AKADEMİK DEĞERLENDİRME KISTASLARI

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personelin Ünvan Tüzüğü”nün 6’ncı maddesi uyarınca Doğu Akdeniz Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulu’nun onayı ile aşağıdaki Kıstasları yapar.

ÜYK 12.04.2011

11/577-2

ÜYK 16.12.2020

20/276-10

 

GENEL KURALLAR

Aşağıdaki kurallar tüm temel alanlar için geçerlidir:

1.      Öğretim üyeliğine ilk atama ve uzatma ile ilgili diğer kullar, D Mevzuatında belirtildiği gibidir. Akademik Değerlendirme Kıstasları ilk atama ve yükseltilme amacı ile kullanılır.

2.      “Ulusal” veya “yurtiç etkinliklerden Türkiye, KKTC veya öğretim üyesinin kendi ülkesinde yaptığı uluslararası nitelikte olmayan etkinlikler anlaşılır.

3.      Ortak çalışmaların puanlaması aksi belirtilmedie temel alanın puan dağılım tablosu sonunda belirtildiği gibi yapılır. Puanlama hakkında hiçbir şey belirtilmemiş ise tek yazarlı yayınlarda yazar tam puan alır, çok yazarlı yayınlarda puan yazarlar arasında eşit olarak bölünür. Doktora ve yardımcı doçentlik değerlendirmelerinde, ortak etkinliklerin puanlamasında bu tabloya bakılmaz ve bütün yayınlar “tek kişi” esasına göre değerlendirilir.

4.      Bu belgede yer almayan temel alanlar için kıstaslar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırıldıktan sonra bu kıstaslara eklenecektir. Ancak bu temel alanlar için acil ihtiyaç duyulması halinde diğer temel alanlarda yapılan genel uygulamalara uygun olacak şekilde; doçentlik yükseltmelerinde ÜAK doçentlik kriterleri, profesörlük yükseltmelerinde ise doçentlik kriterlerinin iki katı aranacaktır.

5.      Aday bvurusunda, T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı web sitesinde Doçentlik Bilgi Sistemi sayfasından Doçentlik Başvuru Şartları sekmesi ile erişilebilen Bilim Alanları ve Anahtar Kelimeler ile ilgili listeyi dikkate alarak bir bilim alanı ve varsa bilim alanına bağlı en az 1 (bir) en fazla 3 (üç) anahtar kelime belirtmelidir.

6.      Adayların başvuru için dil yeterlilik koşulları;

a.      Doçentlik başvurusu için, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, yüz tam puan üzerinden;

                                                      i.      Eğitim dili İngilizce olan programlarda çalışan adayların asgarî 80 puanla,

                                                    ii.      Eğitim dili Türkçe olan programlarda çalışan adayların asgarî 65 puanla

başarılı olmak.

b.      Yardımcı Doçentlik veya Profesörlük başvurusu için, aşağıdaki koşullardan en az birinin sağlanması gerekmektedir,

                                                      i.      Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, yüz tam puan üzerinden;

1.      Eğitim dili İngilizce olan programlarda çalışan adayların asgarî 80 puanla,

2.      Eğitim dili Türkçe olan programlarda çalışan adayların asgarî 65 puanla

başarılı olmak.

                                                    ii.      İngilizcenin, öğretim elemanının anadili olması

                                                   iii.      Öğretim elemanının;

1.      Eğitim dili İngilizce olan programlarda çalışması halinde lisans, yüksek lisans, doktora derecelerinden en az ikisini,

2.      Eğitim dili Türkçe olan programlarda çalışması halinde lisans, yüksek lisans, doktora derecelerinden en az birini

tamamen İngilizce eğitim-öğretim yapan bir programdan almış olması.

7.      Tüm Temel Alanlar için özel koşulların sağlanmasından dolayı Zorunlu Toplam Puan artabilir.

8.      Her çalışma, ADEK puan tablosunda (Ek-A dahil) sadece bir bölümde yazılarak puanlandırılır.

9.      Tüm Temel Alanlarda, Ek-A’da gösterilen puan tablosundan (eski ADEK puan tablosu); doçentlik için 20 puan ve profesörlük için 40 puanın alınması gerekmektedir.

 

KISALTMALAR

•      SCI–Expanded :     Science Citation Index-Expanded

•      SSCI :                     Social Sciences Citation Index

•      AHCI :                    Arts and Humanities Citation Index

•      ULAKBİM :             Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi

•      AB Çerçeve Programları: AB tarafından, üye ve aday ülkelerin çeşitli alanlardaki ulusal politika ve uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programlarından birisidir.

 

 

TANIMLAR

Başca Yazar: Aşağıda belirtilen makalelerde aday başlıca yazar olarak tanımlanır.

(a)   Tek yazarlı makale

(b)   Danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış makale (aynı makalede birden fazla öğrenci ve ikinci danışman da yer alabilir).

(c)    Makalenin yazarlarından ilk sırada yer alan yazar (Sadece “Sağlık Bilimleri” ve “Spor Bilimleri” Temel Alanları için)

(d)   “Eğitim Bilimleri”, “Filoloji”, “Hukuk” ve “Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler” Temel Alanlarında sadece profesörlük için yukarıdaki 3 durumdan birini yerine getirmek yeterlidir.

 

Ulusal Yayınevi: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiydeki üniversite tüphanelerinde katalog haline getirilen ve daha önce aynı alanda fark yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış yayınevi.

 

Uluslararası Yayınevi: En az b yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan ve aynı alanda fark yazarlara ait en az 20 kitap yayınlamış olan yayınevi.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantı: Fark ülkelerden bilim insanlarının bilim kurulunda bulunduğu ve

Sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı.

 

Ulusal Bilimsel Toplantı: Ulusal seviyede fark kurumlardan bilim insanlarının bilim insanlarının bilim kurulunda bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı.

 

Uluslararası Patent: Uluslararası araştırma ofisleri tarafından (PCT - Patent Cooperation Treaty) buluşun yeni ve buluş basamağı içerdine dair artırma raporu alınmış patent başvurusu

 

Ulusal Patent: Türk Patent Enstisü tarafından buluşun yeni ve buluş basamağı içerdine dair araştırma raporu alınmış patent başvurusu

 

Yayımlanmış Makale: Alanında bilime katkı sağlamış olmak şartıyla özgün, matbu veya elektronik ortamda yayımlanmış makale

 

Kişisel Etkinlik: Sanat eseri, sanatsal tasarım ve proje sergilerinden oluşur. Kişisel sergiler kendi alanından oluşan çoklu çalışmalarından yapılır. Bir önceki çalışmaların en fazla %25’i bir sonraki etkinlikte yer alabilir. Belgelendirmek zorunludur.

Sergi: Adayın özgün yapıtlarından oluşan kişisel veya en az 2 kişiden oluşan ortak/karma/grup etkinlikleri.

Ortam Odaklı Eser: Mekân ve çevre için tasarlanmış iki veya üç boyutlu sanat eseri uygulamaları, kapsamlı mimari mekân tasarımı uygulamaları

Sanat Çalıştayı / Sempozyum: Seçimli veya davetli sanatçıların katıldığı sanat etkinliği. Çalıştay ve sempozyum süresinde en az bir sanat eseri yapmak ve sergilemek. Davet mektubunu ve etkinlikte yapılan eseri belgelemek zorunludur.

Etkinlik Yöneticiliği – Yapımcılığı / Küratörlüğü: Yapılan sanatsal etkinliklerin projelendirmesini yapmak; projelendirilen etkinliğin içeriğine uygun sergi düzenlemek, sergiye uygun sanatçı davet etmek; etkinliğin basın ve halkla ilişkilerini koordine etmek; çalıştay, sempozyum gibi uygulamalı etkinlikleri yönetmek.

Eserlerin Müzelere Kabul Edilmesi: Sanat, tasarım veya proje gibi kişisel eserlerin kamu ve özel müzeler tarafından satın alınması veya bağış yoluyla kabul edilmesi.

Eserlerin Yayınlarda Yer Alması: Eserlerin, projelerin, tasarımların, uygulamaların kitap, ansiklopedi, katalog, dergi, TV ve film vb. yayınlarda yer alması. (Duyuru ve reklam niteliğindeki yayınlar geçerli değildir).

Jüri üyeliği: Alan ile ilgili proje, tasarım ve sanatsal etkinlik jürilerinde görev almak. (Tez ve doçentlik jürileri hariç)

Değerlendirme yazıları: Önemli sanat etkinlikleri (kişisel / karma / grup sergileri, sanat bienalleri, sanat sempozyumları film yarışma ve festivaller) hakkında katalog, gazete ve dergilerde yayınlanan yorum, eleştiri ve değerlendirme yazıları.


EĞİTİM BİLİMLERİ TEMEL ALANI

 

Sınıf eğitimi alanından doktora derecesine sahip olanlar bilim alanı olarak temel eğitimi ve kendi çalışma alanlarına uygun anahtar kelimeleri seçeceklerdir. Aynı durum temel eğitimin diğer programları olan fen bilgisi, sosyal bilgiler ve matematik eğitimi programlarında doktora yapanlar için de geçerlidir.

Alan İndeksleri= Isı Database'e giren eğitimle ilgili indeksler: Australian Education Index, British Education Index, Journals Indexed in ERIC, Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List

 

Doktora Jürisi Atanması Koşulları

Eğitim Bilimleri Temel Alanında

TÜR

PUAN

ÖZEL KOŞUL

Doktora Jürisinin Atanması

Toplam bilimsel etkinlikler

21

1.A) türünden en az bir yayın

 

Eğitim Bilimleri Temel Alanı Kriterleri

Başvuru Şartları

Tür

Puan

Yardımcı Doçentlik

Doçentlik

Profesörlük

Özel Koşullar

Minimum Puanlar

Özel Koşullar

Minimum Puanlar

Özel Koşullar

Minimum Puanlar

1.

Uluslararası Makale

Başvurulan bilim alanı ile (editöre mektup, özet, derleme, teknik not ve kitap kritiği hariç) tam araştırma makaleleri

A)

SSCI, SCI- Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale

20

1.A) türünden olmak üzere en az 2 yayın (Tezden üretilmiş yayınlarda, aday başlıca yazar olarak kabul edilir.) 

24

Adayın hazırladığı lisansüstü veya uzmanlık tezlerinden üretilmemiş olmak kaydıyla, doktora sonrası bu maddenin en az biri A bendinden olmak üzere, A veya B bentleri kapsamında en az 20 puan almak zorunludur.

 

30

 

Doçentlik sonrası bu maddenin A bendi kapsamında en az birinde başlıca yazar olmak üzere en az iki yayın zorunludur.

60

B)

Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale

15

C)

Bu maddenin A veya B bendi kapsamındaki yayınlarda alanında bilime katkı sağlayan kitap kritiği makalesi

5

2.

Ulusal Makale

Başvurulan bilim alanı ile ilgili olmak ve adayın hazırladığı lisansüstü veya uzmanlık tezlerinden üretilmemiş olmak kaydıyla

A)

ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

8

 

 

İkisi bu maddenin A bendi kapsamında olmak üzere en az üç yayın yapmak zorunludur. T.C uyruklu adaylar dışındaki adaylar ile yurtdışı doçentlik denkliği başvurusu yapan adaylar, ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale şartını sağlayamamaları durumunda, bunun yerine aynı sayıdaki yayını 1.maddenin A ve/veya B bentleri kapsamında sağlayacaklardır.

8

T.C. uyruklu adaylar için, ikisi bu maddenin A bendi kapsamında olmak üzere en az üç yayın yapmak zorunludur.

Adaylar, ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale şartını sağlayamamaları durumunda, bunun yerine aynı sayıdaki yayını 1.maddenin A ve/veya B bentleri kapsamında sağlayacaklardır.

16

B)

A bendi dışında ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

4

3.

Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayınlar

Adayın hazırladığı lisansüstü veya uzmanlık tezleriyle ilgili olmak kaydıyla

A)

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap

10

Bu madde kapsamında en az 1 yayın zorunludur.

Bu maddeden en fazla 10 puan alınabilir

 

Bu madde kapsamında en az 1 yayın zorunludur.

Bu maddeden en fazla 10 puan alınabilir

 

Bu madde kapsamında en az 1 yayın zorunludur.

Bu maddeden en fazla 10 puan alınabilir

 

B)

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm

8

C)

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap

5

D)

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm

4

E)

SSCI, SCI, SCI-Expanded ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale

8

F)

Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde yayımlanmış makale

6

G)

ULAKBİM tarafından taranan dergilerde yayımlanmış makale

4

4.

Kitap

Adayın hazırladığı lisansüstü veya uzmanlık tezlerinden üretilmemiş ve başvurulan bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla

A)

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap

20

Bu madde kapsamında sadece ders kitabı niteliği dışındaki özgün bilimsel kitaplar puanlanabilir; aynı kitaptaki bölümlerden sadece biri dikkate alınır. Alana özgü ansiklopedi maddelerinin üç veya daha çok maddesi bir kitap bölümü kabul edilir.

 

Bu madde kapsamında sadece ders kitabı niteliği dışındaki özgün bilimsel kitaplar puanlanabilir; aynı kitaptaki bölümlerden sadece biri dikkate alınır. Alana özgü ansiklopedi maddelerinin üç veya daha çok maddesi bir kitap bölümü kabul edilir.

 

Bu madde kapsamında sadece ders kitabı niteliği dışındaki özgün bilimsel kitaplar puanlanabilir; aynı kitaptaki bölümlerden sadece biri dikkate alınır. Alana özgü ansiklopedi maddelerinin üç veya daha çok maddesi bir kitap bölümü kabul edilir. Sadece Profesörlük için kitap çevirisi bu maddenin D) bendi kapsamında değerlendirilir.

Bu madde kapsamında en fazla 50 puan alınabilir

 

B)

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı

10

C)

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap

15

D)

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı

8

5.

Atıflar

 

A)

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde; Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için

3

 

 

Bu madde kapsamında en fazla 30 puan alınabilir.

20

Bu madde kapsamında en fazla 80 puan alınabilir

50

B)

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde; Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda bölüm yazarı olarak yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için

2

C)

Ulusal Hakemli dergilerde; Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için

1

6.

Lisansüstü Tez Danışmanlığı

Danışmanlığını yürüttüğü, tamamlanan lisansüstü tezlerden

A)

Doktora tez danışmanlığı

4

Bu madde kapsamında en fazla 10 puan alınabilir. İkinci/eş danışman olması durumunda asıl danışman A ve B bentleri için öngörülen puanların tamamını, ikinci danışman ise yarısını alır.

 

Bu madde kapsamında en fazla 10 puan alınabilir. İkinci/eş danışman olması durumunda asıl danışman A ve B bentleri için öngörülen puanların tamamını, ikinci danışman ise yarısını alır.

Eksik kalan puanların 4 katının, 1.Maddenin A, B ve C bentlerinden karşılanması zorunludur.

 

* Tezli lisansüstü programı olmayan alanlara başvuran adaylarda, eksik kalan puanların 1.5 katı 1.Maddenin A, B ve C bentlerinden karşılanması zorunludur.

6

Bu madde kapsamında en fazla 40 puan alınabilir. İkinci/eş danışman olması durumunda asıl danışman A ve B bentleri için öngörülen puanların tamamını, ikinci danışman ise yarısını alır.

Eksik kalan puanların 4 katı, en az 1 tanesi 1. Maddenin A bendinden olmak üzere, 1.Maddenin A, B ve C bentlerinden karşılanması zorunludur.

 

* Tezli lisansüstü programı olmayan alanlara başvuran adaylarda, eksik kalan puanların 1.5 katı, en az 1 tanesi 1. Maddenin A bendinden olmak üzere 1.Maddenin A, B ve C bentlerinden karşılanması zorunludur.

12

B)

Yüksek lisans tez danışmanlığı

2

7.

Bilimsel Araştırma Projesi

 

A)

Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma projesinde koordinatör/baş araştırmacı olmak

15

Bu maddeden en fazla 20 puan alınabilir.

 

Bu maddeden en fazla 20 puan alınabilir.

 

Bu madde kapsamında en fazla 60 puan alınabilir.

 

B)

Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma projesinde ortak araştırmacı olmak

10

C)

Devam eden veya başarı ile tamamlanmış a ve b bentleri dışındaki uluslararası destekli bilimsel araştırma projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) görev almak

6

D)

Üniversiteler dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanan veya yürütülen bilimsel araştırma projelerinde görev almak

4

8.

Bilimsel Toplantı Faaliyeti

Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla

A)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar.

3

Bu madde kapsamında, en fazla 10 puan alınabilir. Aynı toplantıda sunulan en fazla iki bildiri puanlanır.

4

Bu madde kapsamında, en fazla 10 puan alınabilir. Aynı toplantıda sunulan en fazla bir bildiri puanlanır.

6

Bu madde kapsamında en fazla 25 puan alınabilir. Aynı toplantıda sunulan en fazla iki bildiri puanlanır.

12

B)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar.

2

9.

Eğitim-Öğretim Faaliyeti

Doktora eğitimini tamamladıktan sonra açık, uzaktan veya yüz yüze ortamlarda verilmiş ders

A)

Bir dönem yüksek lisans veya doktora dersi

3

 

 

Bu madde kapsamında en fazla 4 puan alınabilir. Yurtiçi veya YÖK tarafından tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunanlar 2 puan almış sayılır.

3

Bu madde kapsamında en fazla 8 puan alınabilir. Yurtiçi veya YÖK tarafından tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunanlar 2 puan almış sayılır.

6

B)

Bir dönem ön lisans veya lisans dersi

2

Zorunlu Puanlar Toplamı

28

Zorunlu Puanlar Toplamı

73

Zorunlu Puanlar Toplamı

156

Minimum Puan

30

Minimum Puan

120

Minimum Puan

240

Toplam Minimum Puan

30

Ek-A Eski ADEK Puan Tablosundan alınması gereken 20 puan eklenerek

140

Ek-A Eski ADEK Puan Tablosundan alınması gereken 40 puan eklenerek

280

Eğitim bilimleri temel alanında başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olarak yukarıdaki çalışmalara verilen birim puanlar esas alınmak suretiyle; en az yüz on (110) puanının doktora unvanının alınmasından sonra gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilmiş olması kaydıyla, asgari yüz yirmi (120) puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmuş olması gerekir.  Her çalışma yukarıdaki tabloda sadece bir bölümde yazılarak puanlandırılır.

Tek yazarlı yayınlarda yazar tam puan alır. Çok yazarlı yayınlarda puan yazarlar arasında eşit olarak bölünür.


 

FEN BİLİMLERİ ve MATEMATİK TEMEL ALANI

 

Doktora Jürisi Atanması Koşulları

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanında

TÜR

PUAN

ÖZEL KOŞUL

Doktora Jürisinin Atanması

Toplam bilimsel etkinlikler

21

1.A) türünden en az bir yayın

 

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Kriterleri

Başvuru Şartları

Tür

Puan

Yardımcı Doçentlik

Doçentlik

Profesörlük

Özel Koşullar

Minimum Puanlar

Özel Koşullar

Minimum Puanlar

Özel Koşullar

Minimum Puanlar

1.

Makaleler

Başvurulan bilim alanı ile ilgili (editöre mektup, özet, derleme, teknik not ve kitap kritiği hariç) tam araştırma makaleleri

A)

SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale

20

1.A) türünden olmak üzere en az 2 yayın (Tezden üretilmiş yayınlarda, aday başlıca yazar olarak kabul edilir.)    

24

Adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla, doktora sonrası; bu maddenin A) bendi kapsamında en az bir makalede başlıca yazar olmak zorunludur.

45

Doçentlik sonrası, bu maddenin A) bendinden olmak üzere en az iki makalede başlıca yazar olmak zorunludur.
Biyoloji Bilim Alanı ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilim Alanında

Doçentlik sonrası bir başlıca yazar başvuru koşulu aranır. Sadece bu alanlar için 90 minimum puan koşulunun sağlanamadığı durumda, 15 puana kadar eksik puan 1.C Maddesinden ek olarak sağlanabilir.

90

B)

Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale

8

 

 

 

 

C)

ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

8

Bu maddenin bendi kapsamında en az 8 puan almak zorunludur. T.C uyruklu adaylar dışındaki adaylar ile yurtdışı doçentlik denkliği başvurusu yapan adaylar, ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale koşulunu sağlayamamaları durumunda, bunun yerine aynı puanı bu maddenin A) bendi kapsamında ilave olarak sağlayacaklardır.

8

T.C. uyruklu adaylar için, bu maddenin C) bendi kapsamında en az 8 puan almak zorunludur. Adaylar, ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale koşulunu sağlayamamaları durumunda, bunun yerine aynı puanı bu maddenin A) bendi kapsamında ilave olarak sağlayacaklardır.

16

2.

Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayınlar

Adayın hazırladığı lisansüstü tezleriyle ilgili olmak kaydıyla

A)

SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale

10

Bu madde kapsamında en az 1 yayın zorunludur.

Bu maddeden en fazla 10 puan alınabilir

 


Bu madde kapsamında en az 1 yayın zorunludur.

Bu maddeden en fazla 10 puan alınabilir.

 


Bu madde kapsamında en az 1 yayın zorunludur.

Bu maddeden en fazla 10 puan alınabilir.

 

B)

Diğer uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

5

C)

Uluslararası sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri

5

D)

Ulusal sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri

3

3.

Kitap

Adayın hazırladığı lisansüstü tezlerinden üretilmemiş ve başvurulan bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla

A)

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap

20

 

 

Bu madde kapsamında aynı kitaptaki bölümlerden en fazla ikisi dikkate alınır. 

Bu madde kapsamında en fazla 20 puan alınabilir.

 

Bu madde kapsamında aynı kitaptaki bölümlerden en fazla ikisi dikkate alınır. 

Sadece Profesörlük için kitap çevirisi bu maddenin D) bendi kapsamında değerlendirilir.

Bu madde kapsamında en fazla 50 puan alınabilir.

 

B)

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı

10

C)

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap

15

D)

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı

8

4.

Patent

Başvurulan bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla alınan

A)

Uluslararası patent

20

Patentlerde puan kişi sayısına bölünür.

 

Patentlerde puan kişi sayısına bölünür.

 

Patentlerde puan kişi sayısına bölünür.

 

B)

Ulusal patent

10

5.

Atıflar

 

A)

SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde; Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için

3

 

 

Bu madde kapsamında en fazla 30 puan alınabilir.

20

Bu madde kapsamında en fazla 80 puan alınabilir

50

B)

SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde; Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda bölüm yazarı olarak yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için

2

C)

Ulusal hakemli dergilerde; Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için

1

6.

Lisansüstü Tez Danışmanlığı

Danışmanlığını yürüttüğü, tamamlanan lisansüstü tezlerden

A)

Doktora tez danışmanlığı

4

 

 

Bu madde kapsamında en fazla 10 puan alınabilir. İkinci/eş danışman olması durumunda asıl danışman A) ve B) bentleri için öngörülen puanların tamamını, ikinci danışman ise yarısını alır.
Eksik kalan puanların 4 katının, 1.Maddenin A) ve B) bentlerinden karşılanması zorunludur.

* Tezli lisansüstü programı olmayan alanlara başvuran adaylarda, eksik kalan puanların 1.5 katı 1.Maddenin A) ve B) bentlerinden karşılanması zorunludur.

6

Bu madde kapsamında en fazla 40 puan alınabilir. İkinci/eş danışman olması durumunda asıl danışman A) ve B) bentleri için öngörülen puanların tamamını, ikinci danışman ise yarısını alır.
Eksik kalan puanların 4 katının, 1.Maddenin A) bendinden karşılanması zorunludur.

* Tezli lisansüstü programı olmayan alanlara başvuran adaylarda, eksik kalan puanların 1.5 katı 1.Maddenin A) bendinden karşılanması zorunludur.

12

B)

Yüksek lisans tez danışmanlığı

2

7.

Bilimsel Araştırma Projesi

 

A)

Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve programı bilimsel araştırma projesinde koordinatör/baş araştırmacı olmak

15

Bu maddeden en fazla 20 puan alınabilir.

 

Bu maddeden en fazla 20 puan alınabilir.

 

Bu madde kapsamında en fazla 60 puan alınabilir.

 

B)

Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve programı bilimsel araştırma projesinde ortak araştırmacı olmak

10

C)

Devam eden veya başarı ile tamamlanmış A) ve B) bentleri dışındaki uluslararası destekli bilimsel araştırma projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) görev almak

6

D)

Üniversite dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanmış veya devam eden bilimsel araştırma projelerinde görev almak

4

8.

Bilimsel Toplantı Faaliyeti

Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla

A)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar.

3

Bu madde kapsamında en fazla 10 puan alınabilir. Aynı toplantıda sunulan en fazla iki bildiri puanlanır.

4

Bu madde kapsamında en fazla 10 puan alınabilir. Aynı toplantıda sunulan en fazla bir bildiri puanlanır.

6

Bu madde kapsamında en fazla 25 puan alınabilir. Aynı toplantıda sunulan en fazla iki bildiri puanlanır.

12

B)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar.

2

9.

Eğitim-Öğretim Faaliyeti

Doktora eğitimini tamamladıktan sonra, açık, uzaktan veya yüz yüze ortamlarda verilmiş ders

A)

Bir dönem yüksek lisans veya doktora dersi

3

 

 

Bu madde kapsamında en fazla 4 puan alınabilir. Yurtiçi veya YÖK tarafından tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunanlar 2 puan almış sayılır.

3

Bu madde kapsamında en fazla 8 puan alınabilir. Yurtiçi veya YÖK tarafından tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunanlar 2 puan almış sayılır.

6

B)

Bir dönem ön lisans veya lisans dersi

2

Zorunlu Puanlar Toplamı

28

Zorunlu Puanlar Toplamı

88

Zorunlu Puanlar Toplamı

186

Minimum Puan

30

Minimum Puan

120

Minimum Puan

240

Toplam Minimum Puan

30

Ek-A Eski ADEK Puan Tablosundan alınması gereken 20 puan eklenerek

140

Ek-A Eski ADEK Puan Tablosundan alınması gereken 40 puan eklenerek

280

Fen Bilimleri ve Matematik temel alanında başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olarak yukarıdaki çalışmalara verilen birim puanlar esas alınmak suretiyle; en az yüz on (110) puanının doktora unvanının alınmasından sonra gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilmiş olması kaydıyla, asgari yüz yirmi (120) puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmuş olması gerekir. Her çalışma, yukarıdaki tabloda sadece bir bölümde yazılarak puanlandırılır.                                                     
Tek yazarlı makalelerde yazar tam puan alır. İki yazarlı makalelerde başlıca yazar tam puanın 0.8'ini, ikinci yazar 0.5'ini alır. Üç ve daha fazla yazarlı makalelerde ise, başlıca yazar toplam puanın yarısını alır, diğer yazarlar ise diğer yarısını eşit paylaşır. Başlıca yazarın belirtilmediği iki veya daha fazla yazarlı makalelerde toplam puan yazarlar arasında eşit olarak bölünür. Diğer yayınlarda (bildiri, kitap) ise toplam puan yazarlar arasında eşit olarak bölünür.

 

 

FİLOLOJİ TEMEL ALANI

 

Doktora Jürisi Atanması Koşulları

Filoloji Temel Alanında

TÜR

PUAN

ÖZEL KOŞUL

Doktora Jürisinin Atanması

Toplam bilimsel etkinlikler

21

1.A) türünden en az bir yayın

 

Filoloji Temel Alanı Kriterleri

Başvuru Şartları

Tür

Puan

Yardımcı Doçentlik

Doçentlik

Profesörlük

Özel Koşullar

Minimum Puanlar

Özel Koşullar

Minimum Puanlar

Özel Koşullar

Minimum Puanlar

1.

Uluslararası Makaleler

Adayın başvurulan bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla

A)

SSCI, SCI- Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale

20

 

 

Adayın hazırladığı lisansüstü veya uzmanlık tezlerinden üretilmemiş olmak kaydıyla

 

Bu maddenin A) bendi kapsamında en az bir makalede başlıca yazar olmak

 

B)

Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale

10

C)

Bu maddenin A) veya B) bendi kapsamındaki yayınlarda ilgili alanda bilime katkı sağlayan kitap kritiği yapılmış makale

5

2

Ulusal Makale

Başvurulan bilim alanı ile ilgili (editöre mektup, özet, derleme, teknik not ve kitap kritiği hariç) tam araştırma makaleleri

A)

ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

8

Bu madde kapsamında en az ikisi bu maddenin A) bendinden olmak üzere en az 4 yayın yapmak zorunludur. T.C uyruklu adaylar dışındaki adaylar, ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale koşulunu sağlayamamaları durumunda, bunun yerine aynı sayıdaki yayını birinci maddenin A) veya B) bentleri kapsamında sağlayacaklardır.

 

Bu madde kapsamında üçü A) bendinden olmak üzere en az 5 yayın zorunludur. Bu yayınlardan, en az ikisi A) bendinden olmak üzere, üçü yardımcı doçentlik sonrasında yapılmış olmalıdır
T.C uyruklu adaylar dışındaki adaylar ile yurtdışı doçentlik denkliği başvurusu yapan adaylar, ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale koşulunu sağlayamamaları durumunda, bunun yerine aynı sayıdaki yayını birinci maddenin A) veya B) bentleri kapsamında sağlayacaklardır.

 

Bu madde kapsamında altısı A) bendinden olmak üzere en az 9 yayın zorunludur. Bu yayınlardan en az ikisi A) bendinden olmak üzere üçü doçentlik sonrasında yapılmış olmalıdır.

T.C. uyruklu adaylar, 5. ve sonrası yayınlarını Madde 1 “Uluslararası Makale” A) veya B) bentlerinden tamamlayabilirler.
T.C. uyruklu adaylar dışındaki adaylar ile yurtdışı profesörlük denkliği başvurusu yapan adaylar, ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale koşulunu sağlayamamaları durumunda, bunun yerine eksiği kadar yayını birinci maddenin A) veya B) bendi kapsamında sağlayacaklardır.

 

B)

A) bendi dışında ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

4

3.

Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayınlar

Adayın hazırladığı lisansüstü tezleriyle ilgili olmak kaydıyla

A)

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap

10

Bu madde kapsamında en az 1 yayın zorunludur.

Bu maddeden en fazla 10 puan alınabilir

 

Bu madde kapsamında en az 1 yayın zorunludur.

Bu maddeden en fazla 10 puan alınabilir.

 

Bu madde kapsamında en az 1 yayın zorunludur.

Bu maddeden en fazla 10 puan alınabilir.

 

B)

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm yazarlığı

8

C)

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap

5

D)

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm

4

E)

SSCI, SCI-Expanded ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale

8

F)

Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde yayımlanmış makale

6

G)

ULAKBİM tarafından taranan dergilerde yayımlanmış makale

4

4.

Kitap

Adayın hazırladığı lisansüstü veya tıpta uzmanlık tezlerinden üretilmemiş ve başvurulan bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla

A)

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap

20

Bu madde kapsamında sadece ders kitabı niteliği dışındaki özgün bilimsel kitaplar puanlanabilir; aynı kitaptaki bölümlerden sadece ikisi dikkate alınır. Alana özgü ansiklopedi maddelerinin üç veya daha çok maddesi bir kitap bölümü kabul edilir.

 

Bu madde kapsamında sadece ders kitabı niteliği dışındaki özgün bilimsel kitaplar puanlanabilir; aynı kitaptaki bölümlerden sadece ikisi dikkate alınır. Alana özgü ansiklopedi maddelerinin üç veya daha çok maddesi bir kitap bölümü kabul edilir. Bu madde kapsamında A), B) veya C) bentlerinden en az bir yayın zorunludur.

 

Bu madde kapsamında sadece ders kitabı niteliği dışındaki özgün bilimsel kitaplar puanlanabilir; aynı kitaptaki bölümlerden sadece ikisi dikkate alınır. Alana özgü ansiklopedi maddelerinin üç veya daha çok maddesi bir kitap bölümü kabul edilir. Bu madde kapsamında A), B) veya C) bentlerinden en az bir yayın zorunludur. Sadece Profesörlük için kitap çevirisi bu maddenin D) bendi kapsamında değerlendirilir.

Bu madde kapsamında en fazla 50 puan alınabilir

 

B)

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı

10

C)

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap

15

D)

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı

8

5.

Atıflar

 

A)

SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde; Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için

3

 

 

Bu madde kapsamında en fazla 30 puan alınabilir.

7

Bu madde kapsamında en fazla 80 puan alınabilir

17

B)

SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde; Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda bölüm yazarı olarak yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için

2

C)

Ulusal Hakemli dergilerde; Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için

1

6.

Lisansüstü Tez Danışmanlığı

Danışmanlığını yürüttüğü, tamamlanan lisansüstü tezlerden

A)

Doktora tez danışmanlığı

4

 

 

Bu madde kapsamında en fazla 10 puan alınabilir. İkinci/eş danışman olması durumunda asıl danışman A) ve B) bentleri için öngörülen puanların tamamını, ikinci danışman ise yarısını alır.
Eksik kalan puanların 4 katının, 1.Maddenin A) ve B) bentlerinden karşılanması zorunludur.

* Tezli lisansüstü programı olmayan alanlara başvuran adaylarda, eksik kalan puanların 1.5 katı 1.Maddenin A) ve B) bentlerinden karşılanması zorunludur.

6

Bu madde kapsamında en fazla 40 puan alınabilir. İkinci/eş danışman olması durumunda asıl danışman A) ve B) bentleri için öngörülen puanların tamamını, ikinci danışman ise yarısını alır.
Eksik kalan puanların 4 katının, 1.Maddenin A) bendinden karşılanması zorunludur.

* Tezli lisansüstü programı olmayan alanlara başvuran adaylarda, eksik kalan puanların 1.5 katı 1.Maddenin A) bendinden karşılanması zorunludur.

12

B)

Yüksek lisans tez danışmanlığı

2

7.

Bilimsel Araştırma Projesi

 

A)

Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma projesinde koordinatör/baş araştırmacı olmak

15

Bu maddeden en fazla 20 puan alınabilir.

 

Bu maddeden en fazla 20 puan alınabilir.

 

Bu madde kapsamında en fazla 60 puan alınabilir.

 

B)

Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma projesinde ortak araştırmacı olmak

10

C)

Devam eden veya başarı ile tamamlanmış a ve b bentleri dışındaki uluslararası destekli bilimsel araştırma projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) görev almak

6

D)

Üniversiteler dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanan veya yürütülen bilimsel araştırma projelerinde görev almak

4

8.

Bilimsel Toplantı Faaliyeti

Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla

A)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar.

3

Bu madde kapsamında en az 4 puan almak zorunludur, en fazla 10 puan alınabilir. Aynı toplantıda sunulan en fazla iki bildiri puanlanır.

4

Bu madde kapsamında en az 8 puan almak zorunludur, en fazla 10 puan alınabilir. Aynı toplantıda sunulan en fazla bir bildiri puanlanır.

6

Bu madde kapsamında en fazla 25 puan alınabilir. Aynı toplantıda sunulan en fazla iki bildiri puanlanır.

12

B)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar.

2

9.

Eğitim-Öğretim Faaliyeti

Doktora eğitimini tamamladıktan sonra açık, uzaktan veya yüz yüze ortamlarda verilmiş ders

A)

Bir dönem yüksek lisans veya doktora dersi

3

 

 

Bu madde kapsamında en fazla 4 puan alınabilir. Yurtiçi veya YÖK tarafından tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunanlar 2 puan almış sayılır.

3

Bu madde kapsamında en fazla 8 puan alınabilir. Yurtiçi veya YÖK tarafından tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunanlar 2 puan almış sayılır.

6

B)

Bir dönem ön lisans veya lisans dersi

2

Zorunlu Puanlar Toplamı

4

Zorunlu Puanlar Toplamı

22  

Zorunlu Puanlar Toplamı

47

Minimum Puan

30

Minimum Puan

120

Minimum Puan

240

Toplam Minimum Puan

30

Ek-A Eski ADEK Puan Tablosundan alınması gereken 20 puan eklenerek

140

Ek-A Eski ADEK Puan Tablosundan alınması gereken 40 puan eklenerek

280

Filoloji temel alanında başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olarak yukarıdaki çalışmalara verilen birim puanlar esas alınmak suretiyle; en az yüz on (110) puanının doktora unvanının alınmasından sonra gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilmiş olması kaydıyla, asgari yüz yirmi (120) puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmuş olması gerekir. Her çalışma yukarıdaki tabloda sadece bir bölümde yazılarak puanlandırılır.

Tek yazarlı yayınlarda yazar tam puan alır. Çok yazarlı yayınlarda puan yazarlar arasında eşit olarak bölünür.

 

 

HUKUK TEMEL ALANI

 

Doktora Jürisi Atanması Koşulları

Hukuk Temel Alanında

TÜR

PUAN

ÖZEL KOŞUL

Doktora Jürisinin Atanması

Toplam bilimsel etkinlikler

21

1.A) türünden 1 yayın veya 2.A) türünden iki yayın

 

Hukuk Temel Alanı Kriterleri

Başvuru Şartları

Tür

Puan

Yardımcı Doçentlik

Doçentlik

Profesörlük

Özel Koşullar

Minimum Puanlar

Özel Koşullar

Minimum Puanlar

Özel Koşullar

Minimum Puanlar

1.

Uluslararası Makale

Başvurulan bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla (editöre mektup, özet, derleme, teknik not ve kitap kritiği hariç) tam araştırma makaleleri

A)

SSCI, SCI- Expanded ve AHCI kapsamındaki dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale

20

 

 

Adayın hazırladığı lisansüstü veya uzmanlık tezlerinden üretilmemiş olmak kaydıyla

 

Bu maddenin A) bendi kapsamında en az bir makalede başlıca yazar olmak

 

B)

Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale

10

C)

c) Bu maddenin A) veya B) bentleri kapsamındaki yayınlarda alanında bilime katkı sağlayan kitap kritiği yapılmış makale

5

2.

Ulusal Makale

Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla;

A)

ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

10

Bu madde kapsamında bu maddenin A) bendinden olmak üzere en az 2 yayın yapmak zorunludur. T.C uyruklu adaylar dışındaki adaylar ile yurtdışı yardımcı doçentlik denkliği başvurusu yapan adaylar, ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale koşulunu sağlayamamaları durumunda, bunun yerine eksiği kadar yayını birinci maddenin A) veya B) bendi kapsamında sağlayacaklardır.

 

Bu madde kapsamında üçü A) bendinden olmak üzere en az 5 yayın zorunludur. Bu yayınlardan, en az ikisi A) bendinden olmak üzere, üçü yardımcı doçentlik sonrasında yapılmış olmalıdır.

T.C. uyruklu adaylar, 5. ve sonrası yayınlarını Madde 1 “Uluslararası Makale” A) veya B) bentlerinden tamamlayabilirler.
T.C. uyruklu adaylar dışındaki adaylar ile yurtdışı doçentlik denkliği başvurusu yapan adaylar, ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale koşulunu sağlayamamaları durumunda, bunun yerine eksiği kadar yayını birinci maddenin A) veya B) bendi kapsamında sağlayacaklardır.

 

Bu madde kapsamında altısı A) bendinden olmak üzere en az 9 yayın zorunludur. Bu yayınlardan en az ikisi A) bendinden olmak üzere üçü doçentlik sonrasında yapılmış olmalıdır.

T.C. uyruklu adaylar, 5. ve sonrası yayınlarını Madde 1 “Uluslararası Makale” A) veya B) bentlerinden tamamlayabilirler.
T.C. uyruklu adaylar dışındaki adaylar ile yurtdışı profesörlük denkliği başvurusu yapan adaylar, ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale koşulunu sağlayamamaları durumunda, bunun yerine eksiği kadar yayını birinci maddenin A) veya B) bendi kapsamında sağlayacaklardır.

 

B)

A) bendi dışındaki ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

5

3.

Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayınlar

Adayın hazırladığı lisansüstü tezleriyle ilgili olmak kaydıyla

A)

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap                   

10

Bu madde kapsamında en az 1 yayın zorunludur.

Bu maddeden en fazla 10 puan alınabilir

 

Bu madde kapsamında en az 1 yayın zorunludur.

Bu maddeden en fazla 10 puan alınabilir

 

Bu madde kapsamında en az 1 yayın zorunludur.

Bu maddeden en fazla 10 puan alınabilir

 

B)

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm yazarlığı

8

C)

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap

10

D)

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm yazarlığı

4

E)

SSCI, SCI-Expanded ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale 

8

F)

Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde yayımlanmış makale

6

G)

ULAKBİM tarafından taranan dergilerde yayımlanmış makale

4

4.

Kitap

Adayın hazırladığı lisansüstü tezlerinden üretilmemiş ve başvurulan bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla

A)

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış tek yazarlı kitap

25

Bu madde kapsamında sadece ders kitabı dışındaki uluslararası literatürün de kullanıldığı özgün bilimsel kitaplar (monografiler) puanlanabilir.

 

Bu madde kapsamında sadece ders kitabı dışındaki uluslararası literatürün de kullanıldığı özgün bilimsel kitaplar (monografiler) puanlanabilir. Bu maddenin A) veya C) bentleri kapsamında en az bir yayın zorunludur.

 

Bu madde kapsamında sadece ders kitabı dışındaki uluslararası literatürün de kullanıldığı özgün bilimsel kitaplar (monografiler) puanlanabilir. Doçentlik sonrasında bu maddenin A) veya C) bentleri kapsamında en az bir yayın zorunludur. Sadece Profesörlük için kitap çevirisi bu maddenin D) bendi kapsamında değerlendirilir.

Bu madde kapsamında en fazla 50 puan alınabilir

 

B)

Ulusal veya uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı veya ISBN kodlu armağanlarda yayınlanan hakemli makale

10

C)

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış tek yazarlı kitap

25

D)

Ulusal veya uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış çok yazarlı kitap

15

5.

Atıflar

 

A)

SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde; Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için

3

 

 

Bu madde kapsamında en fazla 30 puan alınabilir.

14

Bu madde kapsamında en fazla 80 puan alınabilir

34

B)

SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde; Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda bölüm yazarı olarak yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için

2

C)

Ulusal hakemli dergilerde; Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için

2

6.

Lisansüstü Tez Danışmanlığı

Adayın danışmanlığını yürüttüğü tamamlanan lisansüstü tezlerden

A)

Doktora tez danışmanlığı

4

 

 

Bu madde kapsamında en fazla 10 puan alınabilir. İkinci/eş danışman olması durumunda asıl danışman A) ve B) bentleri için öngörülen puanların tamamını, ikinci danışman ise yarısını alır. Eksik kalan puanların 4 katının 1. maddenin ve/veya 2. maddenin A) ve/veya B) bentlerinden karşılanması zorunludur.
Tezli lisansüstü programı olmayan alanlara başvuran adaylarda, eksik kalan puanların 1.5 katı 1. maddenin ve/veya 2. maddenin A) ve/veya B) bentlerinden karşılanması zorunludur.

6

Bu madde kapsamında en fazla 40 puan alınabilir. İkinci/eş danışman olması durumunda asıl danışman A) ve B) bentleri için öngörülen puanların tamamını, ikinci danışman ise yarısını alır. Eksik kalan puanların 4 katının, 1. maddenin ve/veya 2. maddenin A) bendinden karşılanması zorunludur.
Tezli lisansüstü programı olmayan alanlara başvuran adaylarda, eksik kalan puanların 1.5 katı 1. maddenin ve/veya 2. maddenin A) bendinden karşılanması zorunludur.

12

B)

Yüksek lisans tez danışmanlığı

2

7.

Bilimsel Araştırma Projesi

 

A)

Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve programı bilimsel araştırma projesinde koordinatör/baş araştırmacı olmak

15

Bu maddeden en fazla 20 puan alınabilir.

 

Bu maddeden en fazla 20 puan alınabilir.

 

Bu madde kapsamında en fazla 60 puan alınabilir.

 

B)

Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve programı bilimsel araştırma projesinde ortak araştırmacı olmak

10

C)

Devam eden veya başarı ile tamamlanmış A) ve B) bentleri dışındaki uluslararası destekli bilimsel araştırma projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) görev almak

6

D)

Üniversiteler dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanan veya yürütülen bilimsel araştırma projelerinde görev almak

4

8.

Bilimsel Toplantı Faaliyeti

Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla

A)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar.

3

Bu madde kapsamında en az 4 puan almak zorunludur, en fazla 10 puan alınabilir. Aynı toplantıda sunulan en fazla iki bildiri puanlanır.

4

Bu madde kapsamında en fazla 10 puan alınabilir. Aynı toplantıda sunulan en fazla bir bildiri puanlanır.

6

Bu madde kapsamında en fazla 25 puan alınabilir. Aynı toplantıda sunulan en fazla iki bildiri puanlanır.

12

B)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar.

2

9.

Eğitim-Öğretim Faaliyeti

Doktora eğitimini tamamladıktan sonra, açık, uzaktan veya yüz yüze ortamlarda verilmiş ders

A)

Bir dönem yüksek lisans veya doktora dersi

3

 

 

Bu madde kapsamında en fazla 4 puan alınabilir. Yurtiçi veya YÖK tarafından tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunanlar 2 puan almış sayılır.

3

Bu madde kapsamında en fazla 8 puan alınabilir. Yurtiçi veya YÖK tarafından tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunanlar 2 puan almış sayılır.

6

B)

b) Bir dönem ön lisans veya lisans dersi

2

Zorunlu Puanlar Toplamı

4

Zorunlu Puanlar Toplamı

29 

Zorunlu Puanlar Toplamı

64

Minimum Puan

30

Minimum Puan

120

Minimum Puan

240

Toplam Minimum Puan

30

Ek-A Eski ADEK Puan Tablosundan alınması gereken 20 puan eklenerek

140

Ek-A Eski ADEK Puan Tablosundan alınması gereken 40 puan eklenerek

280

Hukuk temel alanında başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olarak yukarıdaki çalışmalara verilen birim puanlar esas alınmak suretiyle; en az yüz on (110) puanının doktora unvanının alınmasından sonra gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilmiş olması kaydıyla, asgari yüz yirmi (120) puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmuş olması gerekir. Her çalışma yukarıdaki tabloda sadece bir bölümde yazılarak puanlandırılır.
Tek yazarlı yayınlarda yazar tam puan alır. Çok yazarlı yayınlarda puan yazarlar arasında eşit olarak bölünür

 

 

MİMARLIK, PLANLAMA ve TASARIM TEMEL ALANI

 

Uluslararası alan endeksleri: • The Avery Index to Architectural Periodicals • DAAI (Design and Applied Arts Index) • Art Index (Art Research Database, EBSCO) • ICONDA (The International Construction Database) • Ergonomics Abstracts (Ergo-Abs)

Doktora Jürisi Atanması Koşulları

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanında

TÜR

PUAN

ÖZEL KOŞUL

Doktora Jürisinin Atanması

Toplam bilimsel etkinlikler

21

1.A) türünden en az bir yayın

 

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı Kriterleri

Başvuru Şartları

Tür

Puan

Yardımcı Doçentlik

Doçentlik

Profesörlük

Özel Koşullar

Minimum Puanlar

Özel Koşullar

Minimum Puanlar

Özel Koşullar

Minimum Puanlar

1.

Makaleler

Başvurulan bilim alanı ile ilgili (editöre mektup, özet, derleme, teknik not ve kitap kritiği hariç) tam araştırma makaleleri

A)

SCI-Expanded, SSCI, AHCI veya alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale

20

1.A) türünden olmak üzere en az 2 yayın (Tezden üretilmiş yayınlarda, aday başlıca yazar olarak kabul edilir.) 

24

Adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla, doktora sonrası bu maddenin A) bendi kapsamında en az bir eserde başlıca yazar olarak yayın yapmak veya B) ve/veya C) bendi kapsamında en az 4 yayın zorunludur.

40

Bu maddenin A) bendi kapsamında doçentlik sonrası en az iki makalede başlıca yazar olmak zorunludur.

80

B)

Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale

8

C)

ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

8

2.

Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayınlar

Adayın hazırladığı lisansüstü tezleriyle ilgili olmak kaydıyla

A)

SCI-Expanded, SSCI, AHCI veya alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale veya uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap ya da kitap bölümü

10

Bu madde kapsamında en az 1 yayın zorunludur.

Bu maddeden en fazla 10 puan alınabilir.

 

Bu madde kapsamında en az 1 yayın zorunludur.

Bu maddeden en fazla 10 puan alınabilir.

 

Bu madde kapsamında en az 1 yayın zorunludur.

Bu maddeden en fazla 10 puan alınabilir.

 

B)

Diğer uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

5

C)

Uluslararası Sempozyumda/Kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri

5

D)

Ulusal Sempozyumda/Kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri

3

3.

Kitap

Adayın hazırladığı lisansüstü tezlerinden üretilmemiş ve başvurulan bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla

A)

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap

20

Bu madde kapsamında aynı kitaptaki bölümlerden en fazla ikisi dikkate alınır. 

Bu madde kapsamında en fazla 20 puan alınabilir.

 

Bu madde kapsamında aynı kitaptaki bölümlerden en fazla ikisi dikkate alınır. 

Bu madde kapsamında en fazla 20 puan alınabilir.

 

Bu madde kapsamında aynı kitaptaki bölümlerden en fazla ikisi dikkate alınır. 

Sadece Profesörlük için kitap çevirisi bu maddenin D) bendi kapsamında değerlendirilir.

Bu madde kapsamında en fazla 50 puan alınabilir.

 

B)

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı

10

C)

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap

15

D)

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı

8

4.

Yarışma, Uygulama, Yazılım ve Patent

Başvurulan bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla alınan

A)

Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen, planlama, mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece veya mansiyon

15

Patentlerde puan kişi sayısına bölünür.

 

Bu madde kapsamında en az 15 puan alınmalıdır (Yarışma, uygulama, yazılım ve patent koşullarını yerine getiremeyenlerden 1A veya 1B bendi kapsamında en az bir yayın yapması gerekmektedir).

Patentlerde puan kişi sayısına bölünür.”

15

Bu madde kapsamında en az 15 puan alınmalıdır (Yarışma, uygulama, yazılım ve patent koşullarını yerine getiremeyenlerden 1A veya 1B bendi kapsamında en az bir yayın yapması gerekmektedir).

Patentlerde puan kişi sayısına bölünür.”

30

B)

Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde; Döner Sermaye veya üniversiteye bağlı kuruluşlar aracılığı ile veya Üniversite dışında bulunduğu sürede ürettiği bir uygulama projesi hakkında kendisi veya başkası tarafından makale, kitap bölümü veya kitap

15

C)

Proje ve yapım yönetimi, tasarımı, planlama alanlarında yazılım üreticisi veya patent sahibi olmak

15

5.

Atıflar

 

A)

SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde; uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için

3

 

 

Bu madde kapsamında en fazla 30 puan alınabilir.

20

Bu madde kapsamında en fazla 80 puan alınabilir

50

B)

SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde; uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda bölüm yazarı olarak yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için

2

C)

Ulusal hakemli dergilerde; ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için

1

6.

Lisansüstü Tez Danışmanlığı

Danışmanlığını yürüttüğü, tamamlanan lisansüstü tezlerden

A)

Doktora tez danışmanlığı

4

 

 

Bu madde kapsamında en fazla 10 puan alınabilir. İkinci/eş danışman olması durumunda asıl danışman A) ve B) bentleri için öngörülen puanların tamamını, ikinci danışman ise yarısını alır.
Eksik kalan puanların 4 katının, 1.Maddenin A) ve B) bentlerinden karşılanması zorunludur.

* Tezli lisansüstü programı olmayan alanlara başvuran adaylarda, eksik kalan puanların 1.5 katı 1.Maddenin A) ve B) bentlerinden karşılanması zorunludur.

6

Bu madde kapsamında en fazla 40 puan alınabilir. İkinci/eş danışman olması durumunda asıl danışman A) ve B) bentleri için öngörülen puanların tamamını, ikinci danışman ise yarısını alır.
Eksik kalan puanların 4 katının, 1.Maddenin A) bendinden karşılanması zorunludur.

* Tezli lisansüstü programı olmayan alanlara başvuran adaylarda, eksik kalan puanların 1.5 katı 1.Maddenin A) bendinden karşılanması zorunludur.

12

B)

Yüksek lisans tez danışmanlığı

2

7.

Bilimsel Araştırma Projesi

 

A)

Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve programı bilimsel araştırma projesinde koordinatör/baş araştırmacı olmak

15

Bu maddeden en fazla 20 puan alınabilir.

 

Bu maddeden en fazla 20 puan alınabilir.

 

Bu madde kapsamında en fazla 60 puan alınabilir.

 

B)

Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve programı bilimsel araştırma projesinde ortak araştırmacı olmak

10

C)

Devam eden veya başarı ile tamamlanmış A) ve B) bentleri dışındaki uluslararası destekli bilimsel araştırma projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) görev almak

6

D)

Üniversite   dışındaki   kamu   kurumlarıyla   yapılan   ve   başarıyla tamamlanmış veya devam eden bilimsel araştırma projelerinde görev almak

4

8.

Bilimsel Toplantı Faaliyeti

Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla

A)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar.

3

Bu madde kapsamında en az 4 puan almak zorunludur, en fazla 10 puan alınabilir.

Aynı toplantıda sunulan en fazla iki bildiri puanlanır.

4

Bu madde kapsamında en fazla 10 puan alınabilir.

Aynı toplantıda sunulan en fazla bir bildiri puanlanır.

6

Bu madde kapsamında en fazla 25 puan alınabilir.

Aynı toplantıda sunulan en fazla iki bildiri puanlanır.

12

B)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar.

2

9.

Eğitim-Öğretim Faaliyeti

Doktora eğitimini tamamladıktan sonra açık, uzaktan veya yüz yüze ortamlarda verilmiş ders

A)

Bir dönem yüksek lisans veya doktora dersi

3

 

 

Bu madde kapsamında en fazla 4 puan alınabilir. Yurtiçi veya YÖK tarafından tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunanlar 2 puan almış sayılır.

3

Bu madde kapsamında en fazla 8 puan alınabilir. Yurtiçi veya YÖK tarafından tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunanlar 2 puan almış sayılır.

6

B)

Bir dönem ön lisans veya lisans dersi

2

Zorunlu Puanlar Toplamı

28

Zorunlu Puanlar Toplamı

90

Zorunlu Puanlar Toplamı

190

Minimum Puan

30

Minimum Puan

120

Minimum Puan

240

Toplam Minimum Puan

30

Ek-A Eski ADEK Puan Tablosundan alınması gereken 20 puan eklenerek

140

Ek-A Eski ADEK Puan Tablosundan alınması gereken 40 puan eklenerek

280

Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanında başvurulan doçentlik bilim alanıyla ilgili olarak yukarıdaki çalışmalara verilen birim puanlar esas alınmak suretiyle; en az yüz on (110) puanının doktora unvanının alınmasından sonra gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilmiş olması kaydıyla, asgari yüz yirmi (120) puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmuş olması gerekir. Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olarak, Her çalışma, yukarıdaki tabloda sadece bir bölümde yazılarak puanlandırılır.
Tek yazarlı makalelerde yazar tam puan alır. İki yazarlı makalelerde başlıca yazar tam puanın 0.8'ini, ikinci yazar 0.5'ini alır. Üç ve daha fazla yazarlı makalelerde ise, başlıca yazar toplam puanın yarısını alır, diğer yazarlar ise diğer yarısını eşit paylaşır. Başlıca yazarın belirtilmediği iki veya daha fazla yazarlı makalelerde toplam puan yazarlar arasında eşit olarak bölünür. Diğer yayınlarda (bildiri, kitap) ise toplam puan yazarlar arasında eşit olarak bölünür.


 

MÜHENDİSLİK TEMEL ALANI

 

Doktora Jürisi Atanması Koşulları

Mühendislik Temel Alanında

TÜR

PUAN

ÖZEL KOŞUL

Doktora Jürisinin Atanması

Toplam bilimsel etkinlikler

21

1.A) türünden en az bir yayın

 

Mühendislik Temel Alanı Kriterleri

Başvuru Şartları

Tür

Puan

Yardımcı Doçentlik

Doçentlik

Profesörlük

Özel Koşullar

Minimum Puanlar

Özel Koşullar

Minimum Puanlar

Özel Koşullar

Minimum Puanlar

1.

Makaleler

Başvurulan bilim alanı ile ilgili (editöre mektup, özet, derleme, teknik not ve kitap kritiği hariç) tam araştırma makaleleri

A)

SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale

20

1.A) türünden olmak üzere en az 2 yayın (Tezden üretilmiş yayınlarda, aday başlıca yazar olarak kabul edilir.) 

24

Adayın hazırladığı lisansüstü veya uzmanlık tezlerinden üretilmemiş olmak kaydıyla, doktora sonrası bu maddenin A) bendi kapsamında en az bir makalede başlıca yazar olmak zorunludur.

45

Doçentlik sonrası, bu maddenin A) bendinden olmak üzere en az iki makalede başlıca yazar olmak zorunludur.

90

B)

Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale

8

 

 

 

 

C)

ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

8

Bu maddenin C) bendi kapsamında en az 8 puan almak zorunludur. T.C uyruklu adaylar dışındaki adaylar ile yurtdışı doçentlik denkliği başvurusu yapan adaylar, ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale koşulunu sağlayamamaları durumunda, bunun yerine aynı puanı A) bendi kapsamında ilave olarak sağlayacaklardır.

8

T.C. uyruklu adaylar için, bu maddenin C) bendi kapsamında en az 8 puan almak zorunludur. Adaylar, ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale koşulunu sağlayamamaları durumunda, bunun yerine aynı puanı A) bendi kapsamında ilave olarak sağlayacaklardır.

16

2.

Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayınlar

Adayın hazırladığı lisansüstü tezleriyle ilgili olmak kaydıyla

A)

SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale

10

Bu madde kapsamında en az 1 yayın zorunludur.

Bu maddeden en fazla 10 puan alınabilir

 

Bu madde kapsamında en az 1 yayın zorunludur.

Bu maddeden en fazla 10 puan alınabilir.

 

Bu madde kapsamında en az 1 yayın zorunludur.

Bu maddeden en fazla 10 puan alınabilir.

 

B)

Diğer uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

5

C)

Uluslararası sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri

5

D)

Ulusal sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri

3

3.

Kitap

Adayın hazırladığı lisansüstü tezlerinden üretilmemiş ve başvurulan bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla

A)

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap

20

 

 

Bu madde kapsamında aynı kitaptaki bölümlerden en fazla ikisi dikkate alınır. 

Bu madde kapsamında en fazla 20 puan alınabilir.

 

Bu madde kapsamında aynı kitaptaki bölümlerden en fazla ikisi dikkate alınır. 

Sadece Profesörlük için kitap çevirisi bu maddenin D) bendi kapsamında değerlendirilir.

Bu madde kapsamında en fazla 50 puan alınabilir.

 

B)

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı

10

C)

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap

15

D)

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı

8

4.

Patent

Başvurulan bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla alınan

A)

Uluslararası patent

20

Patentlerde puan kişi sayısına bölünür.

 

Patentlerde puan kişi sayısına bölünür.

 

Patentlerde puan kişi sayısına bölünür.

 

B)

Ulusal patent

10

5.

Atıflar

 

A)

SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde; Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için

3

 

 

Bu madde kapsamında en fazla 30 puan alınabilir.

20

Bu madde kapsamında en fazla 80 puan alınabilir.

50

B)

SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde; Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda bölüm yazarı olarak yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için

2

C)

Ulusal hakemli dergilerde; Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için

1

6.

Lisansüstü Tez Danışmanlığı

Danışmanlığını yürüttüğü, tamamlanan lisansüstü tezlerden

A)

Doktora tez danışmanlığı

4

 

 

Bu madde kapsamında en fazla 10 puan alınabilir. İkinci/eş danışman olması durumunda asıl danışman A) ve B) bentleri için öngörülen puanların tamamını, ikinci danışman ise yarısını alır.
Eksik kalan puanların 4 katının, 1.Maddenin A) ve B) bentlerinden karşılanması zorunludur.

* Tezli lisansüstü programı olmayan alanlara başvuran adaylarda, eksik kalan puanların 1.5 katı 1.Maddenin A) ve B) bentlerinden karşılanması zorunludur.

6

Bu madde kapsamında en fazla 40 puan alınabilir. İkinci/eş danışman olması durumunda asıl danışman A) ve B) bentleri için öngörülen puanların tamamını, ikinci danışman ise yarısını alır.
Eksik kalan puanların 4 katının, 1.Maddenin A) bendinden karşılanması zorunludur.

* Tezli lisansüstü programı olmayan alanlara başvuran adaylarda, eksik kalan puanların 1.5 katı 1.Maddenin A) bendinden karşılanması zorunludur.

12

B)

Yüksek lisans tez danışmanlığı

2

7.

Bilimsel Araştırma Projesi

 

A)

Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve programı bilimsel araştırma projesinde koordinatör/baş araştırmacı olmak

15

Bu maddeden en fazla 20 puan alınabilir.

 

Bu maddeden en fazla 20 puan alınabilir.

 

Bu madde kapsamında en fazla 60 puan alınabilir.

 

B)

Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve programı bilimsel araştırma projesinde ortak araştırmacı olmak

10

C)

Devam eden veya başarı ile tamamlanmış a ve b bentleri dışındaki uluslararası destekli bilimsel araştırma projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) görev almak

6

D)

Üniversite dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanmış veya devam eden bilimsel araştırma projelerinde görev almak

4

8.

Bilimsel Toplantı Faaliyeti

Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla

A)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar.

3

Bu madde kapsamında en fazla 10 puan alınabilir. Aynı toplantıda sunulan en fazla iki bildiri puanlanır.

4

Bu madde kapsamında en fazla 10 puan alınabilir. Aynı toplantıda sunulan en fazla bir bildiri puanlanır.

6

Bu madde kapsamında en fazla 25 puan alınabilir. Aynı toplantıda sunulan en fazla iki bildiri puanlanır.

12

B)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar.

2

9.

Eğitim-Öğretim Faaliyeti

Doktora eğitimini tamamladıktan sonra, açık, uzaktan veya yüz yüze ortamlarda verilmiş ders

A)

Bir dönem yüksek lisans veya doktora dersi

3