DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SENATOSU’NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI TÜZÜĞÜ

 

KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI

(18/1986, 39/1992, 58/1992, 37/1997 ve 37/2011 Sayılı Yasalar)

Madde 7(3)(A) Altında Yapılan Tüzük.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’nın 7’nci maddesinin (3)’üncü fıkrasının (A) bendinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.

 

 

Kısa İsim

18.10.2010

R.G. 177

EK III

A.E. 638,

29.08.2022

R.G. 196

EK III

A.E. 658

1.

Bu Tüzük, “Senato’nun Çalışma ve Karar Alma Esasları Tüzüğü” olarak adlandırılır.

Yorum

2.

Bu Tüzük’te:

“Rektör Vekili”, Rektör tarafından ya da Rektör’ün görevi, ölüm, emeklilik, istifa, azil gibi sebeplerle sona ermiş, ama yerine yeni Rektör, henüz atanmamış veya atanan kişi henüz görevine başlamamışsa, Rektörü atama yetkisine sahip olan makam tarafından atanan ve aksi açıkça düzenlenmedikçe Rektör’ün bu Tüzük’ten kaynaklanan her türlü yetkisini kullanma yetkisine sahip olan kişiyi anlatır.

Bu Tüzük’te geçen kavramlar, Tüzüğün kaynaklandığı 18/86 Sayılı Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’nda yer alan anlamları taşır.

Amaç

3.

Bu Tüzük, Senato’nun çalışma ve karar alma usulünü ve bu usulün çerçevesini çizen kuralları düzenlemeyi amaçlar.

Kapsam

4.

Senato’nun çalışma ve karar alma usulleri ve bu usullerin çerçevesini çizen kurallar bu Tüzüğün kapsamındadır.

Senato’nun Seçimle Belirlenecek Üyelerinin Aday Olma ve Seçilme Usulü

5.

a)     Seçimle belirlenecek üyeler, akademik takvim uyarınca, derslerin başlamasını takip eden iki hafta içinde seçilirler.

b)     Seçimlerin yapılacağı tarih ve saat, Rektör ya da Rektör Vekili tarafından, seçimin yapılmasından bir hafta önce, Üniversite genelinde web sitesinde ve elektronik posta yolu ile yapılacak bir ilanla duyurulur.

c)     Aday olmak isteyenler, yukarıda belirtilen sürenin sonuna kadar, ekinde özgeçmişlerini ve varsa akademik yayınlarını içeren bir dosya bulunan dilekçeyle adaylık başvurusu yapabilirler. Adaylık başvurularının en geç, seçim tarihinden bir gün önce, resmi alındı belgesi karşılığında Rektörlüğe iletilmesi gerekir.

d)     Seçim, gizli oy ve açık sayım usulüyle yapılır. Oylama sonucu bir tutanakla tespit edilir.

Senato’nun Seçilmiş Üyelerinin Görev Süresi

6.

a)     Seçilmiş üyelerin görev süresi iki yıldır.

b)     Seçilmiş bir üyenin herhangi bir sebeple üyelikten ayrılması veya üyeliğin başka herhangi bir sebeple sona ermesi üzerine, üyeliğin sona ermesinden itibaren en geç bir ay içerisinde, onun yerine, 5. maddede belirlenmiş usul çerçevesinde, yeni bir üye seçilir. Yeni seçilen üye, üyeliği sona eren eski üyenin görev süresini tamamlar.

Öğrenci İşleri Müdürü’nün Senato Toplantılarına Katılımı

7.

Öğrenci İşleri Müdürü, Senato toplantılarına katılır. Öğrenci İşleri Müdürü’nün oy hakkı yoktur.

Gözlemci Üyeler

8.

a)     Yetkili akademik ve yönetsel sendikaları temsilen birer temsilci, okutmanların kendi aralarından seçecekleri bir temsilci, araştırma görevlilerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilci ve Öğrenci Konseyi’nden bir temsilci, Senato toplantılarına gözlemci üye statüsüyle katılırlar.

b)     Okutmanların ve araştırma görevlilerinin kendi aralarından seçecekleri temsilcilerin görev süreleri iki yıldır. Süresi tamamlanmadan üyeliği herhangi bir sebeple sona eren gözlemci üyenin yerine seçilen yeni üye eski üyenin görev süresini tamamlar.

 

c)     Gözlemci üyeler tartışmalara katılabilir, görüş ve önerilerde bulunabilirler. Ancak gözlemci üyelerin oy hakkı yoktur.


Davetliler

9.

a)     Senato toplantısına başkanlık etme yetkisine sahip kişinin veya Senato üyelerinin yarıdan fazlasının (salt çoğunluğunun) gerekli görmesi halinde, gündemle ilgili konularda, Üniversite içinden veya dışından konuyla ilgili olduğu düşünülen kişiler ve uzmanlar toplantılara davet edilebilir.

b)     Davetliler, ilgili gündem maddesi görüşülürken, bilgi ve sorulan sorulara yanıt vermek üzere toplantıya katılırlar. Davetliler, karar alma ve oylama aşamasında toplantı salonunu terk ederler.

Senato Toplantılarına Başkanlık Etme

10.

a)     Senato toplantılarına Rektör ya da Rektör Vekili başkanlık eder.

b)     Senato’nun görüşeceği konu ve/veya vereceği karar Senato toplantısına başkanlık etme yetkisine sahip olan kişinin statüsünü ya da kişisel haklarını doğrudan doğruya ilgilendiriyorsa, Senato, katılanların yarıdan fazlasının oyuyla, üyelerinden birini, o konunun görüşülmesi sırasında başkanlık yapmak üzere seçer.

Toplantının Dili

11.

Senato toplantılarındaki her türlü tartışma Türkçe yapılır. Tutanaklarda ve kararlarda yazı dili Türkçedir. Senato kararlarının İngilizce tercümesi de kararlara eklenebilir.

Toplantı Sekreteryası ve Toplantı Tutanakları

12.

a)     Toplantıya başkanlık etme yetkisine sahip olan kişi tarafından, Senato üyesi olmayan Üniversite öğretim elemanları arasından en az iki sekreter atanır.

b)     Sekreterler, toplantı tutanaklarını tutmakla ve toplantıya başkanlık eden kişinin vereceği diğer işleri yapmakla görevlidirler.

Toplantı Gündemi

13.

a)     Toplantı gündemi, Senato üyeleri tarafından yapılan öneriler de dikkate alınarak, toplantıya başkanlık etme yetkisine sahip olan kişi tarafından belirlenir.

b)     Senato üyeleri, ek gündem önerilerini, en geç toplantı başında, toplantıya başkanlık etme yetkisine sahip kişinin ek gündem önerisi olup olmadığını sorması üzerine bildirirler.

c)     Üyeler tarafından usulüne uygun olarak (a) fıkrası çerçevesinde yapılıp toplantıya başkanlık etme yetkisine sahip kişi tarafından gündeme alınmayan ya da en geç toplantı başında sunulan gündem önerileri, katılan üyelerin en az 1/5’inin isteği üzerine oylamaya sunulur. Toplantıya katılan üyelerin yarıdan fazlasının kabulü halinde, öneri gündeme alınır.

Toplantıya Çağrı Usulü

14.

a)     Toplantı duyurusu, gündem ve ekleri ile birlikte, gözlemci üyeler de dahil olmak üzere bütün üyelere, toplantıdan en az 48 saat önce, toplantıya başkanlık etme yetkisine sahip olan kişi tarafından, elektronik posta yolu ile yapılır. Bu duyuru resmi duyuru sayılır ve ayrıca basılı olarak gönderilmez.

b)     Acil durumlarda, toplantıya başkanlık etme yetkisine sahip olan kişi, bu usule bağlı kalmaksızın Senato’yu tek gündem maddesiyle toplantıya çağırabilir.

Üyelerin Toplantıya Katılımı

15.

a)     Görevli/izinli olma veya sağlık nedenleri dışında toplantılara eksiksiz katılım esastır.

b)     Zorunlu nedenlerle toplantıya katılamayacak olan üyenin, mazeretleri ile varsa yerine katılacak yetkili kişinin ismini toplantıya başkanlık etme yetkisine sahip olan kişiye yazılı veya sözlü olarak bildirmesi gerekir.

c)     Art arda iki Senato toplantısına mazeret bildirmeksizin katılmayan seçilmiş üyenin Senato üyeliği düşer.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

16.

a)     Senato, üye tam sayısının yarıdan fazlası ile toplanır.

b)     Kararlar, katılanların yarıdan fazlasının olumlu oyu ile alınır. Ancak karar yeter sayısı üye tam sayısının üçte birinden daha az olamaz.

Yeterlik Önergesi

17.

Toplantıya katılan üyelerden beşinin, müzakere edilen konuyla ilgili tartışmanın yeterli olduğu konusunda vereceği önerge üzerine, bu yeterlik önergesi Senato tarafından oylanır. Katılanların yarıdan fazlası yeterlik önergesi lehinde oy verirse, müzakere edilen konuyla ilgili kararın alınması için oylama yapılır.

Oylama Usulü

18.

a)     Kararlar açık oylama ile alınır. Ancak, üyelerden beşinin teklifi üzerine oylamanın gizli yapılması, katılan üyelerin yarıdan fazlasıyla kararlaştırılabilir.

b)     Senato’nun alacağı bir karardan Senato’nun bazı üyelerinin bireysel olarak etkilenmesi söz konusu ise, oylama gizli yapılır.

Müzakerenin Yenilenmesi

19.

a)     Toplantıya başkanlık eden yetkilinin veya toplantıya katılan üyelerin üçte birinin daha önceden karara bağlanmış bir konu hakkında müzakerenin yenilenmesi talebinde bulunması halinde, bu talebin gündeme alınması için oylama yapılır. Katılan üyelerin yarıdan fazlası müzakerenin yenilenmesini isterse müzakere yenilenir.

 

b)   Müzakerenin yenilenmesine karar verilmesi durumunda, konu bir sonraki toplantının gündemine alınır. Ancak, acil durumlarda yeniden yapılacak oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin yarıdan fazlasının oyuyla, müzakerenin yenilenmesi kararının alındığı toplantıda da müzakere yenilenebilir.


Kararların Yazılması ve Duyurulması

29.08.2022

R.G. 196

EK III

A.E. 658

20.

a)

Kararlar, Senato Sekreteryası tarafından en geç bir hafta içinde yazılır ve kontrol için ekleri ile birlikte, DAÜ e-Kurul platformu aracılığıyla üyelerin bilgisine sunulur.  Üyelerden gelen esasa ilişkin olmayan düzeltme talepleri doğrultusunda son haline getirilen kararlar e-imza.emu.edu.tr sitesinden e-imzaya açılır ve üyeler tarafından elektronik olarak imzalanır.  İmza sayfasında üyenin karar tutanağını elektronik olarak imzaladığı belirtilir.  Ayrıca, e-imza uygulaması ile karar tutanağı sayfalarına Elektronik İmza Yasası’nın 6’ncı maddesi gereği “Bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.” ibaresi eklenerek, Evrak Doğrulama kodu yazılır.

 

93/2007

10/2010

2/2011

43/2011

 

b)

Kararlara, kimlerin aleyhte veya çekimser oy kullandığı yazılır. Aleyhte oy kullanan üyeler, dilerlerse, karara karşı oy (muhalefet şerhi) yazabilirler.

 

c)

Senato kararları, üyeler tarafından imzalandıktan sonra elektronik ortamda yayınlanır.

Olağanüstü Toplantı

21.

a)     Senato, üye tamsayısının üçte birinin yazılı talebi ile olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

b)     Olağanüstü toplantı talebinde bulunan üyeler, önerilen toplantının konusunu, tarihini ve saatini de içeren bir dilekçeyi, toplantıya başkanlık etme yetkisine sahip olan kişiye sunarlar. Önerilen toplantı tarihi ile başvuru tarihi arasında en az 48 saat olmalıdır.

c)     Toplantıya başkanlık etme yetkisine sahip olan kişi, çağrıda yer alan tarihi ve saati uygun görmezse, toplantıyı, dilekçenin verilmesinden itibaren 24 saat içinde ilan etmek şartıyla, bir defaya mahsus olmak üzere, en fazla 72 saat süreyle erteleyebilir.

d)     Toplantıya başkanlık etme yetkisine sahip olan kişinin, kendisine ulaştırılan dilekçede yer alan tarih ve saatte ya da ondan sonraki 72 saat içerisinde, toplantı yapılmasına ilişkin usulüne uygun çağrı yapmaması halinde Senato, dilekçede belirtilen tarih ve saatte toplanır. Bu durumda usulüne uygun toplantı çağrısını, dilekçeyi imzalayanlar arasındaki en yaşlı üye yapar.

e)     Toplantıya başkanlık yapma yetkisi bulunan kişinin toplantıya katılması halinde kendisi, onun toplantıya katılmaması halinde de, yapılacak kapalı oylama sonucunda toplantıya katılanların yarıdan fazlasının seçtiği üye, toplantıya başkanlık eder.

f)      Toplantıya başkanlık etme yetkisine sahip olan kişi, bu Tüzük’teki usullere uygun olarak sekreteryanın atanmasından, tutanakların tutulmasından, kararların yazılmasından ve ilgili makamlara sunulmasından sorumludur.

g)     Bu Tüzük’te aksi belirtilmedikçe, olağan toplantılar için geçerli olan usul, olağanüstü toplantılar için de geçerlidir.

Yürürlük

22.

Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

23.

Bu Tüzük, Üniversite Rektörü ya da Rektör Vekili tarafından yürütülür.