YÖNETSEL HİZMETLER PERSONELİNİN ATAMA, TERFİ VE ÖDÜLLENDİRME İLKELERİ

 

Kısa İsim

ÜYK 94/53-2

1.

Bu İlkeler, "Doğu Akdeniz Üniversitesi Yönetsel Hizmetler Personelinin Atama, Terfi ve Ödüllendirme İlkeleri" olarak isimlendirilir.

 

I. AMAÇ VE KAPSAM

Amaç

2.

Bu İlkelerin amacı, Üniversite’deki Yönetsel kadrolara üstün nitelikli elemanların atanması; görevinde başarılı olan personelin üst kadrolara terfi ettirilmesi ve üstün başarı gösteren personelin ödüllendirilmesi suretiyle Yönetsel Hizmetler’deki çalışma verimliliğinin artırılması için gereken koşulları ve kuralları belirlemektir.

Kapsam

3.

Bu İlkeler, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde münhal durumdaki Yönetsel Hizmetler kadrolarına atama yapma; çalışan personelin üst kadrolara terfii veya ödüllendirilmesinde yapılacak işlemlerle uygulanacak kuralları kapsar.

 

II. İLK  ATAMALAR

Münhal Kadroların

İlan

Edilmesi

4.

Münhal kadrolar personel ihtiyacı bulunduğu zamanlarda Üniversite içinden veya dışından başvuru kabul edilmek üzere Rektörlükçe ilan edilir.

Münhal karolara başvuracak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

(a)      Başvuru formu,

(b)      Öğrenim durumunu ve tecrübesini gösteren belgeler,

(c)      Askerlik terhis belgesi (Erkek adaylar için),

(d)      Polis Müdürlüğü’nden alınacak Karakter Belgesi (Sabıka belgesi).

İlk

Değerlendirme

5.

Münhal ilanlarına yapılan başvurular Personel İşleri Birimi tarafından alınır ve ilan edilen son başvuru tarihinden itibaren bir hafta içinde ilk değerlendirmeler yapılarak münhal ilan edilen kadrolar için aranan niteliklere sahip olan ve olmayan adaylar bir raporla Genel Sekreterliğe iletilir.

Yazılı

Sınavlar

6.

İlan edilen münhal kadrolara başvuran adayların ilgili konulardaki teknik bilgi düzeyini ve İngilizce bilgisini ölçmek amacıyla yazılı sınav veya sınavlar yapılabilir. Teknik bilgi sınavı ilgili Birim Başkanlığı, İngilizce sınavı ise Hazırlık Okulu tarafından hazırlanır.

Mülakat ve Sınav

Tarihleri ve Duyuru

7.

İlk değerlendirme raporunun alındığı tarihten itibaren en geç iki hafta sonrası için mülakat ve/veya yazılı sınav tarihleri tesbit edilir ve bu tarihler yazılı olarak adaylara duyurulur.

Mülakat

Çağrıları

8.

Münhal ilan edilen kadrolar için aranan nitelikleri taşıyan ve eğer yapılmışsa, yazılı sınavlarda Rektörlükçe belirlenecek başarıyı gösteren adaylar mülakata davet edilir.

Mülakat Kurulları

9.

Yönetsel Hizmet Kadro’larında görev almak için başvuran adayların son değerlendirmesi, Rektörlükçe belirlenen mülakat kurulları tarafından yapılır.

Değerlendirme Kriterleri

10.

Mülakata katılan adayların değerlendirmesinde aşağıdaki kriterler gözetilir.

(a)      Teknik bilgi ve beceri düzeyi,

(b)      Genel bilgi ve kültür düzeyi,

(c)      Eğer varsa, çalışma tecrübelerinin görevlendirileceği birimin ihtiyaçlarına uygunluğu,

(d)      İstenilen dışında özel bilgi ve becerileri,

(e)      İngilizce bilgisi,

(f)       Sözlü ifade yeteneği.

Ataması Yapılacak Adayların Belirlenmesi

ve

Atama

Bildirimi

11.

 (1)     Mülakatlar tamamlandıktan sonra, eğer yapılmışsa yazılı sınav sonuçları da dikkate alınarak adaylar hakkında yapılan değerlendirme, ilgili Mülakat Kurulu tarafından hazırlanacak bir raporla Rektör'e iletilir.

 (2)     Münhal ilan edilen kadrolara yapılacak atamalar, mülakat kurullarının raporları, Rektör'ün önerisi ve Vakıf Yöneticiler Kurulu'nun onayı ile kesinleşir.

 (3)     Yöneticilik Hizmetleri kadrolarına atanması onaylanan adayların atama bildirimleri Rektör, diğer kadrolara atanması onaylanan adayların atama bildirimleri ilgili Rektör Yardımcısı veya Genel Sekreter tarafından yapılır.

 (4)     Atanması onaylanan adaylara yapılacak atama bildirimlerinde aşağıdaki hususlara yer verilir:

 

 

 

(a)      Atandığı kadro,

(b)      Statüsü(Geçici veya Sözleşmeli)

(c)      Görevlendirildiği Birim,

(d)      Göreve başlama tarihi,

(e)      Maaş baremi,

(f)       Görevleri.

 

 

(5)

Adaylara yapılacak atama bildirimlerinde, göreve başlamazdan önce aşağıda belirtilen belgeleri Personel İşleri Birimi’ne iletmeleri istenir.

 

 

 

(a)      Atamayı ve verilen görevi, atama bildiriminde belirtilen koşullarla, kabul ettiğine dair yazı,

(b)      Kimlik Kartı fotokopisi,

(c)      Sağlık Raporu,

(d)      Altı adet vesikalık resim

Göreve

Başlatma

12.

İstenen belgeleri tamamladıktan sonra göreve başlayan adayların göreve başlama yazıları gerekli işlemlerin yapılması için ilgili Birim Başkanlığı tarafından Genel Sekreterliğe gönderilir.

Tecrübenin Değerlendirilmesi

13.

Üniversite'den önce, bir yönetsel görevde çalışma tacrübesi bulunan personele, aşağıdaki koşullara bağlı olarak çalışma süresinin her yılı için bir barem içi artış verilir. Bu durumdaki personele uygulanacak barem içi artış sayısı 4'den çok olamaz. Belirli bir süre tecrübe gerektiren kadrolara yapılan ilk atamalarda dikkate alınan süreler, bu madde uyarınca verilebilecek barem içi artış sayısından düşürülür.

(a)      Doğu Akdeniz Üniversitesi Yönetsel Hizmetler Personeli'nin Kadro ve Çalışma Tüzüğü’nde barem içi artış alma hakkı için belirlenen koşulları yerine getirmiş olmak,

(b)      Üniversite öncesi tecrübenin Üniversite'deki görevle ayni nitelikte olması,

(c)      Görevinde başarılı olduğunun bağlı bulunduğu Birim Başkanlığınca belirtilmiş olması.

 

 

III. TERFİ İŞLEMLERİ

Terfi Kadrolarının

İlan

Edilmesi

ve

Başvuru

14.

 (1)     Münhal bulunan terfi kadroları yılda bir defa ilan edilir ve Rektörlükçe yayınlanacak bir genelge ile tüm personele duyurulur.

 (2)     Münhal ilan edilen terfi kadroları için aranan niteliklere sahip olan personel, Personel İşleri Birimi’nden alacağı başvuru formunu doldurarak münhal ilanında belirlenen süre içinde görevli bulunduğu Birim Başkanlığına iletilir.

 (3)     İlgili Birim Başkanı başvuru formunda ayrılan bölüme personel hakkında görüş, değerlendirme ve önerilerini yazarak formu Genel Sekreterliğe gönderir.

Terfi

Sınavları

15.

 (1)     Terfi kadrolarına başvuran personelden bu kadrolar için aranan niteliklere sahip olanlar, son başvuru tarihini takip eden onbeş gün içinde aşağıda belirtilen konularda yazılı sınava tabi tutulurlar.

 

 

 

(a)      İngilizce

(b)      Bilgisayar :Görevinin gerektirdiği nitelikte.

(c)      Teknik Bilgi :Görevi ile ilgili konularda.

 

 

(2)

İngilizce Sınavı Hazırlık Okulu Müdürlüğü; Bilgisayar Sınavı Bilgi İşlem Merkezi; diğer konulardaki sınavlar ise ilgili Birim Başkanlığı tarafından hazırlanır ve değerlendirilir.

Değerlendirme

16.

 (1)     Münhal ilan edilen yükselme kadrolarına başvuran personel hakkında değerledirme Rektörlükçe görevlendirilecek "Terfi Komisyonu" tarafından yapılır.

 

 

(2)

Yükselme kadrolarına başvuran personelin değerlendirilmesi aşağıdaki kriterler çerçevesinde yapılır:

(a)      Görevinde gösterdiği başarı,

(b)      Çalışma kurallarına uyumu,

(c)      Çalışma arkadaşları, amirleri, öğrenciler ve halkla ilişkileri,

(d)      Yazılı sınav veya sınavlardaki başarı düzeyi,

(e)      Aldığı takdirname ve/veya ikramiyeler,

(f)       Genel Sicil durumu.

Terfi

Onayı

ve

Bildirim

 

17.

 (1)     Terfi kadrolarına yapılacak atamalar, Terfi Komisyonu'nun Raporu, Rektör'ün önerisi ve Vakıf Yöneticiler Kurulu'nun onayı ile kesinleşir.

 (2)     Yöneticilik hizmetlerindeki terfi kadrolarına atanması onaylanan adayların atama bildirimleri Rektör; diğer kadrolara atanması onaylanan adayların atanma bildirimleri ilgili Rektör Yardımcısı veya Genel Sekreter tarafından yapılır.

Terfi

Kadrosuna İntibak

18.

Bulunduğu kadrodan daha yüksek bir kadroya atanan personel, yükseltildiği kadro baremi içinde, almakta olduğu maaşa kıyasla en az bir barem içi artışa tekabül eden barem kademesine intibak ettirilir. Bulunduğu kadroda barem içi artış tarihine üç ay veya daha az bir süresi bulunan personele bir barem içi artış verildikten sonra yukarıdaki intibak işlemi yapılır.

 

IV. ÖDÜLLEDİRME

Takdirname ve/veya

İkramiye Verilmesi

19.

Aşağıdaki koşullardan birini yerine getiren Yönetsel Hizmetler Personeli’ne ilgili birim başkanın önerisi, Üniversite Yönetim Kurulu'nun olumlu görüşü ve Rektör'ün onayı ile takdirname ve/veya ikramiye verilir.

(a)      Görevde karşılık talep etmeden özverili çalışmak, üstün gayret ve başarı göstermek;

(b)      Üniversite’ye önemli zararlar getirebilecek bir durumun önlenmesinde örnek olacak çaba ve fedakarlık göstermek;

(c)      Üstün gayret ve başarı sonucu Üniversite’ye maddi veya manevi yarar sağlamak;

(d)      Önemli bir buluşla Üniversite çalışmalarında verimliliğin artmasına katkıda bulunmak;

(e)      Açılan terfi sınavlarında başarılı olduğu halde kadro yetersizliği nedeniyle başvurduğu terfi kadrosuna atanmamış olmak.

Takdirname

veya

İkramiye

Önerisi

20.

Yukarıdaki 17. maddede belirtilen koşullardan birini yerine getirdiği saptanan personel için yapılacak takdirname ve/veya ikramiye önerileri ilgili Birim Başkanları tarafından aşağıdaki hususları içerecek şekilde hazırlanır.

(a)      Özverili çalışmalarının, üstün gayret ve başarısının detayları veya;

(b)      Örnek olacak çaba veya fedakarlığının ne olduğu ve bunun sonucunda ne gibi önemli bir zararın önlendiği veya;

(c)      Hangi konuda üstün gayret ve başarı gösterdiği ve bunun sonucunda Üniversite'nin sağladığı maddi veya manevi kazanç veya;

(d)      Buluşun ne olduğu ve Üniversite’deki çalışma verimliliğinin artırılmasına ne ölçüde katkıda bulunduğu veya;

(e)      Girdiği sınavlarda gösterdiği başarı düzeyi.

İkramiye

Miktarı

21.

Yukarıdaki koşullar uyarınca ödüllendirilmesi onaylanan personele, takdirname veya bulunduğu kadro baremi içinde en çok dört kademe ilerlemesi veya bir defaya mahsus olmak üzere en çok iki maaş tutarına kadar ikramiye verilir.

 

22.

Yukarıdaki 17., 18.ve 19. maddeler uyarınca verilen takdirname ve/veya ikramiyeler ilgili personelin siciline işlenir ve ileride yapılacak terfi işlemlerinde dikkate alınır.

 

V. YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK

Yürütme

23.

Bu ilkeler, Rektör tarafından yürütülür.

Yürürlük

24.

Bu İlkeler, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.