YÖNETSEL HİZMETLER PERSONELİNİN DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

 

 

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YÖNETSEL HİZMETLER

PERSONELİNİN KADRO VE ÇALIŞMA TÜZÜĞÜ


(Madde 39(4) Altında Yönetmelik)           

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Yönetsel Hizmetler Personeli’nin Kadro ve Çalışma Tüzüğü’nün” 39(4) maddesi uyarınca Doğu Akdeniz Üniversitesi  Vakfı Yöneticiler Kurulu’nun onayı ile aşağıdaki Yönetmeliği yapar.

GENEL HÜKÜMLER

Kısa Adı           RG 22.02.00 EKIII AE 108

RG 11.12.01 EKIII AE 768

1.

Bu yönetmelik “Doğu Akdeniz Üniversitesi Yönetsel Hizmetler Personeli’nin Disiplin Yönetmeliği” diye isimlendirilir.

Amaç

2.

Bu yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi içinde veya dışında personelin sıfatı, onur ve haysiyeti ile bağdaşmayan ve genel ahlak kurallarına yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunan, Yasa, Tüzük, Yönetmelik’lerin ve diğer mevzuatın yüklediği görev ve sorumlulukları yerine getirmeyen veya yasaklanan iş, eylem ve davranışları yapan Yönetsel Hizmetler Personeli hakkında yapılacak disiplin kovuşturmalarını, verilebilecek disiplin cezalarını, bu cezaları vermeye yetkili disiplin kurullarını, disiplin cezalarına itiraz ve disiplin cezalarının uygulama esaslarını belirlemek amacını taşır.

Kapsam

3.

Bu yönetmelik Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde görev yapan Yönetsel Hizmetler Personelini kapsar.  Ancak Yasaların çalışanlara ve sendikalara tanıdığı haklar saklı kalır.

DİSİPLİN İŞLEMLERİ

Disiplin Cezaları

4.

Üniversite Yönetsel Hizmetleri’nin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla Yasaların, Tüzüklerin, Yönetmeliklerin ve diğer mevzuatın yüklediği ödevleri yerine getirmeyen, yasakladığı eylem ve davranışlarda bulunan personele, durumun nitelik ve ağırlığına  göre aşağıda belirtilen disiplin cezalarından birisi uygulanır.

 

 

a.

Uyarma Cezası

 

 

 

Personele görevinde daha düzenli olması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir. Uyarma Cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:

 

 

 

i.

Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahalinde Üniversite yönetimince belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak.

 

 

 

ii.

Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek veya görevden erken ayrılmak.

 

 

 

iii.

Taşıdığı sıfatın gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak.

 

 

 

iv.

Görevin işbirliği içerisinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

 

 

 

v.

Çalışma saatleri içinde görevi dışında başka işlerle meşgul olmak.

 

 

 

vi.

Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak.

 

 

 

vii.

Üniversite organlarında yapılan konuşmaları, alınan kararları, yetkili olmadığı halde organ dışına sızdırmak.

 

  

 

 

b.

Kınama Cezası

 

 

 

Personele, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama Cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:

 

 

 

i.

Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahalinde Üniversite yönetimince belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak.

 

 

 

ii.

Daha önce bir yıl içerisinde üç kez Uyarma Cezası aldığı halde yeniden Uyarma Cezasını gerektiren bir davranışta bulunmak.

 

 

 

iii.

Görevi savsaklamak ve zamanında yerine getirmemek.

 

 

 

iv.

Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak.

 

 

 

v.

Hizmet dışında, resmi sıfatın gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.

 

 

 

vi.

Üstlerine gerekli saygıyı göstermemek.

 

 

 

vii.

Üstlerinin, görevlerinin gerekleri ile ilgili yönerilere ve iş dağılımlarına uygun görev yapmamak.

 

 

 

viii.

Görevi ile ilgili konularda başvuruda bulunan kişilere iyi davranmamak.

 

 

 

ix.

Üniversite veya Döner Sermaye Birimleri’ne ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak.

 

 

 

x.

Üniversite’ye ait resmi belge, araç gereç ve benzeri eşya ile yerine konması mümkün olmayan bilimsel döküman veya kitabı kaybetmek.  

 

 

 

xi.

İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele, iş sahiplerine veya öğrencilere kötü muamelede bulunmak. 

 

 

 

xii.

İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak.

 

 

 

xiii.

Üniversite ve bağlı birimlerinde, hizmetlerin kurallara uygun olarak yürütülmesi bakımından yetkili makamlarca alınan kararlara, verilen emir ve talimatlara itiraz etmek.

 

 

 

xiv.

Üniversite’nin huzur, sükun veya çalışma düzenini bozmak.

 

 

 

xv.

Üniversite’ye veya bağlı birimlerine bildirilmesi gereken hal ve durumları eksik veya yanlış bildirmek veya hiç bildirmemek.

 

 

 

xvi.

Yetkili kılınmadığı halde, Üniversite organlarında yapılan konuşmaları, alınan kararları, resmi merciler hariç, organ dışına yayarak veya sızdırarak organ veya üyelerin leyh veya aleyhlerinde davranışlara yol açmak.

 

 

 

xvii.

Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışında davranışta bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret resim ve benzeri şekiller çizmek veya yapmak. 

 

 

c.

Kademe İlerlemesini Kısa veya Uzun Süreli Durdurma Cezası:

 

 

 

Kısa Süreli Durdurma:

          Personelin, bulunduğu kademede ilerlemesinin altı ay süre ile durdurulmasıdır. Kısa Süreli Durdurma Cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:

 

 

 

i.

Verilen emir ve görevleri kasıtlı olarak tam ve zamanında yapmamak, görev mahalinde kurallarla belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak veya hor kullanmak.

 

 

 

ii.

Daha önce bir yıl içerisinde iki kez Kınama Cezası aldığı halde yeniden Kınama Cezasını gerektiren bir davranışta bulunmak.

 

 

 

iii.

İzinsiz ve özürsüz olarak beş gün kesintisiz göreve gelmemek.

 

 

 

iv.

Üniversite ve bağlı birimlerine ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak.

 

 

 

v.

Görevle ilgili konularda sorumlu olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak.

 

 

 

vi.

Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek.

 

 

 

vii.

Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak.

 

 

 

viii.

Hizmet içinde taşıdığı resmi sıfatın gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.

 

 

 

ix.

Yetkili bulunmadığı halde, Üniversite organlarında yapılan konuşmaları, alınan kararları, organ veya üyeler leyhinde veya aleyhinde davranışlara yol açmak maksadıyla, resmi makamlar hariç organ dışına sızdırmak veya yaymak.

 

 

 

x.

Görevi sebebiyle bağlı olduğu veya denetimi altında bulunan herhangi bir kuruluştan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak mevzuat dışı herhangi bir menfaat sağlamak veya menfaat sağlamaya teşebbüs etmek.

 

 

 

xi.

Üniversite yönetiminin emri veya izni ile asılmış duyuruları program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek.

 

 

 

xii.

Görevi gereği verilen belgelerde tahrifat yapmak, tahrif edilmiş belgeleri kullanmak veya  başkalarına kullandırmak.

 

 

 

xiii.

Üniversite ve bağlı birimlerin sınırları içinde herhangi bir yeri yetkili merciin izni olmadan hizmetin amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak.

 

 

 

xiv.

Üniversite’ye ait motorlu taşıt araçlarını özel işlerinde kullanmak.

 

 

 

xv.

Çağırıldığı veya görevlendirildiği toplantılara kabul edilir bir özürü olmaksızın katılmamak.  

 

 

 

Uzun Süreli Durdurma: 

          Personele, bulunduğu kademede ilerlemesinin altı aydan fazla süre ile durdurulmasıdır. Kademe İlerlemesini Uzun Süreli           Durdurma Cezası’nı gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:

 

 

 

i.

Daha önce üç yıl içerisinde iki kez Kademe İlerlemesini Kısa  Süreli Durdurma Cezası aldığı halde yeniden Kısa Süreli Durdurma Cezasını gerektiren bir davranışta bulunmak.

 

 

 

ii.

İzinsiz ve özürsüz olarak on gün kesintisiz göreve gelmemek.

 

 

 

iii.

Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek.

 

 

 

iv.

Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak.

 

 

 

v.

Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak.

 

 

 

vi.

Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak.

 

 

 

vii.

Gerçeğe aykırı rapor veya belge düzenlemek.

 

 

 

viii.

Mesai saatleri içinde veya dışında ticaret yapmak veya ücretli veya ücretsiz herhangi bir yerde çalışmak.

 

 

 

ix.

Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayırımı yapmak, kişilerin yarar ve zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak.

 

 

 

x.

Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak.

 

 

 

xi.

Amirlerine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya onları tehdit etmek.

 

 

 

xii.

Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak.

 

 

 

xiii.

Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

 

 

 

xiv.

Görevle ilgili resmi belge araç ve gereçleri, laboratuvar malzemesini görevin sona ermesine ve Üniversite yönetimince yazı ile istenmesine rağmen geri vermemek veya devir teslim işlemini zamanında yapmamak.

 

 

 

xv.

Doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemek ve görev sırasında olmasa dahi menfaat sağlamak amacıyla hediye kabul etmek veya iş sahiplerinden veya öğrencilerden borç istemek veya almak.

 

 

 

xvi.

Üniversite’deki törenlerin programlarını ihlal edecek hareketlerde bulunmak veya bu hareketlere başkalarını teşvik veya tahrik etmek.

 

 

 

xvii.

Üniversite içinde yetkililerden izin almadan görevle ilgili olmayan ilan yapıştırmak veya yazılar yazmak veya bildiriler dağıtmak veya bunları yaptırmak, yapılması için tahrik ve teşvikte bulunmak.

 

 

 

xviii.

Üniversite yöneticilerinden izin almadan işyerinde toplantı yapmak, nutuk söylemek veya konferans, konser, temsil, tören, açık oturum ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

 

 

 

 

xix.

 

Herhangi bir şekilde cebir ve şiddet kullanarak görevlileri, öğrencileri iş yeri dışına çıkartmak, görev yapılmasına engel olmak veya öğrencileri bu tür davranışlara teşvik etmek veya zorlamak.

 

 

 

xx.

Yansızlık Ödevini yerine getirmemek ve Yönetsel Hizmetler Personeli’nin Kadro ve Çalışma Tüzüğü’nün (34), (35) ve (37). maddelerindeki yasaklara uymamak.

 

 

 

xxi.

İşyerini, araç ve gereçlerini önemli bir ihmal veya kasıt nedeniyle zarara uğratmak.

 

 

d.

Geçici Olarak Görevden Çıkarma Cezası:

 

 

 

Personelin en az 15 gün, en çok 6 ay süreyle geçici olarak görevden çıkarılmasıdır. Geçici Olarak Görevden Çıkarma cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:

 

 

 

i.

Daha önce üç yıl içerisinde iki kez Kademe İlerlemesini Uzun Süreli Durdurma Cezası aldığı halde yeniden Uzun Süreli Durdurma Cezasını gerektiren bir davranışta bulunmak.

 

 

 

ii.

Bir yönetici veya kurulun Yasa, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun karar veya emirlerini yerine getirmemek veya bunlara uymamak.

 

 

 

iii.

Görevli bulunduğu yerde verimli veya huzurlu çalışmayı bozacak hareketlerde bulunmak veya bu çeşit hareketleri tahrik etmek, teşvik etmek veya desteklemek.

 

 

 

iv.

Üniversite ve bağlı birimlerine ait resmi belge araç ve gereçleri özel menfaat sağlamak için kullanmak.

 

 

 

v.

Görevle ilgili konularda sorumlu olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak.

 

 

 

vi.

Görevi sebebiyle bağlı olduğu veya denetimi altında bulunan herhangi bir kuruluştan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak menfaat sağlamaya teşebbüs etmek.

 

 

 

vii.

Görevi gereği verilen belgelerde tahrifat yapmak, tahrif edilmiş belgeleri kullanmak veya başkalarına kullandırmak.

 

 

 

viii.

Üniversite ve bağlı birimlerin sınırları içinde herhangi bir yeri yetkili merciin izni olmadan hizmet amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak.

 

 

 

ix.

İzinsiz veya Üniversite yönetimince kabul edilen bir mazareti olmaksızın görevi kesintisiz 10 gün terketmek.

 

 

e.

Sözleşmenin Feshedilmesi veya Görevden Çıkarma Cezası:

 

 

 

Personelin sürekli olarak Üniversite kadrolarından çıkarılmasıdır. Bu cezaya çarptırılan personel Üniversite kadrolarında bir kez daha göreve alınamaz. Sözleşmenin Feshedilmesi veya Görevden Çıkarma Cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:

 

 

 

i.

Daha önce beş yıl içerisinde iki kez Görevden Geçici Olarak Çıkarma Cezası aldığı halde yeniden Görevden Geçici Olarak Çıkarma Cezasını gerektiren bir davranışta bulunmak.

 

 

 

ii.

İdeolojik veya siyasi amaçlarla Üniversite’de ve bağlı iş yerlerinde huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak veya boykot, işgal, engelleme, iş yavaşlatma gibi eylemlere katılmak, başkalarını bu eylemlere katılmaya tahrik veya teşvik etmek veya bu amaçla toplu olarak göreve gelmemek.

 

 

 

iii.

Siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları iş yerine veya iş yerindeki eşya üzerine yazmak, resmetmek ve asmak, teşhir etmek veya ideolojik propaganda yapmak.

 

 

 

iv.

Bir siyasi partiye üye olmak.

 

 

 

v.

Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşlarına veya öğrencilere fiili tecavüzde bulunmak.

 

 

 

vi.

Yetki almadan gizli belgeleri açıklamak.

 

 

 

vii.

Üniversite’nin çalışmalarını sekteye uğratacak nitelikte bir disiplin suçuna Üniversite öğrencilerini veya mensuplarını teşvik veya tahrik etmek.

 

 

 

viii.

Uyuşturucu madde kullanmak.

 

 

 

xi.

Üniversite veya bağlı iş yerlerine izinsiz girmek, hırsızlık yapmak, bilerek ve izinsiz  olarak başkalarına ait postaları açmak ve benzeri eylemleri düzenlemek, başkalarını bu yolda kışkırtmak veya bu gibi eylemlere katılmak.

 

 

 

x.

Tehditle bir kimseyi veya gurubu, suç sayılan bir eylemi  düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya yahut yalan beyanda bulunmaya veya yalan delil göstermeye veya suçu yüklenmeye zorlamak veya kışkırtmak.

 

 

 

xi.

Bir yılda toplam otuz gün izinsiz veya özürsüz olarak göreve gelmemek.                

 

 

 

xii.

Rüşvet, hırsızlık, sahtekarlık, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma gibi Üniversite personeline yakışmayacak yüz kızartıcı bir suç işlemek veya bu davranışlar dışında kalmasına rağmen Ceza Yasası uyarınca yetkili bir mahkemece doksan günden fazla süren hapislik cezasına çarptırılmış olmak.

Disiplin İşlerinin Dayanağı

5.

Disiplin cezalarının Disiplin Kurulu kararlarına dayandırılması esastır. Ancak Uyarma Cezası, Rektör Yardımcısı’nın uygun görmesi halinde, soruşturma yapılmaksızın sadece ilgili personelin yazılı savunması alındıktan sonra ilgili Müdürlük veya Amirlik  tarafından verilebilir.

Disiplin İşlerinde Uygulanacak Esaslar

6.

a.

Bir Yönetsel Hizmetler Personeli’nin, Yasa, Tüzük, Yönetmelikler’in ve diğer mevzuatın öngördüğü ödev ve yükümlülükleri yerine getirmediği, yasaklara uymadığı veya yakışık olmayan davranış içerisine girdiği görülür veya bu yönde ihbar alınır ve Rektörlük disiplin kovuşturmasına gerek görürse, Rektörlüğün seçeceği amir durumundaki bir personeli “Soruşturma Memuru”olarak görevlendirir. Ancak soruşturmayı yapanla şikayet eden kişi aynı olamaz.   

 

 

b.

Yönetsel Hizmetler Personeli’nin, suç sayılan bir eylem veya davranışı, Ceza Yasası uyarınca ve yetkili mahkeme önünde ceza kovuşturmasına tabi tutulması halinde, hakkında başlatılmış olan disiplin soruşturması dava sonuna kadar durdurulur. Personelin mahkemece beraat ettirilmesi halinde dava ile ilgili olmakla beraber itham konusu olmayan davranış ve eylemleri ile ilgili bir disiplin suçundan ötürü disiplin soruşturmasına tabi tutulabilir.

 

 

c.

Rüşvet, hırsızlık, sahtekârlık, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı fiillerden ötürü yetkili bir mahkeme tarafından mahkum edilmiş olması, personele ayrıca disiplin cezası uygulanmasını engellemez.

 

 

d.

Üniversite kadrolarından ayrılmış bir kimseye disiplin kovuşturması açılamaz. Ancak görevi sırasında Üniversite’yi maddi zarara uğratan bir eylem veya davranışta bulunmuşsa hakkında dava açılabilir.

 

 

e.

Bir eylem için birden fazla disiplin cezası verilemez.

 

 

f.

Disiplin Cezası, cezanın kesinleştiği tarihten başlayarak geçerli olur  ve uygulanır.

 

 

g.

Görevden Çıkarma Cezası dışındaki disiplin cezalarından herhangi bir cezaya çarptırılmış olanların Kınama Cezaları üç yıl, diğer cezaları beş yıl sonra, ilgilinin eylem ve davranışlarında bir düzelme olması halinde sicil dosyasından silinebilir. Silinme işlemi sicil amirinin bu yönde vereceği gerekçeli bir rapor ile gerçekleştirilir. Sicil amiri belirtilen süreler sonunda istek belirtmemiş ise, personelin cezayı veren makama doğrudan başvurma hakkı doğar. 

Savunma   Hakkı

7.

Hakkında Hakkında disiplin soruşturması açılan kişiye kovuşturmaya neden olan eylem ve davranışları açıkca ve yazılı olarak bildirilir ve yazılı savunması  istenir. Savunma için verilecek süre on günden az olamaz. Sanığa gönderilen yazıda, savunmasını belirtilen sürede yapmadığı takdirde savunmasından vazgeçmiş sayılacağı bildirilir.

Soruşturma Süresi

8.

“Soruşturma Memuru” olarak görevlendirilen kişi bu görevlendirme üzerine geciktirmeden soruşturmayı 15 gün içinde sonuçlandırır. Zorunlu hallerde bu süre soruşturma memurunun teklifi ve Rektörlüğün onayı ile bir aya kadar uzatılabilir.

Soruşturma Yapılış Şekli

9.

Soruşturma memuru tanık dinler (yeminli olarak) keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabilir.Her soruşturma işlemi bir tutanakla  tesbit olunur. Tutanakta işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise soruları ve cevapları belirtecek  şekilde düzenlenir ve tutanak, soruşturma memuru ve varsa, bulunduğunda katip (yazman) ile ifade sahibi tarafından imzalanır.

Soruşturma Raporu

10.

a.

Soruşturma sona erince bir rapor düzenlenir. Raporda soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, resmi sıfatı, suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller, alınan savunma    özetlenir. Her suç maddesi ayrı ayrı değerlendirilerek, mevcut delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır, uygulanacak ceza teklif edilebilir. Soruşturma sonunda, soruşturma memuru tarafından hazırlanan soruşturma raporu bütün belge ve kanıtlarla birlikte Rektörlüğe gönderilir.

 

 

b.

Rektörlük Soruşturma Raporunu Üniversite Hukuk Danışmanına gönderir. Hukuk Danışmanı soruşturma dosyasını, disiplin işlemi yapılıp yapılmayacağına ilişkin yazılı görüşleri ve yapılacaksa hazırlayacağı ithamname ile birlikte 15 gün içerisinde Disiplin Kuruluna gönderir.

DİSİPLİN KURULLARI

Disiplin Kurulu’nun Oluşumu ve Çalışma Yöntemi

11.

a.

Yönetsel Hizmetler Disiplin Kurulu, Rektör’ün seçeceği bir Rektör Yardımcısı başkanlığında, Genel Sekreter ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun, Rektörlüğe bağlı olarak kurulan hizmet birimlerinden seçeceği bir kişi, Yönetsel Hizmetler Personelini temsilen bir kişi ve sanığın görev yaptığı birim amirinden oluşur.

 

 

b.

Disiplin Kurulu’nda görev alacak temsilciler, Üniversite Yönetim Kurulu’nun onayı ile iki yıl için seçilirler. Süresi sona eren temsilciler bu göreve yeniden atanabilirler.

 

 

c.

Yönetsel Hizmetler Disiplin Kurulu’na disiplin cezası almamış veya Ceza Yasası uyarınca ve yetkili bir mahkeme tarafından hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmayan personel seçilebilir. Disiplin Kurulu’na seçildikten sonra herhangi bir durumdan dolayı disiplin cezası almış, veya işlemiş olduğu bir suç nedeniyle yetkili bir mahkemenin hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı vermesi halinde bir temsilcinin temsilcilik görevi sona erer.

 

 

d.

Disiplin Kurulu, Başkan’ın yazılı çağrısı üzerine Başkan tarafından bilirlenen gündem, yer, gün ve saatte üye tam sayısının en az yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır.

 

 

e.

Disiplin Kurulu’na sevk edilen olay ve ilgili Yönetsel Hizmetler Personeli hakkındaki karar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu çoğunluğu tayin eder. Alınan karar veya kararlar gerekçeleri ile birlikte bir tutanağa geçirilir ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz.           

 

 

f.

Disiplin Kurulu kendisine ithamname ve soruşturma raporu ile gönderilen disiplin olayını şekil ve esas yönünden incelemek üzere üyelerinden birini Raportör olarak görevlendirir. Kurul soruşturma memurunu ve tanıkları gerekli gördüğü takdirde dinler; sanığı ise mutlaka dinler. Görevlendirdiği Raportörün kanaatini de dinledikten sonra olayın sevkedilme tarihinden itibaren 15 gün içinde soruşturmayı tamamlayıp kararını verir. Uyarma, Kınama, Kademe İlerlemesini Kısa ve Uzun Süreli Durdurma ve Geçici Olarak Görevden Çıkarma Cezalarını Üniversite Yönetim Kurulu’na, Sözleşmeyi Feshetme veya Görevden Çıkarma Cezasını ise Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayına gönderir. Haklı sebepler bulunduğu takdirde Disiplin Kurulu’nun kararını verme süresi Disiplin Kurulu Başkanının talebi ve Rektör’ün onayı ile en çok 15 gün daha uzatılabilir.

Tedbir Olarak Görevden Uzaklaştırma

12.

a.

Görevden uzaklaştırma, haklarında disiplin soruşturması başlatılan veya cezai kovuşturma açılan Yönetsel Hizmetler Personelinin, üniversite hizmetlerinin gerektirdiği durumlarda görevleri başında kalmalarında sakınca görülmesi halinde soruşturma başlamadan önce doğrudan Rektörlük’çe geçici olarak görevden uzaklaştırılmaları yönünde alınan geçici bir önlemdir. Gerekli görüldüğü takdirde, soruşturma başlatıldıktan veya ceza kovuşturması başladıktan sonra da soruşturma memurunun teklifi ve Rektörlüğün onayı ile Tedbir Olarak Görevden Uzaklaştırma’ya başvurulabilir. Bu takdirde bu maddenin b. fikrası uygulanmaz.

 

 

b.

Görevden uzaklaştırılan personel hakkında beş iş günü içerisinde soruşturmanın başlatılması koşuldur. Soruşturmaya başlanmaması halinde personel görevi başına dönme hakkına sahip olur.

 

 

c.

Görevinden geçici olarak uzaklaştırılan veya görevle ilgili herhangi bir suçtan tutuklu bulunan personele aylıklarının yarısı ödenir ve bu yönetmelikte yer alan haklardan yararlanır. Beraatları halinde geçici olarak görevden uzakta kaldıkları süre hizmette geçirilmiş sayılır ve barem içi artışları ve aylık kesinti tutarları geciktirilmeden verilir. Aksi halde yukarıda sözü edilen haklar geçerliliğini kaybeder.

 

 

d.

Görevden geçici olarak uzaklaştırma, bir disiplin soruşturması gereği  ise en çok üç ay devam edebilir. Bu uzaklaştırma bir cezai kovuşturma gereği ise Vakıf Yöneticiler Kurulu Rektör’ün de görüşünü alarak her iki ayda bir ilgilinin görevine dönüp dönmeyeceği hakkında karar verir.

 

 

e.

Soruşturma ve duruşmalar sonunda hakkında görevden çıkarma cezasına çarptırılma işlemi uygulanmayan personelin görevden geçici uzaklaştırma önlemi kaldırılır. Aksi halde personelin tazminat ve benzeri haklar için dava açma hakkı doğar.

Kararın Kesinlesmesi ve Tebliği

13.

a.

Disiplin Kurulu kararı ile verilen Uyarma, Kınama, Kademe İlerlemesinin   Kısa veya Uzun Süreli Durdurulması ve Geçici olarak Görevden Çıkarma Cezaları Üniversite Yönetim Kurulu’nun, Sözleşmeyi Feshetme veya Görevden Çıkarma Cezası  ise Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayından sonra kesinlik kazanır.

 

 

b.

Yetkili makamlarca onaylanan cezalar en geç 15 gün içinde Rektörlük tarafından ilgili Yönetsel Hizmetler Personeline bir yazı ile  tebliğ edilir.

Bu yazı aşağıdaki hususları içerir:

 

 

 

i.

İşlenen suç.

 

 

 

ii.

Verilen ceza.

 

 

 

iii.

Disiplin cezasını veren makamın karar tarihi ve numarası.

 

 

 

iv.

Yetkili makamın onay tarihi ve varsa numarası.

 

 

 

v.

Gerekli hallerde cezanın uygulanacağı tarih ve/veya süresi.

 

 

 

vi.

Gerekli hallerde itiraz usulü ve süresi.

Üst Disiplin Kurulu

14.

a.

Rektörlüğün tebliği ile kesinleşen Kademe İlerlemesinin Kısa veya Uzun Süreli Durdurulması veya Geçici Olarak Görevden Çıkarma cezalarına yapılacak itirazları görüşüp nihai karara bağlamak üzere Üniversite Yönetim Kurulu’nun kendi üyeleri arasından seçeceği üç kişilik bir Üst Disiplin Kurulu oluşturulur.

 

 

b.

Üst Disiplin Kurulu kendisine havale edilen belgeler üzerinde  inceleme yaparak karar verir. Ancak gerek gördüğü hallerde disiplin cezası verilen Yönetsel Hizmetler Personelini ve tanıkları dinleyebilir.

ÇEŞİTLİ KURALLAR

Disiplin Cezalarına İtiraz

15.

a.

İlgili Yönetsel Hizmetler Personeli Uyarma ve Kınama Cezası      dışındaki cezalara itiraz etmek hakkına sahiptir. Kademe İlerlemesini Kısa veya Uzun Süreli Durdurma ile Geçici olarak Görevden Çıkarma cezalarına itiraz Üst Disiplin Kurulu’na, Sözleşmeyi Feshetme veya Görevden Çıkarma Cezasına itiraz Rektörlük kanalıyla Vakıf Yöneticiler Kurulu’na,  cezanın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde yapılır. Bu süre içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

 

 

b.

Geçici Olarak Görevden Çıkarma veya Sözleşmeyi Feshetme veya Görevden Çıkarma Cezalarına itiraz edilmesi halinde, bu itirazlar cezanın uygulanmasını durdurmaz. Ancak itiraz mercii gerekli gördüğü takdirde ve gerekçesini belirtmek kaydıyla cezanın yürütülmesinin durdurulmasına karar verebilir. Bu durumda Yönetsel Hizmetler Personeli ücretsiz izinli sayılır. Yönetsel Hizmetler Personelinin itirazı haklı bulunup suçsuzluğuna karar verilmesi halinde bu izinler ödenekli izin işlemi görür.

 

 

c.

İlgilinin başvurusu üzerine itiraz mercii kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebileceği gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir.

 

 

d.

İtirazlar hakkında Üst Disiplin Kurulu ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nca alınan kararlar kesin ve nihaidir.

Cezai Kovuşturmanın Bildirilmesi

16.

Yönetsel Hizmetler Personeli aleyhine bir cezai kovuşturma açıldığı zaman durum Başsavcılık’ça bildirildiğinde Rektörlük, geciktirmeden Vakıf Yöneticiler Kurulu’na yazılı bildirimde bulunur.


RG 11.12.01 EKIII AE 768

17.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren “Doğu Akdeniz Üniversitesi Yönetsel Hizmetler Personeli’nin Disiplin Yönetmeliği” yapılan ve halen tamamlanmamış olan işlemlere halel gelmeksizin yürürlükten kalkar.

Yürürlük

18.

Bu Yönetmelik Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

19.

Bu Yönetmeliği Üniversite Rektör’ü yürütür.