DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ YÜKSEK OKULU’NUN KURULUŞ, KADRO VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ

 

KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI

(18/1986, 39/1992, 58/1992, 37/1997 ve 37/2011 Sayılı Yasalar)

Madde 24 ve 26(2) Altında Yapılan Tüzük.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’nın 24’üncü maddesinin ve 26’ncı maddesinin (2)’nci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.

 

Bu Tüzük, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulunun Kuruluş, Kadro ve Çalışma Esasları (Değişiklik No.1/99) Tüzüğü”nü de kapsamaktadır.

 

BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER

Kısa İsim

12.08.1988

R.G. 75

EK III

A.E. 370,

19.05.1999

R.G. 63

EK III

A.E. 283

1.

Bu Tüzük “Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulunun Kuruluş, Kadro ve Çalışma Esasları Tüzüğü” olarak isimlendirilir.

Tefsir

2.

Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe: “Akademik Personel”, “Bakanlar Kurulu”, “Bölüm”, “Devlet”, “Müdür”, “Lisans”, “Ön Lisans”, “Rektör”, “Örgün Eğitim”, “Rektörlük”, “Senato”, “Sürekli Personel”, “Sözleşmeli Personel”, “Uzman”, “Üniversite”, “Yaygın Eğitim”, “Yüksekokul”, “Yüksek Teknoloji Enstitüsü” ve “Vakıf Yöneticiler Kurulu” deyimleri 18/1986 sayılı Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasasındaki deyimler için verilen anlam ve karşılıklarını anlatır.

Amaç

19.05.1999

R.G. 63

EK III

A.E. 283

3.

Bu Tüzüğün amacı, Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulunun kurulması, teşkilatlanması, çalışması ile görevlere ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

19.05.1999

R.G. 63

EK III

A.E. 283

4.

Bu Tüzük, Doğu Akdeniz Üniversitesine bağlı Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulunun kuruluşu, amacı, işleyişi, programları, öğrenim süresi, öğrenci kabul koşulları ve esasları ile öğrenci başarısının saptanmasına ilişkin esasları ve Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulunda görev yapan akademik ve teknik personel ile ilgili kuralları kapsar.

 

BÖLÜM II

YÖNETİM

Yönetim Organları

19.05.1999

R.G. 63

EK III

A.E. 283

5.

Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu, Yüksek Okul Müdürlüğü, Yüksek Okul Kurulu ve Bölüm Başkanlarından oluşur.

Müdür

6.

 (1)     Yüksek Okul Müdürü, Yüksek Okul ve buna bağlı birimlerin yöneticisi ve Okulun temsilcisidir.

 (2)     Müdür, Rektörün önerisi ile Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından 3 yıllık bir süre için atanır.

 (3)     Görev süresi sona eren Müdür yeniden atanabilir.

 (4)     Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Akademik Personel arasından en çok 3 yıl için, 1 kişiyi Müdür Yardımcısı olarak seçer. Atama Rektörün onayı ile gerçekleşir. Müdür Yardımcısı, atama usulüne uygun olarak görevden alınabilir.

 (5)     Müdür, Rektörün yazılı gerekçesi üzerine görev süresi tamamlanmadan Vakıf Yöneticiler Kurulunca görevden alınabilir.

Müdürün Görev Yetki ve Sorumlulukları

19.05.1999

R.G. 63

EK III

A.E. 283

7.

Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: (1)     Yüksek Okul Kuruluna başkanlık etmek ve Yüksek Okulun Bölümleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak;

 (2)     Her öğretim yarıyılı sonunda veya istendiğinde Yüksek Okulun genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek;

 (3)     Yüksek Okulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekçeleri ile birlikte Rektörlüğe bildirmek;

 (4)     Yüksek Okul birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak;

 (5)     Doğu Akdeniz Üniversitesi Senato toplantılarına katılmak;

 (6)     Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası ve Yüksek Okul ile ilgili Tüzük ve Yönetmelikler uyarınca görev yapmak;

 (7)     Eğitim tür ve niteliğine göre çalışmalarda bulunmak, görüş ve önerilerini almak üzere birim kurulları oluşturmak;

 (8)     Yasa ve Tüzükler uyarınca Rektörlükçe kendisine verilen diğer uygun görevleri yapmak.

Yüksek Okul Kurulu

8.

 (1)     Yüksek Okul Kurulu; Yüksek Okul Müdürü, Müdür Yardımcısı, Yüksek Okula bağlı bölümlerin başkanlarından ve her bölümün Öğretim Elemanlarının  kendi aralarından seçecekleri birer temsilciden oluşur.

 (2)     Okul Müdürü, Yüksek Okul Kurulunun başkanıdır. Müdürün bulunmadığı oturumlarda, Başkanlık görevini vekaleten Müdür Yardımcısı yürütür.

 (3)     Bölümlerin seçimle gelen Kurul üyeleri 3 yıllığına seçilir. Herhangi bir nedenle boşalan üyelikler için en geç 1 ay içinde seçim yapılır.

 (4)     Yüksek Okul Kurulu, normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda olmak üzere, yılda en az 4 defa ve ayrıca Okul Müdürünün gerekli gördüğü hallerde, Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

 (5)     Yüksek Okul Kurulu, Kurul üyelerinin üçte birisinin imzalı dileği ile de olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Yüksek Okul Kurulunun Görev ve Yetkileri

9.

Yüksek Okul Kurulu akademik bir organ olup, görev ve yetkileri şunlardır:

 (1)     Yüksek Okulun eğitim-öğretim ile ilgili faaliyetlerinin planlanması, ders programlarının hazırlanması ve geliştirilmesi, programların uygulanmasında görülen aksaklıkların giderilmesi konularında Okul Müdürüne görüş bildirmek, sunulan önerilere ilişkin karar oluşturmak;

 (2)     Rektörlüğe sunulmak üzere Yüksek Okulun yatırım programı ve bütçe tasarısını hazırlamak;

 (3)     Eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler hakkında Okul Müdürüne görüş bildirmek ve bu konularda karar oluşturmak;

 (4)     Okul Müdürünün, Yüksek Okul yönetimi ile ilgili getireceği konularda görüş bildirmek; ve

 (5)     Bu Tüzük uyarınca Yüksek Okul Müdürü tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Bölüm Başkanı

10.

 (1)     Bölüm Başkanı, Yüksek Okulun eğitim-öğretim ve uygulama biriminin başkanıdır.

 (2)     Yüksek Okulun herhangi bir birimine Bölüm Başkanı atanmasının gerekliliği, Yüksek Okul Müdürünün önerisi üzerine, Senato tarafından karara bağlanır.

 (3)     Bölüm Başkanı, Bölüm Akademik Personel arasından Yüksek Okul Kurulunun görüşleri alınarak, Yüksek Okul Müdürünün önerisi ve Rektörün uygun görmesi halinde, Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından 3 yıl için atanır.

 (4)     Görev süresi sona eren Bölüm Başkanı yeniden atanabilir.

 (5)     Bölüm Başkanı, süresi bitmeden, atanmasındaki usule uygun olarak görevden alınabilir.

 (6)     Bölüm Başkanı atanmamış olan bölümlerde, Bölüm Başkanının görevleri Yüksek Okul Müdürü tarafından yürütülür.

 

11.

Bölüm Başkanının Görev ve Yetkileri şunlardır:

 (1)     Eğitim-öğretim işlerini düzenlemek;

 (2)     Bölüm ihtiyaçlarını saptamak ve Müdüre duyurmak;

 (3)     Bölümde görevli personelin görevlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlamak;

 (4)     Diğer bölümlerle işbirliği yapmak; ve

 (5)     Bu Tüzük uyarınca Müdür tarafından kendisine verilecek diğer uygun görevleri yapmak.

Bölümlerin Açılması

12.

 (1)     Yüksek Okulda Bölümlerin açılması Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasasının 24(1) maddesine uygun olarak gerçekleştirilir.

 (2)     Bölümler, açılmalarında takip edilen usule uygun olarak kapatılabilir. Kapatılan bölümlerin kadrolu personeli, Yüksek Okulun diğer bölümlerinde uygun görevlere aktarılır.

 

BÖLÜM III

İŞLEYİŞ VE PROGRAMLAR

Öğrenci Kayıt ve Kabul Koşulları

13.

Yüksek Okul Bölümlerine öğrenci kabul, koşul ve esasları “Doğu Akdeniz Üniversitesi Giriş Sınavları ve Öğrenci Kabul Yönetmeliği”ne göre olur.

Öğretim Ücretleri

 

14.

Yüksek Okulda öğretim ücretlidir. Öğrenciden alınacak öğretim, sınav ve kayıt ücretleri “Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim ve Sınav Tüzüğü” nün 7. Maddesi uyarınca saptanır.

Ders Programları

15.

 (1)     Yüksek Okul Bölümlerinde öğrenciler, Müdürlükçe hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan ders programlarını takip etmekle yükümlüdürler.

 (2)     Ders programlarının uygulama ağırlıklı olmaları esastır.

Öğretim Dili

16.

Yüksek Okulun değişik Bölümlerinde, Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosunun önerisi ve Vakıf Yöneticiler Kurulunun onayı ile kısmen veya tamamen İngilizce veya Türkçe öğretim yapılabilir.

Öğretim Süresi  ve Akademik Yıl Takvimi

17.

 

19.05.1999

R.G. 63

EK III

A.E. 283

 

 (1)     Yüksek Okul Bölümlerinde uygulanan programların normal süresi en çok 4 Akademik Yıldır. Her Akademik Yıl 2 dönemden oluşur ve her dönem 16 haftadır. Ancak, endüstri kuruluşlarında uygulama çalışmaları yapılması halinde bu süre Yüksek Okul Kurulun’un kararı ve Rektör’ün onayı ile uzatılabilir. Her bir ders saatinin normal süresi 50 dakikadır.

 (2)     Üniversite Senatosunun kararı ve Vakıf Yöneticiler Kurulunun onayı ile, akademik yıl takvimine, üçüncü ayrı bir dönem (Yaz Dönemi) ilave edilebilir.

 (3)     Bir sonraki akademik yıl takvimi, Üniversite Senatosu tarafından hazırlanır ve karara bağlanır. Hazırlanan takvim, en geç Mayıs ayı sonuna kadar Rektörlükçe ilan edilir.

Sınavlar ve Başarı

 

18.

 (1)     Yüksek Okul Bölümlerinde sınavlarda ve öğrenci başarısının saptanmasında “Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim ve Sınav Tüzüğü”nün 21. ve 22. maddesi hükümleri uygulanır.

 (2)     Üniversite Öğretim ve Sınav Tüzüğünde yer alan Yüksek Okul ile ilgili diğer hükümler de bu Tüzük amaçları bakımından aynen geçerlidir.

Öğrenci Disiplin İşleri

19.05.1999

R.G. 63

EK III

A.E. 283

19.

Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulunda öğrencilerin her türlü disiplin işlemlerinde “Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

 

BÖLÜM IV

 KADROLAR, BAREMLER, İSTİHDAM VE PERSONEL İLE İLGİLİ DİĞER KURALLAR

Kadrolar ve Baremler

19.05.1999

R.G. 63

EK III

A.E. 283

20.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulunda görev yapan Akademik Personelin sayısı, baremler ve aranan özel nitelikler, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personelin Kadro ve Çalışma Tüzüğü”ne ekli cetvellerde gösterildiği gibidir.

İstihdam Şekilleri

19.05.1999

R.G. 63

EK III

A.E. 283

 

 

21.

Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulunda istihdam şekli “Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personelin Kadro ve Çalışma Tüzüğü”nün 9. maddesinde olduğu gibidir. Ancak aynı Tüzüğün 10. maddesine göre yeni cetveller eklenebilir.

Personel ile İlgili Diğer Kurallar

 

22.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personelin Kadro ve Çalışma Tüzüğünde yer alan Bölüm II’deki 6., 7. ve 8. maddeler ile Bölüm IV (Ödevler), Bölüm V (Genel ve Özel Haklar), Bölüm VI (Yasaklar), Bölüm VII (Disiplin Kuralları) ve Bölüm VIII (Çeşitli Kurallar) hükümleri Yüksek Okul Personeline de aynen uygulanır

 

BÖLÜM V

SON KURALLAR

Yürütme

23.

Bu Tüzüğü Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmelik Yapma Yetkisi

24.

Bu Tüzüğün uygulanmasını sağlamak ve emirlerini yerine getirebilmek amacı ile Senato, ilgili Yönetmelikleri yapabilir.

Yürürlüğe Giriş

25.

Bu Tüzük, Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.