DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR DESTEK İLKELERİ

 

BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER

Amaç
VYK 14.11.2017 17-18/7-21 EK 8,

VYK 08.08.2019 18-19/28-7

1.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Destek İlkeleri’nin amacı, Üniversite’nin bilimsel araştırma çalışmalarını uluslararası düzeyde sürdürebilmesi için öğretim elemanları ile lisansüstü öğrencilere verilecek desteğin saptanmasına yönelik uygulama ilkelerini belirlemek ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki bilimsel araştırmaların desteklenmesinde etkili ve verimli bir akademik ve idari hizmet yapısı oluşturmaktır.

Kapsam
VYK 14.11.2017 17-18/7-21 EK 8

2.

Bilimsel Araştırmalar Destek İlkeleri; bilimsel araştırma projeleri, bilimsel toplantılara katılım, araştırma izni, yayın ödülü, bilimsel yayınlara yapılan atıf ödülü, yurtdışı ortak yayın desteği, dış kaynaklı proje ödülü desteği, yayın başarı plaket ödülü, araştırmacı destek ödülü, fikir ve sanat eseri hakları ve Üniversite organlarının uygun bulduğu diğer bilimsel araştırmaların desteklenmesine ilişkin uygulama ilkeleri ile Araştırmalar Danışma Kurulunun oluşturulmasına, görev, sorumluluk ve çalışma alanlarının belirlenmesine, Araştırma Destek Ofisi’nin örgütlenmesine, çalışma alanlarına, görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin ilkeleri kapsar.

Araştırmalar Danışma Kurulu’nun Oluşumu ve Görevleri

3.

(1) Araştırmalar Danışma Kurulu Rektörlüğe bağlı olarak çalışır.

(2) Araştırmalar Danışma Kurulu Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürünün başkanlığında her fakülte ve okulun birer temsilcisinden oluşur. Fakülte ve okulları temsil eden üyeler dekan ve müdürlerin önerileri doğrultusunda Üniversite Yönetim Kurulu tarafından 3 yıllığına atanır. Görev süresi dolan kurul üyesi aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Mazeret bildirmeden ardışık olarak üç kez toplantıya katılmayan temsilcinin kurul üyeliği Araştırmalar Danışma Kurulu başkanının önerisi, Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile sona erdirilir. Üyeliği sona eren temsilcinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle başka bir temsilci atanır.

VYK 14.11.2017 17-18/7-21 EK 8

 

(3) Araştırmalar Danışma Kurulu’nun görevleri şunlardır:

(a) Üniversitede araştırma alt yapı kaynaklarının daha etkin ve yararlı biçimde kullanımını sağlayacak yapılanmayla ilgili çalışmalar yürütmek ve öncelikleri belirlemek,

(b) Bilimsel araştırma projeleri, bilimsel toplantılara katılma, araştırma izni, yayın ödülü, bilimsel yayınlara yapılan atıf ödülü, yurtdışı ortak yayın desteği, dış kaynaklı proje ödülü desteği, yayın başarı plaket ödülü, araştırmacı destek ödülü, fikir ve sanat eseri hakları ve Üniversite organlarının uygun bulduğu diğer bilimsel araştırmaların desteklenmesi konularında çalışma ve uygulama ilkelerinin düzenlemesini ve uygulanmasını sağlamak,

(c) Bilimsel araştırma bütçesini hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,

(d) Bilimsel araştırma bütçesinin amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak,

(e)      Bilimsel araştırmalar kapsamına giren tüm konularda ilgili Üniversite organlarına danışmanlık yapmak

Araştırmalar Danışma Kurulunun Çalışma Alanları
VYK 14.11.2017 17-18/7-21 EK 8

4.

(1) Bilimsel Araştırma Projeleri Desteği

(a) Her akademik yılın başında projeler için ayrılan destek miktarlarını belirleyerek Rektörlüğe sunmak,

(b) Üniversite tarafından tamamen veya kısmen desteklenecek olan bilimsel araştırma projesi önerilerinin ön değerlendirmesini yaparak hakem değerlendirmesine sunulacak olan proje önerilerini belirlemek,

(c) Proje önerilerinin ilgili konuda yetkin, bu ilkelerin 11’inci maddesinde anlatılan hakem olma koşullarını sağlayan hakem veya hakemler tarafından değerlendirilmesi için hakem belirlemek,

(d) Hakem önerilerini dikkate alarak ve bu ilkelerin 11’inci maddesine göre belirlenen koşulları gözeterek desteklenecek olan proje önerilerini belirlemek, gerekirse proje önerisinin bütçesi dahil herhangi bir bölümünde düzenleme yapılmasını sağlamak,

(e) Yürütülmekte olan araştırma projelerinin gelişme ve sonuç raporlarının ilgili konuda yetkin, bu ilkelerin 11’inci maddesinde anlatılan hakem olma koşullarını sağlayan hakem veya hakemler tarafından değerlendirilmesi için hakem belirlemek,

(f) Proje bütçesinin amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak,

(g) Gelişme ve sonuç raporlarının hakem değerlendirmelerini dikkate alarak projelerin devamına, durdurulmasına veya sonuçlandırılmasına karar vermek,

(h) Proje yürütücülerinin projeleriyle ilgili başvurularını değerlendirerek süre, bütçe kullanımı, ekipte değişiklik yapılması ve diğer benzeri konularda karar üretmek.

(2) Yayın Ödülü Desteği

(a) Her akademik yılın başında yayın ödülü destek miktarlarını belirleyerek Rektörlüğe sunmak,

(b) Yayın Ödülü Desteğinin ilkeler uyarınca uygulanmasını sağlamak.

(3) Bilimsel Yayınlara Yapılan Atıf Ödülü Desteği

(a) Her akademik yılın başında Bilimsel Yayınlara Yapılan Atıf Ödülü destek miktarlarını belirleyerek Rektörlüğe sunmak,

(b) Bilimsel yayınlara yapılan atıf ödülü desteğinin ilkeler uyarınca uygulanması sağlamak.

(4) Yurtdışı Ortak Yayın Desteği

(a) Her akademik yılın başında Yurtdışı Ortak Yayın Desteği miktarlarını belirleyerek Rektörlüğe sunmak,

(b) Yurtdışı Ortak Yayın Desteğinin ilkeler uyarınca uygulanması sağlamak.

(5) Bilimsel Toplantılara Katılma Desteği

(a) Her akademik yılın başında Bilimsel Toplantılara Katılım destek miktarlarını belirleyerek Rektörlüğe sunmak,

(b) Bilimsel toplantılara katılmak için maddi destek başvurusunda bulunan öğretim elemanları ile doktora adaylarının başvurularını bu ilkelerin 37-41 maddelerinde anlatılan koşullara uygunluğu bakımından değerlendirmek,

(c) Bütçenin yeterli olmadığı durumlarda koşulları sağlayanlar arasında bu ilkelerin 38’inci maddesine göre öncelik sıralaması yapmak,

(d) Bilimsel Toplantılara Katılma Desteğinin ilkeler uyarınca uygulanmasını sağlamak.

(6) Araştırma İzinleri Desteği

(a) Araştırma izni başvurularını inceleyip değerlendirmek,

(b) Araştırma izinleri desteğinin ilkeler uyarınca uygulanmasını sağlamak.

(7) Dış Kaynaklı Proje Ödülü Desteğinin ilkeler uyarınca uygulanmasını sağlamak.

(8) Yayın Başarı Plaket Ödülü’nün ilkeler uyarınca uygulanmasını sağlamak.

(9) Araştırmacı Teşvik Ödülü’nün ilkelerini belirlemek ve ilkeler uyarınca uygulanmasını sağlamak.

(10) Diğer Bilimsel Etkinlikler, Üniversite’nin yetkili organları tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Araştırma Destek Ofisinin Oluşumu, Çalışma Alanları ve Görevleri

5.

(1) Araştırma Destek Ofisi, Lisansüstü, Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde yapılandırılan idari bir birimdir. Araştırma Destek Ofisi, Başkan, Başkan Yardımcısı, ofis hizmetleri sorumlusu veya sorumlularından oluşur.

(2) Araştırma Destek Ofisi, Araştırmalar Danışma Kurulu’nun çalışma alanı kapsamındaki ve aşağıda belirtilen tüm konularda Kurula ve Üniversitenin yetkili organlarına idari destek verir.

(a) Bilimsel Araştırma Projeleri

(i) Proje önerisi yazımı ve proje yönetimi konusunda seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek,

(ii) Araştırma programlarıyla ilgili projelerin hazırlanmasında gerekli yardım ve katkıyı sağlamak,

(iii) Ulusal ve uluslararası araştırma programlarıyla ilgili duyuruları izlemek ve bu duyuruları üniversite içerisindeki araştırmacılara duyurmak,

(iv) Destekleyecek kurumlarla ilişki kurarak, gelişmeleri izlemek,

(v) Üniversite desteği ile yürütülecek bilimsel araştırma projeleri başvurularının değerlendirilmesiyle ilgili işlemleri düzenlemek, yürütmek ve izlemek,

(vi) Üniversite desteği ile yürütülecek bilimsel araştırma projelerinin gelişme ve sonuç raporlarının değerlendirme işlemlerini yürütmek ve izlemek,

(vii) Üniversite desteği ile yürütülecek bilimsel araştırma projelerinin bütçe işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

(b) Bilimsel Toplantılar

(i) Bilimsel toplantılara katılım desteği için yapılan başvurularının değerlendirilmesiyle ilgili işlemleri düzenlemek, yürütmek ve takip etmek,

(ii) Desteklenecek katılımların bütçe işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

(iii) Desteklenen katılımların sonuçlarının izlenmesini sağlamak.

(c) Araştırma İzinleri, izin başvurularının incelenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçlarının izlenmesini sağlamak.

VYK 14.11.2017 17-18/7-21 EK 8

 

(d) Yayın Ödülleri

(i) Üniversite adına yapılan yayınlar için sağlanan Yayın Ödülü desteği için yürütülen işlemleri düzenlemek ve izlemek.

(ii) Üniversite adına yapılan yayınların almış oldukları atıflar için sağlanan bilimsel yayınlara yapılan atıf ödülü desteği için yürütülen işlemleri düzenlemek ve istemek.

(iii) Üniversite adına yurtdışındaki araştırmacılar ile ortak yapılan yayınlar için sağlanan yurtdışı ortak yayın desteği için yürütülen işlemleri düzenlemek ve izlemek.

(e) Yayın Başarı Plaket Ödülü için yürütülen işlemleri düzenlemek ve izlemek.

(f) Araştırmacı Teşvik Ödülü için yürütülen işlemleri düzenlemek ve izlemek.

(g) Bilimsel Çalışmaların Dokümantasyonu

(i) Üniversitede yapılan tüm bilimsel çalışmaların (yayın, bilimsel toplantılara katılım, bilimsel projeler, düzenlenen bilimsel toplantılar vb.) veri tabanının oluşturulmasını ve güncellenmesini sağlamak,

(ii) Üniversitenin araştırma etkinliği göstergelerini hazırlamak ve raporlamak,

(iii) Üniversite içerisinde yürütülen bilimsel araştırmalarla ilgi çalışma ve etkinlikleri duyurmak üzere belli aralıklarla bülten hazırlamak ve yayınlamak.

(h) Diğer Bilimsel Etkinlikler, Üniversitenin yetkili organları tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Araştırmalar Danışma Kurulu Başkanı ve Ofis Başkanının Görevleri

6.

(1) Araştırmalar Danışma Kurulu Başkanı, Araştırma Destek Ofisi Başkanlığı görevini de yürütür.

(2) Başkan, Ofisin çalışmalarından Rektörlüğe karşı sorumludur.

(3) Başkanın görevleri şunlardır:

(a) Araştırmalar Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

(b) Araştırma Destek Ofisini temsil etmek,

(c) Araştırma Destek Ofisinin çalışmalarını düzenlemek,

(d) Araştırma Destek Ofisinin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Araştırmalar Danışma Kurulu’nun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğün onayına sunmak.

Başkan Yardımcısı ve Görevleri

7.

(1)

Başkan Yardımcısı, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısıdır.

 

 

(2)

Başkan Yardımcısının görevleri şunlardır:

(a)    Araştırmalar Danışma Kurulu toplantılarına katılmak,

(b)   Başkanın görevde olmadığı zamanlarda Başkana vekalet etmek,

(c)    Bilimsel araştırma projelerinin akademik, idari, mali ve her türlü sekreterya hizmetlerinin yürütülmesini koordine etmek,

(d)   Araştırma Destek Ofisi tarafından yürütülecek diğer tüm hizmetlerin akademik ve idari koordinasyonunu sağlamak,

(e)    Başkan tarafından yapılan iş bölümü çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

Destek Hizmetleri Sorumlusu (Memuru) ve Görevleri

8.

Başkanın önerisi ile Rektörlük tarafından Üniversite öğretim elemanları veya üniversite personeli arasından görevlendirilir. Ofis Sorumlusu (Memuru) sayısı Ofisin iş yoğunluğunun artışı oranında Başkanın önerisi ve Rektörlüğün onayı ile artırılabilir. Destek Hizmetleri, Sorumlusu Araştırma Destek Ofisinin görev ve sorumlulukları içinde verilecek tüm destek faaliyetlerinin idari bakımdan yürütülmesinden sorumludur.

Bilimsel Araştırma Bütçesi
VYK 14.11.2017 17-18/7-21 EK 8

9.

Araştırma etkinlikleri için yapılacak olan Yayın Ödülleri, Bilimsel Toplantılara Katılım ve Bilimsel Araştırma desteklerinin kaynağı Üniversite Bütçesinde ayrı kalemler olarak yer alır. Yayın Ödülleri, Bilimsel Toplantılara Katılım ve Bilimsel Araştırma bütçeleri Araştırmalar Danışma Kurulu tarafından hazırlanarak Rektörlüğe önerilir. Gerekli durumlarda Araştırmalar Danışma Kurulu kararıyla bu bütçe kalemleri arasında aktarma yapılabilir.

BÖLÜM II

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

 

 

 

 

 


 

Araştırma Projeleri için Özel Tanımlar

 

10.

(1)

A Türü Bilimsel Araştırma Projesi (bap-a)

Ödeneği tümüyle Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Bütçesi’nden karşılanan projelerdir. Bu tür projeler, Üniversite elemanlarının yeni bir araştırmaya başlamalarına, devam etmekte olan bir araştırmayı bitirmelerine, lisansüstü tezlerin yürütülmesine katkıda bulunulmasına, Üniversitenin araştırma altyapısını geliştirerek Üniversitede araştırma kültürünün oluşturulması ve yerleştirilmesine destek olmak amacıyla verilmektedir. Her proje için verilecek en yüksek ödenek miktarı Bilimsel Araştırma Bütçesi göz önüne alınarak Araştırmalar Danışma Kurulu tarafından belirlenir.

VYK 14.11.2017
17-18/7-21 EK 8

 

(2)

B Türü Bilimsel Araştırma Projesi (bap-B)

Kamu, özel sektör, uluslararası kuruluşlar gibi dış kaynaklar tarafından ve Üniversite tarafından doğrudan veya dolaylı olarak desteklenen projelerdir. TÜBİTAK ve Avrupa Birliği Projeleri (ör. Ufuk/Horizon2020) bu kapsam dahilindedir. B türü projeler için üniversite katkısı, başvurulan dış kaynağın onaylanması ile geçerli olur ve projenin niteliğine göre dış kaynağın koyduğu özel koşullar ile Bilimsel Araştırma Bütçesi göz önüne alınarak Kurul tarafından belirlenir.

VYK 14.11.2017
17-18/7-21 EK 8

 

(3)

C Türü Bilimsel Araştırma Projesi (bap-C)

Ödeneği tümüyle Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Bütçesi’nden karşılanan ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı fakülte/enstitü ve yüksekokullarda araştırma kültürüne katkıda bulunmak amacıyla lisansüstü öğrencilerinin de içinde yer alacağı ve tez danışmanları tarafından yürütülen araştırma projeleridir. Projelerin azami ve asgari bütçeleri ve desteklenecek proje sayısı Bilimsel Araştırma Bütçesi göz önüne alınarak Araştırmalar Danışma Kurulu tarafından belirlenir. C Türü Bilimsel Araştırma Projesi (bap-C) Uygulama İlkeleri, Bilimsel Araştırmalar Destek İlkeleri’ne ek olarak ayrıca belirlenmiştir.

 

 

(4)

Proje Yürütücüsü

Projenin bilimsel, idari, mali ve hukuki sorumluluğunu yüklenen kişidir.

 

 

(5)

Araştırmacı

Bir projede yürütücü dışında görev yapan kişidir. Bir projede, projenin gerektirdiği sayıda araştırmacı görevlendirilebilir. Araştırmacı, projenin gerçekleştirilmesinde bilimsel sorumluluğu yürütücü ile paylaşır. Proje ekibinde diğer üniversitelerden, araştırma kuruluşlarından veya destekleyen kuruluşlardan araştırmacılar görevlendirilebilir.

 

 

(6)

Hakem

Kurulun proje önerilerinin değerlendirilmesi, proje gelişme ve sonuç raporlarının incelenmesi için yararlanacağı ilgili alandaki uzman veya bilim insanıdır.

Hakem Olma Koşulları

11.

(1)

En az doktora veya eşdeğeri akademik dereceye sahip olmak,

(2)

Uzman olduğu alanda araştırma deneyimine sahip olmak.

Hakemin Sorumlulukları

12.

(1)

Projeleri bilimsel kural ve kriterler çerçevesinde objektif olarak değerlendirmek, fırsat eşitliği, kişisel veya kurumsal ilişkiler ve yorumları dikkate almamak,

 

 

 

(2)

Proje önerisi ile ilgili her türlü bilginin ve kendileriyle Araştırma Destek Ofisi arasında yapılan yazışma ve görüşmelerin gizli olduğunu bilerek bu gizliliğe uygun davranmak,

 

 

 

(3)

Proje önerisi içeriğini üçüncü kişilere aktarmamak ve başkaları tarafından kullanılma olasılığını engellemek,

 

 

 

(4)

 

Proje önerisi içeriğini, şahsi amaçlarla kullanmamak; elektronik ortamdaki bilgi, yazılı bilgi, bilgi notu, değerlendirme, çalışma ve görüş notlarını görev tamamlanınca imha etmek,

 

 

 

 

(5)

Proje önerisinin değerlendirilmesiyle ilgili bilgileri hiçbir zaman proje yürütücüsü ve ekibinden herhangi birine aktarmamak,

 

 

 

 

(6)

Proje önerisi değerlendirmelerinde olumlu ve olumsuz görüşleri gerekçelendirilmek ve bu görüşleri proje yürütücülerine yazılı olarak bildirilebilecek şekilde hazırlamak,

 

 

(7)

Proje önerisinde bilimsel etik kurallara aykırı bir durumun saptanması halinde Araştırma Destek Ofisini yazılı olarak bilgilendirmek.

Hakem Ödeneği

13.

Hakeme, değerlendirdiği her proje ile ilgili olarak hazırladığı hakem raporu karşılığında ödenecek ücret, Araştırmalar Danışma Kurulu tarafından her akademik yılın başında belirlenerek Rektörlüğe sunulur.

Bilimsel Araştırma Projesi Seçiminde Uygulanacak İlkeler

14.

(1)

Üniversitenin uzman elemanı bulunan her dalı ile ilgili bilimsel araştırma projesi için destek başvurusu yapılabilir. Bilimsel araştırma projesinin bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması temel ilkedir.

 

 

(2)

Sonuçları uygulamaya dönük, disiplinler arası ve farklı anabilim dallarından araştırmacıların ortak olarak önerdikleri projelere ve lisansüstü tezlerle ilgili araştırma projelerine; uluslararası dergilerde konu ile ilgili yayımlanmış özgün araştırmaları bulunan araştırmacıların projelerine ve daha önce tamamlamış olduğu araştırma projesi ile ilgili uluslararası dergilerde yayımlanmış makalesi veya uluslararası Bilimsel Toplantıda sunulmuş bildirisi bulunan proje yürütücülerine öncelik verilir.

Bilimsel Araştırma Projesine Destek Başvurusu için Uygunluk ve Sınırlamalar

15.

(1)

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin tam zamanlı tüm öğretim elemanları A türü bilimsel araştırma projesine destek için başvurabilir. B türü bilimsel araştırma projeleri için destek sağlayan dış kaynağın başvuru koşulları geçerlidir.

 

 

 

(2)

Bir proje yürütücüsü devam etmekte olan bir bilimsel araştırma projesini tamamlamadan aynı türden yeni bir proje için yürütücü olarak başvuramaz.

 

 

(3)

Bilimsel araştırma bütçesini kullanarak yürüttüğü daha önceki projesi başarısız bulunan projenin yürütücüsü ve araştırmacıları bir yıl süre ile proje önerisinde bulunamazlar ve araştırmacı olarak görev alamazlar.

 

 

(4)

A türü bilimsel araştırma projelerinin süresi en çok 18 aydır. Bu süre Araştırmalar Danışma Kurulu onayı ile altışar aylık iki dönem halinde uzatılabilir. B türü bilimsel araştırma projelerinin süresi, projenin ortak yürütülmesinde birlikte çalışılan kurumların belirlediği süredir.

 

 

 

(5)

A türü bilimsel araştırma projelerinin bütçe harcama kalemlerinin dağılımında, seyahat ve hizmet alımlarının toplam bütçenin %30’unu geçmemesine özen gösterilir. B türü bilimsel araştırma projelerinin bütçe harcamaları, destek sağlayan dış kaynağın belirlediği bütçe dağılımı ilkelerine göre yapılır.

 

 

(6)

Kitap yazımı, kitap editörlüğü, ders materyali hazırlanmasına v.b. yönelik çalışmalar bilimsel araştırma projesi kapsamında değildir.

Bilimsel Araştırma Projesi Başvuru İşlemi
VYK 14.11.2017
17-18/7-21 EK 8

16.

 

(1)

Yukarıdaki tanımlardan birine uyan bilimsel araştırma projesi için verilecek destekten yararlanmak isteyen öğretim elemanı, Araştırmalar Danışma Kurulu internet sitesinde bulunan ilgili başvuru formunu doldurur ve gerekli belgeleri ekleyerek Araştırma Destek Ofisine başvurur

 

 

(2)

A türü bilimsel araştırma projeleri için her yıl Ekim ayında başvurulur.

VYK 14.11.2017
17-18/7-21 EK 8

 

(3)

 

Bilimsel araştırma projeleri başvuru formu, ekleri ve gerek duyulması halinde “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği” raporuyla birlikte dış kaynağın başvuru formu ve ekleri tamamlanarak yapılır.

 

 

(4)

Bilimsel Araştırma Projesi Başvuru Formu ve ekleri Araştırma Destek Ofisi tarafından Bilimsel Araştırma Projesine Destek Başvurusu için madde 15’de verilen uygunluk ve sınırlamalar bakımından incelenir. Başvuru koşullarına uygunluğu belirlenenler Araştırmalar Danışma Kurulu değerlendirmesine sunulur. Eksik doküman veya yetersiz bilgi içerdiği saptanan veya format veya usullere uymayan başvurular eksikliklerinin giderilebilmesi için başvuru sahibine iade edilir ve bunun için ek süre verilmez.

Bilimsel Araştırma Projelerinin Değerlendirilmesi

 

17.

 

(1)

Araştırma projesi önerileri Araştırmalar Danışma Kurulu tarafından özellikle ilkeler ve bütçe kullanımı veya dağılımı açısından ön değerlendirmeden geçirilir. Uygun bulunan proje önerileri Araştırmalar Danışma Kurulu’nun saptadığı alanlarda ve Üniversite dışından belirlediği hakem veya hakemlere Araştırma Destek Ofisi tarafından değerlendirilmek üzere gönderilir. Gerektiğinde bu değerlendirme sırasında proje konusu ile ilgili Üniversite içinden veya dışından başka uzmanların da görüşü alınabilir. Hakemler değerlendirmede proje türü ile ilgili değerlendirme formunu kullanır. Araştırmalar Danışma Kurulu ayrıca Bölüm veya Merkez Başkanı veya Fakülte Dekanı veya Okul Müdürü görüşlerine de başvurabilir.

 

 

(2)

Hakemler önerilen araştırma projesi başvurularını aşağıda belirtilen çerçevede değerlendirir:

(a) Özgün değer (Bilimsel, entelektüel, teknolojik, profesyonel liyakat),

(b) Yapılabilirlik (Ekip, donanım ve yöntem yönünden),

(c) Yaygın etki.

 

 

(3)

Hakemler projenin bütçesi ve gerekçesinin uygunluğu ile proje süresinin uygunluğu hakkındaki görüş ve önerilerini de belirtirler.

 

 

(4)

Hakemler değerlendirmelerini “Phrase Anchored Rating Scale” olarak bilinen sisteme dayalı olarak TÜBİTAK tarafından geliştirilmiş form üzerinde yapar ve formu Araştırma Destek Ofisi aracılığıyla Araştırmalar Danışma Kurulu’na sunarlar.

 

 

(5)

Hakemlerin proje bütçesinin yeniden düzenlenmesini önermeleri durumunda, proje bütçesi yeniden düzenlenebilir.

 

 

(6)

Araştırmalar Danışma Kurulu, proje önerilerini hakemlerden gelen bilgi ve önerileri dikkate alarak değerlendirir ve öncelik sıralaması belirleyerek destek miktarını önerir.

 

 

(7)

Yeterli ödeneğin bulunmaması nedeniyle desteklenemeyen proje önerileri, daha sonraki yıllarda değerlendirilmek üzere proje yürütücüleri tarafından yeniden sunulabilir.

 

 

(8)

Araştırmalar Danışma Kurulu tarafından desteklenmesi önerilen projeler, Araştırmalar Danışma Kurulu kararını izleyen 10 gün içinde Rektörlüğe sunulur. Onay süreci en geç bir ay içinde tamamlanarak proje yürütücüsü ve Rektörlük arasında projenin ayrıntılarının belirlendiği Proje Sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşmeyi imzalamayan proje yürütücüsünün projesi iptal edilir. İptal edilen projelerin yerine Araştırmalar Danışma Kurulu, 17’nci maddenin (6)’ncı fıkrası uyarınca öncelik sıralamasında yer alan proje veya projelerin desteklenmesine karar verir.

Bilimsel Araştırma Projesi Ödeneğinin Kullanımı

18.

(1)

Proje sözleşmesi imzalanıp onaylandıktan sonra, içinde bulunulan mali yıl kapsamındaki destek miktarı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Mali İşler Müdürlüğü tarafından proje yürütücüsü adına ve proje numarasına oluşturulan hesaba işlenir.

 

 

(2)

Proje ödeneği, proje için gerekli yolluk ile hizmet, tüketim malları ve malzeme, demirbaş, büro makineleri satın alınması ve buna ilişkin diğer harcamalar için kullanılır. Tüm harcamalar Destek Kullanım Rehberinde anlatılan yönteme uygun olarak yapılır.

(3)

Proje ödeneğini kullanabilmek için proje yürütücüsü ilgili formları ve eklerini tamamlayarak Araştırma Destek Ofisine başvurur.

VYK 14.11.2017
17-18/7-21 EK 8

 

(4)

Tüm harcamaların ayrıntılı fatura ve makbuzlarının asılları, araştırma süresi içinde veya bitiminde Mali İşler Müdürlüğü’ne teslim edilmelidir. Hesap kapatma işlemi en geç proje süresinin bitiminde bulunulan mali yılın Aralık ayının son gününe kadar tamamlanmalıdır. Hesap kapatma işleminin tamamlanmaması durumunda kullanılan miktar proje yürütücüsünün Üniversiteye borcu olarak gösterilir.

 

 

(5)

Proje süresince, proje kapsamında alınan demirbaşlar Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğüne, kitaplar ise Üniversite Kütüphanesine kaydedilir.

 

 

(6)

A türü araştırma projelerinde Üniversite öğretim elemanlarına personel gideri veya proje teşvik ikramiyesi olarak herhangi bir ek ücret ödenmez.

 

 

(7)

Araştırma projelerinin bir yılı aşan dilimleri için maddi desteğin sürdürülmesi Araştırmalar Danışma Kurulu’nun olumlu görüşüne bağlıdır. Gelişme raporu sunulmamış veya yapılan değerlendirmede olumlu bulunmayan projelerin ödeneği durdurulur. Ödeneği durdurulan veya sonuçlandırılan araştırma projesinin yürütücüsü 10 (on) iş günü içinde proje desteği ile satın alınmış olan tüm demirbaşları bağlı bulunduğu birime, kitapları ise Üniversite Kütüphanesi’ne teslim eder.

 

 

(8)

Onaylanan destek miktarının onaylanan proje süresi içinde kullanılması gerekmektedir. Bu süre içinde kullanılmayan miktar üniversiteye kalır ve “Bilimsel Araştırma Bütçesi’ne aktarılır.

Bilimsel Araştırma Projelerinin Yürütülmesi ve İzlenmesi
VYK 14.11.2017
17-18/7-21 EK 8

19.

(1)

Kabul edilen A türü araştırma projesinin yürütücüsü, Araştırma Destek Ofisi eliyle Araştırmalar Danışma Kuruluna altı ayda bir geçmiş dönemdeki çalışmalara ilişkin bilgilerin yer aldığı ve belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış gelişme raporunu sunar. A ve B türü araştırma projelerinin gelişme raporları ilgili formlar çerçevesinde hakemler tarafından değerlendirilerek Araştırmalar Danışma Kuruluna sunulur. Proje yürütücüleri hakem raporları konusunda bilgilendirilir. B türü araştırma projelerinde destek veren dış kaynağa sunulan ve kabul edilen gelişme ve sonuç raporları ile Üniversiteye sağlanan net gelire ilişkin Rektörlüğe yazılı bilgi verilmesi zorunludur. Üniversitede yürütülen B türü araştırma projelerine ilişkin gerekli bilgi araştırma göstergeleri veri tabanına işlenmek üzere Rektörlük tarafından Araştırma Destek Ofisine iletilir.

 

 

(2)

Araştırmalar Danışma Kurulu değerlendirme sonucunu yazılı olarak proje yürütücüsüne ve yürütücünün bağlı bulunduğu Bölüm veya Merkez Başkanı ile Dekan veya Müdüre bildirir.

(3)

A türü araştırma projesi yürütücülerinden uzun süreli olarak üniversite dışında görevlendirilen veya üniversiteden ayrılanların yerine ilgili proje yürütücüsü, Bölüm veya Merkez Başkanı ile Dekan veya Müdürün önerisi üzerine Araştırmalar Danışma Kurulu tarafından yeni yürütücü görevlendirilebilir veya proje süresi dondurulabilir.

(4)

Proje yürütücüsünün veya araştırmacılarının kabul edilen araştırma projesinde belirtilen yurtiçi veya yurtdışı seyahatleri için görevlendirilmesi bağlı bulunduğu Dekan veya Müdür önerisi ve Rektörlük onayı ile olur.

Projelerin Süresi ve Sonuçlandırılması

20.

(1)

A türü araştırma projelerinin süresi en çok 18 aydır. Ancak bu süre altışar aylık iki dönem halinde uzatılabilir.

 

 

 

(2)

Proje desteği ile yapılan yayınlarda proje numarası verilerek alınan desteğin anılması zorunludur. Araştırma projeleri bütçesinden desteklenmiş araştırmaların ürünü olan yayınlar, bildiriler veya tezlerde Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kod numarası ile birlikte Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Bütçesi’nden veya ilgili dış kaynaktan destek alındığı belirtilmelidir. İlgili ürünün bir kopyası Ofise iletilmelidir.

 

 

(3)

Projenin gerçekleştirilmesi sonucu bir buluş ortaya çıkması durumunda fikri mülkiyete konu eserler üzerindeki mülkiyet ve diğer hakların durumu, üniversitenin sağladığı destek ilkelerine bağlı kalınarak proje sözleşmesinde belirlenir.

 

 

(4)

Proje bitiş tarihinde projenin araştırma sonuçlarını içeren bir sonuç raporu belirlenen formata uygun olarak Araştırma Destek Ofisi eliyle Araştırmalar Danışma Kuruluna sunulur. Projeden hazırlanan bildiriler, makaleler vb. sonuç raporuna eklenir ya da yayınlanınca Araştırma Destek Ofis başkanlığına bir kopyası iletilir.

 

 

(5)

Proje yürütücüsü projenin bitiş tarihini izleyen 10 (on) iş günü içinde proje desteği ile satın alınan tüm demirbaşları Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü’ne, kitapları ise Üniversite Kütüphanesi’ne devreder.

 

 

 


 

BÖLÜM III

FİKİR VE SANAT ESERLERİ

Fikir ve Sanat Eseri Hakları Desteğinin Verilmesinde Uygunluk ve Sınırlamalar
VYK 14.11.2017
17-18/7-21 EK 8

21.

 

(1)

 

Bu destek için Doğu Akdeniz Üniversitesinde görev yapan tüm öğretim elemanları ve öğrencileri Türkiye Cumhuriyeti Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılan tanımlar çerçevesinde başvuruda bulunabilir.

 

 

(2)

Üniversite olanakları kullanılarak veya A Tipi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında yapılan ve üniversiteye parasal veya dolaylı katkı sağlayacağı öngörülen buluş, patent, yararlı model, endüstriyel tasarım, marka, yazılım gibi ürünlerin başvurusunun öncelikle Doğu Akdeniz Üniversitesine yapılması koşuldur. Doğu Akdeniz Üniversitesi personeli veya öğrencileri tarafından Doğu Akdeniz Üniversitesi olanakları kullanılarak yaratılmış basılı yayın, yazın, heykel, resim, fotoğraf, müzik eseri, film, oyun, gösteri, grafik, sayısal ve çokortamlı sanatsal tasarım gibi fikir ve sanat eserlerinin tüm hakları ve sorumlulukları, eseri yaratan kişi veya kişilere bırakılmıştır. Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Televizyonu, Radyo Doğu Akdeniz veya Doğu Akdeniz Üniversitesi ile bağlantılı diğer birim ya da kuruluşlarla yapılan özel sözleşmeler bu kapsamın dışındadır. Doğu Akdeniz Üniversitesinin kurumsal desteğiyle yapılmış çalışmaların ürünlerinin sunumunda Üniversite katkısının anılması gerekir.

Fikir ve Sanat Eseri Hakları Desteği için Başvuru İşlemi
VYK 14.11.2017
17-18/7-21 EK 8

22.

Bu destekten yararlanmak isteyenler, bu uygulama ilkelerindeki koşulları sağlayan eserlerinin korunması için, Araştırmalar Danışma Kurulu internet sitesinden ulaşabilecekleri ilgili formu ve eklerini eksiksiz biçimde doldurarak bağlı oldukları Bölüm Başkanı ve Dekan veya Müdür vasıtası ile Araştırmalar Destek Ofisine iletir.

Fikir ve Sanat Eseri Hakları Desteği Başvurusunun Değerlendirilmesi
VYK 14.11.2017
17-18/7-21 EK 8

 

23.

Değerlendirmede adı geçen buluş, tasarım veya yazılımın, bilimsel-teknik niteliği, Üniversiteye sağlayacağı öngörülen parasal ve dolaylı katkı dikkate alınır.

Bu değerlendirmede iki durum ortaya çıkabilir.

 

(1)

Başvuruda adı geçen fikir eserinin Üniversiteye önemli bir kazanç sağlamayacağı saptanırsa, başvuru ret edilir ve başvuru yapma hakkı ilgili hak sahibine bırakılır.

 

 

(2)

Başvuruda adı geçen buluş, tasarım veya yazılımın Üniversiteye önemli bir kazanç getireceğine karar verilirse, ilgili birim patent, yararlı model, endüstriyel tasarım koruması veya telif hakkı başvurusu yapar. Bu başvuru başvurulan kurum tarafından kabul edilir ve satış veya lisans sözleşmesi yoluyla bir kazanç elde edilirse, hak sahibi ile Üniversite arasında yapılacak anlaşma uyarınca %50’den az olmamak koşuluyla net kazancın belli bir oranı hak sahibine ödenir. Hak sahibi birden fazla kişi ise bu miktar kişi sayısına bölünür ve her hak sahibine bu oranda ödeme yapılır.


 

BÖLÜM IV

ARAŞTIRMA İZNİ


Araştırma İzni
VYK 14.11.2017
17-18/7-21 EK 8

24.

Öğretim elemanlarının akademik dönemler arasında araştırmalarını başka kurum veya kurumlarda sürdürmek için yıllık izinlerine ek olarak kullanabilecekleri ödenekli izindir. Araştırma İzni Desteği, Akademik Personelin Kadro ve Çalışma Tüzüğü’nün 25’inci maddesi altında yapılan Akademik Personelin Burs ve Yurt Dışında Akademik ve Bilimsel Faaliyetlere Katılmaları Yönetmeliği ile düzenlenen temel ilkelere bağlı kalınarak verilir. Bir akademik personelin Üniversite dışında araştırma yapmak üzere yapacağı izin başvurularını Akademik Personelin Burs ve Yurt Dışında Akademik ve Bilimsel Faaliyetlere Katılmaları Yönetmeliğinin 8’inci maddesinde tanımlanan Burs Komisyonu görevini Araştırmalar Danışma Kurulu yerine getirir.

Araştırma İzni Koşulları
VYK 14.11.2017
17-18/7-21 EK 8

25.

(1)

Yazın yapılacak araştırma izninin süresi en çok 5 hafta Güz-Bahar dönemleri arasında yapılacak araştırma izninin süresi 2 haftadır.

 

 

(2)

Araştırma izninin bir önceki dönemin son sınav günü ile bir sonraki dönemin kayıtlarının başlangıç tarihi arasında kullanılması esastır.

 

 

(3)

Yukarıda verilen süre ve dönemleri aşan izin başvuruları ile verilen araştırma izninin uzatılmasına ilişkin talepler gerekçeleri ile birlikte Rektörlüğe yapılır.

 

 

(4)

Uzun süreli başvurular ile araştırma izninin uzatılması başvuruları ilgili Bölüm başkanlığı, Dekanlık veya Müdürlük ve Araştırmalar Danışma Kurulu’nun olumlu görüşleri doğrultusunda Rektörlük tarafından uzatılabilir.

 

 

(5)

Araştırma İzni Başvuru Formu’nda belirtilen araştırma ile ilgili ayrıntılı bilgi (çalışma konusu, varsa çalışmanın birlikte yapılacağı kişi ya da kişilerin adları, çalışma takvimi, çalışmadan beklenen sonuçlar vb.) verilmelidir.

 

 

(6)

Çalışmanın yapılacağı kuruma ilişkin bilgi (kurumun web sayfası ve benzeri) ile kurum yöneticiliğinden alınacak resmi davet yazısı Araştırma İzni Başvuru Formu’na eklenmelidir.

Araştırma İzni Başvuru İşlemi
VYK 14.11.2017
17-18/7-21 EK 8

26.

Yazın kullanılacak izinler için başvurular, en geç Mayıs ayının ilk iş günü, Güz-Bahar dönemleri arasında kullanılacak izinler için de en geç Aralık ayının ilk iş günü sonuna kadar Araştırma İzni Başvuru Formu’ doldurularak ilgili Bölüm Başkanlığına veya Müdürlüğe yapılır.

Araştırma İzninin Onayı
VYK 14.11.2017
17-18/7-21 EK 8

27.

Bölüm Başkanı ve Dekan veya Müdür araştırma izni başvurularını bu ilkeler çerçevesinde yedi iş günü içinde akademik ve idari açıdan değerlendirerek ekleri ile birlikte Araştırma Destek Ofisine iletir. Araştırmalar Danışma Kurulu Bölüm başkanı ve Dekan görüşlerini de dikkate alarak başvuruyu iki hafta içinde değerlendirerek görüşünü Rektörlüğe sunar.

Yükümlülük
VYK 14.11.2017
17-18/7-21 EK 8

28

Araştırma izni kullananlar izin bitiş tarihini izleyen en geç dört hafta içinde yaptıkları çalışmalara ilişkin bir raporu Bölüm Başkanlığı, Dekanlık veya Müdürlük aracılığıyla Araştırma Destek Ofisine göndermekle yükümlüdür. Ayrıca araştırma izni kullananların izni takip eden akademik dönemde fakülte veya bölüm içinde bir seminer vermeleri beklenir.

Araştırma İzni Başvurusu Yinelemesi
VYK 14.11.2017
17-18/7-21 EK 8

29.

Araştırma iznini bu uygulama ilkelerine uygun biçimde tüm yükümlülüklerini yerine getirerek kullanmış olan öğretim elemanları araştırma izni için daha sonraki dönemlerde yeniden başvurulabilir. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyenlere izleyen dönemlerde araştırma izni verilmez.

 

 

BÖLÜM V

BİLİMSEL TOPLANTILARA KATILIM DESTEĞİ

Açıklama
VYK 14.11.2017
17-18/7-21 EK 8

30.

Bilimsel Toplantılara Katılım Desteği, Akademik Personelin Kadro ve Çalışma Tüzüğü’nün 25’inci maddesi altında yapılan Akademik Personelin Burs ve Yurt Dışında Akademik ve Bilimsel Faaliyetlere Katılmaları Yönetmeliği ile düzenlenen temel ilkelere bağlı kalınarak verilir. Bir akademik personelin bilimsel bir toplantıya bir bildiri ile katılmak üzere yapacağı başvuruları Akademik Personelin Burs ve Yurt Dışında Akademik ve Bilimsel Faaliyetlere Katılmaları Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinde tanımlanan Burs Komisyonu görevini Araştırmalar Danışma Kurulu yerine getirir.

Bilimsel Toplantılara Katılım Desteği için Özel Tanımlar
VYK 14.11.2017
17-18/7-21 EK 8

31.

(1)

A Bölgesi: Amerika, Avustralya, Uzakdoğu vb. ülkelerdeki uluslararası bilimsel toplantılardır.

 

(2)

B Bölgesi: Avrupa ve Ortadoğu ülkelerindeki uluslararası bilimsel toplantılardır.

 

(3)

C Bölgesi: Türkiye ve Kıbrıs’ta yapılan bilimsel toplantılardır.

Bilimsel Toplantılara Katılım Desteği Başvurusu için Uygunluk ve Sınırlamalar
VYK 14.11.2017
17-18/7-21 EK 8

32.

(1)

Doğu Akdeniz Üniversitesinde tam zamanlı akademik personel veya araştırma görevlileri ile doktora öğrencileri Bilimsel Toplantılara katılma desteği için başvurabilir.

 

(2)

Bilimsel Toplantılara katılım desteğinden yararlanmak isteyenler, araştırmalarının sonuçlarını uluslararası veya ulusal bilimsel toplantılarda sözlü bildiri, poster veya performans olarak sunmalı veya bir çalıştayda somut bir çalışma üretmelidir.

 

(3)

Destek için başvurulan bilimsel toplantı, ulusal veya uluslararası hakemli bir bilimsel toplantı olmalı ve ilgili Bölüm ve Fakülte veya Okul tarafından alanda önem taşıdığı hususunda onaylanmalıdır.

 

(4)

Araştırma görevlileri ve doktora öğrencilerinin yer aldıkları destek başvuruları için tez danışmanından başvurulan konferansın tez çalışması için önemi ve uygunluğu konusunda görüşü alınmalıdır.

 

(5)

Sunulan ve bildiri özeti veya tam makale olarak yayımlanan çalışmada veya sunduğu performans kapsamında araştırmacının kurumsal adresinin Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak verilmesi gerekir.

 

(6)

Öğretim elemanları veya doktora adayları bilimsel toplantı veya çalıştaya ortak çalışma ile katılabilir. Ancak her çalışma için yalnızca 1 (bir) öğretim elemanına veya doktora adayına Bilimsel Toplantıya katılma desteği verilir.

 

(7)

Son 5 yılda Doğu Akdeniz Üniversitesi adresli Web of Science (WoS) SCI, SCI-Expanded, AHCI ve SSCI dizinlerinde taranan dergilerde yayın yapmamış öğretim üyelerinin ilk başvuruları kabul edilir fakat daha sonraki bilimsel toplantılara katılım desteği başvuruları ilgili dizinlerde yayın yapıldıktan sonra kabul edilir.

 

(8)

DAܒdeki ilk çalışma yılında olan ve DAÜ adresli Web of Science SCI, SCI-Expanded, AHCI ve SSCI dizinlerinde taranan dergilerde yayını olmayan öğretim üyeleri son 5 yılda diğer kurum adresli SCI, SCI-Expanded, AHCI ve SSCI dizinlerinde taranan bilimsel yayını olması durumunda bilimsel toplantılara katılım desteği başvurusu yapabilir.

 

(9)

Destek başvurusunda bulunulacak bilimsel etkinlik veya toplantının aşağıdaki kıstasları taşıması gerekmektedir:

(a)    Sürekliliği olan bilimsel etkinlik veya toplantının en fazla yılda bir kez düzenleniyor olması,

(b)   Bilimsel etkinlik veya toplantının Üniversiteler, akademik kuruluşlar veya kamu veya özel kurum veya kuruluşlar tarafından düzenlenmiş olması,

(c)    Bilimsel etkinlik veya toplantının varsa internet sitesinde konferansın düzenleme kurulu ve bilimsel veya program komitelerinin açık olarak belirtilmesi, yoksa bu bilgilerin başvuru formuna ek olarak sunulması,

(d)   Bilimsel etkinlik veya toplantının varsa internet sitesinde yoksa resmi duyurularında konferansın takviminin, bildiri çağrısı, özet teslimi, hakem değerlendirmesi ve benzeri bilgilerin belirtilmiş olması,

(e)    Bilimsel etkinlik veya toplantının çağrı ve duyurularının kurumsal bir posta adresi veya e-posta adresinden gönderilmiş olması.

Bilimsel Toplantılara Katılım Desteği İlkeleri
VYK 14.11.2017
17-18/7-21 EK 8,

VYK 08.08.2019 18-19/28-7

33.

Bu destek için ayrılan bütçenin %60’ı öğretim üyelerini, %20’si öğretim görevlileri ve okutmanları, %20’si de doktora adayları (doktora yeterlik sınavını geçmiş olan doktora öğrencileri) ve araştırma görevlilerini desteklemek için kullanılır. Ayrılan bütçenin her bir kaleminin %25’i öncelikli olarak eğer varsa son üç yılda Bilimsel Toplantılara Katılım Desteği’nden faydalanmamış adaylar için kullanılır.  Başvuru dönemi içinde eğer varsa bir grup için ayrılıp da kullanılmayan miktar gerekli durumlarda başka bir gruba aktarılabilir. Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri veya okutmanlar ve araştırma görevlileri ile doktora adayları kendi aralarında değerlendirilerek aşağıdaki kriterlere göre sıralanır.

Öğretim Üyeleri arasında;

(1)   Doktora derecesini son üç yıl içinde almış olanlara,

(2)   Son beş yılda AHCI, SSCI, SCI ve SCI-Expanded dizinlerinde taranan dergilerde yayın yapmış olanlara,

(3)   Diğer araştırma çalışmaları olanlara,

(4)   Diğerlerine kıyasla alanında önem taşıyan bir toplantıya katılacak olanlara,

(5)   Son üç yılda Bilimsel Toplantılara Katılım Desteği almamış olanlar veya bu destekten diğerlerine göre daha az yararlanmış olanlara,

(6)   Konferansa katılım desteği aldıktan sonraki yıl içinde AHCI, SSCI, SCI ve SCI-Expanded dizinlerinde taranan dergilerde yayın yapanlara,

öncelik verilir.

Öğretim Görevlileri veya Okutmanlar arasında;

(1)   Yayımlanmış akademik araştırma çalışmaları olanlara,

(2)   Diğerlerine kıyasla alanında önem taşıyan bir toplantıya katılacak olanlara (Eğer varsa ilgili Fakülte veya Okul tarafından belirlenen listeler ve kriterler dikkate alınır.)

(3)   Son üç yılda Bilimsel Toplantılara Katılım Desteği almamış olanlar veya bu destekten diğerlerine göre daha az yararlanmış olanlara,

öncelik verilir.

Araştırma Görevlisi ve Doktora öğrencileri arasında;

(1)   Daha önce bu destekten yararlanmamış olan,

(2)    AHCI, SSCI, SCI ve SCI-Expanded dizinlerinde taranan dergilerde basılmış yayınları olan,

(3)   Diğer araştırma çalışmaları olan,

(4)   Diğerlerine kıyasla alanında önem taşıyan bir toplantıya katılacak olan,

doktora adaylarına öncelik verilir.

Bütçenin elvermesi durumunda

(1)   Daha önce bu destekten yararlanmamış olan,

(2)   AHCI, SSCI, SCI ve SCI-Expanded dizinlerinde taranan dergilerde basılmış yayınları olan,

(3)   Diğer araştırma çalışmaları olan,

(4)   Diğerlerine kıyasla alanında önem taşıyan bir toplantıya katılacak olan

(a)      yeterlik sınavını geçmemiş olan doktora öğrencilerine,

(b)     yüksek lisans öğrencisi araştırma görevlilerine

destek verilebilir.

Bilimsel Toplantılara Katılım Desteği için Başvuru İşlemi
VYK 14.11.2017
17-18/7-21 EK 8

34.

Bu destekten yararlanmak isteyenler, Araştırmalar Danışma Kurulu internet sitesinden ulaşabilecekleri Akademik Bilimsel Toplantılar için Mali Destek Talep Formu’nu ve eklerini eksiksiz olarak doldurduktan sonra bağlı oldukları Bölüm Başkanı ve Dekanın veya Müdürün onayını alarak Araştırma Destek Ofisine başvururlar. Dekanın veya Müdürün onayını alarak Araştırma Destek Ofisine başvururlar. Bölüm Başkanı veya Dekan veya Müdür başvuruyu Fakülte veya Okulun Araştırmalar Danışma Kurulu temsilcisinin bilgisine sunar.

Bilimsel Toplantılara Katılım Desteği için Başvuru Belgeleri
VYK 14.11.2017
17-18/7-21 EK 8

 

35.

Başvuru formu ile birlikte sunulması gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir:

(1)

Bilimsel Toplantı tarihini, yerini ve ayrıntılarını içeren belgeler

(2)

Başvuru sahibinin Bilimsel Toplantıya katılmasının mesleki gelişimi açısından önemini anlatan açıklama

(3)

Ayrıntılı bütçe planı ve açıklaması

(4)

Sunumun özeti

(5)

Bilimsel Toplantılara kabul belgesi (eğer varsa). Kabul belgesi başvuru için koşul değildir, ancak ödenek yapılabilmesi için gereklidir.

(6)

Bu ilkelerin 32’nci maddesinin (9)’uncu fıkrasında belirtilen gerekli belgeler.

Bilimsel Toplantılara Katılım Desteği için Başvuru Tarihleri
VYK 14.11.2017
17-18/7-21 EK 8,

VYK 08.08.2019 18-19/28-7

36.

Her takvim yılı için aşağıda belirtilen 5 başvuru ve destek dönemi belirlenmiştir. Başvuru sahibi Akademik Bilimsel Toplantılar için Maddi Destek Talep Formunu doldurarak ilgili Bölüm Başkanlığına başvurur. Başvurular, içinde bulunulan destek döneminin Kurul toplantı kararının açıklanma tarihinden sonra gerçekleşecek olan bilimsel toplantılar için yapılmalıdır. Bir sonraki yılın Ocak ayından sonra düzenlenecek bilimsel toplantılar için yapılan destek başvuruları, takip eden yılın ilk başvuru ve destek döneminde değerlendirilir. Bölüm başkanı başvuruyu Fakülte veya Okulun Araştırmalar Danışma Kurulu temsilcisinin bilgisine sunar ve başvuruyu Bilimsel Toplantıya ilişkin görüşlerini de içerecek şekilde akademik ve idari bakımdan değerlendirerek bağlı olduğu Dekanlık veya Müdürlüğe iletir. Başvuru bir kez de ilgili Dekan veya Müdür tarafından gerek akademik bakımdan gerekse Fakülte veya Okulun genel çalışma ilkeleri ve idari uygulama ilkeleri bakımından değerlendirilerek Araştırma Destek Ofisine iletilir. Başvuru ve değerlendirme süreci aşağıdaki takvime göre uygulanır. Gerekmesi durumunda, Araştırmalar Danışma Kurulu konferans değerlendirmeleri için tabloda gösterilenden farklı tarihlerde de toplanabilir.

Bölüme başvuru için son tarih

Başvuruların Dekanlık veya Müdürlüğe ulaştırılması

Başvuruların Araştırma Destek Ofisine ulaştırılması

Kurul toplantı tarihi

Kurul kararının açıklanması

Bütçenin kullanım yüzdesi

 

Ocak ayının ilk iş günü

Ocak ayının beşinci iş günü

Ocak ayının onuncu iş günü

Ocak ayının son Cuma günü

Şubat ayının ilk iş günü

%18

Mart ayının ilk iş günü

Mart ayının beşinci iş günü

Mart ayının onuncu iş günü

Mart ayının son Cuma günü

Nisan ayının ilk iş günü

%26

Mayıs ayının ilk iş günü

Mayıs ayının beşinci iş günü

Mayıs ayının onuncu iş günü

Mayıs ayının son Cuma günü

Haziran ayının ilk iş günü

%26

Eylül ayının ilk iş günü

Eylül ayının beşinci iş günü

Eylül ayının onuncu iş günü

Eylül ayının son Cuma günü

Ekim ayının ilk iş günü

%18

Kasım ayının ilk iş günü

Kasım ayının beşinci iş günü

Kasım ayının onuncu iş günü

Kasım ayının son Cuma günü

Aralık ayının ilk iş günü

%12

Bilimsel Toplantılara Katılım Desteği Başvurusunun Değerlendirilmesi
VYK 14.11.2017 17-18/7-21 EK 8

37.

(1)

Araştırma Destek Ofisi ön incelemeyi yaptıktan sonra başvuruları Araştırmalar Danışma Kuruluna sunar. Araştırmalar Danışma Kurulu, başvuruları inceleyerek gerekli değerlendirmeyi yapar ve desteklenmesini önerdiği başvuruları en geç yukarıda kurul kararının açıklanması için belirtilen tarihlerde Rektörlüğün bilgi ve onayına sunar.

 

(2)

Bu ilklerin 35’inci maddesinde yer alan bilgi veya belgelerin ve katılmak istenen bilimsel toplantının önemini ortaya koyacak bilgi veya belgenin eksik olması halinde, Araştırma Destek Ofisi tarafından destek başvurusunda bulunana verilecek makul bir süre içerisinde bu eksikliklerin giderilmesi istenir. Başvuranlar, eksik belgeleri tamamlamadığı ve başvuranın katılacağı bilimsel toplantının önemini ortaya koyabilecek nitelikte bilgi veya belgeleri sunmadığı durumlarda başvuru, Araştırmalar Danışma Kurulu kararıyla şekil eksikliği nedeniyle reddedilebilir.

 

(3)

Yapılan başvuruların yukarıda açıklanan başvuru takvimine uygun olarak yapılması bilimsel toplantılara katılma talebinde bulunan başvurucuların yükümlülüğüdür. Araştırma Destek Ofisi başvuru takvimine uygun olmayan başvuruları gerekçesini açıklamak suretiyle reddeder.

Bilimsel Toplantılara Katılım Destek Miktarı

VYK 14.11.2017 17-18/7-21 EK 8

38.   

Bilimsel Toplantıya katılma için verilebilecek en yüksek destek miktarları her akademik yılın başında Araştırmalar Danışma Kurulu tarafından A, B ve C bölgeleri için belirlenerek Rektörlüğe önerilir. Bir bütçe yılı içinde bir katılımcıya ödenecek Bilimsel Toplantıya katılma desteği miktarı A bölgesi Bilimsel Toplantı desteği miktarını aşamaz.

Bilimsel Toplantılara Katılım Ödeneğinin Kullanımı

VYK 14.11.2017 17-18/7-21 EK 8

 

39.

Bilimsel Toplantıya katılım ödeneği onaylanan yolculuk dışında başka bir yolculuk için kullanılamaz

(1)    

Bilimsel Toplantıya katılım ödeneği kayıt harcını, yolculuk giderlerini ve günlük ödenekleri karşılamakta kullanılabilir.

(2)    

Günlük ödenek miktarı Üniversitenin uygulamadaki harcırahı kadar olur.

(3)    

Bilimsel Toplantıya katılım ödeneği bildiri veya çalıştayın kabul edilmesi koşuluna bağlıdır.

(4)    

Başvurulup destek onayı alınan toplantıya katılımın gerçekleşmemesi durumunda yapılmış olan hiçbir harcama için ödeme yapılmaz. Kayıt ücreti gibi katılım öncesi harcamalara ödeme yapılmışsa alınan destek miktarı Üniversiteye geri ödenir. Zorunlu engelleyici nedenler bulunması durumunda başvuru sahibi durumunun Araştırmalar Danışma Kurulu tarafından değerlendirilmesi için Araştırma Destek Ofisine bir dilekçeyle başvurabilir.

Bilimsel Toplantılara Katılım Sonucunda Yapılacak İşlem

VYK 14.11.2017 17-18/7-21 EK 8

40.

Bilimsel Toplantıya katılım ödeneği alan kişi, toplantının bitimini izleyen bir ay içinde katıldığı Bilimsel Toplantının mesleki ve kurumsal ilişkiler açısından yararlarını özetleyen bir rapor ile Bilimsel Toplantıya katılım belgesini Bölüm Başkanlığı, Dekan veya Müdür aracılığıyla Araştırmalar Danışma Kuruluna ulaştırmakla yükümlüdür. Ayrıca bu personelin kendi bölümünde de aynı konuda bir seminer vermesi gerekir. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen başvuru sahibinin bir sonraki başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

 

 

BÖLÜM VI

YAYIN ÖDÜLÜ

Yayın Ödülü Desteği Başvurusu için Uygunluk ve Sınırlamalar

VYK 14.11.2017

17-18/7-21 EK 8,
VYK 21.01.2020

19-20/16-9

41.

Yayın ödülü desteği, Web of Science Core Collection AHCI, SSCI, SCI ve SCI-expanded dizinleri ile Scopus tarafından listelenen ve son sürümü yayımlanmış makalelere verilir. Yayın ödülü desteğinden yararlanabilmek için, başvuru yapılacak olan yayının Web of Science Core Collection veritabanındaki doküman türü, makale (article) veya derleme makalesi (review), Scopus veri tabanındaki doküman türü ise makale (article) olmalıdır.  Bilimsel toplantılarda sunulan makaleler, editöre mektup, kitap veya makale eleştirisi vb. türünden yazılı ürünler bu kapsama girmez. Ödül, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde görev yapan tam ve yarı zamanlı öğretim elemanlarına, DAܒden emekli olan akademik personele ve DAÜ öğrencilerine, yayımlanan makalede yazarın DAÜ ile kurumsal bağlantısını göstermesi kaydıyla ödenir.

VYK 08.08.2019

18-19/28-7

 

(2)    

Yayın ödülü desteği için değerlendirilen yayında, başvuruda bulunan yazarın bağlı bulunduğu kurum adı olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin belirtilmiş olması gerekir. Yayının yayımlanmış olması veya yayımlanacağını bildiren kabul mektubu yayın desteğine başvuru için yeterli değildir. Yayın ödülü desteğine başvurulabilmesi için ilgili yayının başvurulan yayın türünün listesinde (Web of Science veya Scopus) görünür durumda olması gerekir.  Mezuniyet durumunda olan öğrenciler yayının Web of Science listesinde görünür durumda olmasını beklemeden öğrencilik durumları devam ederken yayının kabul edildiğini belgeleyen yazı ile birlikte başvuru yapabilir.

Yayın Ödülü Desteği Başvuru İşlemi

VYK 14.11.2017

17-18/7-21 EK 8

42.

Başvuru, içinde bulunulan yıl ve bir önceki yıl içinde yapılan yayınlar için kabul edilir. Yayın ödülü desteğinden yararlanmak isteyenler, bu uygulama ilkelerindeki koşulları sağlayan yayınları için Araştırmalar internet sitesinden ulaşabilecekleri ilgili formu ve eklerini eksiksiz biçimde doldurarak Araştırma Destek Ofisine iletir.

Yayın Ödülü Desteği Başvurusunun Değerlendirilmesi

VYK 14.11.2017

17-18/7-21 EK 8

43.

(1)

Araştırmalar Destek Ofisi başvuruları yedi (7) iş günü içinde Journal Citation Report’un (JCR) dört kategorisini ve Scopus taramasını gözeterek değerlendirir ve önerisini Rektörlüğe bildirir.

 

(2)

Birden fazla kategoride olan dergilerdeki yayınlar için en yüksek kategori temel alınır.

VYK 08.08.2019

18-19/28-7

 

(3)

Kategorisi henüz belirlenmemiş dergiler son kategoride değerlendirilir, ancak isim değişikliğinden dolayı dergi kategorisinin tamamlanmamış olduğunun başvuran tarafından belgelenmesi durumunda derginin eski kategorisi dikkate alınır.

Yayın Ödülü Destek Miktarı

VYK 14.11.2017

17-18/7-21 EK 8

VYK 08.08.2019

18-19/28-7

44.

Journal Citation Report kategorilerinde ve Scopus tarafından taranan dergilerde yer alan yayınların ödül miktarları her akademik yılın başında belirlenerek Rektörlüğe önerilir.  Yayın birden fazla yazarlı ise ödül yazarlar arasında eşit olarak bölüştürülür.  Hak sahibinin toplam yükseköğretim kurumu sayısına bölünür.

Yayın Ödülü Desteğinin Kullanımı

VYK 14.11.2017

17-18/7-21 EK 8

45.

(1)

Ödül hak sahibine nakit olarak ödenir.

(2)

Mezuniyet durumunda olup öğrencilik durumları devam ederken başvurusunu yapmış olan öğrencilere ödül yayının Web of Science’da görünür olmasından sonra mezun olsalar bile ödenebilir.

(3)

Bütçe yetersizliği nedeniyle verilemeyen yayın ödülleri ertesi yıl öncelikli olarak değerlendirilir.

 

BÖLÜM VII

BİLİMSEL YAYINLARA YAPILAN ATIF ÖDÜLÜ

Bilimsel Yayınlara Yapılan Atıf Ödülü Desteği Başvurusu için Uygunluk ve Sınırlamalar

VYK 14.11.2017

17-18/7-21 EK 8

46.

(1)

Bilimsel Yayınlara ve kitaplara Yapılan Atıf Ödülü desteği ilgili yılda, AHCI, SSCI, SCI ve SCI-expanded veri tabanında yer alan dergilerde Doğu Akdeniz Üniversitesi adresi ile yapılan yayınlarına Web of Science veri tabanından on (10) ve üzeri atıf almış Doğu Akdeniz Üniversitesi kadrosunda çalışan tam ve yarı zamanlı öğretim elemanlarına verilir.

VYK 08.08.2019

18-19/28-7

 

(2)

Bilimsel yayınlar yapılan atıf ödülü değerlendirmesinde ilgili yılda beş (5) ve üzeri atıf almış yayınlar dikkate alınır, yazarların kendi çalışmalarına yaptığı atıflar ve Web of Science dışındaki veri tabanları değerlendirmeye alınmaz.

 

 

(3)

Çok yazarlı yayınlarda, atıflar yazarlar arasında eşit olarak bölüştürülerek hesaplanır.

VYK 08.08.2019

18-19/28-7

 

(4)

Ödül başvurusunda bulunulduğu zaman Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde görevli olmak gerekir.

Bilimsel Yayınlara Yapılan Atıf Ödülü Desteği Başvuru İşlemi

VYK 14.11.2017

17-18/7-21 EK 8

47.

Başvuru yılda bir kez her yılın Nisan ayında bir önceki yıl içinde alınan atıflar için kabul edilir. Bilimsel Yayınlara Yapılan Atıf Ödülü desteğinden yararlanmak isteyenler, bu uygulama ilkelerindeki koşulları sağlayan atıflar için ilgili formu ve eklerini eksiksiz biçimde doldurarak Araştırma Destek Ofisine iletir.

Bilimsel Yayınlara Yapılan Atıf Ödülü Desteği Başvurusunun Değerlendirilmesi

VYK 14.11.2017

17-18/7-21 EK 8

48.

Araştırmalar Danışma Kurulu, başvuruları, Mayıs ayı içinde değerlendirerek önerisini Rektörlüğe bildirir.

Bilimsel Yayınlara Yapılan Atıf Ödülü Destek Miktarı

VYK 14.11.2017

17-18/7-21 EK 8

49.

Ödül miktarı her akademik yılın başında Araştırmalar Danışma Kurulu tarafından belirlenerek Rektörlüğe önerilir. Yalnızca Doğu Akdeniz Üniversitesi çalışanlarına ödeme yapılır. Bütçe yetersizliği nedeniyle verilemeyen atıf ödülleri ertesi yıl öncelikli olarak değerlendirilir.

Bilimsel Yayınlara Yapılan Atıf Ödülü Desteğinin Kullanımı

VYK 14.11.2017

17-18/7-21 EK 8

50.

Ödül hak sahibine nakit olarak ödenir.

 

 

BÖLÜM VIII

YURTDIŞI ORTAK YAYIN DESTEĞİ

 

Yurtdışı Ortak Yayın Desteği Başvurusu için Uygunluk ve Sınırlamalar

VYK 14.11.2017

17-18/7-21 EK 8

51.

(1)

Yurtdışı Ortak Yayın desteği, AHCI, SSCI, SCI ve SCI-expanded listelerinde yer alan uluslararası tam makalelere verilir. Bilimsel toplantılarda sunulan makaleler, editöre mektup, kitap veya makale eleştirisi vb. türünden yazılı ürünler bu kapsama girmez. Ödül Doğu Akdeniz Üniversitesinin tam zamanlı öğretim elemanlarına ödenir. Ödül başvurusunda bulunulduğu zaman Doğu Akdeniz Üniversitesinde görevli olmak gerekir. Yazarın kurumsal bağlantısının gösterilmediği yayınlara ödül verilmez.

 

 

(2)

Yurtdışı Ortak Yayın için değerlendirilen yayında, başvuruda bulunan yazarın bağlı bulunduğu kurum adı olarak Doğu Akdeniz Üniversitesinin belirtilmiş olması gerekir.

 

 

(3)

Yurtdışı Ortak Yayın için değerlendirilen yayında, yazarlardan en az birinin bağlı bulunduğu kurum adresinin yurtdışında olması ve Doğu Akdeniz Üniversitesi ile kurumsal bağı olmaması gerekir.

 

 

(4)

Türkiye’de bulunan kurumlar yurtdışı kapsamında değerlendirilmez.

 

 

(5)

Yayının yayımlanmış olması veya yayımlanacağını bildiren kabul mektubu yayın desteğine başvuru için yeterli değildir. Yurtdışı ortak yayın desteğine başvurulabilmesi için ilgili yayının ISI Web of Science listesinde görünür durumda olması gerekir.

Yurtdışı Ortak Yayın Desteği Başvuru İşlemi

VYK 14.11.2017 17-18/7-21 EK 8

52.

Başvuru, içinde bulunulan yıl ve bir önceki yıl içinde yapılan yayınlar için kabul edilir. Yurtdışı ortak yayın desteğinden yararlanmak isteyenler, bu uygulama ilkelerindeki koşulları sağlayan yayınları için Araştırmalar Danışma Kurulu internet sitesinden ulaşabilecekleri ilgili formu ve eklerini eksiksiz biçimde doldurarak Araştırma Destek Ofisine iletir.

Yurtdışı Ortak Yayın Desteği Başvurusunun Değerlendirilmesi

VYK 14.11.2017 17-18/7-21 EK 8

53.

Araştırmalar Destek Ofisi başvuruları yedi (7) iş günü içinde değerlendirir ve önerisini Rektörlüğe bildirir.

Yurtdışı Ortak Yayın Destek Miktarı

VYK 14.11.2017 17-18/7-21 EK 8

54.

(1)

Yurtdışı Ortak Yayın desteği miktarının hesaplamasında, başvuruda bulunulan yayın için Yayın Ödülü Miktarı, yayındaki toplam yazar sayısı ve yayında yer alan yurtdışı adresli yazar sayısı dikkat alınarak aşağıdaki formül kullanılır.

 

 

(2)

Hak sahibinin ödül başvurusu yapılan yayınında kurum adı olarak Doğu Akdeniz Üniversitesine ek kurum adlarının bildirmesi durumunda destek miktarı hak sahibinin toplam kurum sayısına bölünür.

Yurtdışı Ortak Yayın Desteğinin Kullanımı

VYK 14.11.2017 17-18/7-21 EK 8

55.

(1)

Ödül tutarı, hak sahibinin kişisel araştırma bütçesine yatırılır. Bu destek hak sahibinin doğrudan kullanımına sunulan nakdi bir destek olamaz. Yurtdışı Ortak Yayın Ödülünü, yurtdışından öğretim üyesi davet etme, yurtdışına araştırma amaçlı öğretim üyesi ziyareti, teçhizat alımı, bilimsel toplantılara katılım gibi mal ve hizmet desteği amaçları için kullanabilir. Bu bütçeden alınan malların mülkiyeti Doğu Akdeniz Üniversitesine aittir, mallar üzerinde hak sahibinin kullanım hakkı vardır.

 

 

(2)

Destek, Doğu Akdeniz Üniversitesi dışındaki bir kuruma teçhizat alımı veya Doğu Akdeniz Üniversitesi dışındaki bir kuruma öğretim üyesi daveti gibi etkinlikler için kullanılamaz.

 

 

(3)

Öğretim elemanlarına nakit ödeme yapılmaz.

 

 

(4)

Bütçe yetersizliği nedeniyle verilemeyen Yurtdışı Ortak Yayın Desteği ertesi yıl öncelikli olarak değerlendirilir.

 

BÖLÜM IX

DIŞ KAYNAKLI PROJE ÖDÜLÜ

Dış Kaynaklı Proje Ödülü Başvurusu için Uygunluk ve Sınırlamalar

VYK 14.11.2017 17-18/7-21 EK 8

56.

(1)

Proje ödülü, B türü projelerde bahsedilen TÜBİTAK ve UFUK2020 benzeri dış kaynaklı Bilimsel Araştırma Projesi yürüten proje yürütücüsüne verilir. Proje ödülünün verilebilmesinde proje yürütücüsünün Doğu Akdeniz Üniversitesinin tam veya yarı zamanlı öğretim elemanı olması esastır. Ödül başvurusunda bulunulduğu zaman Doğu Akdeniz Üniversitesinde görevli olmak gerekir.

 

 

(2)

Proje ödülü için değerlendirilen projede, başvuruda bulunan proje yöneticisinin bağlı bulunduğu kurum adı olarak Doğu Akdeniz Üniversitesinin belirtilmiş olması gerekir.

 

 

(3)

Proje ödülüne başvurulabilmesi için ilgili projenin tüm değerlendirmelerden başarı ile geçmesi ve proje sözleşmesinin imzalanmış olması gerekir.

Dış Kaynaklı Proje Ödülü Başvuru İşlemi

VYK 14.11.2017 17-18/7-21 EK 8

57.

Başvuru, proje sözleşmeleri imzalanan projeler için kabul edilir. Proje ödülü desteğinden yararlanmak isteyen proje yürütücüleri, bu uygulama ilkelerindeki koşulları sağlayan projeleri için Araştırmalar Danışma Kurulu internet sitesinden ulaşabilecekleri ilgili formu ve eklerini eksiksiz biçimde doldurarak Araştırma Destek Ofisine iletir.

Dış Kaynaklı Proje Ödülü Başvurusunun Değerlendirilmesi

VYK 14.11.2017 17-18/7-21 EK 8

58.

Araştırmalar Danışma Kurulu, başvuruları bir ay içinde değerlendirerek önerisini Rektörlüğe bildirir.

Dış Kaynaklı Proje Ödülü Miktarı

VYK 14.11.2017 17-18/7-21 EK 8

59.

(1)

Ödül miktarı, Proje Doğu Akdeniz Üniversitesi Payı (PDP) ve Toplam Proje Süresi (TPS) dikkate alınarak destek veren kurumun kullandığı para birimi cinsinden belirlenir. TPS aylık olarak hesaplanır.

 

 

(2)

Proje Ödülü Desteği aylık olarak hesaplanır ve hak sahibine proje süresi boyunca her ay nakit olarak ödenir. Ödemeler Türk Lirası cinsinden ve her ayın ilk haftasında yapılır. Para birimi Türk Lirası olmayan projelerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez bankası döviz kurları kullanılır.

 

 

(3)

Proje süresinin uzatılarak ilk belirlenen proje süresini aşması durumunda Proje Ödül Desteği ödenmez.

 

 

(4)

Toplam Proje Ödülü Desteği Proje’nin Doğu Akdeniz Üniversitesi Payının %75’i kadardır. Aylık Proje Ödülü Desteği (aPÖD) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır.

 

 

(5)

Aylık Proje Ödülü Desteği (aPÖD) Okutman bareminin ilk basamağını aştığı durumlarda aPÖD okutman bareminin ilk basamağı olan 2.1 baremine denk gelen brüt miktar olarak ödenir.

 

BÖLÜM X

YAYIN BAŞARI PLAKET ÖDÜLÜ

Yayın Başarı Plaket Ödülü için Uygunluk

VYK 14.11.2017 17-18/7-21 EK 8

60.

(1)

Yayın Başarı Plaket Ödülü Web of Science (SCI, SCI-Expanded, AHCI, SSCI) kapsamında 1 yıl içerisinde her Fakülte ve fakültesi olmayan Yüksekokullarda yayın puanları en yüksek olan araştırmacılara verilen plaket ödülüdür.

 

 

(2)

Ödül kapsamında değerlendirilen araştırmacıların, yayınlarında bulunduğu kurum adı olarak Doğu Akdeniz Üniversitesinin belirtilmiş olduğu yayınlar dikkate alınır.

 

 

(3)

Değerlendirme tarihinde ISI Web of Science listesinde görünür durumda olmayan yayınlar değerlendirmeye katılmaz. Yayının yayımlanmış olması veya yayımlanacağını bildiren kabul mektubu ilgili yayının değerlendirmeye katılması için yeterli değildir.

Yayın Başarı Plaket Ödülünün Değerlendirilmesi

VYK 14.11.2017 17-18/7-21 EK 8

61.

(1)

Araştırma Destek Ofisi tarafından her yılın Mayıs ayında bir önceki yıl için her bir akademik personelin Web of Science (SCI, SCI-E, AHCI, SSCI) dizinlerinde yapılan yayınlarını yazar sayılarını gözeterek inceler ve akademik personelleri Fakülte veya Yüksekokullara göre toplam yayın puanları açısından en çoktan en aza göre sıralar. Yayın puanları eşit olduğu durumlarda toplam yayın sayıları dikkate alınarak karar verilir.

 

 

(2)

Araştırma Destek Ofisi her Fakülte ve fakültesi olmayan Yüksekokullarda en yüksek yayın puanı bulunan birer araştırmacının, Fen ve Edebiyat Fakültesinde ise, Fen bölümleri ve Sosyal bölümleri için ayrı ayrı olmak üzere birer araştırmacının isimlerini Rektörlüğe bildirir.

Yayın Başarı Plaket Ödülünün Verilmesi

VYK 14.11.2017 17-18/7-21 EK 8

62.

Ödüller, Üniversite Senato Üyelerinin de hazır olacağı bir törenle sahiplerine verilir.

 

BÖLÜM XI

ARAŞTIRMACI TEŞVİK ÖDÜLÜ

Araştırmacı Teşvik Ödülü için Uygunluk

VYK 14.11.2017 17-18/7-21 EK 8 

63.

(1)

Araştırmacı Teşvik Ödülü bilimsel araştırmaları, eserleri ve etkinlikleri ile bilime ve sanata gelecekte evrensel düzeyde katkılarda bulunabilecek yetkinliğe sahip olduğunu kanıtlamış öğretim elemanlarına Araştırmalar Danışma Kurulu tarafından hazırlanmış Araştırma Teşvik İlkeleri doğrultusunda her yıl verilen ödüldür.

 

 

(2)

Ödül kapsamında değerlendirilen araştırmacıların, çalışmalarında bulunduğu kurum adı olarak Doğu Akdeniz Üniversitesinin belirtilmiş olduğu eserler dikkate alınır.

Araştırmacı Teşvik Ödülü için Başvuru İşlemi

VYK 14.11.2017 17-18/7-21 EK 8

64.

Ödüle, ilgili formun ve eklerinin eksiksiz biçimde Araştırma Destek Ofisine iletilmesi yoluyla yılda bir kez her yılın Nisan ayı sonuna kadar bir önceki yılda tamamlanmış olan araştırma etkinlikleri esas alınarak başvurulur.

Araştırmacı Teşvik Ödülünün Değerlendirilmesi

VYK 14.11.2017 17-18/7-21 EK 8

65.

(1)

Değerlendirme yıllık olarak yapılır.

(2)

Başvurular, Araştırmalar Danışma Kurulu tarafından hazırlanmış Araştırma Teşvik İlkeleri ve bu ilkelere ek olan Faaliyet ve Puan tablosu doğrultusunda değerlendirilir.

(3)

Başvurularla ilgili değerlendirme en geç iki ay içinde sonuçlandırılır ve araştırmacı teşvik ödülleri Haziran ayı içinde rektörlüğe önerilir.

Araştırmacı Teşvik Ödülünün Verilmesi

VYK 14.11.2017 17-18/7-21 EK 8

66.

Ödüller, Üniversite Senato Üyelerinin de hazır olacağı bir törenle sahiplerine verilir.

 

BÖLÜM XII

ARAŞTIRMALAR DANIŞMA KURULU KARARLARINA İTİRAZ

Araştırmalar Danışma Kurulu Kararlarına İtiraz

VYK 14.11.2017 17-18/7-21 EK 8

67.

Araştırmalar Danışma Kurulu kararlarına karşı Rektörlüğe itirazda bulunulabilir. Söz konusu itirazlar, kararın ya da uygulamanın taraflara bildirilmesini izleyen 10 iş günü içinde yapılır. Rektörlük itirazları yeniden incelenmek üzere Araştırmalar Danışma Kuruluna gönderir. Araştırmalar Danışma Kurulunun yeniden değerlendirme sonucunda alacağı gerekçeli kararı nihaidir.

 

BÖLÜM XIII

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Yürürlük

VYK 14.11.2017 17-18/7-21 EK 8

68.

Bu ilkeler, Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

VYK 14.11.2017 17-18/7-21 EK 8

69.

Bu ilkeler, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür.