DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ …………. ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ

                                                                                      

Tanım

 

1.

 

Bu ilkeler “.......................... Merkezi”nin çalışma kurallarını düzenler. Bu ilkelerde Doğu Akdeniz Üniversitesi "Üniversite", ……. Araştırma ve Uygulama Merkezi "Merkez" olarak anılacaktır.

Amaç

2.

Merkezin amacı aşağıdaki konularda:     

(a)       …… teknolojilerdeki uygulamalarını araştırmak ve geliştirmek,

(b)       ...............,

(c)       …….. mühendisliği teknikleri geliştirmek,

(d)       ………. araştırma yapmak, sonuçlarını … endüstrisine sunmak,

(e)       ……… programlarının geliştirilmesi,

(f)        ……………. araştırmaları yapmak.

Çalışma Alanı

3.

Merkez amacı doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür.

(a)       Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak,

(b)       Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve diğer birimler ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak,

(c)       Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak,

(d)       Kamuya ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek,

(e)       Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak,

(f)        …………….

Örgütlenme ve Yönetim

4.

Merkezin organları şunlardır:

(a)       Başkan

(b)       Yönetim Kurulu

(c)       Danışma Kurulu (İsteğe bağlı)

(d)       Merkez Birimleri (İsteğe bağlı)

(e)       Proje Grupları (İsteğe bağlı)

Başkan

5.

Başkan, Merkez amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan üniversite öğretim üyeleri arasından Rektörlükçe üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Başkan yeniden görevlendirilebilir.

Başkan öğretim üyeleri arasından bir/iki Başkan Yardımcısı seçer. Başkan görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet dört aydan fazla sürerse, yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir başkan görevlendirilir.

Başkanın Görevleri

 

6.

Başkanın görevleri şunlardır:

(a)       Yönetim (ve Danışma) Kurul(lar)ını toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek,

(b)       Merkez’in ve Merkez’e bağlı Birimlerinin, Proje Gruplarının ve yönetsel personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

(c)       Her etkinlik dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

(d)       .....................

Yönetim Kurulu

 

7.

Yönetim Kurulu, Başkan ve aşağıdaki birimlerden Rektörlükçe görevlendirilen ..... üyeden oluşur:

(a)       Fakültelerin Merkez amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan öğretim üyeleri arasından Fakülte Yönetim Kurulunca (veya Fakülte Kurulunca, veya Dekan tarafından seçilen) seçilecek birer üye.

(b)       Yüksekokul ve Okulların Yönetim Kurullarınca seçilecek aynı nitelikteki birer üye.

(c)       .........

(Burada üye veren birimlerin sayısı kısıtlanabilir veya bazı Bölümler eklenebilir.)

Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı birimden bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulu’nun Görevleri

8.

Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine en az ayda bir kez üyelerin salt çoğunluğu ile toplanarak aşağıdaki görevleri yürütmekle yükümlüdür.

(a)       Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,

(b)       Proje Gruplarının kuruluş ve çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak,

(c)       Üniversitede Fakülte ve Yüksekokul/Okul bölümleri arasında (disiplinlerarası) işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller düzenlemek,

(d)       Başkanın hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını rapor halinde Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak,

(e)       Başkanın (ve Danışma Kurulunun) görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak,

(f)        Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini saptamak,

(g)       Başkan tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak,

(h)       Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek ve Sürekli Eğitim Merkezi'ne bildirmek.

 

Danışma Kurulu ve Görevleri

9.

Danışma Kurulu, gerek görüldüğü takdirde Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe onaylanan, Merkez amacı doğrultusunda çalışma yapan kişi ve kurum temsilcilerinden oluşur.

 

Danışma Kurulu üyelerinin süresi iki yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanarak Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Merkez Birimleri ve Proje Grupları

 

 

 

 

10.

 

 

Araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Başkanın önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında araştırma ve uygulama Merkez Birimleri ve Proje Grupları kurulabilir.

Merkez Birimleri ve Proje Gruplarının kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca belirlenen ilkeler uyarınca yürütülür.

Merkez Birimlerde görevlendirilecek her türlü personelin görevlendirilmeleri veya atanmaları Merkez Başkanının önerisi ve Rektörlük onayı ile yapılır.

Döner Sermaye

11.

Üniversite öğretim üyelerinin, Rektörlüğe bağlı Araştırma Merkezleri aracılığıyla, Döner Sermaye Tüzüğü çerçevesinde yürütecekleri, danışmanlık ve proje çalışmaları için, Araştırma ve Uygulama Merkezleri Döner Sermaye Yönetmeliği esasları uygulanır.

Yürürlük

12.

Bu ilkeler Üniversite Yönetim Kurulu’nca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

13.

Bu ilkeleri Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.