DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK PERSONELİN TEKNOPARK ŞİRKETLERİ KURMA

VE TEKNOPARK ŞİRKETLERİNDE GÖREV ALMA  ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİN KADRO VE ÇALIŞMA TÜZÜĞÜ

(Madde 37 ve 39 altında Yönetmelik)

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personelin Kadro ve Çalışma Tüzüğü”nün 37 ve 39. maddeleri uyarınca aşağıdaki Yönetmeliği yapar.

 

I. BÖLÜM

Genel Hükümler

Kısa İsim      

VYK07-08/2-5(a)

04.10.2007             

1.

Bu Yönetmelik, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknopark Şirketleri Kurma ve Teknopark Şirketlerinde Görev Alma Esasları Yönetmeliği” olarak isimlendirilir.

Amaç

ve

Kapsam

2.

Bu Yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personeli’nin teknolojik bilgi ve deneyim birikimlerini ekonomik değeri olan ürünlere dönüştürebilmek amacı ile, Gazi Mağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi (GMTGB) Teknoparkı bünyesinde şirket kurma ve/veya bu amaçla kurulacak şirketlerin araştırma, geliştirme, uygulama ve danışmanlık hızmetlerinde görevlendirilebilme esaslarını düzenler.

 

II. BÖLÜM

AKADEMİK PERSONELİN
 TEKNOPARK ŞİRKETİ KURULUŞU ve İŞLEYİŞİ İLE İLGİLİ ESASLAR

 

Teknopark Şirketi Kurma Yetkisi

3.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personeli, GMTGB Teknoparkı içerisinde bir Teknopark Şirketi kurabilir veya mevcut bir Teknopark şirketine ortak olabilir.

 

   4.

Teknopark Şirketi, KKTC Ekonomisine katma değer sağlayacak, teknoloji tabanlı ticari ürünlerin geliştirilmesi ve bu ürünlerin üretim ve pazarlamasının yapılabilmesi amacı ile Teknopark bünyesinde kurulacak şirketlerdir. Teknopark Şirketlerinin idari merkezi ve üretim tesislerinin KKTC sınırları içerisinde olması ve şirketin KKTC yasaları uyarınca tescil edilmesi ve Teknopark binası içerisinde faaliyet göstermesi gerekir. Ancak akademik personel yalnızca ticari amaçlı bir Teknopark şirketi  kuramaz, şirkete ortak olamaz  veya hizmet veremez.

 

5.

Teknopark Şirketi kurmak isteyen akademik personel başvurularını Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne yaparlar. Başvurular, üniversite Yönetim Kurulunun 13.7.2000 tarih ve 237 sayılı kararıyle kurulan Doğu Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Geliştirme  Merkezi  Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve Rektörlüğe görüş bildirilir.

 

6.

Teknoloji Geliştirme Merkezinin görüşleri doğrulutusunda değerlendirilen başvurular Üniversite  Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır, ve Vakıf Yöneticiler Kurulunun onayı ile akademik personele Teknopark Şirketi kurma yetkisi verilir.

 

7.

Teknopark şirketi, Üniversite kaynaklarını kullandığı takdirde, bu kullanım karşılığında iki taraf arasında yapılacak anlaşma uyarınca belirlenecek bedeli, Üniversite bütçesine bağış olarak aktarır.

 

8.

Teknopark Şirketi kurması veya mevcut bir Teknopark Şirketine ortak olma Üniversite Rektörlüğü tarafından onaylanan Akademik Personel, Şirketle ilgili faaliyetlerini, Üniversitedeki görevlerini yerine getirmek koşulu ile, Üniversitenin belirleyeceği süreler içerisinde ve belirlenen niteliklere uygun olarak yürütebilir. Bu süre, Üniversitedeki haftalık çalışma süresinin %20’si kadardır ve öğretim üyesinin normal ders yükünü tamamlamak koşulu ile Rektörlükçe belirlenir. Yukarıda belirlenen koşullar Üniversite ile Teknopark Şirketi arasında yapılacak sözleşmede yer alır.

 

 

III. BÖLÜM

AKADEMİKPERSONELİN TEKNOPARK ŞİRKETLERİNDE

GÖREV ALMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

Görevlendirme Esasları

9.

Teknopark Şirketleri, madde 4. kapsamındaki araştırma ve ürün geliştirme faaliyetleri için, Üniversiteden Akademik Personel talep edebilir. Bu talep, ilgili akademik personelin oluru, Bölüm Başkanlığı’nın görüşü, Fakülte Dekanlığı/Okul Müdürlüğü’nün önerisi ve Rektörlüğün onayı ile karşılanabilir.

 

10.

Teknopark Şirketlerinin araştırma ve ürün geliştirme faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan Akademik Personel, bu faaliyetleri Üniversite’deki görevlerini yerine getirmek koşulu ile ve Üniversite’nin belirleyeceği nitelik ve süreler içerisinde yürütebilir. Bu süre, Üniversitedeki haftalık çalışma süresinin %20’sini geçmeyecek şekilde ve öğretim üyesi normal ders yükünü tamamlamak koşulu ile Rektörlükçe belirlenir. Yukarıda belirlenen koşullar Üniversite ile Teknopark Şirketi arasında yapılan sözleşmede yer alır.

 

IV. BÖLÜM

MUHTELİF HÜKÜMLER

Teknopark Şirketinin Denetimi

11.

Teknopark Şirketi’nin amaçları dışında çalıştığı belirlendiği takdirde Akademik Personelin Şirket faaliyetlerine son verilir. Üniversite dışından oluşturulan Teknopark Şirketinin amaçları dışında veya Üniversite ile yaptığı sözleşmede belirlenen koşullar altında çalışmadığı belirlendiği takdirde, Şirket Teknopark bünyesinden çıkartılır, Üniversite ile Teknopark Şirketi arasında yapılan sözleşme feshedilir.

 

V. BÖLÜM

Son Hükümler

Yürütme Yetkisi

12.

Bu Yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Yürürlük

13.

Bu Yönetmelik, Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayladığı tarihten itibaren yürürüğe girer.