VAKIF YÖNETİCİLER KURULU ÇALIŞMA ESASLARI VE SEKRETERYASININ KURULUŞ TÜZÜĞÜ

 

KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI

(18/1986, 39/1992, 58/1992, 37/1997 ve 37/2011 Sayılı Yasalar)

Madde 8 Altında Yapılan Tüzük.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’nın 8’inci maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.

 

Bu Tüzük, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Çalışma Esasları ve Sekreteryasının Kuruluş (Değişiklik No.1/00) Tüzüğü”nü de kapsamaktadır.

 

 

Kısa İsim

17.02.1988

R.G. 16

EK III

A.E. 86,

06.07.2000

R.G. 84

EK III

A.E. 428

1.

Bu Tüzük “Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Çalışma Esasları ve Sekreteryasının Kuruluş Tüzüğü” olarak adlandırılır.

Kapsam

2.

Bu Tüzük, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulunun toplanma, karar alma ve çalışma ve Sekreteryasının kuruluş esaslarını kapsar.

Amaç

3.

Bu Tüzüğün amacı, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve bağlı kuruluşları ile ilgili en üst yönetsel sorumluluğu üstlenen Vakıf Yöneticiler Kurulunun çalışma esaslarını belirtmek ve Sekreteryanın kuruluşunu düzenlemektir.

Yorum

4.

Metin başka türlü gerektirmedikçe bu Tüzükte geçen: “Bakanlar Kurulu”, “Rektör” ve “Sekreterya” bu Tüzüğün kaynaklandığı Yasadaki anlamları taşır.

Vakıf  Yöneticiler Kurulu Başkanı’nın

Görev ve

Yetkileri

5.

Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

 (1)     Olağan ve olağanüstü toplantılara başkanlık etmek.

 (2)     Toplantı gündemini hazırlamak ve gündemin toplantı gününden en az 24 saat önce üyelere ulaştırılmasını sağlamak.

 (3)     Toplantılarda tutulan zabıtlarla alınan kararların yürürlük kazanmaları bakımından ilgililere gerekli duyuruda bulunmak.

06.07.2000

R.G. 84

EK III

A.E. 428

 

 (4)     Yasa’nın 7(3)(Ğ) maddesinde belirtilen Vakıf’ın araştırma ve geliştirme çalışmalarını etkili bir şekilde yürütmek üzere konusunda bir Üniversite’nin ilgili bölümünden mezun ve en az on sene eğitim-öğretim alanlarında, kurumların yönetim ve denetiminde, insan kaynakları veya sanayide işgücü standartları ve değerlendirmesi alanlarında başarı ile çalışarak deneyim kazanmış kişilerden görevlendireceği 3(üç) Danışman ve uzmanların görev ve yetkilerini, çalışma esaslarını, ücretlerini ve sürelerini belirleyerek Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayını aldıktan sonra sözleşmeler yapmak.

06.07.2000

R.G. 84

EK III

A.E. 428

 

 (5)     Danışman ve Uzmanların görev ve yetkilerini bir genelge ile Sekretarya ve Üniversite ye bildirmek. Sekretarya’yı yönetmek ve Vakıf Yöneticler Kurulu giderleri ile Sekretarya personeline, Danışman ve Uzmanlara yapılacak ödentilerin, Sekretarya, Danışman ve Uzmanların diğer giderlerinin İta Amirliği’ni yapmak.

06.07.2000

R.G. 84

EK III

A.E. 428

 

 (6)     Gerekli görmesi halinde bir gündem maddesinin görüşülmesini ertelemek.

Üyelerin

Görev ve

Sorumlulukları

6.

Vakıf Yöneticiler Kurulu üyelerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

 (1)     Gündem hazırlanmasına katkıda bulunmak ve görüşmesini istediği konuya ilişkin Başkana gündem teklifinde bulunmak.

 (2)     Toplantılara katılarak gündem maddelerinin karara bağlanmasını sağlamak.

 (3)     Kurulca oluşturulacak alt komisyonlarda görev almak.

Başkanlığa Vekalet

7.

 (1)     Başkan, gaybubeti halinde kendisine vekalet edecek kişiyi belirleyerek bir yazı ile Kurula bildirir. Bu vekalet süresi de açıkça belirlenir.

 (2)     Başkanlığa vekalet eden üyenin de zorunlu gaybubeti halinde en yaşlı üye vekalet görevini üstlenir.


Vakıf Yöneticiler Kurulunun Toplanması ve Çalışma Yöntemi

8.

 (1)     Vakıf Yöneticiler Kurulu, ayda 1 defadan az olmamak üzere saptanan gündemi görüşmek üzere Başkanın yazılı çağrısı ile olağan olarak toplanır. Olağanüstü toplantılar ise en az 3 üyenin gündem belirtmek koşuluyla ve Başkanlığa yapacağı yazılı başvuru üzerine Başkanın çağrısı ile yapılır. Ancak bu gibi toplantıların başvuru alındıktan 48 saat içerisinde gerçekleştirilmesi esastır.

 (2)     Vakıf Yöneticiler Kurulu, Başkan ve en az 4 üye ile toplanır ve hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar alınır.

Ancak, atama, görevden alma, tüzük yapma ve değiştirme, onaylama ve bütçe konularının kabulünü içeren kararların geçerli olması için en az 5 olumlu oy koşuldur. Oylama açık olarak yapılır ve üye oy vermek zorundadır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde, Başkanın ayırt edici oyu karar için yeterlidir.

Harcırah ve Ödenekler

9.

Vakıf Yöneticiler Kurulu üyelerine yaptıkları zorunlu harcamalara karşılık harcırah ve ayrıca Bakanlar Kurulunca belirlenecek ödenek verilir.

Vakıf Yöneticiler Kurulu Sekreteryası’nın Oluşumu ve Görevleri

10.

(1)

Vakıf Yöneticiler Kurulunun idari işlerini; yazışmaları ve dosyalama ve arşivlerini yürütmekle görevli bir Sekreteryası olur. Sekreterya elemanlarında aranacak koşullar, çalışma şartları, ücretleri, görev ve yetkileri ekteki Cetvel I’de belirtildiği gibidir.

 

 

(2)

Vakıf Yöneticiler Kurulu Sekreteryası’nda görevli personel, görev, ödev ve çalışma koşulları ile disiplin işleri ve özlük haklarıyla ilgili hususlarda “Doğu Akdeniz Üniversitesi Yönetsel Hizmetler Personelinin Kadro ve Çalışma Esasları Tüzüğü” kurallarına bağlıdır.

Yürütme Yetkisi

11.

Bu Tüzüğü Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı yürütür.

 

12.

Bu Tüzük Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer ve bu Tüzüğün yürürlüğe girmesiyle, AE 611/1986 sayılı Tüzük, onun altında yapılan veya yapılması gereken işlemler saklı kalmak koşuluyla, yürürlükten kaldırılır.


 

CETVEL I

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ VAKIF YÖNETİCİLER

KURULU SEKRETERYASI ELEMANLARININ

HİZMET ŞEMALARI

Kadro Adı: İdare Amiri

Kadro Durumu: İlk Atanma ve Yükselme Yeri

Barem: 17A

1. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Vakıf Yöneticiler Kurulu Sekreteryasının düzenli ve etkili bir biçimde hizmet vermesini sağlar.

(2) Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanının vereceği, Sekreteryanın görevleriyle ilgili diğer işleri yapar.

2. Aranan Nitelikler:

(1) Üniversite mezunu olmak.

(2) Pek iyi İngilizce bilmek.

Kadro Adı: Sekreter (I. Sınıf)

Kadro Durumu: İlk Atanma ve Yükselme Yeri

Barem: 11‑12‑13

1. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Vakıf Yöneticiler Kurulu toplantı tutanaklarını not etmek, hazırlamak, daktilo etmek ve dosyalamak.

(2) Vakıf Yöneticiler Kurulu kararlarını not etmek, hazırlamak, daktilo etmek ve dosyalamak.

(3) Yazışmaları daktilo eder.

(4) Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı ile Sekreterya İdare Amirinin vereceği diğer Sekreteryanın çalışması ile ilgili işleri yapmak.

2. Aranan Nitelikler:

(1) Bir üniversitenin ilgili bölümünden veya sekreter yetiştiren bir yüksekokuldan mezun olmak.

(2) Pek iyi İngilizce bilmek.

(3) Pek iyi daktilo ve steno bilmek.

(4) Dosyalama ve arşivleme sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak.

Kadro Adı: Sekreter (II. Sınıf)

Kadro Durumu: İlk Atanma ve Yükselme Yeri

Barem: 9‑10‑11

1. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Sekreteryanın daktilo, fotokopi ve benzeri işlerini yapmak.

(2) Sekreteryanın dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak.

(3) Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı ve Sekreterya İdare Amirinin vereceği Sekreteryanın çalışması ile ilgili diğer işleri yapmak.

2. Aranan Nitelikler:

(1) Sekreter yetiştiren bir yüksekokuldan veya lise veya dengi bir okuldan mezun olmak.

(2) Pek iyi daktilo bilmek.

(3) Dosyalama ve arşivleme sistemlerini iyi bilmek.

(4) İngilizce bilmek avantaj sayılır.

Kadro Adı: Odacı/Şoför

Kadro Durumu: İlk Atanma ve Yükselme Yeri

Barem: 8‑9‑10

1. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Sekreteryanın götürüp getirme işlerini yapmak.

(2) Sekreteryaya veya Üniversiteye ait aracı kullanmak.

(3) Sekreterya ile ilgili ufak tamir ve düzeltme işlerini yapmak.

(4) Sekreterya biriminin temizliğini yapmak.

2. Aranan Nitelikler:

(1) En az ortaokul mezunu olmak.

(2) Sürüş ehliyetine sahip olmak.

(3) İngilizce bilmek.