Yasalar)

Madde 24(2) Altında Yapılan Tüzük.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’nın 24’üncü maddesinin (2)’nci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.

 

BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER

Kısa İsim

05.05.2010

R.G. 7

EK III

A.E. 280

1.

Bu Tüzük “Uygulamalı Yüksek Okulu’nun Kuruluş, Kadro ve Çalışma Esasları Tüzüğü” olarak isimlendirilir.

 

Tanımlar

2.

Bu Tüzük’te farklı tanım yapılmadıkça, 'Akademik Personel', 'Bakanlar Kurulu', 'Bölüm', 'Devlet', 'Müdür', 'Müdür Yardımcısı', 'Lisans', 'Ön Lisans', 'Örgün Eğitim', 'Rektör', 'Rektörlük', 'Senato', 'Sürekli Personel', 'Devamlı Personel', 'Sözleşmeli Personel', 'Uzman', 'Üniversite', 'Yaygın Eğitim', 'Yüksekokul', 'Yüksek Teknoloji Enstitüsü' ve 'Vakıf Yöneticiler Kurulu' deyimleri 18/1986 sayılı Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’nda tanımlanan şekilde anlaşılır.

Kapsam

3.

Bu Tüzük, Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi’ne bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu’nun kuruluşuna, işleyişine ve programlarına ilişkin ilkeler ile öğrenim süresi, öğrenci kabul koşulları ve öğrenci başarısının saptanmasına ilişkin esasları kapsar.


                                             

BÖLÜM II

YÜKSEK OKUL ORGANLARI

Yönetim Organları

4.

Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Yüksek Okul Müdürlüğü (Müdür ve Müdür Yardımcısı), yüksek okulda programları bulunan İşletme ve Ekonomi Fakültesi ilgili Bölüm Başkanları ve Yüksek Okul Kurulu’ndan oluşur.

 

Müdür ve Yardımcısı

5.

(1)

İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı aynı zamanda Yüksek Müdür Okul Müdürü olarak görev yapar. Dekan, Yüksek Okul’un yöneticisi ve temsilcisidir. Yüksek Okulun müdür yardımcısı görevini İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekan Yardımcısı yürütür.

 

 

(2)

Müdür ve müdür yardımcılığı görevlendirmeleri ek görev şeklinde Rektör tarafından yapılır

 

 

(3)

Müdür ve müdür yardımcılığı görevleri İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı ve dekan yardımcısının görev süreleri ile sınırlıdır. Müdürlük, Dekanın; müdür yardımcılığı da dekan yardımcısının görevden ayrılmasıyla birlikte sona erer.

 

 

(4)

Müdür ve müdür yardımcısına ek makam ödeneği verilmez.

 

 

(5)

Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu İşletme ve Ekonomi Fakültesi’ne bağlı olduğundan müdürün Üniversite Yönetim Kurulu, Üniversite Senatosu ve Döner Sermaye İşletmeleri Yönetim Kurulu üyesi olarak ayrı bir temsiliyet hakkı yoktur. İlgili kurullarda yüksek okulu İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı temsil eder.

Müdürün Görev Yetki ve Sorumlulukları

6.

Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdürü’nün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 

 

(1)

Yüksek Okul Kurulu’na başkanlık etmek,

 

(2)

Yüksek Okul programlarının düzenli çalışmasını sağlamak, 

 

(3)

Her öğretim yarıyılı sonunda veya istendiğinde Yüksek Okulun genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek,

 

 

(4)

Yüksek Okulun bütçesini hazırlamak ve Rektörlüğe bildirmek,

 

 

(5)

Eğitim kalitesini artırmak için çalışma yapmak, görüş ve önerilerini almak üzere birim kurulları oluşturmak.

Yüksek Okul Kurulu

7.

(1)

İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Fakülte Kurulu aynı zamanda Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu’nun Yüksek Okul Kurulu’dur.

 

 

(2)

İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Yüksek Okul Kurulu’nun da başkanıdır.

 

 

(3)

Yüksek Okul Kurulu, normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda olmak üzere, yılda en az 4 defa toplanır.

 

 

(4)

Yüksek Okul Kurulu,  gerekli görülen hallerde, müdürün çağrısı veya Kurul üyelerinin üçte birinin yazılı talebi üzerine olağanüstü toplanır.

Yüksek Okul Kurulunun Görev ve Yetkileri

8.

Yüksek Okul Kurulu akademik ve idari bir organ olup, görev ve yetkileri şunlardır:

 

(1)

Yüksek Okulun eğitim–öğretim ile ilgili faaliyetlerinin planlanması, ders programlarının hazırlanması ve geliştirilmesi, programların uygulanmasında görülen aksaklıkların giderilmesi konularında önerilerde bulunmak ve karar oluşturmak,

 

 

(2)

Rektörlüğe sunulmak üzere Yüksek Okulun yatırım programı ve bütçe tasarısını hazırlamak,

 

 

(3)

Eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler hakkında karar oluşturmak,

 

 

(4)

Okul Müdürü’nün, Yüksek Okul yönetimi ile ilgili getireceği konularda görüş bildirmek.

Program Koordinatörü

9.

Yüksek Okulun bünyesinde yürütülen programların koordinatörlük görevlerini ilgili programları yürüten Bölümlerin Bölüm Başkanları yapar.

Program Koordinatörünün Görev ve Yetkileri

10.

(1)

Eğitim – öğretim işlerini düzenlemek,

 

(2)

Program ihtiyaçlarını saptamak ve Müdüre duyurmak,

 

(3)

Programda görevli personelin görevlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlamak,

 

(4)

Bölümlerle ve programlarla işbirliği yapmak,

 

 

(5)

Program hedeflerine uygun olarak, program meslek derslerinin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve güncel tutulması için Yüksek Okul Kurulu’na önerilerde bulunmak.

 

 

(6)

Bu Tüzük uyarınca Müdür tarafından kendisine verilecek diğer görevleri yapmak

Programların Açılması

11.

(1)

Yüksek Okulda programların açılması Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’nın 24.(1) maddesine uygun olarak gerçekleştirilir.

 

 

(2)

Programlar, açılmalarında takip edilen usule uygun olarak kapatılabilir.

 

BÖLÜM III

İŞLEYİŞ VE DERS PROGRAMLAR

Öğrenci Kayıt ve Kabul Koşulları

12.

Yüksek Okul programlarına öğrenci kabul, koşul ve esasları Doğu Akdeniz Üniversitesi Giriş Sınavları ve Öğrenci Kabul Yönetmeliği’ne göre olur.

Öğretim Ücretleri

13.

Yüksek Okulda öğretim ücretlidir. Öğrenciden alınacak öğretim, sınav ve kayıt ücretleri “Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü’nün 7. maddesine göre saptanır.

Ders Programları

14.

(1)

Yüksek Okul’un ders programları Müdürlükçe hazırlanır ve Senato tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.

 

 

(2)

Ders programlarının uygulama ağırlıklı olmaları esastır.

Öğretim Dili

15.

Yüksek Okulun değişik programlarında, Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu’nun önerisi ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayı ile kısmen veya tamamen İngilizce veya Türkçe öğretim yapılabilir.

Öğretim Süresi ve Akademik Yıl Takvimi

16.

(1)

Yüksek Okul programlarının normal süresi en çok 4 akademik yıldır. Her akademik yıl 2 dönemden oluşur ve her dönem 16 haftadır. Ancak, programlar ile ilgili kurumlarda uygulama çalışmaları yapılması halinde bu süre Yüksek Okul Kurulu’nun kararı ve Rektörün onayı ile uzatılabilir. Her bir ders saatinin normal süresi 50 dakikadır.

 

 

(2)

Üniversite Senatosu’nun kararı ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayı ile, akademik yıl takvimine, üçüncü ayrı bir dönem (yaz dönemi) ilave edilebilir.

 

 

(3)

Bir sonraki akademik yıl takvimi, Üniversite Senatosu tarafından hazırlanır ve karara bağlanır. Hazırlanan takvim, en geç Nisan ayı sonuna kadar Rektörlükçe ilan edilir.

Sınavlar ve Başarı

17.

(1)

Yüksek Okul programlarında sınavlarda ve öğrenci başarısının saptanmasında “Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü”nün 21. ve 22. maddesi hükümleri uygulanır.

 

 

(2)

Üniversite Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü’nde yer alan Yüksek Okul ile ilgili diğer hükümler de bu Tüzük aynen geçerlidir.

Öğrenci Disiplin İşleri

18.

Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu’nda öğrencilerin her türlü disiplin işlemlerinde “Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

 

BÖLÜM IV

SON KURALLAR

Yönetmelik Yapma Yetkisi

19.

(1)

Üniversite Senatosu, bu Tüzüğün uygulanması amaçlarına yönelik olarak yönetmelikler yapabilir.

 

 

(2)

Bu tüzükte açıkça belirtilmeyen konularda üniversite mevzuatında yer alan uygun maddeler dikkate alınır.

Yürütme Yetkisi

20.

Bu Tüzük, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Yürürlük

21.

Bu Tüzük 1 Eylül 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.