AKADEMİK PERSONELİN HAFTALIK DERS YÜKÜ VE EK DERS YÜKÜ HESAPLAMA İLKELERİ

 

(VYK 21.06.2012 11-12/33-8)

(VYK 14.11.2017 17-18/7-19)

(VYK 16.06.2022 21-22/23-3)

 

BÖLÜM I

DERS YÜKÜNÜN TANIMI

 1.

 

Akademik Personelin ders yükümlülükleri yıllık bazda belirlenir.

“Yıllık ders yükü”, Akademik Personelin ilgili akademik yıl içindeki güz ve bahar dönemlerine ait haftalık ders yüklerinin toplamıdır.

2.

Bilfiil yapılan her ‘ders (lecture)’ saati haftalık ders yükü hesaplanmasında 1 saat olarak işlem görür. Ders yükü hesaplamalarında her dersin her grubu için yük sayılacak ders saatleri Senato tarafından onaylanmış ders müfredatlarında belirtilen ders saatlerinden daha fazla olamaz.

3.

Lisans ve lisansüstü programların derslerinde akademik personel tarafından bilfiil yürütülen laboratuvar ve  tutorial saatleri, Rektörlük onayı ile ½ saat olarak işlem görür. Aksi takdirde ders yükünden sayılmaz. Ancak Akademik Personel, dersin tutorial ve laboratuvarlarını koordine eder.

4.

Önlisans programlarında yürütülen program derslerinde Akademik Personel tarafından bilfiil yürütülen “laboratuvar”,  “tutorial” ve benzeri uygulama saatleri ders yükü hesaplanmasında her grubun her saati,  ilgili  programının ders müfredatında belirtilen laboratuvar/tutorial/uygulama saatini  aşmamak koşuluyla, öğretim üyelerine haftada 1/2 saat, diğer akademik personele ise 3/4 saat olarak hesaplanır.

5.

Lisans ve lisansüstü programlarda akademik personel tarafından bilfiil yürütülen mimarlık stüdyo ve stüdyo destekli derslerinin ders yükü hesaplanmasında her grubun her saati, ilgili programının ders müfredatında belirtilen stüdyo saatini aşmamak koşulu ile haftada 1/2 saat olarak hesaplanır. Söz konusu derslerin tanımında belirtilen her grubun teorik kısmının (lecture) her saati bir akademik personel için 1 saat olarak hesaplanır.

6.

Akademik personel tarafından dönem içinde bilfiil yürütülen mesleki uygulamaların (okul deneyimi, öğretmenlik uygulaması v.b.) ders yükü hesaplanmasında her grubun her saati, ilgili  programının ders müfredatında belirtilen uygulama saatini  aşmamak koşulu ile haftada 1/2 saat olarak hesaplanır. Benzeri şekilde dönem içinde yapılan hemşirelik derslerinin hastane uygulamaları haftada 1/4 saat, önlisans derslerinin hastane uygulamaları ise 1/8 saat olarak hesaplanır.

7.

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu tarafından Fakülte ve yüksekokullara verilen İngilizce ve diğer dil derslerinin uygulama saatlerinin her bir saati 1 saat olarak işlem görür.

8.

 

Lisansüstü derslerde derse kayıtlı öğrenci sayısı 10 ve üzerinde ise tam yük yazılır. Aksi takdirde ders yükü aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır. Yük en az 1, en çok da dersin kredisi kadar saat olabilir. 

Dersin Yükü = (Dersin Kredisi x Derse Kayıtlı Öğrenci Sayısı) / 10

Çok gerekli hallerde ilgili dekanlık/müdürlük önerisi ve Rektörlük onayı ile her dönem her lisansüstü programa ait bir lisansüstü ders için yukarıdaki formüle bakılmaksızın 3 saatlik tam yük yazılabilir. Aynı ismi taşıyan tezli ve tezsiz programlar tek program olarak değerlendirilir.

Senato tarafından onaylanan doktora programı müfredatında yer alan 6XX kodlu doktora derslerinde kayıtlı öğrenci sayısı 1 – 2 ise 1 saat, 3 – 4 ise 2 saat, 5 veya üzerinde ise 3 saat yük yazılır.

Lisansüstü programlarda yer alan zorunlu İngilizce hazırlık dersleri için öğrenci sayısına bakılmaksızın tam yük yazılır.

9.

Lisansüstü programlarda yer alan seminer dersi toplu halde (tek grup şeklinde) yapılması halinde dersi koordine etmek üzere görevlendirilen akademik personele 1 saat yük yazılır. Tez danışmanları tarafından yürütülen seminer dersi yükten sayılmaz.

10.

VYK 14.11.2017 
17-18/7-19

(1)

Lisans veya önlisans programlarının Senato tarafından onaylanan ders müfredatlarında yer alan derslerden, ilgili dönemde açılması zorunlu olmayan dersler ile “Üniversite Seçmeli” derslerde 15’ten az öğrenci bulunması halinde o ders açılmaz; ancak öğrenci sayısı 15’ten az olan dersler Rektörlüğün ön onayı ile aşağıdaki formüle göre ders yükü hesaplanarak açılabilir.

 

Dersin Yükü = [(Ders Saati + (Tutorial/Laboratuvar/Uygulama Saati)** x Katsayı*] x Derse Kayıtlı Öğrenci Sayısı / 15

 

* Katsayı, 3’üncü, 4’üncü, 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci maddelerde tanımlandığı şekilde (1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1) uygulanır.

** Dersi veren Akademik Personel tarafından bilfiil yürütülmemesi halinde, sıfır olarak alınır.

 

(2)

Lisans veya önlisans programlarının Senato tarafından onaylanan ders müfredatlarında yer alan derslerden, dersin herhangi bir grubunda 75’ten fazla öğrenci kayıtlıyı ise, 2’nci madde uygulanmaz ve grup için tam zamanlı öğretim elemanına, aşağıdaki formüle göre yük hesaplanır.  Ancak ek ders yükü dersin 10’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasında tanımlanan normal ders yükünün 3/4 katından fazla olamaz.

 

Dersin Yükü = [(Ders Saati + (Tutorial/Laboratuvar/Uygulama Saati)** x Katsayı*] x [1 + 0,4 x (Derse Kayıtlı Öğrenci Sayısı - 75) / 75]

* Katsayı, 3’üncü, 4’üncü, 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci maddelerde tanımlandığı şekilde (1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1) uygulanır.

** Dersi veren Akademik Personel tarafından bilfiil yürütülmemesi halinde, sıfır olarak alınır.

11.
VYK 14.11.2017 
17-18/7-19

Lisansüstü programlardaki tez yöneticilerine dönemlik 3 saati geçmemek koşuluyla her yüksek lisans tezi için 1/2 saat ve her doktora tezi için 3/4 saat yük yazılır.  Yüksek lisans tezleri için, en çok 2 dönem, doktora tezleri için ise, en çok 6 dönem yük yazılabilir. İlgili tezde eş tez yöneticisi olması halinde, tez yükü paylaşılır.

 

12.

Tezsiz yüksek lisans programlarındaki proje dersleri için bir akademik personele dönemlik 3 saati geçmemek koşulu ile öğrenci başına 1/4 saat yük yazılır.

13.

Lisans programları ders müfredatında yer alan mezuniyet proje dersleri için bir akademik personele yıllık 8 saati geçmemek koşulu ile öğrenci başına 1/4 saat yük yazılır. Mezuniyet Projesine hazırlık özelliği taşıyan dersler için yük yazılmaz.

14.

Lisans ve önlisans programları müfredatında yer alan yaz stajı dersini koordine eden akademik personele yıllık 1 saat yük yazılır. Birden fazla akademik personelin yaz stajlarını koordine ettiği durumlarda yük bölüşülür.

15.

“Bireysel çalgı” türündeki müzik dersleri için bir akademik personele öğrenci başına 1/2 saat yük yazılır.

 

 

BÖLÜM II

DERS YÜKÜMLÜLÜKLERİ

16.

VYK 16.06.2022 21-22/23-3

Seçkin Profesör (Distinguished Professor) olarak görevlendirilen öğretim üyeleri, haftalık en az 10 saat ders yükü almaları durumunda, haftada 5 gün görev yapmış sayılırlar.  Haftalık yükün 10 saatin altında olması durumunda, bir haftada göreve gelinen eşdeğer gün sayısı aşağıdaki formüle göre belirlenir:

 

Haftalık Eşdeğer Gün Sayısı = Her Dönem İçin Onaylanan Ders Yükü x (5/10)

Aylık Eşdeğer Gün Sayısı = Haftalık Eşdeğer Gün Sayısı x 4,5

 

* Güz ve Bahar Dönemleri 5 ay, Yaz Dönemi ise 2 ay olarak dikkate alınır.

17.

VYK 16.06.2022 21-22/23-3

Kıdemli Öğretim Üyesi (Senior Faculty Member), olarak görevlendirilen öğretim üyeleri haftalık en az 12 saat ders yükü almaları durumunda, haftada 5 gün görev yapmış sayılırlar.  Haftalık yükün 12 saatin altında olması durumunda, bir haftada göreve gelinen eşdeğer gün sayısı aşağıdaki formüle göre belirlenir:

 

Haftalık Eşdeğer Gün Sayısı = Her Dönem İçin Onaylanan Ders Yükü x (5/12)

Aylık Eşdeğer Gün Sayısı = Haftalık Eşdeğer Gün Sayısı x 4,5

 

* Güz ve Bahar Dönemleri 5 ay, Yaz Dönemi ise 2 ay olarak dikkate alınır.

18.

(1)

İdari görevi olmayan akademik personelin ders yükümlülüğü:

 

 

(a)   Fakülte ve Yüksekokullarda görev yapan akademik personelin yıllık  ders yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

 

 

i.   Öğretim Üyelerinin yıllık ders yükü 24 saattir.

 

 

ii.  Öğretim Görevlileri ve Okutmanların yıllık ders yükü 32 saattir.

 

 

iii. Akademik uzmanların yıllık ders yükü 24 – 32 saat arası olacak şekilde Rektörlükçe belirlenir.

 

 

(b)   Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’nda görev yapan akademik  personelin yıllık ders yükümlülükleri şöyledir:

 

 

i.     İngilizce Hazırlık Programı derslerini veren akademik personelin ders yükü 40 saattir. Mevzuatta gösterilen puan barajlarından dolayı fakülte / yüksekokul düzeyinde mecburi olarak aldırılan İngilizce derslerini veren akademik personel de bu kapsamda değerlendirilir.

 

 

ii.   Fakültelerde ve yüksekokullarda verilen İngilizce dersleri ile diğer dil derslerini veren akademik personel ile fakülte ve yüksekokul-lar da ihtiyaç duyulan dersleri vermek üzere görevlendirilen akademik personelin ders yükü 32 saattir.

 

 

iii.  Her iki kategoride de ders veren akademik personelin yıllık ders yükü (i) ve (ii) bentlerindeki ders yüklerinin ağırlıklı oranları dikkate alınarak hesaplanır.

 

 

(c)  Her akademik personelin haftalık ders yüküne ilaveten üç ders saatine denk komite görevi yapması ve dönemde vermekte olduğu her farklı ders için en az bir saat ofis saati programlaması gerekmektedir. Öngörülen miktarda komite görevi almayan akademik personele Bölüm Başkanı’nın önerisi ve Dekan / Müdür'ün onayı ile ek ders yükü verilebilir.

 

(2)

İdari görev yapan Akademik Personelin ders yükümlülükleri:

 

 

(a)     Rektör’ün ders verme yükümlülüğü yoktur.

 

 

(b)     Rektör yardımcılarının yıllık ders yükü en az 6 saattir.

 

 

(c)     Dekanlar, Yüksekokul Müdürleri ile Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü’nün ile yıllık ders yükü en az 8 saattir.

 

 

(d)     Bölüm Başkanları, Dekan Yardımcıları, Müdür Yardımcıları ve    Rektörlüğe bağlı diğer enstitü müdürlerinin yıllık ders yükü en az 12  saattir.

 

 

(e)     Bölüm Başkan Yardımcılarının yıllık ders yükü yılda en az 16 saattir.

 

 

(f)      Rektörlükte görev yapan koordinatör ve danışmanların yıllık ders yükü yıllık en az 8 saat olacak şekilde Rektörlük tarafından belirlenir.

 

 

(g)     Yukarıdaki görevler dışında idari görev yürüten akademik personelin ders yükleri Rektörlüğün önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

 

(h)     Bir akademik dönem tamamlanmadan idari görevden ayrılan akademik personel o dönemin sonuna kadar idari görev yapmış gibi işlem görür.

 

 

 

BÖLÜM III

DERS YÜKÜ İNDİRİMLERİ

19.

 

(1)

Komite veya benzeri ders dışı çalışmalar için ders yükü indirimi verilmez. Ancak, Üniversite çapında zaman alıcı çalışma yapmayı gerektiren bazı görevler için Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile ders yükü indirimi verilebilir.

 

 

(2)

Bağımsız (Bir fakülteye bağlı olmayan) yüksekokullar altında yürütülen programların koordinatörlerine Rektörlük onayı ile yıllık en fazla 6 saat ders yükü indirimi verilebilir.

 

(3)

Çok gruplu derslerde ders koordinatörlerine ilave ders yükü yazılmaz.

 

(4)

Lisansüstü programlarda öğrenim gören Akademik Personelin yıllık ders yükü, ilgili Dekanın / Okul Müdürü’nün önerisi ve Rektörlüğün onayı ile dönemlik en fazla 4 saat azaltılabilir. Lisansüstü programlarda öğrenim gören Akademik Personelin ders yükünde indirim yapılabilmesi için ilgili lisansüstü programa Rektörlük onayı ile başlamış olması, yaptığı görev ile ilgili bir programa devam ediyor olması ve Üniversite’de akademik kadroda tam zamanlı olarak en az 2 yıl görev yapmış olması koşuldur. Lisansüstü programlarda öğrenim gören akademik personele Rektörlük onayı ile yüksek lisans programları için eğitiminin ilk 4, doktora programları için ilk 8 döneminde ders yükü indirimi verilebilir.

VYK 14.11.2017 
17-18/7-19

(5)

(a)

 

 

 

(b)

Ders yükü indirimi sağlanan proje başvurusunun yapılmadığı durumlarda, ilgili öğretim üyesinin ders yükü bir sonraki dönemde yapılan indirim oranında artırılır.

 

 

(c)

Ders yükü indiriminden yararlanan öğretim üyesi, ilgili proje başvurusunu tamamlamadan tekrardan proje hazırlamak için ders yükü indiriminden faydalanamaz.

 

 

(d)

Sunulan projelerin desteğe layık görülmeleri durumunda proje süresi boyunca proje yürütücüsüne yıllık 6 saat ders yükü indirimi verilir.

 

 

 

BÖLÜM IV
EK DERS ÖDENEĞİ

20.

(1)

Akademik personele, yıllık fiili ders yükü yukarıda belirtilen yıllık normal (indirimsiz) ders yükünü aşması halinde Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayı ile belirlenen saat başı ücretler çerçevesinde ek ders ödeneği verilir.

 

(2)

İdari görev yapan akademik personel ile ders yükü indirimi alan akademik personele ek ders ödeneği verilmez.

 

(3)

Bir akademik yıl içinde sadece bir dönem idari görevde bulunan akademik personele idari görev almadığı akademik dönemdeki ders yükü, yıllık ders yükünün yarısını aşması halinde ek ders ödeneği verilir.

 

(4)

Bir akademik yıl içinde bir dönem ödeneksiz izin kullanan akademik personele ödeneksiz izin kullanmadığı akademik dönemdeki ders yükü, yıllık ders yükünün yarısını aşması halinde ek ders ödeneği verilir.

 

 

 

BÖLÜM V
DİĞER HUSUSLAR

21.

Lisansüstü programlarda öğrenim gören ve ders yükü indirimi alan tam zamanlı akademik personel Yaz Okulu’nda ders veremez.

22.

Bu ilkelerde belirtilmeyen konular veya tartışmalı konular, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından sonuçlandırılır.

23.

Toplam ders yükü her türlü yükün ayrı ayrı olacak şekilde noktadan sonra 2. haneye yuvarlanmasından sonra hesaplanır.

24.

Bu İlkeler DAÜ Rektörlüğü tarafından yürütülür.

25.

Bu İlkeler, VYK tarafından onaylanmasını izleyen ilk akademik dönem başında yürürlüğe girer.