AKADEMİK PERSONELİN ATAMA YÖNETMELİĞİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personelin Kadro ve Çalışma Tüzüğü

Madde 45 Altında Yapılan Yönetmelik.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personelin Kadro ve Çalışma Tüzüğü’nün 45’inci maddesi uyarınca Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile aşağıdaki Yönetmeliği yapar.

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar

Kısa İsim

VYK 08.05.2014

13-14/15-6 EK 4

1.

Bu Yönetmelik, “Akademik Personelin Atama Yönetmeliği” olarak isimlendirilir.

Tefsir

 

2.

Bu Yönetmelik’te metin başka türlü gerektirmedikçe:

“Akademik Birim”, Bölümü bulunan fakülte veya yüksekokullarda bölümü, bulunmayanlarda fakülte veya yüksekokulu anlatır.

“Akademik Personel”,  Üniversitede görevli Öğretim Üyeleri ve Yardımcı Doçentten sonra gelen diğer akademik görevlileri anlatır.

“Bölüm”,   Doğu Akdeniz Üniversitesi bölümlerinden birini anlatır.

“Bölüm Başkanı”, Bölümün en yüksek yöneticisini anlatır.

“Dekan”, Fakültenin en yüksek yöneticisini anlatır.  Bölümü bulunmayan fakültelerde bölüm başkanının görevlerini yürüten kişiyi anlatır.

“Fakülte”, Doğu Akdeniz Üniversitesi Fakültelerden birini anlatır.

“Müdür”, Yüksekokulların en yüksek yöneticisini anlatır.  Bölümü bulunmayan yüksekokullarda bölüm başkanının görevlerini yürüten kişiyi anlatır.

“Rektör”, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörünü anlatır.

“Üniversite”,  Doğu Akdeniz Üniversitesini anlatır.

“Yüksekokul”,  Doğu Akdeniz Üniversitesi Yüksekokullardan birini anlatır.

“Vakıf Yöneticiler Kurulu”,  Vakfın ve Üniversitenin en yüksek karar organını anlatır.

Amaç

3.

Bu Yönetmeliğin amacı, Akademik Personelin Kadro ve Çalışma Tüzüğü’nün 8’inci maddesi çerçevesinde Üniversite’ye ilk kez atanacak tam zamanlı, sözleşmeli akademik personelin münhal ve atama süreçleri ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

4.

Bu Yönetmelik, açılan münhale başvuran ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin akademik birimlerinde görev yapacak olan akademik personel adaylarını kapsar.

 

İKİNCİ KISIM

Münhal Süreci

İhtiyaç Analiz Raporu

5.

(1)

Yeni akademik personel istihdam etmek isteyen akademik birim, ihtiyaç duyulan her alan için ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki bilgi ve verileri içeren bir İhtiyaç Analiz Raporu hazırlar.

 

a)     Akademik birimin öğrenci sayısı, münhal açılacak alanda verilen dersleri alacak olan tahmini öğrenci sayısı ve bu dersleri alacak olan programların isimleri,

 

b)     Münhal açılacak alanda ders alan öğrenci sayılarının artma veya azalma eğilimleri,

 

c)     İhtiyaç duyulan alanda yürütülen ders, tez, staj gibi akademik etkinlikleri yürüten mevcut akademik personel ve bu personelin detaylı yıllık ders yüklerini gösteren çizelge,

 

d)     Akademik birimde yıllık açılması planlanan, her birinin tahmini öğrenci sayıları, grup sayıları ve tahminen kaç grubunun açıkta olacağını gösteren detaylarla birlikte derslerin listesi,

 

 

 

e)     Akademik birimin toplam ders yükü açığı belirtilmelidir.

(2)

Bölümler tarafından hazırlanan İhtiyaç Analiz Raporu, Bölüm Kurulu onayına tabidir. Bölümü olmayan fakültelerin ihtiyaç analiz raporu Fakülte Kurulu onayı gerektirir.

 

 

(3)

Akademik birim başkanları, İhtiyaç Analiz Raporu’nu bağlı bulunduğu Dekanlığa veya Müdürlüğe onay için sunar.

Dekanlık veya Müdürlük Değerlendirmesi

6.

(1)

Dekan veya Müdür, gerekli gördüğü hallerde İhtiyaç Analiz Raporunu Fakülte veya Okul içinde veya Rektörlükle taleplern değerlendirilmesi amacı ile istişare eder.

(2)

Dekan veya Müdür, münhal ihtiyacı olduğuna kanaat getirmesi halinde, raporu veya raporları Rektörlüğe yazılı olarak sunar.

Rektörlük Değerlendirmesi

7.

(1)

İhtiyaç Analiz Raporu veya Raporlarını Rektör inceledikten sonra, gerekli görmesi halinde,  açılması talep edilen münhallerle ilgili Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı, Dekan veya Müdür ve ilgili Akademik Birim Başkanı’nın da bulunacağı bir değerlendirme toplantısı yapar.

(2)

Rektörlük, münhal açılması konusunda kanaatini oluşturur ve uygun bulunan münhal veya münhaller için Vakıf Yöneticiler Kurulu’na önerge olarak talepleri iletir.

 

Açılması uygun bulunan münhal veya münhaller, kadro ve bütçe olanakları dikkate alınarak Vakıf Yöneticiler Kurulu’na önerilir.

Vakıf Yöneticiler Kurulu Onayı

8.

Rektörlük tarafından açılması önerilen münhal veya münhaller, Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Münhal İlanı

9.

(1)

Açılmasına karar verilen münhaller, Üniversitenin internet sayfasında detayları ile birlikte duyurulur.

(2)

Münhaller, en az bir kez olacak şekilde ve toplu halde yerel basında duyurulur.

(3)

Dekanlar veya Müdürlerin talep etmesi halinde, bütçe olanakları çerçevesinde, münhal veya münhaller hedef kitleye hitab eden internet sitelerinde veya diğer uluslararası medya organlarında da duyurulabilir.

Başvuru Kabulü

 

10.

(1)

Adaylar başvurularını Üniversitenin internet sayfası üzerindeki online (çevrimiçi) başvuru kabul sistemi üzerinden yapabilirler. Adaylar başvurularının tamamlanabilmesi için, temel kimlik ve eğitim durumu bilgilerine ilaveten detaylı özgeçmişlerini ve referans olabilecek kişilerin isimlerini belirtmek zorundadırlar.

(2)

Yapılan başvuruları ve detaylarını ilgili akademik Birim Başkanı, ilgili Dekan veya Müdür, Rektör ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı, Vakıf Yöneticiler Kurulu görebilir.

(3)

Başvuru kabulü veya süresi, Vakıf Yöneticiler Kurulu kararında belirtilen başvuru tarihinin son günü 24:00’a kadardır.

Başvuru Değerlendirme Süreci

11.

(1)

Akademik Birim Başkanları, Dekanlar ve Müdürler, Fakülte veya Okul veya Bölüm Kurulları tarafından daha önceden oluşturulan ve akademik birimlerde bir komite oluşturulmasını da içeren süreçler kapsamında değerlendirmelerini yaparlar ve bir son liste (shortlist) hazırlarlar.

(2)

Eğitim seviyesi yeterli olmayanlar, alanı uygun olmayanlar, Üniversitenin atama ve yükseltme kriterlerine uymayanlar son listede yer alamaz. Yeterince başvuru olmaması halinde, mezuniyetinin işe başlama tarihinden önce gerçekleşeceğini beyan edenler, üniversitesinden olumlu teyid alınması durumunda listede yer alabilirler. 

(3)

Son listede yer alan başvuru sahipleri ile Akademik Birim Başkanı veya Dekan veya Müdür ve gerek duyulması halinde ilgili komite üyelerinin de hazır olduğu bir oturumda adaylarla özgeçmişi ve müracaat ettiği alanla ilgili görüşme yapılır. Yurtdışından olan müracaatların mülakatı internet üzerinden gerçekleştirilir. Akademik birim başkanları dilerlerse adaylardan seminer veya örnek ders vermelerini isteyebilirler.

 

 

(4)

Değerlendirme sonunda sıralama aşağıdaki hususlar dikkate alınarak yapılır.

a)

Akademik Personelin Ünvan Tüzüğü’nde yer alan atama ve yükseltme minimum kriterlerinde gösterilen endeks veya listelerde yer alan dergilerdeki münhal ilan edilmiş alanla ilgili yayın sayısı ve kalitesi,

b)

Tercihen uluslararası üne sahip üniversitelerden eğitim almış olması,

c)

Tercihen değişik üniversite ve/veya kurumlardan edinilmiş eğitim ve deneyim sahibi olması,

d)

Derslerin verileceği dile, yazılı ve sözlü hakim olması,

e)

Başvuru sahipleri tarafından gösterilen veya akademik birim başkanlarının görüşüne ihtiyaç duyduğu kişi veya görevlilerden iyi referans almış olması,

f)

Görüşme sonuçları.

 

 

(5)

İlgili akademik birim başkanı,  değerlendirme sonuçlarını gerekçeleri ile birlikte Üniversitenin portalındaki elektronik değerlendirme sisteminde yer alan değerlendirme sayfasına her başvuru için ayrı ayrı olmak üzere online olarak girer. Buna ilaveten aynı bilgilerin yer aldığı bir raporu ilgili Dekana veya Müdüre sunar.

Atama Onay Süreci

12.

(1)

İlgili Dekan veya Müdür kendi değerlendirmesini de yaptıktan sonra istihdam edilmesi uygun bulunan adayların listesini gerekçeleri ile birlikte Rektörlüğe sunar.

(2)

Rektör, gerekli görmesi halinde her münhal için istihdam edilmesi önerilen listeleri Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı, ilgili Dekan veya Müdür ve Akademik birim başkanı ile bir araya gelerek değerlendirir ve atanması uygun bulunan adayların listesini onay için Vakıf Yöneticiler Kurulu’na sunar.

(3)

Vakıf Yöneticiler Kurulu özellikle mevzuata uyum açısından değerlendirmesini yapar ve uygun bulunan adayların atamasını onaylar.

(4)

Ataması Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından onaylanan adaylara atamasına ilişkin tebliğ veya bildirim Rektörlük tarafından gerçekleştirilir.

(5)

Rektörlük, atanması onaylanan akademik personel hakkında Üniversite Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir.

İtiraz Hakkı

13.

İtirazlar, münhal sonuçlarının ilanından sonraki 15 gün içerisinde Rektörlüğe yapılabilir.

 

SON HÜKÜMLER

Yürütme

 

14.

Bu Yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Yürürlük

 

15.

Bu Yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.