DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

DERS BAZLI ÖZEL SÖZLEŞMELİ AKADEMİK PERSONEL (DÖSAP) GÖREVLENDİRME İLKELERİ

 

Kısa İsim

VYK 15.01.2016 15-16/10-5 EK4

1.

Bu İlkeler, “Ders Bazlı Özel Sözleşmeli Akademik Personel Görevlendirme İlkeleri” olarak isimlendirilir.

Tanımlar

2.

Bu İlkelerde, Ders Bazlı Özel Sözleşmeli Akademik Personel DÖSAP olarak tanımlanacaktır.

Amaç

3.

Bu İlkelerin amacı, Üniversite’nin akademik birimleri tarafından Ders Bazlı Özel Sözleşmeli Akademik Personel (DÖSAP)’in görevlendirmesi yapılırken uyulması gereken ilke ve kuralları belirlemektir.

Kapsam

4.

Bu ilkeler, tam zamanlı öğretim elemanlarının sayı olarak yetersiz kaldığı durumlarda, ve/veya alanında ön plana çıkmış kişilerden öğrencilerimizin yararlandırılması amacıyla KKTC içinden veya dışından görevlendirilecek olan ders bazlı öğretim elemanlarının seçimi, görevlendirilme süreçleri ve ödenmeleri ile ilgili kuralları kapsar.

Akademik Yeterlikler

5.

DÖSAP statüsünde görevlendirilecek olan kişilerde aşağıdaki akademik yeterlikler aranır:

(a)

Lisansüstü ve lisans derslerini verecek olanlardan, alan dersleri için en az doktora, diğer dersler için de tercihen doktora, bulunamadığı hallerde de en az yüksek lisans derecesine sahip olması,

(b)

Yukarıdaki (a) maddesinde aranan koşulların sağlanmadığı hallerde, ihtiyaç zorunluğu olması halinde, Rektörlük onayı ile görevlendirme yapılabilir,

(c)

Önlisans ve teknikerlik derslerini verecek olanların öncelikli olarak alanında mesleki deneyime sahip olması,

(d)

Üniversite’nin lisansüstü programlarında öğrenim görenlerin akademik başarısızlık nedeniyle ilişkisinin kesilmemiş olması.

Yasal Zorunluluklar

6.

DÖSAP statüsünde görevlendirilecek olan kişilerin yasa gereği;

(a)

Devlet veya Sosyal Sigorta emeklisi olmaması,

(b)

TC veya III. Ülke vatandaşlarının, KKTC’de başka bir kurumda görev yapıyor olmaması,

(c)

Başka bir kurumda çalışıyor ise çalıştığı kurumun mevzuatının, DAܒde ders bazlı olarak görevlendirilebilmesi için uygun olması ve çalıştığı kurumdan izin alınabilir olması, gerekir.

Görevlendirme İlke ve Süreçleri

7.

(a)

Ders bazlı öğretim elemanı görevlendirmeleri Dekanlık/Yüksek Okul Müdürlüğün önerisi ve Rektörlük onayına tabidir. Görevlendirme listelerinin netleşmesinden sonra veya talep edilirse herhangi bir aşamada ÜYK veya VYK’ya toplu olarak bilgi verilir.

(b)

Görevlendirme ve görev yükleri akademik dönem bazında yapılır ve dönemlik sözleşme düzenlenir. Ancak TC ve 3. Ülke vatandaşlarının görevlendirmeleri ve görev yükleri dönemsel bazda olmakla birlikte, KKTC yasalarına uygunluk açısından Muhaceret işlemleri için sözleşmeleri yıllık olarak düzenlenebilir.

(c)

Bir öğretim elemanına (DÖSAP statüsünde), “Akademik Personelin Haftalık Ders Yükü ve Ek Ders Yükünün Hesaplanmasına İlişkin İlkeler” esaslarına uygun olarak hesaplanan, haftada 16 saatten fazla ders yükü görevi verilemez.

(d)

Bir öğretim elemanına (DÖSAP statüsünde) 3 dersten fazla değişik derse görevlendirme yapılamaz.

(e)

Görevlendirme, verilecek olan ders her hafta düzenli olarak yapılacak şekilde planlanır. İki haftada bir veya ayda bir veya başka türlü ders yapılacak şekilde görevlendirme yapılamaz.

(f)

Görevlendirme, bir günde 6 saatlik fiili ders yükünü geçmeyecek şekilde yapılır.

(g)

Görevlendirme, her ders için ayrı ayrı olmak üzere mesai saatleri içinde öğrencilere uyan "en az bir saat" ofis saatini içerecek şekilde yapılır.

(h)

Yukarıdaki konularda kaçınılmaz istisnalar için Rektörlüğün yazılı ön izni gerekir.

Dikkate Edilecek Hususlar

8.

Görevlendirmelerde ayrıca azami dikkat edilecek hususlar şöyledir:

(a)

Görevlendirmede 3 saatlik blok (art arda) derslerden olabildiğince kaçınılır.

(b)

Farklı derslerin/grupların arasında en az bir saatlik ara olmasına dikkat edilir.

(c)

Öğrenci vizesi ile KKTC’de bulunan lisansüstü öğrencilerin görevlendirilmemesine özen gösterilir.

Misafirhanede Konaklama ve Ulaşım

9.

Türkiye’den görevlendirilen öğretim elemanlarının konaklama ve ulaşım işleri ile ilgili ilke ve kurallar aşağıdaki gibidir:

(a)

Türkiye’den görevlendirilen öğretim elemanlarının KKTC’ye geliş-gidiş ulaşım masrafları (Türkiye’deki havaalanlarına toplu taşıma araçları ile yapılan transfer ücretleri dahil) belgelenmesi ve Rektörlükçe belirlenecek miktarı aşmaması koşulu ile Üniversite tarafından karşılanır.

(b)

Ercan havaalanı ile otel/misafirhane arasındaki ulaşım DAܒnün kendi taşıtları ile veya DAܒnün uygun gördüğü yöntemle yapılır. İlgililerin bilgisi ve onayı dışında bu yöntem dışına çıkılarak yapılan ulaşım masrafları ödenmez.

Görevlendirme Süreci

10.

(a)

DÖSAP ihtiyacının giderilmesi amacı ile yapılacak olan görevlendirmeler, Rektörlüğün Akademik Birim Başkanları ile yapacağı istişare sonucunda belirleyerek sunduğu toplam dönemlik ihtiyacın (saat/dönem) VYK tarafından onaylanmasından sonra Akademik Yıl başlamadan önce açılacak olan Münhal sonunda yapılır.

(b)

Münhal pozisyonlar Rektörlük tarafından internet üzerinden de olmak üzere ilan edilir ve başvurular internet üzerinden alınır.

(c)

Akademik birimler ihtiyacın ortadan kalkması halinde ilan ettikleri münhali doldurmak zorunda değildirler.

(d)

Akademik birimler aniden oluşan taleplerini de, Rektörlüğün onayı ile en az bir hafta münhal ilan ederek doldururlar.

Ödeme İlkeleri

11.

(a)

Ödemeler Rektörlüğün önerisi doğrultusunda ÜYK ve VYK tarafından onaylanan, unvana ve göreve uygun saatlik ödeme tarifesi üzerinden yapılır.

(b)

Ödemeler, görevlendirmenin Rektörlük tarafından onaylanma­sı, işe başlanmasını takiben işe başlama konusunda gerekli yasal işlemlerin tamamlanması ve ilgili dairelere işe giriş bilgilerinin verilmesini müteakip tam zamanlı öğretim elemanlarının ödeme günlerinde aylık olarak ödeme yapılır.

(c)

Gönüllülük esasına uygun olarak ders vermeyi kabul eden öğretim elemanlarına, ÜYK tarafından belirlenen miktar üzerinden yolluk ödemesi Rektörlüğün onayına bağlı olarak yapılabilir.

(d)

KKTC Devlet dairelerinde, kamu kurum veya kuruluşlarında veya başka kurumlarda çalışıp, Üniversitede ders bazlı olarak görevlendirilen öğretim elemanı ödemeleri, kurumsal protokol, özel izin veya geldiği kurumun varsa Döner Sermaye kuralları çerçevesinde yapılır.

Sözleşme Kıstasları

12.

Ders Bazlı Özel Sözleşmeli Personel (DÖSAP) statüsünde görevlendirilecek akademik personel ile her akademik dönem için 5 ay süreli imzalanacak sözleşme aşağıdaki kıstaslar uyarınca hazırlanır:

(a)

Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı tarafından, DÖSAP kadrosundaki her Akademik Personel için, akademik dönem başında, (en geç ADD/DROP süresinin bittiği tarihten 2 gün sonrasına kadar), “Akademik Personelin Haftalık Ders Yükü ve Ek Ders Yükünün Hesaplanmasına İlişkin İlkeler” esaslarına uygun olarak “Haftalık Ders Yükü Listesi” oluşturulur.

(b)

DÖSAP kadrosundaki Akademik Personelin haftalık ders yükü “16 saat/hafta”dan fazla olamaz.

(c)

DÖSAP kadrosundaki Akademik Personelin aylık maaş veya ücret hesaplaması 4,5 hafta üzerinden yapılır.

(d)

Mali İşler Müdürlüğü, “Haftalık Ders Yükü * Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından onay verilmiş DÖSAP saat başı ücretleri * 4,5 hafta” üzerinden aylık maaş veya ücret hesaplaması yapar.

(e)

Sözleşme yapan DÖSAP kadrosundaki Akademik Personel, dersinin gerektirdiği ve/veya Üniversite tarafından verilecek haftalık ders yükü tanımı dışında kalan faaliyetleri (ofis saatleri, derslerinin sınavları, jüri görevleri, derslerinin gerektirdiği her türlü ders saati dışı akademik faaliyetler, haftalık ders yükünü aşmayacak şekilde verilecek sınav gözetmenlikleri vb., gibi) yapmayı kabul eder.

(f)

DÖSAP kadrosundaki Akademik Personel, kendisinden kaynaklanan bir nedenle yapamadığı ders veya derslerini telafi etmekle yükümlü olur.

(g)

DÖSAP kadrosundaki Akademik Personele imzaladığı sözleşme süresince “Haftalık Ders Yükü * Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından onay verilmiş DÖSAP saat başı ücretleri * 4,5 hafta” esasına göre hesaplanan aylık sabit maaş ödenir.

Özel Durumlar

13.

Bu İlkelerin öngördüğü koşulların dışındaki durumlar, Rektörlük tarafından karara bağlanır.

Yürütme Yetkisi

14.

Bu İlkeleri, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü yürütür.

Yürürlüğe Giriş

15.

Bu İlkeler, Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından onaylandığı tarihi takip eden akademik dönemden itibaren yürürlüğe girer.