DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SENATOSU

MÜFREDAT İLKE VE KURALLARI

 

(Senato tarafından son güncelleme tarihi: 30 Aralık 2009)

 

BİRİNCİ BÖLÜM
EĞİTİM FELSEFESİ

Eğitim Felsefesi

Sen 30.12.09, 09/313-2

1.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin eğitim felsefesi, öğrencilerin seçtikleri meslekte birer profesyonel ve içinde bulundukları toplumun etkin ve katılımcı bireyleri olmalarını sağlayacak şekilde yetiştirme temeli üzerine inşa edilmiştir. Öğrencilerimizin üstün kişisel, profesyonel ve etik standartları olan bilgili ve eğitimli kişiler olması amaçlanır.  Temel sorumluluğumuz öğrencilerimizin eğitimleri sırasında takip edecekleri yön konusunda rehberlik etmek olup, mezunlarımızın;

§         özgüvene sahip;

§         dürüst ve güvenilir,

§         sorgulayıcı ve eleştirel düşünce yetenekleri gelişmiş;

§         insiyatif alabilen;

§         rekabetçi;

§         girişken ve işbirliğine açık;

§         toplum sorunlarına duyarlı;

§         başkalarının görüş ve düşüncelerine değer veren;

§         doğal varlıklara ve çevreye karşı duyarlı;

§         toplumsal ve kültürel çeşitliliğe saygılı;

§         en az iki dil yeterliliği ve çokdillilik potansiyeli olan;

§         bilgisayar okur-yazarı;

olmaları hedeflenmektedir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi programlarını bu ilkelere göre düzenler.

 

İKİNCİ BÖLÜM
4-Yıllık Lisans Programlarının Müfredatı

Ders Türleri

 

2.

(1)

Doğu Akdeniz Üniversitesinin 4-yıllık programlarında eğitim gören öğrencilerine 6 türde ders verilir.

·   Üniversite zorunlu dersleri

·   Fakülte temel dersleri

·   Alan temel (zorunlu) dersleri

·   Alan seçmeli dersleri

·   Üniversite seçmeli dersleri

·   Serbest seçmeli dersler

·        

 

 

(2)

Üniversite Zorunlu Dersleri

a)      Bazı istisnalar dışında Üniveritenin tüm öğrencileri tarafından  alınması zorunlu olan derslerdir:

·         İngilizce iletişim
(Toplam 2 ders 6 kredi)

·         Türkçe (Sadece 3. Ülke uyruklu öğrenciler için)
(Toplam 1 ders 2 kredi)

·         Türk İnkılap Tarihi (Sadece TC ve KKTC uyruklu öğrenciler için)
(Toplam 1 ders, 2 kredi)

·         Bilgisayar (Toplam 1 ders, 3 kredi)

b)      Üniversite Zorunlu Derslerinin değişik alanlardan gelen öğrencilere verilmek üzere tasarlanmış değişik uyarlamalarını açmak esastır. Örneğin sosyal bilimler veya mühendislik ağırlıklı bölümlerden gelen öğrenciler için benzer içerikli ama farklı zorluk derecesine sahip iki farklı bilgisayar dersi açılabilir.

 

 

(3)

Fakülte Temel Dersleri:

Fakülte Temel Dersleri bir Fakülte veya Okulun tüm öğrencilerine verilen ortak derslerdir. Bu dersler Sanat ve Beşeri Bilimler ile Sosyal Bilimler/Davranış Bilimleri kategorilerinden seçilmiş dersler olabileceği gibi, Matematik, Fiziksel/Doğal Bilimlerden ilave dersler veya aynı fakülte içindeki değişik alanlardan gelen öğrenciler için ortak bir temel ve kültür oluşturacağına inanılan başka dersler olabilir. Alan olarak birbiri ile örtüşmeyen programların bulunduğu fakültelerde (Fen ve Edebiyat Fakültesi gibi) farklı program grupları için farklı Fakülte Temel Dersleri bulunabilir.

 

 

(4)

Alan Temel Dersleri (Area Core Courses (AC)):

Alan Temel Dersleri bir programın gerektirdiği alana özgü ana derslerdir. Bu dersler sadece programdan sorumlu Bölümün açtığı derslerden oluşmaz. Örneğin bir mühendislik programındaki ileri düzey matematik dersleri alan temel dersi olarak kabul edilebilir.

 

 

(5)

Alan Seçmeli Dersleri (Area Elective Courses)

a)      Alan seçmeli dersleri öğrencinin takip ettiği programın gerektirdiği alan veya alanlarda açılan ve Bölümü tarafından uygun bulunan derslerden oluşur.

b)      Bir program için en az 4 Alan Seçmeli Dersi önerilir. Özellikle kaynakların elvermesi durumunda müfredattaki Alan Seçmeli Derslerinin sayısı  çoğaltılabilir.

c)      Bir programda Alan Seçmeli Dersler en erken 5. dönemden (3. yıl)  itibaren yer alır.

 

 

(6)

Üniversite Seçmeli Dersleri (University Elective Courses)

a)      Üniversite Seçmeli Dersleri öğrencilerin kendi iradeleri ile seçerek alabilecekleri  alan dışı derslerdir.

b)      Üniversite Seçmeli Dersleri özellikle sanat ve beşeri bilimler, sosyal ve davranış bilimleri, bilim ve teknoloji kültürü, dil, yabancı dil  konularında veya çevre gibi küresel veya yerel duyarlılık gerektiren güncel konularda öğrencilerimizin bilinçli ve iyi eğitim almış bireyler olmalarına yardımcı olmayı hedefler.

c)      Mevcut herhangi bir programın öğrencilerine zorunlu olarak verilen bir ders b) maddesindeki amaçlara hizmet etmesi koşulu ile başka programlara kayıtlı öğrencilere Üniversite Seçmeli Ders olarak verilebilir.

d)      Her programda her birinin kredisi 3’ten az olmamak koşulu ile en az 3 Üniversite Seçmeli ders bulunur.

e)      Üniversite Seçmeli Dersler olabildiğince 3. Dönemden (2. yıldan) itibaren verilir.

 

 

(7)

Serbest Seçmeli Dersler (Free Electives)

(a)    Serbest Seçmeli Dersler öğrencilerin Üniversite Seçmeli Derslerden veya Alan Seçmeli Derslerden seçerek alabileceği derslerdir.

(b)    Bir programda en az 3 Üniversite Seçmeli Ders koşulu sağlanması koşulu ile istenilen sayıda Serbest Seçmeli Ders yer alabilir.

Ders Tanımları
(Ders Katalog Bilgileri)

3.

(1)

Doğu Akdeniz Üniversitesinde verilen tüm derslerin katalog tanımı şu bilgilerden oluşur:

·         Ders kodu

·         Ders adı

·         Ders içeriği

·         Ders kredisi

·         Dersin ön koşulları

·         Dersin türü

·         Dersin verildiği dil

·         Anahtar kelimeler

Ders Kodları

4.

(1)

Harf ve sayılardan oluşan 7 basamaklı bir ders kodlama sistemi kullanılır.

 

 

(2)

İlk 4 basamak İngilizce alfabeden seçilmiş büyük harflerden oluşur ve “dersin alan kodu” olarak adlandırılır. Bu kısım özünde dersi veren bölümün kolayca anlaşılmasını sağlayacak olan bir kısaltmadır. İlke olarak, bir bölüm tarafından verilen tüm derslerin aynı alan kodunu kullanması beklenir; alt-disiplin tabanlı alan kodlarından özenle kaçınılır. İstisnalar sadece bir dersin özünde ait olması gereken bölümün DAܒde bulunmaması ile ve farklılığı tartışmasız kabul edilebilir biyoloji, felsefe, sosyoloji vb. gibi alanlarla sınırlıdır. Hiçbir bölüm, başka bir bölüm veya altındaki alanların alan kodunu kullanarak ders açamaz.

 

 

(3)

Ders kodunun son 3 basamağı rakamlardan oluşur ve “dersin sayısal kodu” olarak adlandırılır.

a)      Dersin sayısal kodunun ilk basamağı dersin seviyesi ile ilgili olup bir dersin ana müfredat programı içindeki yılına işaret eder. Buna göre birinci yıl (freshmen) dersleri 1, ikinci yıl (sophomore) dersleri 2, üçüncü yıl (junior) dersleri 3 ve 4. yıl (senior) dersleri 4 ile başlar. Seçmeli derslerle bazı Üniversite Zorunlu Dersleri bu kuralın dışına çıkabilir: bütün Üniversite Seçmeli Derslerinin sayısal kodlarının 2, Alan Seçmeli Derslerinin sayısal kodlarının ise 3 veya 4 ile başlaması beklenir.

b)      Dersin sayısal kodunun 2. ve 3. basamakları serbestçe kullanılabilir. Ancak Bölümler bu iki basamağın kullanımı için derslerin doğası veya alanı gibi özelliklerini dikkate alan bir sistem geliştirebilirler. Bunun yanında son basamağın, Güz Döneminde verilen dersler için tek, Bahar Döneminde verilen dersler için çift sayılardan oluşması önerilir.

 

 

(4)

Ders kodunda 2 veya 3 basamaklı alan kodu bulunan mevcut dersler dışında  alan kodu ile sayısal kod arasında boşluk bırakılmaz.

Ders Adları

5.

(1)

Her ders için ayrı ayrı olmak üzere en çok 60 basamaktan oluşan bir ders adı verilir. Bir öğrencinin not çizelgesindeki (transcript) herhangi bir dersin adı, o dersin verildiği dilde yazılır.

 

 

(2)

Ortak ders adı olan, birbirinden ders adının sonundaki I, II, III gibi rakamlarla ayrılan ve konu açısından birbirinin devamı niteliğinde olan ve “sıralı ders” olarak sınıflandırılan ders adlarından kaçınılır. Zorunlu hallerde bu derslerin ortak adı ile Latin harfleriyle yazılmış sırası arasına çizgi konur.

 

 

(3)

Ders adlarında ayrıntıdan veya sıradışılıktan kaçınılır ve ders adları olabildiğince Üniversitelerde yaygın olarak kullanılan adlardan seçilir.

 

 

(4)

Özünde not çizelgelerinde kullanılmak üzere her derse bir de “Not Çizelgesi Adı (Kısa Ad)” verilir. Not çizelgesi adının 30 basamaktan fazla olmaması gerekir. Ders adının 30 basamaktan az olduğu durumlarda ders adı ile not çizelgesi adı aynı olur.

Ders İçerikleri

6.

(1)

Bu bölüm derste işlenen konuların yanında kısaca dersin temel amacı ile bu dersi almakla elde edilecek olan kazanım ve deneyimleri içerir.

 

 

(2)

Ders içeriklerinin toplam uzunluğunun 2000 basamağı geçmemesi gerekir.

 

 

(3)

Farklı dillerde uyarlamaları olan dersler dışında bir dersin içeriği başka bir dersin içeriği ile aynı veya benzer olamaz. Asgari örtüşmenin zorunlu olduğu haller için detaylı gerekçe istenir. Mesleki eğitim veren 2 veya 3 yıllık programların uygulama ağırlıklı dersleri bu kapsam dışında kalabilir.

Ders Kredileri

7.

(1)

Derslerin kredisi, değişik ağırlıkları olan ders, laboratuvar, stüdyo ve problem saati (tutorial) bileşenlerinden oluşur ve hesaplama için haftalık ders programları temel alınır. Bir dersin kredisi aşağıda verilen denkleme göre hesaplanır:

Kredi = ders saatleri + ½ (laboratuvar/stüdyo/problem çözme saatleri)

Küsuratlı hallerde kredi, toplam rakamın noktadan sonraki basamakları silinerek elde edilir.

 

 

(2)

Bir dersin sıfırdan büyük bir kredisi olabilmesi için, o dersi alan öğrencilerin başarısının saptanmasında ölçülebilir test veya değerlendirme yöntemlerinin kullanılması gerekir. 

 

 

(3)

Doğu Akdeniz Üniversitesinde verilen tüm derslerin belli istisnalar dışında en az 3 kredili olması gerekir.

 

 

(4)

Sadece seminer veya mesleki yönlendirme türü veya benzeri dersler 1 kredlik olabilir.

 

 

(5)

2 Kredilik derslerden kaçınılır. İstisnalar sadece Hukuk, Eğitim, Müzik gibi çok özel alanlarda ve çok az sayıda dersle sınırlı olup genellikle denklik ve onay (akreditasyon) kurumlarının kaçınılmaz zorunlulukları doğrultusunda gerçekleşir. Türk İnkılap Tarihi ve Türkçe dersleri de 2 krediliktir.

 

 

(6)

Yeterli laboratuvar, stüdyo ve alan çalışması zorunluluğu olan derslerle İngilizce dışındaki dil öğretim dersleri 4 kredilik olabilir.

 

 

(7)

5 veya 6 Kredilik derslerden kesinlikle kaçınılır. Sadece 4 saat veya daha fazla stüdyo zorunluluğu bulunan mimarlık veya tasarım derslerinde istisna mümkündür.

 

 

(8)

Tüm diğer dersler 3 krediliktir.

Derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) Kredisi

 

 

Doğu Akdeniz Üniversitesinde verilen tüm derslerin ayrıca Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) kredisi olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkoşullar

9.

(1)

Bir dersin önkoşulu, öğrencinin bir dersi takip edebilmesi için gerekli bilgi ve yetenek altyapısını hazırlayan ve daha önce alınmış olması gereken, alınmazsa başarısızlığın kaçınılmaz olacağı öngörülen bir derstir. Öğrenciler bu dersleri almadan önkoşullu derslere alınmazlar. İstisnalar ancak Senato’nun belirleyeceği ölçütler çerçevesinde mümkündür.

 

 

(3)

Bir programda önkoşullu derslerin olabildiğince az olması ve mümkünse sadece sıralı derslerle sınırlı kalması beklenir.

Dersin Verildiği Dil

10.

(1)

Üniversite mevzuatında gösterilen haller dışında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde verilen derslerin eğitim dili İngilizce’dir.

Dersin Anahtar Kelimeleri

11.

(1)

Dersin adı ve içeriğinde bulunmayan, ancak dersin tanımlanmasında yararlı olacağına inanılan, birbirinden virgül ile ayrılmış kelime veya kelime gruplarından oluşur. Anahtar kelimelerin toplam uzunluğu 300 basamağı geçemez.

Öğrenci Ders Yükü

12.

(1)

Hangi alanda olursa olsun bir programdaki derslerin toplam sayısının 40’ı geçmemesi, yani dönem başına 5 dersi aşmaması için titizlik gösterilir.

 

 

(2)

Müfredatın 2 kredilik dersler içerdiği durumlarda ders sayısı, kredilerin toplamı 120 olacak şekilde ayarlanması önerilir.

 

 

(3)

Müfredatın 4 veya daha fazla kredilik dersler içerdiği durumlarda ise derslerin sayısı, kredilerin toplamının 145’i aşmayacağı bir şekilde ayarlanması önerilir.

 

 

(4)

Türk İnkılap Tarihi, Türkçe ile bütün 0 ve 1 kredilik seminer veya mesleki yönlendirme dersleri yukarıda sözü edilen alt-üst sınır kısıtlamalarının veya hesaplamalarının dışında tutulur. Bu dersler programda 6. veya yerine göre 7. ders olacak şekilde değişik dönemlere serpiştirilir.

İstisnai Alanlar

13.

 

Mesleki veya ulusal zorunlulukları olan Hukuk, Eğitim ve Mimarlık alanlarında yukarıda özetlenen politikaların özüne sadık kalmak koşuluyla ders türü veya öğrenci ders yüklerinin alt/üst sınırlamalarında daha esnek olan bir müfredat programı uygulanabilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
2 ve 3 Yıllık Mesleki Eğitim Programlarının Müfredatı

İlkelerdeki Benzerlik ve Farklılıklar

14.

(1)

2 ve 3 Yıllık mesleki eğitim programlarının müfredatı da 4 yıllık lisans programları için öngörülen ilkelerin özüne bağlı olarak hazırlanır. Ancak uygulama ağırlıklı ve kısa süreli olan bu programların müfredatı daha esnektir ve daha çok mesleki ağırlıklıdır.

 

 

(2)

2 yıllık programlardaki öğrenciler Üniversite Temel Derslerinden sadece İngilizce İletişim, Türkçe, Türk İnkılap Tarihi, Bilgisayar dersi almakla yükümlüdürler. 2 Yıllık mevcut programlar üzerine ilave 1 yıllık eğitim içeren 3 Yıllık programların 3. yılında hiçbir ders türü sınırlaması yoktur.

 

 

(3)

Alan Temel Dersleri, Alan Seçmeli Dersleri ile diğer seçmeli derslerin sayılarının belirlenmesinde Okullar tümüyle serbesttirler. Ancak yine de  en az iki Üniversite Seçmeli Dersinin programda yer alması önerilir.

 

 

(4)

Öğrencilerin ders yükü kısıtlamalarındaki temel ilkeler 2 ve 3 yıllık programlar için de geçerli olup sadece toplam ders sayısı veya krediler, eğitim süresi oranında daha azdır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Müfredat Süreçleri

Kapsam

15.

 

Bu süreçler müfredatla ilgili şu değişiklik önerilerini kapsar:

·   Mevcut bir müfredat programının güncellemesi. Mevcut bir müfredat programındaki herhangi bir temel dersin güncellemesi (revizyon) veya sonlandırılması da program güncelleme süreçleri kapsamında yapılır.

·   Yeni bir program açılması

·   Seçmeli ders  önermesi

Öneriler için Teslim Tarihi Kısıtlamaları

16.

(1)

Aşağıdaki teslim tarihi kısıtlamaları kapsamına uymayan öneriler, ancak bir sonraki dönem içinde değerlendirmeye alınacaktır.

 

 

(2)

Seçmeli Ders  Önerileri

Önerilerin, dersin verileceği dönemin ders kayıt tarihinden en geç 2 ay önce resmen başlatılmış ve 1 ay önce de Fakülte/Yüksekokul Kurulu aşamasından geçmiş olması gerekir.

 

 

 

(3)

Program Güncellemesi Önerileri

Önerilerin, güncellenmiş programın ilk uygulamaya konacağı dönemin kayıt tarihinden 3 ay önce  Senato onayını almış olması gerekir.

 

 

(4)

Yeni Program Açma Önerileri

Önerilen programın ilk uygulamaya konacağı akademik yıl başlangıcından önceki Kasım ayı sonuna kadar ÜYK, Aralık ayı sonuna kadar da Müfredat Komitesi değerlendirmesi ve Senato onayından geçmiş olması gerekir. 

Önerilerin Sunulması

17.

(1)

Önerilerin sunulması için Üniversite Müfredat Komitesi tarafından geliştirilen aşağıdaki formlardan uygun olanı doldurulur:

·   Yeni Seçmeli Ders Öneri Formu (Ek-2)
(New Elective Course Proposal Form)

Yeni bir seçmeli ders açılacağı zaman kullanılır ve dersin tüm bilgileri ile dersin verileceği bölümler, etkilenecek diğer bölümler, akademik ve kaynaklar bakımından açıklamalı gerekçeler, zamanlama bölümleri bulunur.

 

·   Yeni Program Açma Öneri Formu I – Ön Onay (Ek-3)
(New Program Proposal Form I – Preliminary Approval)

Yeni bir program açılacağı zaman Üniversite Yönetim Kurulu’ndan ön onay almak için kullanılır ve kapsamlı bir açıklamalı gerekçe bölümü ile öğrencilerin talep / kayıt analizi, programın DAÜ ile  ülke ve toplum üzerindeki stratejik önemi, insan kaynakları ile fiziksel ve mali kaynak analizi bölümlerinden oluşur.

·   Yeni Program Açma Öneri Formu II – Son Onay (Ek-4)
(New Program Proposal Form II – Final Approval)

Üniversite Yönetim Kurulu’ndan ön onay almış yeni program açma önerilerine Senato’dan son onay alınması amacı ile kullanılır ve şu bölümlerden oluşur: kapsamlı bir açıklamalı gerekçe bölümü;  programın hedefleri ve beklenen sonuçları, güçlü yönleri, yan dalları, özgünlüğünün teyidi, kabul ve mezuniyet koşulları ve denklik ve onay (akreditasyon) kurumlarının kuralları ile uyumluluk gibi özellikler içeren program bilgileri bölümü; müfredat programının detayları, müfredat programının tam listesi ile alan seçmeli derslerinin listesi, mevcut ve yeni derslerin listesi ve ilgili istatistikleri içeren müfredat bilgileri; programın genel tanımı, İngilizce ve Türkçe ders tanımlarını içeren katalog bilgileri. 

·   Program Güncelleme Öneri Formu (Ek-5)
(Program Revision Proposal Form)

Mevcut programların güncellemesi amacı ile kullanılır ve şu bölümlerden oluşur: kapsamlı bir açıklamalı gerekçe bölümü; güncelleme özeti; eski ve yeni müfredat programlarının karşılaştırmalı listesi; programın adı, dili, ders kodları, kredileri, ön/yan koşul derslerindeki değişiklikler ile ders ekleme/yenisi ile değiştirme/sonlandırma ve dönem kaymaları gibi değişiklikleri içeren değişiklik detayları bölümü; kaynak ve maliyet analizi; yeni müfredat programının genel tanımı, İngilizce ve Türkçe ders tanımlarını içeren katalog bilgileri.

Bu formlar Üniversite Müfredat Komitesi tarafından geliştirilmiştir ve gerektikçe yine bu Komite tarafından güncellenebilir.

 

 

(2)

Müfredat değişiklik önerileri aşağıdaki kişi, makam veya organlar tarafından başlatılabilir:

·   Herhangi bir öğretim elemanı

·   Aynı alanda (disiplin) görev yapan öğretim elemanları

·   İlgili alanın akademik kurulları (Fakülte, Okul veya Bölüm Kurulları)

·   İlgili alanın akademik birim başkanları (Dekanlar, Müdürler, Bölüm Başkanları)

·   Rektörlük

·   Üniversite Yönetim Kurulu

·   Senato

 

 

(3)

Bir önerinin herhangi bir aşamada onaylanmaması veya değiştirilmesi durumlarında öneri sahibi bilgilendirilir.

Ön Onaylar

18.

 

Yeni bir program açmak Üniversite Yönetim Kurulu’nun ön onayına tabidir. Bu amaç için “Yeni Program Açma Öneri Formu I – Ön Onay” adlı form doldurulur. Bunun dışındaki öneri türleri ön onay gerektirmez.

Son (Nihai) Onaylar

19.

 

Seçmeli derslerin açılması/güncellemesi dışındaki tüm öneri türleri Senato’nun son onayını gerektirir. Seçmeli dersler için son onay mercii Fakülte / Yüksekokul Kurullarıdır.

Süreçler

20.

 

(1)

(Bölüm Aşaması)

Önerinin Bölüm dışı mercilerden gelmesi halinde ilgili bölüm başkanlığına resmen başvurulması, bölüm içinden gelmesi durumunda ise Bölüm Başkanının değişiklik işlemini başlatmış olması ile öneri “resmen başlatılmış” olur.

 

 

(2)

Bölüm Başkanı öneriyi görüş ve önerileri için varsa Bölüm Müfredat Komitesine yönlendirir. Komite öneri üzerinde çalışır, gerekli düzenleme, değişiklik veya düzeltmeleri yaparak sonuçları bir raporla Bölüm Başkanına sunar. Yukarıda sözü edilen uygun öneri formları Komite tarafından doldurulur ve rapora eklenir. 

 

 

(3)

Bölüm Başkanı, ilk öneri taslağının hazırlanması için de Bölüm Müfredat Komitesini görevlendirebilir.

 

 

(4)

Bölüm Başkanı varsa öneriden etkilenen akademik birim başkanlarının da onayını aldıktan sonra öneriyi, ilgili formlar ve Komitenin görüş ve önerileriyle birlikte Bölüm Kurulu’na götürür.  Kurul öneriyi kabul veya reddedebilir veya bazı değişiklikler isteyebilir.

 

 

(5)

Bölüm Kurulu’ndan onay alan öneri ilgili DekanIığa gönderilir.

 

 

 

(Fakülte / Okul Aşaması)

 

 

(6)

Dekan öneriyi önce varsa Fakülte Müfredat Komitesi’nin, sonra gerekirse düzelterek Üniversite Müfredat Komitesinin görüşlerine sunar. Dekan öneriyi bahsedilen komite(ler)in  görüşü ile birlikte Fakülte Kuruluna götürür. Kurul toplantısının ilgili gündem maddeleri görüşülürken Üniversite Müfredat Komitesi’nin Fakülteyi temsil eden üyesi de bulunur. Komite üyesi oy hakkına sahip değildir.  Kurul öneriyi kabul veya reddedebilir veya bazı değişiklikler isteyebilir.

 

 

(7)

Fakülte Kurulunun değişiklik talebi halinde Dekan ilgili Bölüm Başkan(lar)ı aracılığı ile değişikliklerin yapılmasını sağlar ve gerekirse bir sonraki toplantıya onay için yeniden getirir.

 

 

(8)

a)   Sözkonusu önerinin bir seçmeli dersle ilgili olması durumunda onay süreci böylelikle tamamlanmış olur. Dekan kararın ve son hali verilmiş öneri formunun bir kopyasını Öğrenci İşleri Müdürlüğüne ve Bilgi İşlem Merkezi’ne de göndermek üzere Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısına gönderir.

b)   Senato onayı gerektiren durumlarda Dekan, öneri formunun imzalı bir kopyasını Fakülte Kurulu kararı ile birlikte Senato Sekreteryasına gönderir.

 

 

(9)

Senato Sekreteri formların ilgili yerlerini Rektörlüğün ilgili makamlarına imzalattıktan sonra önerinin bir kopyasını görüş oluşturmak üzere Üniversite Müfredat Komitesi Başkanlığına gönderir.

 

 

 

(Üniversite Müfredat Komitesi Aşaması)

 

 

(10)

Üniversite Müfredat Komitesi (ÜMK), ilgili formun “Üniversite Müfredat Komitesi Kontrol Çizelgesi” (“University Curriculum Committee Checklist”) bölümünde de gösterilen şu açılardan öneriyi değerlendirir:

Sunum: Genel format, öneri formunun uygun olarak doldurulmuş olması, son teslim tarihleri, paraf ve imzalar, istişareler.

Müfredat: Temel müfredat ilkelerine uyum; gerekçelerin genel olarak uyum ve uygunluğu; ders kodları, ders adları ve içeriklerinin uygunluğu; ders adları ile içeriklerinin dili ve uzunluğu; derslerin kredileri ile kredi toplamlarının hesaplanması; kredi tanımlarının ilkelere uyumu; öğrenci ders yükü ve toplam kredilerin uygunluğu; önkoşullu  derslerin sayısının makul olup olmadığı; dersleri veren bölümlerin uygunluğu; kaçınılmaz benzer dersler için yeterli gerekçe olup olmadığı.

Denklik ve Onay (Akreditasyon): YÖK kuralları ile uyumluluk; ABET veya varsa diğer denklik ve onay kurumlarının kuralları ile uyumluluk.

Uygulama/Uyarlama: Fiziksel veya insan kaynaklarının yeterliliği; teyid edilmiş bütçe ve mali analiz; uygulamaya geçiş döneminin uygunluğu.

 

 

(11)

Önerinin Komite tarafından uygun bulunmaması veya bazı değişiklikler istenmesi halinde Dekan, önerinin aynı süreçten geçerek yeniden değerlendirilmesini ve/veya gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlayabilir veya önerinin aynen Senato’ya gönderilmesini talep edebilir.

 

 

 

(Senato Onayı Süreci)

 

 

(12)

ÜMK başkanı son şekli verilmiş öneri formunu görüş ve önerileri ile birlikte, Senatonun gündemine alınmasını sağlamak amacı ile Senato Sekreteryasına gönderir. Senato öneriyi olduğu gibi veya küçük değişikliklerle kabul eder veya tümden reddeder.

Yeni Program Açma Süreçleri

21.

(1)

Açılacak olan programla ilgili bir bölüm olmaması halinde Rektör bir öğretim üyesini kurulma aşamasında gerekli hazırlık ve çalışmaları yapmak üzere “kurucu bölüm başkanı” veya “koordinatör” sıfatı ile atar veya görevlendirir. Kurucu bölüm başkanı mevcut bölümlerin elemanlarından oluşan bir “kurucu bölüm müfredat komitesi” kurabilir. Bu komite müfredat konularında aynı zamanda bölüm kurulu olarak da görev yapar.

 

 

(2)

Mevcut bölümler altında açılacak programlar için kurucu bölüm başkanı atanmaz; mevcut bölüm başkanı kurucu bölüm başkanının görevlerini yapar.

 

 

(3)

Süreci başlatmak için programın fizibilitesi ile ilgili olan “Yeni Program Açma Öneri Formu I – Ön Onay” isimli formun Kurucu Bölüm Başkanı tarafından doldurulup imzalanması gerekir.

 

 

(4)

Fakülte Kurulunun onayını alan öneri, ÜMK’nin değerlendirme  aşamasından sonra ön onay için Üniversite Yönetim Kuruluna gönderilir.

 

 

(5)

Kurucu başkan ayrıca, önerilecek olan müfredat programının akademik detaylarını içeren “Yeni Program Açma Öneri Formu II – Son Onay” isimli formu hazırlar. Üniversite Yönetim Kurulunun onayını almış olan ön onay formu da bu forma eklenerek onay süreci başlatılır. Onay süreci öteki müfredat süreçlerinde olduğu gibi Fakülte Kurulu onayı, ÜMK değerlendirmesi ve Senato onayını içerir. Bu aşamadan sonra program, varsa gerekli dış merciilerin onayını almak üzere gereken formatta hazırlanıp Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısına  gönderilir.

Yüksek Okullarda Müfredat Süreçleri

22.

(1)

2, 3 ve 4 Yıllık programlar içeren yüksek okulların müfredat değişiklik süreçleri de aynı olup sadece Dekanın görevlerini Müdür, Fakülte Kurulunun Görevlerini de Okul Kurulu yapar. Okullarda bölüm bulunmaması durumlarında bölüm başkanı ve bölüm kurulunun görevlerini de Okul yönetimi tarafından görevlendirilen program koordinatörü ve kurullar üstlenir. 

 

 

(2)

Müfredat değişiklik öneri başvuruları Okul Müdürü’ne yapılır ve süreçlerin her aşamasından Müdür sorumludur.

Kayıt Altına Alma ve Uygulama / Uyarlama

23.

(1)

Son onayın alınmasından sonra Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı  önerinin son halinin kopyalarını şu makamlara gönderir:

a)    Uygulama / uyarlama sürecini başlatabilmesi için öneri sahibi Fakülte veya Okulun Dekan veya Müdürü.

b)    Müfredat programının kayıt altına alınması ve uygulamanın başlatılması için Öğrenci İşleri Müdürlüğü.

c)    Elektronik ders veri tabanı ile çevrimiçi katalog veya internet sayfalarının güncellemesi için Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü.

d)    Değişikliklerin kayıtlar/transkript işlemleri vb diğer işlemlerde kullanılan veritabanlarına yansıtılması  için ilgili birim başkanlarına gönderilir.

 

Akış Çizgesi

24.

 

Ek-1’de gösterilen akış çizgesi, yukarıda açıkça belirtilen süreçlerin şekilsel özetini gösterir.

 


BEŞİNCİ BÖLÜM

Ekler

 

Ek – 1. Müfredat Değişiklik Süreçlerinin Akış Çizgesi

Ek – 2. Yeni Seçmeli Ders Açma Formu

Ek – 3. Yeni Program Açma Formu I – Ön Onay

Ek – 4. Yeni Program Açma Formu II – Son Onay

Ek – 5. Program Güncelleme Formu

 


 

 

 

Ek – 1

Müfredat Değişiklik Süreçlerinin Akış Çizgesi


Ek – 2

Yeni Seçmeli Ders Açma Formu

(Form’un en güncel uyarlaması UMK internet sitesinde (http://ucc.emu.edu.tr) mevcuttur)

 

 

Ek – 3

Yeni Program Açma Formu I – Ön Onay

(Form’un en güncel uyarlaması UMK internet sitesinde (http://ucc.emu.edu.tr) mevcuttur)

 

 

 

Ek – 4

Yeni Program Açma Formu II – Son Onay

(Form’un en güncel uyarlaması UMK internet sitesinde (http://ucc.emu.edu.tr) mevcuttur)

 

 

Ek – 5

Program Güncelleme Formu

(Form’un en güncel uyarlaması UMK internet sitesinde (http://ucc.emu.edu.tr) mevcuttur)