DEMİRBAŞ YÖNETMELİĞİ

 

(742/1987, 214/1988, 573/1988, 156/1989, 90/1990, 405/1990, 420/1992, 479/1993, 215/1997, 270/1999, 638/1999, 339/2000, 680/2001, 492/2002, 657/2003, 825/2003, 568/2004,

755/2007 Sayılı Tüzük)

Madde 5(1) Altında Yapılan Yönetmelik

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, değiştirilmiş şekli ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Yönetsel Personelinin Kadro ve Çalışma Tüzüğü’nün 5’inci maddenin 1’inci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak, Vakfı Yöneticiler Kurulu onayı ile aşağıdaki Yönetmeliği yapar.

 

Bu Yönetmelik, DAÜ Demirbaş Yönetmeliği (Değişiklik No.1/06 – 1/14)’ni de kapsamaktadır.

 

I. BÖLÜM

Genel Hükümler

Kısa İsim

VYK 25.08.2004

03-04/29-1,

VYK 09.12.2004

04-05/8-25 EK 5,

VYK 20.04.2006

05-06/21-3 EK 1,

VYK 20.10.2011

11-12/5-2

VYK 17.04.2014

13-14/13-6 EK 6

1.

Bu Yönetmelik, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Demirbaş (Değişiklik) Yönetmeliği” olarak isimlendirilir ve aşağıda Esas Yönetmelik olarak anılan, değiştirilmiş şekli ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Demirbaş Yönetmeliği ile birlikte okunur.

 

Tefsir

 

2.

Metin başka türlü gerektirmedikçe;

Amortisman: Aşınma, yıpranma payını anlatır. Demirbaşa yatırılan sermayenin, azar azar sermayeden eksilmesi anlamındadır.

Amortismanlı Kıymet: Demirbaşın kayıt kıymetinden yıpranma nedeniyle oluşan değer kaybının (amortisman) çıkarılması ile bulunan kıymettir.

VYK 17.04.2014

13-14/13-6 EK 6

 

Demirbaş Numarası: Demirbaşa  kayıt yapılırken Müdürlüğe bağlı envanter işlerinden sorumlu birim tarafından verilen numaradır.

Demirbaş Kayıt ve Zimmet Formu: Bir malın, Üniversite Demirbaşına kayıt edildiğine ve kullanıcısına/sorumlusuna zimmet edildiğine dair imzalanmış olan form anlamındadır.

Demirbaş Numarası: Demirbaşa kayıt yapılırken Envanter Kontrol Birimi tarafından verilen numaradır.

Envanter: Sayım anlamındadır, hesap dönemi sonunda Doğu Akdeniz Üniversitesi mevcutlarının sayımını yapmayı, dökümünü çıkarmayı anlatır.

HEK Komisyonu: Madde 25. uyarınca oluşturulan komisyonu anlatır. (Hurda – Eskimiş – Köhne)

742/1987

214/1988

573/1988

156/1989

90/1990

405/1990

420/1992

479/1993

215/1997

270/1999

638/1999

339/2000

680/2001

492/2002

657/2003

825/2003

568/2004

755/2007

 

Hizmet Birimi Sorumlusu: DAÜ Yönetsel Personelinin Kadro ve Çalışma Tüzüğü’nün 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasında belirtilen yönetsel hizmetler birimlerinin kendi içerisindeki en üst hiyerarşik sorumlusunu veya amirini anlatır.

Kayıt Kıymeti: Kayda alınan demirbaşa biçilen Türk Lirası (TL) cinsinden kıymeti anlatır. Diğer para birimleri ödenerek satın alınan demirbaşların döviz cinsinden kıymetleri, TL ödenerek satın alınan demirbaşların ödeme tarihindeki resmi kurdan belirlenen döviz cinsi kıymetleri de kayıt altına alınır. Döviz olarak Amerikan Doları kullanılır.

Müdürlük: Üniversite’nin satınalma ve envanter işleriyle ilgili hizmet birimini anlatır.

Odadaki Demirbaşın Zimmet Formu: Odadaki tüm demirbaşların gösterildiği ve bu demirbaşların kullanıcı ve/veya sorumlu tarafından zimmete alındığına dair imzalanmış olan form anlamındadır.

Rayiç Bedel: Günün koşullarına göre, çarşı fiyatlarına endeksli olarak ve 25’inci maddeye göre oluşturulan “HEK Komisyonu” tarafından belirlenen kıymet/bedel anlamındadır.

18/1982

39/1992

58/1992

37/1997

37/2011

 

Üniversite: Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası ile kurulan Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni anlatır.

Tamir Bedeli: Arızalanmış veya hasar görmüş demirbaşın tamir edilerek normal ve çalışır duruma getirilmesi için yapılanların parasal değeri anlamındandır.

Zimmet: Koruma, sahip çıkma, borç anlamındadır. Bir çalışanın görevi dolayısıyla; idare, muhafaza ve yetkisi altında bulunan malları anlatır.

742/1987

214/1988

573/1988

156/1989

90/1990

405/1990

420/1992

479/1993

215/1997

270/1999

638/1999

339/2000

680/2001

492/2002

657/2003

825/2003

568/2004

755/2007

 

Bu Yönetmelik’te farklı tanım yapılmadıkça, “Hizmet Birimi” tefsiri DAÜ Yönetsel Personelinin Kadro ve Çalışma Tüzüğü’nde tanımlanan şekilde anlaşılır.

Amaç

3.

Bu yönetmeliğin amacı, Üniversite’nin satınalma, kendi bünyesinde üretme veya hibe yoluyla temin ettiği malların içinde demirbaş nitelikli olanların envantere kayıt, amortisman, zimmet, aktarma, kullanım, kontrol ve kayıttan silme kuralları ile demirbaş malzeme ziyanı halinde uygulanacak esasları belirlemektir.

 

II. BÖLÜM

KAYIT İŞLEMLERİ

Demirbaş Numarası Verilmesi

VYK 17.04.2014

13-14/13-6 EK 6

 

4.

Üniversiteye; satınalma, kendi bünyesinde üretme veya hibe yoluyla temin edinilen demirbaşa, Müdürlüğe bağlı envanter işleriyle sorumlu birim tarafından demirbaş numarası verilir.

Kullanılış biçimleri ve yapıları nedeniyle üzerlerine etiket ve numara konulamayanlar dışında kalan tüm demirbaş malzemelerin üzerine, görünür biçimde ve silinmeyecek tarzda, demirbaşın kurum malı olduğunu belirten, demirbaş numarasını yazılır veya etiket konulur.

Demirbaş Kayıtları

VYK 17.04.2014

13-14/13-6 EK 6

5.

Demirbaş kayıt işlemleri aşağıdaki kurallar çerçevesinde Müdürlüğe bağlı envanter işleriyle sorumlu birim tarafından yürütülür.

 

 

(1)    

Kıymeti asgari ücretin % 10’un üzerinde olan demirbaşlar temel ayırt edici özellikleri (marka, model, boyutlar, imal edildiği malzeme vb.) belirtilerek kayıt altına alınır.

 

 

(2)    

Kıymeti asgari ücretin % 10’un altında olan ve bu sebeple kayıt altına alınmayan demirbaşlar ise doğrudan doğruya Üniversitenin gideri olarak kaydedilir.

Ancak, envanter işleriyle sorumlu birim tarafından kayıt altına alınmasının Üniversitenin faydasına olduğu düşünülen ve kıymeti asgari ücretin % 10’un altında olan demirbaşlar envanter işleriyle sorumlu birim tarafından kayıt altına alınabilir

Kayıtlara Esas Alınan kıymet

6.

Satınalma, kendi bünyesinde üretme veya hibe yoluyla temin edilen demirbaşın kayıtlarında “Kayıt kıymeti” maliyet miktarı üzerinden yapılır. İç piyasadan satınalma veya ithalat yoluyla edinilen demirbaşın kayıtlarında esas alınan bedel maliyet miktarı olup, eğer K.D.V. ödenmiş ise maliyet miktarı K.D.V. tutarı indirildikten sonra kalan net miktar esas bedeldir. Bağış yoluyla edinilen demirbaşın kayıtlarında esas alınan bedel ise, satın alınması halinde ödenmesi gereken bedeldir. Kendi bünyemizde üreterek edinilmiş demirbaşlarda ise üretim maliyeti kayıt bedelidir.

Para Birimi

7.

Demirbaş kayıt kıymeti ve amortismalı kıymeti “Türk Lirası Para Birimi” (TL) esasında ve ayrıca “Döviz” cinsinden gösterilir.

Demirbaş Kayıt ve Zimmet Belgesi Düzenlenmesi

VYK 17.04.2014

13-14/13-6 EK 6

8.

Demirbaşın kaydıyla birlikte, talep sahibi ve kullanıcı birime zimmet edildiğine ilişkin “Demirbaş Kayıt ve Zimmet Belgesi” Üniversitenin mali işlerden sorumlu hizmet birimine gönderilir.

 

III. BÖLÜM

AMORTİSMAN İŞLEMLERİ

Kıymet Yitimi ve Kullanım Süreleri

 

 

9.

(1) Üniversiteye kayıt edilmiş demirbaş malzemelerin yıpranma nedeniyle oluşan değer kayıpları hesaba katılmak suretiyle kıymetleri  “amortismanlı kıymet” olarak gösterilir. Demirbaşların yıpranma payları, kayıtlara alınan kıymet bedelleri üzerinden ve ilgili demirbaşın faydalı/ekonomik ömrü esas alınarak belirlenir. Demirbaşın yıpranma payı nispeti, 25. madde uyarınca oluşturulan “HEK Komisyonu” tarafından, ilgili demirbaşın kaydı esnasında ve %3 ile %20 arasında olacak şekilde belirlenir.

(2) Amortismanlı kıymeti, “sıfır” olan ve kullanılmaya devam edilen demirbaşların amortismanlı kıymeti, “sıfır” olarak envanter kayıtlarında yer alır.

(3) Henüz ömrünü tamamlamamış ancak envanter kayıtlarından silinmesi gereken demirbaşın net kıymetin tamamına amortisman uygulanır.

Ekleme ve Tadilat Yoluyla Kıymet Artımı

10.

Demirbaşa modüler ekleme veya niteliğini ve dolayısıyla değerini artıracak şekilde tadilat yapılması halinde, yapılan harcama tutarı, demirbaşın amortismanlı kıymetine eklenir. Aynı şekilde, demirbaşın son haline göre tarifi düzeltilir.

 

IV. BÖLÜM

Zimmet İŞLEMLERİ

Demirbaşın Birim Amirlerine Zimmeti

VYK 17.04.2014

13-14/13-6 EK 6

11.

(1)   Üniversiteye kayıt edilen demirbaş malzemenin talep sahibi ve kullanıcı birime zimmet işlemi 10 iş günü içinde Müdürlüğe bağlı envanter işleriyle sorumlu birim tarafından yapılır. Talep sahibi ve kullanıcı birim adına zimmeti Birim Amiri alır.

(2)   Akademik Birimlerde zimmet birim adına Fakülte/Yüksekokul/Okul İdare Amiri, Yönetsel hizmet birimlerinde ise, Müdür/Şube Amiri/Birim Sorumlusu tarafından alınır.

Demirbaşın Kullanıcı veya Sorumlu Personele Zimmeti

12.

(1)   Birim Amiri, birim adına zimmet alınan demirbaşı, demirbaşı kullanacak ve/veya sorumluğunu alacak personele zimmetler.

(2)   Demirbaşı zimmet alan personel, demirbaşın bulunacağı mekanda yer alan tüm demirbaşların listelendiği “Odadaki Demirbaşın Zimmet Formu”nun bir kopyasını demirbaşın bulunacağı mekanda görünen bir yere asar.

 

V. BÖLÜM

AKTARMA İŞLEMLERİ

Aynı Birim İçinde Yer Değiştirme Onayı

13.

(1)   Bir Birimde kayıtlı bulunan demirbaşın yeri, aynı birim içinde olması koşuluyla, Birim Başkanının (Dekan, Bölüm Başkanı, Okul Müdürü, Yönetsel Hizmet Birimi Müdürü/Amiri/Sorumlusu) onayı ile değiştirilebilir.

(2)   Akademik Birim Başkanları (Dekan, Bölüm Başkanı, Okul Müdürü), demirbaşın aynı Birim içinde yer değişimi için İdare Amirlerini yetkilendirebilirler.

Bir Birimden Diğerine Aktarma Onayı

VYK 17.04.2014

13-14/13-6 EK 6

14.

(1)   Demirbaşın bir birimden başka bir birime aktarılarak devredilmesi Müdürlüğe bağlı envanter işleriyle sorumlu birim tarafından her iki Birim Başkanının rıza ve imzası ile gerçekleştirilebilir.

 

 

(2)   Kayıt kıymeti 10 aylık asgari ücret tutarını aşan demirbaş malzemenin aktarılması, Rektörlük Onayı ile yapılır.

Aktarma İşlemleri

15.

Aktarma işlemi,

(1)   Akademik Birimlerde, İdare Amirleri/ Memurları,

(2)   Envanter Bilgisayar Programını sınırlı kullanma yetkisi verilmiş Yönetsel Hizmet Birimlerinde, Müdür/Şube/Sorumlusu veya Müdürün yetkilendirdiği kişiler,

VYK 17.04.2014

13-14/13-6 EK 6

 

(3)   Diğer birimlerde ise, bildirilmesi halinde, Müdürlüğe bağlı envanter işleriyle sorumlu birim,

tarafından yapılır.

 

VI. BÖLÜM

DEMİRBAŞ KULLANIM ESASLARI

Demirbaş Kullanımı

16.

(1)   Demirbaşlar, amacına ve usulüne uygun olarak kullanılmalıdırlar.

(2)   Kişilere zimmetli olan envantere kayıtlı cihaz, makine, alet, mefruşat, ulaşım veya iş aracı vb. demirbaşlar, belirlenmiş alan ve amacı dışında kişisel maksatlarla ve/veya çıkar sağlamak amacıyla kullanılamaz, bir başkasına kullandırılamaz ve yetkili makamın onayı olmadan bir başkasına devredilemezler.

Demirbaşı Kayıtlı Bulunduğu Yerden Dışarıya Çıkarma Yetkisi

17.

Kayıtlı demirbaş malzemeler, Rektörlük onayı olmaksızın kayıtlı bulundukları yerlerden başka yerlere geçici süreler için aktarılarak kullanılamazlar. Ancak gerçekleştirilmesi Rektörlükçe onaylanmış sosyal kültürel, bilimsel vb. Etkinlikler için kullanılacak demirbaşlar kayıtlı bulundukları yer dışına Birim Başkanlarının onayı ile çıkarılabilirler.

 

Demirbaşlar, tamir-bakım, eğitim ve benzeri işleri yapmak amacıyla kayıtlı bulundukları yer dışına Birim Başkanlarının onayı ile çıkarılabilirler.

Demirbaşın Kayıtlı Bulunduğu Yerden Dışarıya Çıkarılma ve İade Şekli

18.

(1)   Kayıtlı bulundukları yer dışına geçici olarak çıkarılacak demirbaş, teslim tutanağı ile imza karşılığında sorumlusu tarafından demirbaşı alacak olanlara teslim edilir.

(2)   Kayıtlı bulundukları yer dışına geçici olarak çıkarılmış demirbaşın iade işlemi, mevcut teslim tutanağı kullanılarak iade edildiğine dair imzalanması şeklinde veya yeni bir teslim tutanağı düzenlenerek gerçekleştirilir.

Teslim Alınan Demirbaşın Sorumluluğu

19.

Kayıtlı bulunduğu yerin dışına geçici olarak çıkarılması amacıyla demirbaşı teslim alan kişi/kişiler, teslim aldıkları demirbaşı iade edinceye kadar bu demirbaştan sorumludurlar ve bu demirbaşı teslim aldıkları hal ve durumda iade etmek için gerekli özen ve dikkati gösterirler. Bu kişiler, söz konusu demirbaşı belirlenmiş alan ve amacı dışında kişisel maksatlarla ve/veya çıkar sağlamak amacıyla kullanamaz, bir başkasına kullandıramaz ve yetkili makamın onayı olmadan bir başkasına devredemezler.

Teslim Alınan Demirbaşın Hasar Görmesi veya Kaybolması

20.

Kayıtlı bulunduğu yerin dışına geçici olarak çıkarılan demirbaşın hasar görmesi veya kaybolması durumunda, demirbaşı teslim alan kişiler Üniversitenin uğradığı zarar ziyanı, kusurlu bulundukları oranda ve VIII. Bölümde yer alan esaslar çerçevesinde, tazmin etmek mecburiyetindedir.

 

VII. BÖLÜM

ENVANTER İŞLEMLERİ

Envanter Raporları

VYK 17.04.2014

13-14/13-6 EK 6

21.

(1)   Her mali yılın son ayı içinde, Rektörlük’çe belirlenecek esaslar çerçevesinde, Üniversite Birimleri tarafından envanter işlemi yapılarak Envanter Sonuç Raporu Rektörlüğe gönderilir. Raporun bir kopyası ise Müdürlüğe verilir. Müdürlüğe gelen raporlar derlenerek genel durumu içeren rapor ile birlikte Rektörlüğe sunulur.

VYK 17.04.2014

13-14/13-6 EK 6

 

(2)   Müdürlüğe bağlı envanter işleriyle sorumlu birim tarafından belli aralıklarla ve envanter kayıtları esasında yapılan Demirbaş kontrolü sonucu, bir rapor şeklinde Rektörlüğe gönderilir. Üniversite Birimleri, demirbaş kontrolünün yapılması için Müdürlüğe bağlı envanter işleriyle sorumlu birimine gerekli ortamı sağlar.

 

 

 

 

 

 

VIII. BÖLÜM

DEMİRBAŞIN ZARARA UĞRAMASI VEYA KAYBI  HALİNDE UYGULANACAK  ESASLAR

Zimmet sorumluluğu ve

Zarara uğraması veya kayıp Soruşturması

22.

(1)    

Zimmete alınan demirbaşın önemli bir ihmal veya kasıt nedeniyle kaybolması veya zarara uğraması halinde, meydana gelen zarardan zimmet alanlar sorumludur.

 

VYK 17.04.2014

13-14/13-6 EK 6

 

(2)    

Rektörlüğe iletilen envanter kontrol raporlarının incelenmesi veya doğrudan bildirim sonucunda belirlenen demirbaş ziyanı hallerinde araştırma, incelenme ve teftiş işleri ile gerekli zarar-ziyan soruşturması, murakıplık işleriyle sorumlu hizmet birimi tarafından sonuçlandırılarak Rektörlüğe iletilir.

VYK 17.04.2014

13-14/13-6 EK 6

 

(3)    

(A)  Murakıplık işleriyle sorumlu hizmet birimi, soruşturma esnasında demirbaşın kaybından veya zarar-ziyanından sorumlu olduğu düşünülen ve/veya söz konusu demirbaşı zimmetinde bulunduran kişi/kişilere soruşturmaya konu demirbaşları açıkça bildirir ve yazılı savunma talep eder. Söz konusu talep yazısında savunma için en az beş gün süre verilir ve savunmanın belirtilen sürede yapılmaması halinde savunmadan vazgeçmiş sayılacağı açık bir şekilde vurgulanır.

 

 

 

(B)  Murakıplık işleriyle sorumlu hizmet birimi, soruşturmayı on beş gün içinde tamamlayarak raporunu Rektörlüğe iletir. Rektörlüğün onayı ile bu süre otuz gün uzatılabilir. Hazırlanan raporda, kayıp veya zarar-ziyana uğramış olan demirbaş için herhangi bir kişi/kişilerin kusurlu olup olmadığı gerekçeleri ve eğer varsa kusurluluk oranını ile birlikte belirtilir.

VYK 17.04.2014

13-14/13-6 EK 6

 

(4)    

Rektörlüğün uygun görmesi halinde, demirbaşın kaybında veya zarar-ziyan görmesinde kusurlu bulunan personel/personeller hakkında disiplin işlemi başlatılır.

Demirbaşın Zarara Uğraması veya Kaybının Tazmin Edilmesi

 

 

 

23.

(1)   Yapılan soruşturma sonucunda Rektörlük veya Üniversite Yönetim Kurulunun vereceği karar ile demirbaşın zarara uğramasında veya kaybında kusuru bulunanlar, Üniversitenin uğradığı zarar ziyanı tazmin etmek mecburiyetindedir.

(2)   Kaybolan demirbaşın, “Rayiç Bedeli” veya “Amortismanlı Kıymet Bedeli” veya “Yenisinin (veya Eşdeğerinin) Temin Bedeli”; hasar görmüş demirbaşlarda, “tamir bedeli”, “tazmin bedeli” olarak ve 25. madde uyarınca oluşturulan “HEK Komisyonu” tarafından belirlenir. Bu komisyon, uygun gördüğü hal ve durumlarda, tazmin bedelini, kullanım kayıplarını da dikkate alarak artırabilir.

(3)   Kaybolan veya hasar gören demirbaşın, kaybolmasında veya hasar görmesinde kusuru bulunan kişi/kişilerden, tazmin bedeli ve tazmin şekli, demirbaşın kayıt kıymetinin 5 asgari ücret tutarı eşdeğerine kadar olanlar için Rektörlükçe, daha yüksek olanlar için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından, takdir hakkı da kullanılmak suretiyle belirlenir.

VYK 17.04.2014

13-14/13-6 EK 6

 

(4)   Kaybolan veya hasar gören demirbaşın kaybolmasında veya zarar-ziyan görmesinde kusurlu bulunan kişi/kişiler hakkında alınan karar, kararın alındığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde ilgili kişi/kişilere ve birimlere yazılı olarak tebliğ edilir.

Tamir/Tazmin Bedelinin Tahsili

24.

(1)   Kaybolan veya hasar gören demirbaşı tazmin etmekle yükümlenen kişi/kişiler öngörülen Tamir/tazmin bedelini, Rektörlük ve/veya Üniversite Yönetim Kurulu kararından sonra ve belirlenen süre içerisinde Üniversiteye öder.

(2)   Demirbaşı tazmin etmekle yükümlü olan kişi/kişilerin Üniversite personeli olması halinde, tazmin bedeli personelin maaşından kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir. Aylık kesinti miktarı personelin net maaşının %25’inden daha fazla olamaz.

(3)   Demirbaşın tazmin bedelinin 5 aylık asgari ücret tutarından daha çok olduğu hallerde ödeme yöntemi ve süresi Üniversite Yönetim Kurulu tarafından ayrıca belirlenir.

(4)   Demirbaşı tazmin etmekle yükümlü olan kişi/kişilerin Üniversite Rektörlüğü veya Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tazmin bedelini ödememesi halinde idare mahkemeye başvurur.

(5)   Demirbaşı tazmin etmekle yükümlü olan kişinin/kişilerin ödemesi öngörülen tazmin bedelinin tamamını ödemeden Üniversite’den ayrılmaları halinde, ödenmeyen tazmin bedeli kısmı ilgili kişinin/kişilerin, varsa Üniversite’den olan alacaklarından kesinti yapılarak tahsil edilir, aksi hallerde idare alacağını mahkeme yolu ile tazmin etme yoluna gider.

 

IX. BÖLÜM

hek komisyonu oluşumu ve KAYITTAN SİLME İŞLEMİ

HEK Komisyonunun Oluşumu, Toplantı ve Kararları

25.

Demirbaş malzemelerin tazmin bedellerinin belirlenmesinde, amortisman yıpranma nispetleri takdirinde ve kayıttan silme işlemlerinde karar almak üzere HEK Komisyonu kurulur. HEK Komisyonu’nun oluşumu,  toplantı ve kararları ile ilgili aşağıdaki kurallar uygulanır.

VYK 17.04.2014

13-14/13-6 EK 6

 

(1)    

HEK Komisyonu, Üniversite Genel Sekreteri başkanlığında, Üniversitenin satınalma ve envanter işleri, mali işler, proje işleri ve kontrol işlerini yürüten hizmet birimi sorumluları ile ilgili demirbaşı zimmetinde bulunduran kişinin bağlı olduğu akademik/yönetsel birim sorumlusundan oluşur.

 

 

(2)    

HEK Komisyonu en az dört üyenin katılımı ile toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluk oyu ile karar alır. Akademik/yönetsel birim sorumlusuna zimmetli olan demirbaşların kaybı veya hasarının tazmini hakkında yapılacak olan toplantılara ilgili akademik/yönetsel birim sorumlusu katılmaz ve oy kullanamaz.

Demirbaş Kaydından Silme

26.

 

 

 

 

Teknolojik olarak kullanma imkanı kalmayan, ekonomik ömrünü yitirmiş, kullanılmayacak derecede yıpranmış veya tamir edilmeyecek durumda olan, kaybolan veya çalınan demirbaşlar,

(1) kayıt bedeli 5 asgari ücret tutarına kadar olanlar HEK Komisyonu kararı ve Rektörlük onayı ile;

(2) kayıt bedeli 5 asgari ücret tutarından daha çok olan demirbaşlar HEK Komisyonu kararı ve Rektörlük ve Vakıf Yöneticiler Kurulu onayı ile;

envanter kaydından silinir.

 

Kayıttan Silinen Demirbaştan Yararlanma

VYK 17.04.2014

13-14/13-6 EK 6

27.

(1)   Demirbaş kaydından silinen demirbaşın herhangi bir aksamı demirbaş üzerinden alınarak Üniversite içerisinde değerlendirilebilir veya demirbaş tümüyle yedek parça olarak veya başka bir amaçla değerlendirilmek üzere Üniversitenin herhangi bir birimine teslim edilebilir.

(2)   Demirbaş kaydından silinen demirbaş, Vakıf Yöneticiler Kurulu onayı alınarak, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesine bilgi verilerek Devlet kurumlarına veya diğer dernek ve sivil toplum örgütlerine verilebilir.

VYK 20.04.2006

05-06/21-3, EK 1

 

(3)   Demirbaş kaydından silinen herhangi bir demirbaş, Üniversite içerisinde değerlendirilemediği ve ekonomik değerinin bulunduğu hallerde, HEK Komisyonu kararı ve Rektörlük onayı ile satışa arz edilir. HEK Komisyonu satışa arz edilen demirbaşın hurda niteliği taşıdığına karar vermesi halinde, satışa taban fiyat teşkil edecek olan keşif bedeli, piyasa şartlarına göre HEK Komisyonu tarafından belirlenir. Demirbaş ikinci el satış değeri taşıyorsa, satışa taban fiyat teşkil edecek olan keşif bedeli, rayiç bedelden az olmamak kaydı ile, HEK Komisyonu tarafından belirlenir. Kayıttan silinen demirbaşların satış işlemleri Üniversite Yönetim Kurulu tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen ve akademik ve/veya yönetsel hizmetler personelinden oluşan üç kişilik Satış Komisyonu tarafından yürütülür.

VYK 20.04.2006

05-06/21-3, EK 1,

VYK 20.10.2011

11-12/5-2

 

(A)  Keşif bedeli bir asgari ücret tutarı eşdeğerine kadar olan her kalem demirbaş, Rektörlük onayı alınarak, satılabilir. Satış yöntemi üç kişilik Satış Komisyonu tarafından belirlenir. Satışla ilgili duyuru, belirlenen satış tarihinden en az beş işgünü öncesinde Müdürlüğe ait duyuru panosuna asılmak ve Üniversitenin resmi internet sitesinde yayınlanmak suretiyle yapılır.

VYK 20.04.2006

05-06/21-3, EK 1,

VYK 20.10.2011

11-12/5-2

 

(B)  Keşif bedeli bir asgari ücretten fazla olan her kalem demirbaş, Rektörlük onayı alınarak, satılabilir. Satış yöntemi üç kişilik Satış Komisyonu tarafından belirlenir. Satış işlemi bu fıkranın (a) bendinde belirtilen duyurulara ilaveten günlük yerel gazetelerin bir tanesinde, satış tarihinden en az beş işgünü önce olmak kaydıyla ve 1/8 oranını aşmayacak şekilde, bir kez ilan verilmek suretiyle yapılır.

VYK 09.12.2004

04-05/8-25, EK 5

 

(C)  Satış işlemi sonucunda satışı gerçekleşmeyen demirbaşların belirlenmiş olan satış bedeli, Rektörlük onayı ile %50 oranına kadar indirilerek, bu fıkranın (a) bendinde belirtilen yöntem ile ikinci kez satışa çıkarılabilir.

VYK 09.12.2004

04-05/8-25, EK 5

 

(D)  İkinci kez satışa çıkarılıp da satışı gerçekleşmeyen demirbaşlar, Rektörlük onayı ile ilk satış bedelinin %90 oranına kadar indirilerek bu fıkranın (a) bendinde belirtilen yöntem ile üçüncü kez satışa çıkarılabilir. Üçüncü kez satışa çıkarılan demirbaşın satılamaması durumunda bu maddenin 4‘üncü fıkrası uygulanır.

 

 

(E)   Satıştan elde edilen miktar Üniversiteye gelir kaydedilir.

18/2012

 

(4)   Üniversite içinde değerlendirilemeyen ve/veya değersiz olduğu için satılamayan ve/veya satışa arz edilip satışı gerçekleşmeyen kayıttan silinmiş demirbaşlar, bu maddenin 5’inci fıkrası uyarınca oluşturulan İmha Komisyonu tarafından, tüm üyelerin hazır bulunduğu bir esnada, Çevre Yasası ve ilgili diğer mevzuat dikkate alınarak Rektörlük onayı ile imha edilir. İmha işlemine ilişkin komisyon tarafından ayrıca ekte yer alan bir imha tutanağı düzenlenir.

 

 

(5)   İmha Komisyonu, murakıplık işleriyle ilgili hizmet birimi sorumlusu başkanlığında Rektörlük tarafından önerilen ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından üç yıllık süre için seçilen amir konumundaki iki yönetsel hizmetler personelinden oluşur. Süresi sona eren üyeler tekrardan seçilmesi halinde komisyonda görev yapmaya devam ederler.

 

 

(6)   Bu maddede belirtilen tüm işlemlerin yürütülmesinde sorumlu olanlar tarafından tutanak tutulur ve bu tutanaklar kayıttan düşme dosyasına dahil edilir.

 

X. BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

Demirbaş işlemlerinde form kullanımı

VYK 17.04.2014

13-14/13-6 EK 6

28.

Demirbaş malzemenin Kayıt, Zimmet, Aktarma ve Kayıttan Silme işlemlerinde Müdürlük tarafından hazırlanan formlar kullanılır.

Yürürlüğe Giriş

VYK 17.04.2014

13-14/13-6 EK 6

29.

Bu Yönetmelik, Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

30.

Bu Yönetmeliği, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü yürütür.

 

XI. GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde

VYK 09.12.2004

04-05/8-25, EK 5

 

31.

İş bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce, demirbaş(lar)ın kayıttan silinme işlemi, Rektörlüğün 12.11.1993 tarih ve 250/605/882-20 sayılı yazısı doğrultusunda işleme tabi tutulmasına, başka bir deyişle HEK Komisyonu kararı ve Rektörlük onayı ile uygulanmasına rağmen, kayıttan silme işlemleri tamamlanamamış demirbaş(lar)a, bu Yönetmeliğin 26’ncı maddesi çerçevesinde işlem yapılır.

 


 

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi

Kayıttan Silinen Demirbaş İmha Tutanağı

Tarih:

Aşağıda listesi verilen...........adet demirbaş, ........... Nolu HEK Komisyonu kararı ile  demirbaş kayıtlarından silindikten sonra Demirbaş Yönetmeliği'nin 27 (4) maddesine istinaden …………….. tarih ve ........ sayılı  Rektörlük onayı ile tarafımızdan .............. süreti ile imha edilmiştir.

SIRA NO

ESKİ DV

DV

ODA KODU

MALZEMENİN TANIMI

Miktar

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

İmha Komisyonu Başkanı                İmha Komisyonu Üyesi                    İmha Komisyonu Üyesi