LOJMAN VE MİSAFİRHANE KULLANIM YÖNETMELİĞİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü “Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personelin Kadro ve Çalışma Tüzüğü’nün 5’inci maddesinin (5)’inci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Yönetmeliği yapar:

 

Kısa İsim

VYK 18/09/2008

07-08/32(b)-5

VYK 01.03.2012

11-12/20-4 EK4

 

1.

Bu Yönetmelik, “Lojman ve Misafirhane Kullanım Yönetmeliği” olarak isimlendirilir.

 

Tanım

2.

Lojman, Doğu Akdeniz Üniversitesi mensubu olan Akademik Personelin, Üniversite’nin kendi malı veya kirasındaki dairelerde ikamet ettiği konutu anlatır.

Misafirhane, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne misafir olarak gelenlerin geçici ve/veya kısa süreli olarak konakladığı konutu anlatır.

Amaç

3.

Bu Yönetmeliğin amacı Üniversite’nin kullanımında olan Lojman veya Misafirhanelerde kalacak, akademik personelin veya misafirlerin Lojman veya Misafirhanelerde kalma kriterlerini ve şartlarını belirlemektir.

Lojman Hak Sahipleri

4.

Görev yaptığı Fakülte/Yüksekokul/Okulda Dekanın/Müdürün gerekçeli talebi, Rektörlüğün olumlu görüşü ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayı ile sözleşmelerinde lojmanda kalma hakkı belirtilen Akademik Personele lojmanlarda kalma hakkı verilir.

Gerekçeli Talepler

5.

Lojmanda kalması talep edilecek akademik personel için aşağıdaki koşullar çerçevesinde gerekçeli talep yapılır:

 

 

(1)

Akademik personelin Ulusal veya Uluslararası üne sahip olması veya,

 

 

(2)

İlgili alanda nadir bulunan veya hiç bulunamayan akademik personel olması veya,

 

 

(3)

İlgili konunun yükseköğrenim alanına yeni girmesinden dolayı, akademik personel bulmakta zorluklar yaşanması veya,

 

 

(4)

İlgili akademik personelin Üniversiteye veya Ülkemize tanınma açısından avantajlar sağlaması veya,

 

 

(5)

Yukarıda belirtilen 5’nci maddenin (1), (2), (3), (4)’ncü fıkralarında belirtilen evsafta olmayan ancak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından önerilen akademik personele Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayı ile lojman verilebilir.

Lojman Değişikliği

6.

Lojman değiştirmede uygulanacak koşullar aşağıdaki gibidir:

 

 

(1)

Lojmanda ikamet eden ve değişiklik talebi bulunan kişinin lojmandan ayrılmadan önce Üniversite’nin ilgili birimi tarafından saptanacak olan zarar – ziyanın, (bakım – onarım, temizlik, eksik mefruşat veya mutfak eşyası) ve/veya taşıma maliyetinin maaşından en çok 4 eşit taksitte kesilmesini kabul etmesi ve değişiklik gerekçesinin ilgili amirinin görüşü ve Rektörlüğün onayı ile gerçekleşir.

 

 

(2)

Lojmanın mal sahibi tarafından Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne kiraya verilmemesi veya Üniversite’nin ilgili lojmana talebi olmaması gibi zorunlu bir halin oluşması durumunda, yukarıdaki (1)’nci fıkra dikkate alınmaz.

 

 

(3)

Lojmandaki arıza veya aksaklıkların tamir edilememesi ve lojmanın oturulamaz durumda olması halinde, yukarıdaki (1)’nci fıkra dikkate alınmaz.

 

 

(4)

Lojman değişikliği taleplerinde başvuruların 1 Ağustos’tan önce yapılmış ve kabul edilmiş olması gerekir.

 

 

 

 

(5)

 

 

Lojman değişikliği taleplerinde başvuru sahibi taşıma esnasında lojmanında olmayı taahhüt eder.

 

 

(6)

Lojman değişikliği sırasında taşıma işlemi ile ilgili aşağıdaki koşullar uygulanır.

 

 

 

(a)

Taşıma işlemi Üniversite’nin ilgili birimi tarafından yapılması halinde, taşıma sırasında meydana gelebilecek zarar – ziyandan Üniversite’nin sorumlu olmadığına dair bir taahhütname ilgiliye imzalatılır.

 

 

 

(b)

Taşıma işlemini Üniversite’nin ilgili birimi yapmaması halinde, kişi bu işlemi kendi imkanları ile yapar.

Lojman Tahsis Süresi

7.

Vakıf Yöneticiler Kurulu kararı ile lojman tahsis edilen her düzeydeki akademik personelin, lojmanlarda kalış süresi en çok 6 (altı) yıldır. Bu süre Rektörlüğün önerisi Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayı ile elzem durumlarda en çok üç yıl süre ile uzatılabilir.

Misafirhanede Konaklama

8.

Üniversite misafirhanelerinde konaklama hakkına sahip kişiler aşağıdaki gibidir.

 

 

(a)

İlgili talep yapılıp, Rektörlükten onay alındıktan sonra Üniversitemize davet edilen kişiler boş olması durumunda Misafirhanede konaklayabilirler.

 

 

(b)

Misafirhanede ücretli kalacak olan misafirlerden her yıl Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayı ile belirlenen ücret alınır.

Ücretler

9.

Vakıf Yöneticiler Kurulu kararı ile sözleşmelerinde belirtilerek lojman verilen akademik personelin maaşlarından her ay, Akademik Personelin Kadro ve Çalışma Tüzüğü’nün 5’nci maddesinin (5)’nci fıkrasının (a) bendinde belirtilen bina ve mefruşat bakım - onarım giderlerine karşılık yürürlükteki asgari ücretin 1/3’ü kadar kesinti yapılır.

Ödeneksiz İzinler

10.

Lojmanda ikamet eden, ancak Üniversitemizden Ödeneksiz İzin alan akademik personelin, lojmanda kalma talebinin olması ve Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından onaylanması durumunda, Üniversite’ye yazılı taahhütname vermesi gerekmektedir.

Buna göre ilgili personelin ödeneksiz izinli olduğu döneme ve/veya yıla ilişkin lojman kirası ile bu Yönetmeliğin 9’ncu maddesinde belirtilen ücret, ilgili personel tarafından Doğu Akdeniz Üniversitesi adına olan banka hesabına yatırılır. Bankaya yapılan ödemeye ait dekont Mali İşler Müdürlüğü’ne iletilir. İlgili taahhüdün imzalanmaması ve/veya banka dekontunun Mali İşler Müdürlüğüne iletilmemesi halinde telep reddedilir. Bu halde ilgili personel lojmanı derhal tahliye eder.

Lojmana ait elektrik, su ve telefon faturaları yine ilgili personel tarafından Doğu Akdeniz Üniversitesi adına olan banka hesabına yatırılır.

Özel Durumlar

11.

Bu Yönetmeliğin öngördüğü koşulların dışındaki durumlar, Rektörlüğün önerisi ve Vakıf Yöneticiler Kurulu onayı ile karara bağlanır.

Kullanılmayan Lojmanların Kiralanması

12.

Akademik dönem/yıl içerisinde kullanılmayan Üniversite’ye ait lojmanlar varsa, bu lojmanlarda kalmak için başvuran akademik personel veya araştırma görevlileri, Rektörlüğün onay vermesi halinde bir yıllık sürelerle Rektörlüğün önereceği ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onaylayacağı bedel üzerinden kira ödeyerek lojmanda oturabilirler.

Geçici Madde

1.

(1)

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 1 ay içinde lojmanlardan yararlanmak isteyen akademik personel görev yaptığı akademik birim başkanlığına yazılı olarak başvurur.

 

 

(2)

Akademik Birim, Fakülteye bağlı bir bölüm ise, Bölüm Başkanı, başvuruları Lojman ve Misafirhane İlkelerine göre değerlendirir ve kendi görüşleri ile bağlı bulunduğu dekanlığa iletir.

 

 

 

(3)

 

Dekanlar/Müdürler başvuruları ve varsa bölüm başkanlarının görüşlerini Lojman ve Misafirhane Kullanım Yönetmeliğine göre değerlendirir ve uygun buldukları başvuru sahiplerine lojman verilmesini Rektörlükten gerekçeli talep ederler.

 

 

(4)

Dekan/Müdürlerden gelen gerekçeli talepler Rektörlükçe değerlendirilip uygun bulunanlar için Vakıf Yöneticiler Kurulu’na önerge hazırlanır.

 

 

(5)

Vakıf Yöneticiler Kurulu önergeleri değerlendirir ve onay verilen akademik personele lojmanda kalma hakkını da içeren yeni sözleşme hazırlanır.

 

 

(6)

Vakıf Yöneticiler Kurulu’ndan onay alan ve yeni sözleşme hazırlanan akademik personel sözleşmesini imzalar ve lojmanda kalmaya hak kazanır. 

Geçici Madde

2.

(1)

Üniversite’nin kirasında olup lojman olarak kullanılan ve Vakıf Yöneticiler Kurulu onayı bulunmayan daireler 1 Eylül 2012 tarihine kadar tahliye edilecektir. Ancak bu dairelerde oturan akademik personel, dairelerde oturmaya devam etmek isterlerse kendileri bizzat ev sahiplerinden kiralayabilecekleri gibi Kampüs Dışı Barınma Ofisi’nin aracılığı ile Üniversite’den de kiralayabilirler. Bu durumda bu dairlerde bulunan Üniversite’ye ait mefruşat, daireyi kullanmak isteyen akademik personelin istemesi halinde ve Demirbaş Yönetmeliği’nin 27’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında belirtilen koşulların sağlanması halinde, akademik personele satılabilir veya kiralanabilir.  

 

 

(2)

Üniversite’ye ait lojmanlarda oturan akademik personel, bu Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamaması halinde 1 Eylül 2012 tarihine kadar lojmanı tahliye eder. Ancak lojmanda oturacak başka birinin olmaması halinde, 12’nci maddede belirtildiği şekilde lojmandan yararlanabilirler.

Yürürlülük

13.

Bu Yönetmelik, Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme Yetkisi

14.

Bu Yönetmeliği, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü yürütür.