DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER VE İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ

 

KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI

(18/1986, 39/1992, 58/1992, 37/1997 ve 37/2011 Sayılı Yasalar)

Madde 25 ve 26(2) Altında Yapılan Tüzük.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’nın 25’inci maddesinin ve 26’ncı maddesinin (2)’nci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.

 

Bu Tüzük, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları (Değişiklik No.1/98 – 1/00) Tüzüğü”nü de kapsamaktadır.

 

BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER

Kısa İsim

12.08.1988

R.G. 75

EK III

A.E. 370,

26.06.1998

R.G. 69

EK III

A.E. 320,

09.10.2000

R.G. 122

EK III

A.E. 694

1.

Bu Tüzük “Doğu Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları Tüzüğü” olarak isimlendirilir.

Tefsir

09.10.2000

R.G. 122

EK III

A.E. 694

2.

Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe: “Bakanlar Kurulu”, “Devlet”, “Hazırlık Okulu”, “Müdür”, “Lisans”, “Öğretim Elemanları”, “Örgün Eğitim”, “Rektör”, “Rektörlük”, “Senato”, “Sürekli Personel”, “Sözleşmeli Personel”, “Uzman”, “Üniversite”, “Yaygın Eğitim” ve “Vakıf Yöneticiler Kurulu” deyimleri 18/1986 sayılı Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’ndaki deyimler için verilen anlam ve karşılıklarını anlatır.

Amaç

09.10.2000

R.G. 122

EK III

A.E. 694

3.

Bu Tüzüğün amacı, Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’nun kurulması, teşkilatlanması,  çalışması ile görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

09.10.2000

R.G. 122

EK III

A.E. 694

4.

Bu Tüzük Doğu Akdeniz Üniversitesi  Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulunun işleyişi, İngilizce Hazırlık Programı, öğrenim süresi, öğrenci kabul koşulları ve esasları ile İngilizce Hazırlık Programı ve önlisans ve lisans programlarındaki İngilizce ve diğer yabancı dil derslerinde öğrenci başarısının saptanmasına ilişkin esasları ve Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulunda görev yapan Akademik Personel ile ilgili kuralları kapsar.

 

BÖLÜM II

İŞLEYİŞ VE PROGRAMLAR

Programlar

09.10.2000

R.G. 122

EK III

A.E. 694

5.

(1)   Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu, İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri, Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Müdürlüğünce hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan ders programını takip etmekle yükümlüdürler.

09.10.2000

R.G. 122

EK III

A.E. 694

 

(2)   Bu program,öğrencilerin Üniversite’de intibak edecekleri Fakülte ve Yüksekokullar’ın tavsiyeleri ve ihtisas sahalarındaki ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanır. Değişik Fakülte ve Yüksek Okullar’ın hazırlık programı öğrencileri için farklı ders programları uygulanabilir.

 

 

09.10.2000

R.G. 122

EK III

A.E. 694

 

(3)   Önlisans ve Lisans programlarındaki öğrenciler Dekanlıklar ve Yüksekokul Müdürlüklerince hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan ders programlarını takip etmekle yükümlüdürler.

Öğrenci Kayıt ve Kabul Koşulları

09.10.2000

R.G. 122

EK III

A.E. 694

6.

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu, Hazırlık Programına kayıt-kabul koşulları “Doğu Akdeniz Üniversitesi Giriş Sınavı ve Öğrenci Kabul Yönetmeliği”ne göre olur.

Öğrenim Süresi ve Akademik Yıl Takvimi

7.

 

 

09.10.2000

R.G. 122

EK III

A.E. 694

 

(1)   Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu, İngilizce Hazırlık programının normal süresi 1 akademik yıldır. Her akademik yıl 2 dönemden oluşur. Her dönem 16 haftadır. Her dersin süresi 50 dakikadır.

(2)   Senatonun kararı ve Vakıf Yöneticiler Kurulunun onayı ile, akademik yıl takvimine, üçüncü bir dönem (Yaz Dönemi) ilave edilebilir.

(3)   Bir sonraki akademik yıl takvimi, Senato tarafından hazırlanır ve karara bağlanır. Hazırlanan takvim en geç Mayıs ayı sonuna kadar Rektörlük tarafından ilan edilir.

09.10.2000

R.G. 122

EK III

A.E. 694

 

(4)   Önlisans ve Lisans öğrencileri Senato tarafından onaylanan Önlisans ve Lisans programlarının süre ve Akademik Takvimlerine tabidirler.

Öğretim Ücretleri

8.

Ücretlere ilişkin hükümler, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim ve Sınav Tüzüğü”nün 7. Maddesinde olduğu gibidir.

Sınavlar ve Başarı

9.

 

09.10.2000

R.G. 122

EK III

A.E. 694

 

(1)   Yabancı Diller ve İngilizce sınavlarda ve öğrenci başarısının saptanmasında “Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim ve Sınav Tüzüğü”nün 19. ve 20. maddesi hükümleri uygulanır.

(2)   Üniversite Öğretim ve Sınav Tüzüğünde yer alan Yüksek Okul ile ilgili diğer hükümler de bu Tüzük amaçları bakımından aynen geçerlidir.

09.10.2000

R.G. 122

EK III

A.E. 694

 

(3)   Önlisans ve Lisans öğrencilerinin programlarında, sınavlarda ve öğrenci başarısının saptanmasında “Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim ve Sınav Tüzüğü’nün 21. ve 22. maddeleri hükümleri uygulanır.”

Öğrenci Disiplin İşleri

09.10.2000

R.G. 122

EK III

A.E. 694

10.

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulunda, öğrencilerin her türlü disiplin işlemlerinde “Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

 

BÖLÜM III

KADROLAR-BAREMLER-İSTİHDAM VE PERSONELLE İLGİLİ DİĞER KURALLAR

Kadrolar ve Baremler

09.10.2000

R.G. 122

EK III

A.E. 694

11.

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulunda görev yapan Akademik Personelin sayısı, baremler ve aranan özel nitelikler “Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personelin Kadro ve Çalışma Tüzüğü”ne ekli Cetvellerde belirtilmiştir.

İstihdam Şekilleri

09.10.2000

R.G. 122

EK III

A.E. 694

12.

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulunda istihdam şekilleri “Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personelin Kadro ve Çalışma Tüzüğü”nün 9. maddesinde olduğu gibidir. Ancak aynı Tüzüğün 10. Maddesine göre yeni cetveller eklenebilir.


Personel ile İlgili Kurallar

09.10.2000

R.G. 122

EK III

A.E. 694

13.

“Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personelinin Kadro ve Çalışma Tüzüğü”nde yer alan Bölüm II'deki 6., 7., ve 8. maddeler ile Bölüm IV (Ödevler), Bölüm V (Genel ve Özel Haklar), Bölüm VI (Yasaklar), Bölüm VII (Disiplin Kuralları) ve Bölüm VIII (Çeşitli Kurallar) hükümleri Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu personeline de aynen uygulanır.

BÖLÜM IV

YÖNETİM

Okul Müdürü Görevleri ve Atanması

14.

 

09.10.2000

R.G. 122

EK III

A.E. 694

 

(1)   Okul Müdürü, Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulunun amaçlarına uygun olarak en iyi şekilde yönetilmesinde Rektöre karşı sorumlu olan yetkili amirdir.

(2)   Müdür, Rektörün önerisi ve Vakıf Yöneticiler Kurulunun onayı ile 3 yıl için atanır. Görev süresi dolan Müdür yeniden atanabilir.

(3)   Müdür, atama usulüne uygun olarak süresi tamamlanmadan da Rektörün önerisi ve yazılı gerekçe göstermek kaydı ile Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından görevden alınabilir.

Müdür Yardımcısı Görevleri ve Atanması

26.06.1998

R.G. 69

EK III

A.E. 320

15.

Müdür, Öğretim Elemanları arasından en çok beş kişiyi, 3 yıllık bir süre için Müdür Yardımcısı olarak seçebilir. Atama Rektör’ün onayı ile gerçekleştirilir. Müdür Yardımcıları Müdür’e görevlerinde yardımcı olur ve verdiği görevleri yaparlar. Müdür, görevde olmadığı zamanlar için, Müdür Yardımcılarından birini vekil olarak görevlendirir.

Koordinatör

16.

 

09.10.2000

R.G. 122

EK III

A.E. 694

 

(1)    

Müdür, Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu programlarında öngörülen her bir dersin değişik grupları arasındaki koordinasyonu ve uyumlu çalışmayı sağlamak amacı ile, her ders için ayrı bir “Koordinatör” görevlendirilebilir. Koordinatör Öğretim Elemanları arasından seçilir.

 

 

(2)    

Süresi dolan Koordinatör yeniden görevlendirilebilir. Koordinatör, ilgili dersin en iyi şekilde yürütülmesinden Müdüre karşı sorumludur. Koordinatörün ders verme yükümlülüğü Müdürün uygun göreceği oranlarda azaltılır.

Hazırlık Okulu Kurulu

09.10.2000

R.G. 122

EK III

A.E. 694

17.

(1)    

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Kurulunun oluşumu ve toplanma şekilleri:

 

 

26.06.1998

R.G. 69

EK III

A.E. 320

 

 

(a)    Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Müdürü Başkanlığında, Müdür Yardımcıları, Koordinatörler ile Öğretim Elemanlarının her akademik yıl başında kendi aralarından seçeceği 6 üyeden oluşur.

 

 

 

(b)   Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Kurulu her yarı yılda en az 3 defa ve Hazırlık Okulu Müdürünün gerekli gördüğü hallerde toplanır.

 

 

(2)    

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Kurulunun görevleri şunlardır:

(a)    Okulun eğitim-öğretim, araştırma ve yayın faaliyetlerinin saptanması ve bu faaliyetlerle ilgili esasların planlanması ve programa bağlanması hususlarında karar oluşturmak;

(b)   Okulun yatırım ve bütçe tasarılarını hazırlamak;

(c)    Okul Müdürünün Okul yönetimi ile ilgili getireceği konularda görüş bildirmek; ve

(d)   Bu Tüzük ile Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Müdürünce kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

 

BÖLÜM V

SON KURALLAR

Yürütme

18.

Bu Tüzüğü Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmelik Yapma Yetkisi

19.

Bu Tüzüğün uygulanmasını sağlamak ve emirlerini yerine getirebilmek amacı ile, Senato ilgili Yönetmelikleri yapabilir.

Yürürlüğe Giriş

20.

Bu Tüzük, Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.