ÖĞRENCİ YURTLARI İLKE ve KURALLARI

 
I.  BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Amaç
ÜYK 00/233-3

ÜYK 01/262-2

1.

Yurtların işletilmesi, yönetimi ve denetimi ile yurtlarda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve öğrencilere rahat, düzenli ve güvenli bir barınma ortamının sağlanması.

Kısaltmalar

2.

“Yurtlar” Doğu Akdeniz Üniversitesi Yurtları’nı, “Üniversite” Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni, “DAÜ Yurtları”Doğu Akdeniz Üniversitesi işletimindeki yurtları , “YİD Yurtları” Doğu Akdeniz Üniversitesi arazisi içinde özel protokolle yap-işlet-devret yönetimi ile yapılan ve işletilen yurtları ,  “Rektörlük”  Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nü ,”Yurtlar Müdürlüğü”Doğu Akdeniz Üniversitesi Yurtlar ve Kafeteryalar Müdürlüğü’nü, “Öğrenci” Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrencileri’ni, “DAÜ Yurt Sorumlusu”  DAÜ kız ve erkek yurt sorumlularını ,  “YİD Yurt Sorumlusu” ilgili YİD Yurdunun en üst düzey Yöneticisi’ni ifade eder.

II. BÖLÜM

YURTLAR YÖNETİMİ

Yurtlar Müdürü ve Yurt Sorumlularının Görevleri

3.

Yurtlar Müdürü, DAÜ Yurtlarının ve YİD Yurtlarının üst makamıdır. Yurtlar Müdürü, yurtları;ilgili ilke ve kurallar ,sözleşme,yönetmelik,tüzük ve yasalara göre denetler.YİD yurtlarının işletme sahipleri ve yöneticileri ile koordinasyonu sağlar.Yurtlardan gelen talepleri ve şikayetleri inceler ve gereğini Rektörlük onayı ile uygular.Yeni tasarlanacak YİD yurtlarının gelişme politikasını planlar ve Rektörlüğün onayına sunarak YİD Yurtları ile ilgili kararlarını uygulamaya koyar.Yurtlara öğrenci kabul koşullarını belirler ve denetle; bunlarla ilgili kayıtları tutar.Yurtlarda kalan öğrencilerin toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olur,yurtların disiplinini korumak için gerekli gördüğü her türlü önlemi alır.YİD Yurtları personelinin ilgili yasalar tahtında denetiminden sorumludur.Yurtların demirbaş ve takibe tabi malzemesinin iyi kullanılmasını, korunmasını yurt sorumluları ile yardımlaşarak sağlar. Bu görevleri yürütmede “DAÜ ve YİD Yurtları Sorumluları”, Yurtlar Müdürlüğü ile iş birliği içinde,sorumlu oldukları yurtlarda Rektörlüğün kararlarının uygularlar.

III.  BÖLÜM
YURTLARA ALINMA VE YURTLARDA KALMA

Yurtlara Kayıt Hakkı

4.

 (1)

DAÜ Yurtları’na girmek isteyen öğrencilerin Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne kayıt hakkını kazanmış olmaları; Yurtlar   Müdürlüğü tarafından  saptanan şekil, süre  ve  kurallara uygun olarak Yurtlar Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekir. Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne ilk defa kayıt olan tüm öğrencilerin DAÜ Yurtlarına  kayıt yaptırma hakkı vardır.DAÜ Yurtlarda boş yer kalması durumunda üst sınıf öğrencilerine kayıt hakkı verilir. Bursu barınmayı da kapsayan öğrencilere uygulanacak sistem Rektörlük tarafından saptanır.

 

 

(2)

YİD Yurtları’na girmek isteyen öğrencilerin Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne kayıt hakkını kazanmış olmaları; YİD yurtları işletmecileri tarafından saptanan şekil, süre ve kurallara uygun olarak YİD Yurtları’na başvuruda bulunmaları gerekir.

Suç, Hastalık ve Diğer  Durumlarda Yurtta Kalma Kararı

5.

(1)

Herhangi bir suçtan hüküm giymiş veya haklarında kovuşturma açılmış bulunan öğrencilerin, affa uğramış olsalar dahi, yurtlara alınıp alınmayacağı Rektörlük tarafından karara bağlanır

 

 

(2)

Rektörlük, yetkili ve ilgili makamlarca yurtta kalmaları sağlık yönünden sakıncalı görülen öğrencilerin yurtlara alınmalarını yasaklayabilir ya da yurtlarla ilişkilerini kesebilir.

 

 

(3)

Rektörlük sebep göstererek bir öğrencinin yurda kaydını engelleyebilir veya yurttan çıkarabilir.

Yerleşmeyen Öğrencinin Kaydının Silinmesi

6.

Akademik takvimde belirtilen derslerin başlama tarihinden  itibaren bir ay içerisinde yurtlara kayıt olduğu halde yerleşmeyen öğrencilerin  kaydı silinir.

 

Yurttan Çıkarılmaya İtiraz

7.

Yurttan çıkarılan bir öğrenci beş gün içinde Rektörlüğe yazılı itirazda bulunulabilir. Ancak itiraz, çıkarma kararının uygulanmasını durdurmaz

Yurttan Çıkarılanın Zimmetini İadesi

 8.

Yurttan çıkarılma kararı verilen öğrenciler, zimmetlerine verilen tüm eşyaları teslim etmek zorundadır.

IV. BÖLÜM
YURTLARDA UYGULANAN KURALLAR

Uygulanan Kurallar
ÜYK 01/262-2

9.

 (1)

Yurtların düzen ve disiplinini bozucu davranışları görülen veya öğrenciliğe yakışmayan tutum ve davranışları saptanan öğrencilere ve/veya velilerine, Yurtlar Müdürü tarafından ‘I.Uyarı’ veya ‘II. Uyarı’ mektupları gönderilir. Yurtlar Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda hatalı hareketlerini ve davranışlarını tespit ettiği öğrencileri Üniversite Disiplin Kurulu’na sevk eder.

 

 

(2)

Oluşan olaylarda YİD yurt idareleri Yurtlar Müdürlüğünü bilgilendirmek ve yürütülecek işlemlerde Üniversite personeline yardımcı olmak zorundadır.

1. Uyarı Mektubu
ÜYK 01/262-2

10.

(1)

Aşağıdaki maddelerin kapsamına giren davranışlarda bulunan öğrencilere 1. Uyarı mektubu gönderilir. 1.Uyarı mektubu öğrenciye yazılı tebliğ edilir.Yurt Sorumluları gerek görürse öğrencinin odasını değiştirilebilir. Yurtlar Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda olayı Üniversite Disiplin Kurulu’na da sevk edebilir.

 

 

(2)

1.Uyarı cezası gerektiren durum ve davranışlar şunlardır:

       (a)       Öğrencilik sıfatının gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak. 

       (b)       Kişilerle olan ilişkilerde kaba ve saygısız  davranmak.

       (c)       Yurtlarda çalışanların onurunu kırıcı davranışlarda bulunmak.

       (d)       Çevresini temiz tutmamak.

       (e)       Gürültü yapmak, ses ve görüntü aletlerini çevreyi rahatsız edecek şekilde kullanmak.

        (f)       Yurt Müdürü ve yetkililere kendisinden  istenen açıklamaları geçerli bir neden olmadan zamanında yapmamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak, zamanında cevap vermemek, yurt yöneticilerinin çalışmalarını güçleştirmek.

       (g)       Bilgisayar,elektrikli çaydanlık,sakal/traş makinesi, ütü ve saç kurutma makinesi dışındaki tüm elektrikli aletlarin kullanılması.

       (h)       Yurtlarda, yurtlar çevresinde ve kampüs içinde alkollü içki bulundurmak.

II. Uyarı Mektubu

11.

(1)

Aşağıdaki maddelerin kapsamına giren tutum ve davranışlarda bulunan öğrencilere II. Uyarı mektubu gönderilir. Bu mektup ayrıca öğrencilerin velilerine yazılı tebliğ edilir. Yurt Sorumlusu gerek görürse öğrencinin odasını değiştirilebilir. Yurtlar  Müdürlüğü gerekli görmesi durumuda olayı Üniversite Disiplin Kurulu’na sevk edebilir.

 

 

(2)

II.Uyarı cezası gerektiren durum ve davranışlar şunlardır:

a)    I.Uyarı mektubunun alınmasını gerektiren tutum ve davranışları tekrarlamak.

b)    Öğrencilik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.

c)      Duvarlara, kapılara, demirbaş eşya üzerine yazı yazmak, işaret ve benzeri şekiller çizmek, yapıştırmak, bunlara zarar vermek, kendi odası dışında herhangi bir yere, Rektörlük veya Yurtlar Müdürlüğ’ünün onayını almamış herhangi bir duyuru veya afişi asmak, yurt odalarını, tesislerini, çevresini amaç dışı kullanmak.

d)     Yurt Yönetimi’nin astığı ya da  asılmasına izin verdiği duyuruları koparmak, yırtmak, değiştirmek, üzerine yazı yazmak veya resim yapmak.

e)    Yurtlar Müdürlüğü tarafından kendisinden istenen bilgileri eksik veya yanlış vermek veya hiç vermemek.

f)     Öğrenci Yurtları Taahhütnamesi’nde belirtilen hususlara uymamak.

Üniversite Disiplin  Kuruluna Sevk

12.

(1)

Aşağıdaki maddelerin kapsamına giren davranışlarda bulunan öğrenciler derhal Üniversite Disiplin Kurulu’na sevk edilir.

a)    Yurtlarda silah, patlayıcı, yanıcı, yaralayıcı, delici ya da

      zedeleyici araç ve gereç bulundurmak, kullanmak.

b)     Kumar oynamak, kumar oynatmakta kullanılan araç ve

      gereçleri bulundurmak.

c)    Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak veya yurtlara

      sokmak.

d)     Kavga etmek.

e)     Hırsızlık yapmak

f)     Yurtlarda, yurtlar çevresinde ve kampüs içinde alkollü içki

      içmek.

g)    Yurtların huzur ve sükununu bozucu eylemlere girmek

h)    Yurtların çevresini kirletmek.

i)     Yurtların mallarına ve tesislerine zarar vermek.

j)   Yönetime yanlış bilgi vermek, yalan beyanda bulunmak.

k)  Yurdun öğrencisi olmayan kişileri yurtta barındırmak.

l)   Yönetici ve görevlilere müdahale etmek, uyarıları dinlememek.

m)  Yukarıdaki maddelerde sözü edilenlerin dışında, ahlak ve   

       adaba aykırı ve öğrencilikle bağdaşmayan davranışlarda

       bulunmak.

n)   Yurtlar Müdürlüğü ve diğer yetkili organlar tarafından     

       konulan kural ve yasaklara uymamak.

o)    Odasını,  yatağını ya da yurda ait herhangi bir eşyayı bir

        başkasına vermek veya satmak.

p)    Odasında, odaya kayıtlı olmayan, yurda kayıtlı ve/veya

        kayıdı olmayan şahıslara kullanım izni  vermek.

q)    Her türlü, bilgisayar aracılığı ile başka öğrencilerin ve/veya

       kişilerin bilgisayarlarına  girmek ve/veya zarar vermek.

Uzaklaştırma Cezası
ÜYK 01/262-2

13.

 Üniversite’den ‘Uzaklaştırma Cezası’ alan öğrenciler Rektörlük aksi karar almadığı sürece, ceza süresi içerisinde yurtlarda kalamaz.

Zimmet Eksiği veya Zararların Ödenmesi
ÜYK 01/262-2

14.

Yurtlarda kalan bütün öğrenciler yurtta yaptıkları hasarın veya zimmetlerinde bulunan eksik malzemelerin bedelini ödemekle yükümlüdürler. Yurtlarda sebep olunan hasarların karşılığı ödeme günündeki maliyet üzerinden hasar verene ödettirilir. Ortak kullanıma sunulan yurt eşyalarının tahribi veya kaybı halinde, sorumlusu bulunmadığı takdirde sözkonusu bedel tüm kullanınıcılardan eşit bişimde  tahsil edilir.  Ödeme hasar tespitinin maddi bedelinin öğrenciye bildirilmesini takiben 10 iş günü içerisinde öğrenci tarafından ödenir.  Öğrencinin bu bedeli ödememsi halinde hakkında soruşturma açılır.  Öğrenci İşleri Müdürlüğü ve Yurtlar ve Kafeteryalar Müdürlüğü tarafından hiçbir başvurusu işleme konmaz; kendisine belgeleri teslim edilmez.

Öğrenci Listeleri

 

 

 15.

 

 

 

 (1)

 

 

(2)

YİD Yurtları her akademik takvimin onbeşinci gününden önce yurtlarında kalmakta olan öğrencilerin listesini Yurtlar Müdürlüğü’ne bildirmekle mükelleftirler.

Akademik yıl içerisinde oluşan öğrenci kayıtlarındaki değişiklikler de 3 gün içerisinde Yurtlar Müdürlüğü’ne bildirilmelidir.

 

V. BÖLÜM

Yurt Ücretleri

Ücret ve Aidat

16.

 (1)

 

 

(2)

 

DAÜ Yurtları’nın ücretleri ve aidatları günün koşullarına göre her yıl yeniden Rektörlük tarafından belirlenir.

 

YİD Yurtları yatak tahsis ücretleini kendi işletmecilik politikaları ile belirlerler,ve Yurtlar Müdürlüğü’ne her akademik yılın Mayıs ayının sonundan önce bildirir.

 

Yurt Ücreti Miktarları
ÜYK 01/262-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAÜ Yurtlarına KayıtÜYK
01/262-2

17.

(1)

 

 

(2)

 

 

 

 

 

(3)

DAÜ Yurt ücretleri her yıl için yurtlara kayıt sırasında peşin olarak tahsil edilir.Ancak özel durumlarda Rektörlük onayı ile taksitlendirme yapılabilir.

YİD Yurt ücretleri her yıl için yurtlara kayıt sırasında peşin veya önceden ilgili yurt tarafından ilan edilmiş taksitli ödeme planına göre tahsil edilir.Öğrenciler bir eğitim yılı boyunca yurtta kalırlar.YİD Yurtlarına giriş sırasında imzalanan giriş forumlarındaki hizmetler için fazladan ücret talep edilemez.Akademik yıl içinde ücretlere zam yapılamaz. 

  

DAÜ Yurtları’na kayıt;  

DAÜ Yurtları’na yıllık kayıt;

a)      Akademik Takvim’de derslerin başlama tarihinden itibaren Ekim ayı sonuna kadar kayıt yaptıran öğrenciler yıllık yurt ücretinin tamamını öder

b)      Kasım ayından itibaren Ocak ayına kadar yurda kayıt

       yaptıracak olanlara; her ay için aylık %10 indirim

       uygulanır.

ÜYK 01/262-2

 

(4)

Oda değişikliklerinde fiyat farkı ödenir veya iade edilir

ÜYK 01/262-2

 

(5)

 

(6)

Madde 17.(3) de tarif edilen kurallar akademik yıl için geçerlidir.

 

YİD Yurtları’na dönem başı haricinde girecek olanlara uygulanacak indirimler ilgili yurt idareleri tarafından belirlenir.

Tatil Dönemi Ücretleri

18.

 Yaz ve yarıyıl tatillerinde yurtlarda kalacak konuk ve öğrencilerden alınacak ücretler Rektörlük tarafından saptanır.

Yurttan Ayrılacak Öğrencinin Yurt Ücretlendirmesi19.

DAÜ Yurtlarına kesin kaydı yapılan öğrencilerin yurttan ayrılması halinde yıllık yurt ücretinin:

a)      İlk üç gün içerisinde ayrılanlara % 90’ı,

b)      İlk onbeş gün içerisinde ayrılanlara %80’i, iade edilir.

c)      İlk onbeş günden sonra ve şubat ayının sonuna kadar                        ayrılanlara %30’u iade edilir. Bu sürenin bitiminden sonra yurttan ayrılanlara ücret iadesi yapılmaz ayrıca öğrenci yıllık yurt ücretinden sorumludur.

d)      Bu kurallar sadece yıllık kayıt  için geçerlidir.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20.

 (1)

 

 

 

 

 

 

Mezuniyet Durumundaki ve Yurt Burslusu Öğrenci Kaydı

DAÜ Yurtlarına sadece yurt burslusu olan, mezuniyetine bir Dönem kalan veya Bahar Dönemi başında gelen tüm öğrencilere  dönemlik kayıt yapılır.

a)      Akademik takvimde derslerin başlama tarihinden itibaren bir ay içerisinde kayıt yaptıran öğrenciler dönemlik yurt ücretinin tamamını,

b)      İkinci ay içerisinde yurda kayıt  yaptıran öğrenciler, dönemlik yurt ücretinin %75’sini,

c)      Üçüncü ay içerisinde yurda kayıt yaptıran öğrenciler, dönemlik yurt ücretinin %50’ini,

d)      Üçüncü aydan sonra yurda kayıt yaptıran öğrenciler, dönemlik yurt ücretinin %30’unu öderler.

 

 

(2)

Ücreti düşük odadan ücreti yüksek odaya geçişlerde fark olarak ödenecek ücret için, (1.a), (1.b), (1.c) ve (1.d) şıklarındaki maddeler esas alınır.

 

 

(3)

Bahar (İkinci)  Dönemi kayıt yapan öğrencilerin yurttan ayrılmaları halinde yapılacak olan dönemlik yurt ücretinin ;

a)      İlk üç gün içerisinde ayrılanlara   yurt ücretinin %80’i,

b)      İlk onbeş gün içerisinde ayrılanlara  yurt ücretinin  %50si iade edilir..

Yurda kesin kaydı yapılan öğrenci ilk onbeşgünlük sürenin bitiminden sonra yurttan ayrılması durumunda ücret iadesi yapılmaz. Ayrıca dönemlik yurt ücretinden sorumlu olur

 

 

(4)

YİD Yurtlarına kaydı yapılan öğrencilerin yurttan ayrılması halinde yapılacak iade;

Öğrencilerin ilgili YİD (Yap-İşlet-Devret) Yurdu ile yapmış oldukları sözleşme çerçevesinde yapılır.

 

 

(5)

Herhangi bir yurttan ayrılacak öğrenci, o  yurtla ilişiğini kesmek ve İlişki Kesme Formunu almak zorundadır.

Yurtlardan uzaklaştırma cezası alan öğrencilere yurt ücretleri iade edilmez.

 

VI. BÖLÜM

Öğrenci Hakları

Şikayet Hakkı 

21.

Öğrenciler kayıt sırasında kendilerine verilen her türlü broşür,yazılı bilgi ve yazılı taahhütü talep edebilirler. Bunların yerine getirilmemesi durumunda ilgili DAÜ veya YİD Yurdu idarecilerini Yurtlar Müdürlüğüne şikayet edebilir,ilgili şikayet Yurtlar Müdürlüğü aracılığı ile değerlendirilerek giderilir.

Şikayet Kutuları

22.

Öğrenciler her türlü şikayet istek ve taleplerini gerek ilgili yurt idaresine gerekse de Yurtlar Müdürlüğüne yapabilirler.Bu amaçla her yurtta bullunan “Yurtlar ve Kafeteryalar Müdürlüğü Şikayet Kutusu”nu kullanabilirler.

 

VI. BÖLÜM

 Çeşitli Hükümler

Oda Kontrolü

23.

Yurtlarda kalan öğrencilerin odası ve eşyası güvenlik, temizlik ve Yurtlar İlke ve Kuralları’na uyulup uyulmadığının belirlenmesi amacıyla Yurt Sorumlusu veya görevlileri tarafından kontrol edilebilir.

Yurt Kapatılması

24.

Rektörlük doğal afet,savaş ve benzeri olağan üstü durumlarda yurtları kapatabilir.

Bırakılan Şahsi Eşya Sorumluluğu

25.

Tatil sürelerinde veya herhangi bir nedenle yurttan ayrılan öğrenci şahsi eşyasını beraberinde götürmek zorundadır. Yurtta bırakılan eşyadan yurt idaresi sorumlu değildir.

Oda Değiştirilmesi

26.

Yurt Sorumlusu gerek gördüğünde öğrencinin odasını değiştirebilir ve gerekçesini Yurtlar Müdürü’ne yazılı olarak bildirir.

Yurtta Refakatçi Kalma  Durumu

27.

Yurtlarda kalmakta olan öğrencilerden hasta olanlar refakatçi ile yurtta kalamaz. Bu durumda olan bir öğrencinin bir sağlık kuruluşuna veya evine gitmesi gerekir.

 

VIII.BÖLÜM

YİD Yurt İşletmeleri Güvenlik Yapısı

İç Güvenlik          

28.

YİD Yurtları kendi yurtları içinde oluşacak her türlü sorundan mesuldürler. Yurtlarında oluşabilecek her türlü olayın önlemini almak ve Yurtlar Müdürlüğü  aracılığı ile Üniversitenin Güvenlik Şube Amirliğine bildirmek zorundadırlar.

Yakın Çevre Güvenliği

29.

YİD Yurtları yakın çevre güvenliğini  kendi tahsisli alanları içinde güvenlik  personeli ile sağlamak durumundadırlar.Bu personel her türlü olay ,olay ihtimali ve kuşkuyu derhal Üniversite yetkililerine bildirmek zorundadır.

Güvenlik Personeli

30.

YİD Yurtları Yurtlar Müdürlüğü’nün onayından geçmiş yeterli sayıda kalifiye elamanla ve gerekli teçhizatla donanmış üniformalı bir güvenlik ekibi kurmakla mükelleftir.Bu personel belli aralıklarla düzenlenen hizmet içi kurslarla üniversite tarafından eğitilmektedir.

Acil Durumlar

31.

YİD Yurtları güvenlik görevlileri,mesai saatleri dışında ve gerekli durumlarda,Üniversitenin Güvenlik birimi ile yardımlaşmaya girerek birlikte olaylara müdahale ederler.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EKLER

 

EK. 1

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ YURTLARI

 

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN YURTLAR YÖNETİMİ’NE

VERİLMESİ GEREKLİ BELGELERİN LİSTESİ

 

 

1.      Yurda yeni alınacak öğrencinin devam edeceği Fakülte veya Eğitim Programı’na kaydını yaptırdığına dair onaylı belgenin fotokopisi.

2.      Öğrencinin Yurt İlke ve Kuralları’na aynen uyacağına, aksi takdirde öğrencinin yurtla ilişiğinin kesileciğine dair imzalı taahhütname.

3.      Yurt ücreti dekontu.

 

 


EK. 2

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

       ÖĞRENCİ YURTLARI

TAAHHÜTNAME

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Yurtlarında kalan ben……………………………….…...

 

1.              Yurt yönetimince tahsis edilen oda, ranza, yatak, dolap, masa, sandalye v.b. den       başka  yer ve eşyayı işgal etmeyeceğimi,

2.              Yurt yönetimince belirlenen yerler dışında (DAÜ öğrencisi olsa bile) konukları kabul  etmeyeceğimi,

3.              Odamda hiç kimseyi yatılı olarak barındırmayacağımı,

4.              Yurt binalarında duvarlara, kapılara, demirbaş eşya üzerine yazı yazarak, işaret ve şekiller çizerek zarar vermeyeceğimi, zarar verdiğim takdirde hasarları ödeme günündeki maliyet üzerinden tazmin edeceğimi,

5.              Yurt binalarında ve yurtlar çevresi ile kampüs içinde alkollü içecek, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmayacağımı ve kullanmayacağımı,

6.              Kumar olarak tanımlanan oyunları oynamayacağımı,

7.              Genel ahlaka aykırı afişleri odama ve yurtlara asmayacağımı,

8.              Elbise dolaplarında kokulu, akıcı ve bozulabilecek yiyecek maddeleri bulundurmayacağımı,

9.            Etüd   odalarında meşrubat ve benzeri içecekleri içmeyeceğimi,hiçbir türlü yiyeceği yemeyeceğimi ve sigara içmeyeceğimi,

10.          Odamda ve diğer kapalı alanlarda sigara içmeyeceğimi,

11.          Yatak odamda yemek yemeyeceğimi ve sigara içmeyeceğimi,

12.         Şahsıma ait özel ve/veya değerli eşyalarımı bana tahsis edilen kilitli çekmece veya dolabımda saklayacağımı ve herhangi bir şekilde eşyamın kaybolmasından yurt idaresini sorumlu tutmayacağımı,

13.         Kişilerle olan ilişkilerimde kaba ve saygısız davranmayacağımı, çevremi temiz tutacağımı, gürültü etmeyeceğimi, başkalarını rahatsız edecek şekilde ve yüksek tonda müzik dinlemeyeceğimi,  televizyon izlemeyeceğimi, aynı şekilde herhangi bir müzik aleti çalmayacağımı ve şarkı söylemeyeceğimi,

14.    Görgü kurallarına uyacağımı, yurt odamı ve diğer yurt bölümlerini temiz ve düzenli   tutacağımı,

15.         Yurtlarda, evcil de olsa hayvan beslemeyeceğimi,

16.         Kitapçikta belirtilen kulanılabilen elektrikli aletler dışında hiç bir elektrikli alet kullanmayacağımı,

17.         Her türlü, bilgisayar aracılığı ile yapılabilecek suçlardan uzak duracağımı ve kimsenin bilgisayarına girmeye çalışmayacağımı ve zarar vermeyeceğimi,

18.         Yurtlarda görevli personelin işlerine müdahale etmeyeceğimi, onlara karşı saygılı davranacağımı,

19.         Öğrenci Kimliğimin gösterilmesi istendiğe Üniversite, yurt personeline veya güvenlik personeline göstereceğimi,

20.         Gerek yarıyıl gerekse diğer uzun tatillerde ya da herhangi bir nedenle yurtların kapatılması halinde, tahsis edilen yurtta kalacağımı,

21.         Akademik yılın başlangıcından en erken üç gün önce yurda gireceğimi, akademik yılın bitiminden en geç üç gün sonra yurttan ayrılacağımı,

22.     Yurtlardan uzaklaştırma cezası aldığım takdirde yurt ücreti iadesi almayacağımı, 

23.   Yurtlarda yapılan demirbaş zararını yapılan hasarın maddi bedeli tesbit edildikten sonra 10 işgünü içerisinde benden  talep edileceğini

24.     “Öğrenci Yurtları İlke ve Kuralları” broşürünü okuduğumu ve bu kitapçıkta belirtilen hususlara ve bunların dışında  Üniversite’nin yurtlarla ilgili aldığı kararlara uymadığım takdirde Yurtlar  ve Kafeteryalar Müdürlüğü tarafından disiplin işlemi yapılacağını ve bu işlem sonucu yurttan çıkarılabileceğim gibi, DAÜ Öğrenci Disiplin Kurulu tarafından da ayrıca cezalandırılabileceğimin bilincinde olduğumu kabul ve taahhüt ederim.

  

ÖĞRENCİNİN                  Adı Soyadı     :……………….                              

                                                                                           Numarası       :……………….

                                                                                    Yurdunun Adı:…….………..

                                                                                    Oda Numarası:………………

                                                                                    İmzası              :.........…………         

 

İHTİYAÇ DUYULABİLECEK BİRİM VE TELEFON NUMARALARI:

 

1. (Yurtlar ve Kafeteryalar Müdürü)…………………………………….: (0392) 630 1988

2. (DAÜ Yurtları Birim Sorumlusu)…………………………………….: ( 0392) 630 1999

3. (DAÜ Kız Yurtları Sorumlusu)……………………………………….: (0392)  630 1145

4. (DAÜ Yurt Kayıt Sorumlusu)………………………………………..:  (0392) 630 1977

5. (Öğrenci İşleri Müd.)…………………………………………………:  (0392) 630 1216

6. ( Mali İşler Müd.) ……………………………………………………..: (0392) 630 1463

7.PDRAM (Psikolojik Danışmanlık Rehperlik ve Araştırma Merkezi)….: (0392) 630 2251

8.İngilizce Hazırlık Okulu : (0392) 630 1374

 

ACİL NUMARALAR

 

Sağlık Merkezi: (0392) 630 2200-01-02

Trafik: (0392) 630 1155

Güvenlik: (0392) 630 1444

                  630 1566(mesai harici)

İtfaiye:119

Polis İmdat:155

 

ÖZEL YURTLAR TELEFON NUMARALARI:

 

Alfam Öğrenci Kompleksi: (0392) 365 19 06

Akdeniz Öğrenci Kompleksi: (0392) 365 15 12

Uğursal Öğrenci Yurdu: (0392) 365 39 00

Marmara Öğrenci Yurdu: (0392) 365 43 33

 

 

 

Sınavda nasıl başarılı olunur?

 

Sınavda başarılı olmak için 4 kural

 

Kural 1:Sınava çok dikkatli hazırlan

 

-Her sınavın nerede,ne zaman ve ne kadar süre olduğunu kontrol et.

 

-Her testin neleri kapsayacağını ve nasıl soru sorulacağını(örneğin klasik  veya çoktan

  seçmeli sorular)bul.

 

Kural 2:Gözden geçir

 

-Ne kadar zeki olduğun önemli değil;sadece bir kez tekrar edip vaktini TV izlemekle  

  harcarsan başaramazsın.Çalışmaya başlamadan önce kendine bir plan çiz ve her konuya

  belirli bir zaman ayır.Gerçekçi ol,hayatını zorlaştırma,panik yapma.Eğer uyguladığın 

  çalışma programına devam edemezsen kendine yeni bir program yap.

-Kendine çalışmak için iyi bir yer bul ve beynini zinde tutmak için devamlı ara ver.

-Arkadaşların;çalışmaya başlamadıklarını söyleseler bile kesinlikle kulak asma(ya yalan

  söylüyorlar ya da başarısız olacaklardır).

-Herkesin kendisine göre bir çalışma stili vardır,fakat en iyi yöntem notları kısaltmak,önemli

  yerlerin üzerini çizmek veya önemli bilgileri kasete kaydedip tekrar dinlemektir.

 

Kural 3:Bir gece öncesi

 

-Akşam yemeyini kaçırma;yemek beyin enerjisidir,bu nedenle yeterince enerji aldığından

  emin olmalısın.

-Son dakika gereğinden fazla öğrenmeye çalışma,hepsini karıştırırsın.

-Sınav günü yorgun olmak istemezsen biraz uyuyu.

 

Kural 4:Sınav günü

 

-Sabah kahvaltını yapmayı unutma.Boş karınla sınava konsantre olamazsın.

-Sınava başlamadan önce konsantre olmak için biraz zaman ayır.

-Sınav kağıdınızı aldığınız zaman çözmeye başlamadan önce her soruyu

  anladığınızdan emin  ol.

-Hiçbir soruya fazla zaman ayırma.Her soruya değeri oranında vakit ayır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YURTTA KALAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

 

 

1. Her öğrenci kendi odasını temiz tutmakla yükümlüdür.

2. Ortak kullanım alanı olan banyo ve tuvaleti kullandiktan sonra temiz bırakın.

3. Bavullarınızı yurt idaresinin gösterdiği yere koyunuz,

4. Odalarda bulunan çöp kutuları haricinde çöpleri başka bir yere atmayınız.

5. Katlarda mevcut bulunan eşyalara verilen hasarları;hasarı yapan tespit edilemediği

    taktirede yurttta kalan tüm öğrenciler ödeyecektir.

6. Oda temizliği düzenli olarak yapılacağından kıymetli eşyalarınızı kilit altında

    bulundurmanız gerekmektedir.

7. Odalarda kirli mutfak eşyalarının bırakılması yasaktır,kirli bırakılan eşyalar yurtlar idaresi

    tarafından toplatılacaktır.

8. Kirli mutfak eşyalarınızı mutfaklarda yıkayınız kesinlikle banyo ve lavaboda yıkamayınız.

9.  Ütü ve su ısıtıcısını kullandıktan sonra elektriğini kapatınız.

10.TV odası,kafaterya,yatak odaları,çizim odası v.b.yerlerdeki demirbaş eşyaları

     bulundukları yerlerden başka bir yere taşımayınız.

11. Bilgisayar laboratuvarını yurtta kalan öğrenciler dışında diğer şahısların kullanması

      kesinlikle yasaktır.

12 .Misafirlerinizi zemin katta bulunan kafeterya ve dinlenme odasında Kabul

      edebilirsiniz.Kesinlikle odanıza çıkarmayınız.

13. Odalarda meydana gelen her türlü arızanın en erken bir zamanda giderilmesi için yurt

      sorumlularına bildirilmesi gerekmektedir.

14. Kullandığınız elektrikli aletlerin fişi ikili ise adaptör kullanmalısınız.