AKADEMİK PERSONELİN DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

 

 

Doğu Akdenİz Ünİversİtesİ Akademİk PersonelİnİN kadro ve çalIşma tüzüğü

Madde 40(4) Altında Yapılan Yönetmelik

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personelinin Kadro ve Çalışma Tüzüğü”nün 40(4) maddesi uyarınca Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı Yöneticiler Kurulu onayı ile aşağıdaki Yönetmeliği yapar:

 

GENEL HÜKÜMLER

Kısa İsim
R.G.05.04.89EK III A.E. 158

1.

Bu Yönetmelik, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personelinin Disiplin Yönetmeliği” olarak isimlendirilir.

Tefsir

 

 

2.

Bu Yönetmelikte “Akademik Personel”, “Bölüm”, “Bölüm Başkanı”, “Dekan”, “Enstitü”, “Fakülte”, “Hazırlık Okulu”, “Müdür”, “Rektör”, “Rektör Yardımcısı”, “Üniversite”, “Senato”, ve “Vakıf Yöneticiler Kurulu” deyimleri 18/1986 sayılı “Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası”ndaki bu deyimler için verilen anlam ve karşılıklarını ifade eder.

Amaç

3.

Bu Yönetmeliğin amacı Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personelin’den 18/1986 Sayılı Yasa kuralları ve bu Yasa altında yapılan Tüzük hükümlerinin yüklediği görev ve sorumlulukları istenildiği gibi yerine getirmeyenlerle, yasakladığı iş, eylem ve davranışları yapanlar hakkında uygulanacak Disiplin İşlemleri ve cezalarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

4.

Bu Yönetmelik sözleşmeli Akademik Personelin sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla Doğu Akdeniz Üniversitesinde görev yapan Akademik Personeli kapsar.

 

DİSİPLİN İŞLEMLERİ

Disiplin

Cezaları

5.

Üniversitede eğitim ve yönetim hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla Yasanın ve Yasaya dayalı olarak çıkarılan ilgili tüzüklerin yüklediği görevleri yerine getirmeyen ya da yerine getirirken kusur işleyen, uyulmasına zorunlu kıldığı hususlara uymayan veya yasakladığı iş, eylem ve davranışları yapan Akademik Personele, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre bu Yönetmeliğin 6. maddesinde öngörülen disiplin cezalarından biri uygulanır.

 

6.

(1)

Uyarma Cezası:

Personele görevinde daha düzenli olması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir. Uyarma Cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:

(a)      Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde Üniversite yönetimince belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak.

(b)      Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek.

(c)      Usulsüz müracaat veya istekte bulunmak.

 

(d)      Taşıdığı sıfatın gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak.

(e)      Görevine ve iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak.

(f)       Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

(g)      Öğrencilerle olan ilişkilerinde, Akademik Personel saygınlığına aykırı davranışlarda bulunmak.

(h)      Yasalar, tüzükler ve yönetmeliklere göre yetkili olan organlarca sorulacak hususları haklı bir sebep olmaksızın zamanında cevaplandırmamak.

 

 

 

(i)

Çalışma saatleri içinde görevi dışında başka  işlerle meşgul olmak.

 

 

 

(j)

Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak.

 

 

 

(k)

Üniversite organlarında yapılan konuşmaları, alınan kararları, yetkili olmadığı halde organ dışına sızdırmak.

 

 

(2)

Kınama Cezası:

Personele, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama Cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:

(a)      Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde Üniversite yönetimince belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak.

(b)      Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak.

(c)      Hizmet dışında, resmi sıfatın gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.

(d)      Üniversiteye veya döner sermaye birimlerine ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak.

(e)      Üniversiteye ait resmi belge, araç gereç ve benzeri eşya ile yerine konması mümkün olmayan bilimsel doküman veya kitabı kaybetmek.

(f)       İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele, iş sahiplerine veya öğrencilere kötü muamelede bulunmak.

(g)      İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak.

(h)      Üniversite ve bağlı birimlerinde, hizmetlerin kurallara uygun olarak yürütülmesi bakımından yetkili makamlarca alınan kararlara, verilen emir ve talimatlara itiraz etmek.

 

 

 

(ı)

Üniversitenin huzur, sükun veya çalışma düzenini bozmak.

 

 

 

(i)

Üniversiteye veya bağlı birimlerine bildirilmesi gereken hal ve durumları eksik veya yanlış bildirmek veya hiç bildirmemek.

 

 

 

(j)

Bağlı veya görevli olduğu Fakülte, Enstitü veya Yüksekokul öğrencilerine ücret karşılığı özel ders vermek.

 

 

 

(k)

Yetkili bulunmadığı halde, Üniversite organlarında yapılan konuşmaları, alınan kararları, resmi merciiler hariç, organ dışına yayarak veya sızdırarak organ veya üyelerin leyh veya aleyhlerinde davranışlara yol açmak.

 

 

 

 

(l)

 

Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışında davranışta bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret resim ve benzeri şekiller çizmek veya yapmak.

 

 

(3)

Kademe İlerlemesini Kısa Süreli Durdurma Cezası:

Personele, bulunduğu kademede ilerlemesinin 6 ay süre ile durdurulmasıdır. Kademe İlerlemesini Kısa Süreli Durdurma Cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:

(a)      Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurallarla belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak veya hor kullanmak.

(b)      Özürsüz veya izinsiz olarak en çok iki gün göreve gelmemek; kısmi statüde bulunan Akademik Personel üyesi için en çok sekiz saat devamsızlık göstermek.

(c)      Üniversite ve bağlı birimlerine ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak.

(d)      Görevle ilgili konularda sorumlu olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak.

(e)      Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek.

(f)       Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak.

(g)      Toplu müracaat veya şikayet etmek.

(h)      Hizmet içinde taşıdığı resmi sıfatın gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.

 

 

 

(ı)

Yetkili bulunmadığı halde, Üniversite organlarında yapılan konuşmaları, alınan kararları, organ veya üyeler leyhinde veya aleyhinde davranışlara yol açmak maksadıyla, resmi makamlar hariç organ dışına sızdırmak veya yaymak.

 

 

 

(i)        Görevi sebebiyle bağlı olduğu veya denetimi altında bulunan herhangi bir kuruluştan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak mevzuat dışı herhangi bir menfaat sağlamak veya menfaat sağlamaya teşebbüs etmek.

(j)        Üniversite yönetiminin emri veya izni ile asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek.

(k)      Görevi gereği verilen belgelerde tahrifat yapmak, tahrif edilmiş belgeleri kullanmak veya başkalarına kullandırmak.

(l)        Üniversite ve bağlı birimlerin sınırları içinde herhangi bir yeri yetkili merciin izni olmadan hizmetin amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak.

(m)     Üniversiteye ait motorlu taşıt araçlarını özel  işlerinde kullanmak.

(n)      Çağrıldığı veya görevlendirildiği toplantılara kabul edilir bir özürü olmaksızın katılmamak.

 

 

(4)

Kademe İlerlemesini Uzun Süreli Durdurma Cezası:

Personele, bulunduğu kademe ilerlemesinin 6 aydan fazla süreyle durdurulmasıdır. Kademe İlerlemesini Uzun Süreli Durdurma Cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:

(a)      Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek.

(b)      İzinsiz veya Üniversitece kabul edilen özürü olmaksızın kesintisiz 5 gün devamsızlık göstermek.

(c)      Görevi ile ilgili olarak, her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak.

(d)      Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak.

(e)      Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak.

(f)       Gerçeğe aykırı rapor veya belge düzenlemek.

(g)      Bilimsel tartışma ve açıklamalar dışında, yetkili olmadığı halde basın, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına resmi konularda bilgi veya demeç vermek.

(h)      Mesai saatleri içinde veya dışında ticaret yapmak veya ücretli veya ücretsiz herhangi bir yerde çalışmak.

 

 

 

(ı)

Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar ve zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak.

 

 

 

(i)        Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak.

(j)        Amirlerine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek.

(k)      Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak.

(l)        Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

(m)     Görevle ilgili resmi belge araç ve gereçleri, laboratuvar malzemesini görevin sona ermesine ve Üniversite yönetimince yazı ile istenmesine rağmen geri vermemek veya devir teslim işlemini zamanında yapmamak.

(n)      Doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemek ve görev sırasında olmasa dahi menfaat sağlamak amacıyla hediye kabul etmek veya iş sahiplerinden veya öğrencilerden borç istemek veya almak.

(o)      Üniversitedeki törenlerin programlarını ihlal edecek hareketlerde bulunmak veya bu hareketlere başkalarını teşvik veya tahrik etmek.

(p) Üniversite içinde yetkililerden izin almadan görevle ilgili olmayan ilan yapıştırmak veya yazılar yazmak veya bildiriler dağıtmak veya bunları yaptırmak, yapılması için tahrik ve teşvikte bulunmak.

 

 

 

(r)

Üniversite yöneticilerinden izin almadan işyerinde toplantı yapmak, nutuk söylemek veya konferans, konser, temsil, tören, açık oturum ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

 

 

 

(s)

Herhangi bir şekilde cebir ve şiddet kullanarak görevlileri, öğrencileri iş yeri dışına çıkartmak, görev yapılmasına engel olmak veya öğrencileri bu tür davranışlara teşvik etmek veya zorlamak.

 

 

 

(5)

 

Geçici Olarak Görevden Çıkarma Cezası:

Personelin, en az 15 gün, en çok 6 ay süreyle geçici olarak görevden çıkarılmasıdır. Geçici Olarak Görevden Çıkarma cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:

(a)      Görevli bulunduğu birimden veya bununla ilgisi olan bir teşebbüsten doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun mevzuat dışı menfaat sağlamak.

(b)      Bir yönetici veya kurulun yasa, tüzük veya yönetmeliklere uygun karar veya emirlerini yerine getirmemek veya bunlara uymamak.

(c)      Bağlı veya görevli olduğu fakülte, enstitü veya Yüksek Okul öğrencilerine ücret karşılığı özel ders vermek.

(d)      Görevli bulunduğu yerde verimli veya huzurlu çalışmayı bozacak hareketlerde bulunmak veya bu çeşit hareketleri tahrik etmek, teşvik etmek veya desteklemek.

(e)      Üniversite ve bağlı birimlerine ait resmi belge araç ve gereçleri özel menfaat sağlamak için kullanmak.

(f)       Görevle ilgili konularda sorumlu olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak.

(g)      Görevi sebebiyle bağlı olduğu veya denetimi altında bulunan herhangi bir kuruluştan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak menfaat sağlamak veya menfaat sağlamaya teşebbüs etmek.

(h)      Görevi gereği verilen belgelerde tahrifat yapmak, tahrif edilmiş belgeleri kullanmak veya başkalarına kullandırmak.

 

 

 

(ı)

Üniversite ve bağlı birimlerin sınırları içinde herhangi bir yeri yetkili merciin izni olmadan hizmet amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak.

 

 

 

(i)        İzinsiz veya Üniversite yönetimince kabul edilen bir mazareti olmaksızın görevi kesintisiz 10 gün terketmek.

(j)        Siyasi ve ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart ve benzerlerini basmak, çoğaltmak dağıtmak veya bunları iş yerlerine veya iş yerlerindeki eşya üzerine yazmak, resmetmek veya asmak, teşhir etmek veya ideolojik propaganda yapmak.

(k)      Bir siyasi partiye üye olmak.

(l)        Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşlarına veya öğrencilere fiili tecavüzde bulunmak.

(m)    Üniversite ve bağlı iş yerlerine izinsiz girmek, hırsızlık yapmak, bilerek ve izinsiz olarak başkalarına ait postaları açmak ve benzeri eylemleri düzenlemek, başkalarını bu yolda kışkırtmak veya bu gibi eylemlere katılmak.

(n)      Tehditle bir kimseyi veya grubu suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya yahut yalan beyanda bulunmaya veya yalan delil göstermeye veya suçu yüklenmeye zorlamak veya kışkırtmak.

 

 

(6)

Sözleşmenin Feshedilmesi veya Görevden Durdurma Cazası:

Sözleşmenin Feshedilmesi veya Görevden Durdurma Cezasını gerektirecek eylemler şunlardır:

(a)      İdeolojik veya siyasi amaçlarla Üniversitede ve bağlı iş yerlerinde huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak veya boykot, işgal, engelleme iş yavaşlatma gibi eylemlere katılmak, başkalarını bu eylemlere katılmaya tahrik veya teşvik etmek veya bu amaçla toplu olarak göreve gelmemek.

(b)      Siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları iş yerine veya iş yerindeki eşya üzerine yazmak, resmetmek ve asmak, teşhir etmek veya ideolojik propaganda yapmak.

(c)      Bir siyasi partiye üye olmak.

(d)      Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşlarına veya öğrencilere fiili tecavüzde bulunmak.

(e)      Kamu hizmeti veya Akademik Personel sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak.

(f)       Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak.

(g)      Yurt dışında Devletin ve Üniversitenin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak.

(h)      Ders, seminer, konferans, lâboratuvar, grafik çalışma sınav gibi öğretim çalışmalarının yapılmasına engel olmak veya bu maksatla yapılacak hareketlere her ne suretle olursa olsun iştirak etmek.

 

 

 

(ı)

Üniversitenin çalışmalarını sekteye uğratacak nitelikte bir disiplin suçuna Üniversite öğrencilerini veya mensuplarını teşvik veya tahrik etmek.

 

 

 

(i)        Uyuşturucu madde kullanmak.

(j)        Üniversite veya bağlı iş yerlerine izinsiz girmek, hırsızlık yapmak, bilerek ve izinsiz olarak başkalarına ait postaları açmak ve benzeri eylemleri düzenlemek, başkalarını bu yolda kışkırtmak veya bu gibi eylemlere katılmak.

(k)      Tehditle bir kimseyi veya grubu suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya yahut yalan beyanda bulunmaya veya yalan delil göstermeye veya suçu yüklenmeye zorlamak veya kışkırtmak.

(l)        İzinsiz veya Üniversite Yönetimince kabul edilir özrü olmaksızın 1 yıl içinde toplam olarak 20 gün göreve gelmemek.

Öngörülmüş Disiplin

Suçları

7.

Yukarıda madde 6’da belirtilen ve Disiplin Cezası verilmesini gerektiren fiil ve davranışlara nitelik ve ağırlık itibarıyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.

Disiplin

Cezasının Dayanağı

8.

 (1)     Disiplin Cezalarının Disiplin Kurulu kararlarına dayandırılması esastır. Ancak, Uyarma ve Kınama Cezaları Dekanlar, Bölüm Başkanları, Hazırlık Okulu Müdürü, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri tarafından; Kademe İlerlemesinin Kısa veya Uzun Süreli olarak Durdurulması Cezaları ise Rektör tarafından doğrudan verilebilir.

 (2)     Yukarıda belirtilen cezalar dışındaki cezalar Disiplin Kurulu kararlarına dayalı olarak Rektörün önerisi ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayı ile kesinleşir.

Disiplin Soruşturması

9.

 (1)     Disiplin Soruşturması, suç işlendiği tesbit edilen veya hakkında suç işlediğine dair ihbar veya şikayet bulunan Akademik Personel hakkındaki soruşturma bağlı bulunduğu birimin en üst yetkilisi tarafından şikayet eden kendisi olmamak kaydıyle yürütülür. Birimin en üst yetkilisi soruşturmayı doğrudan kendisi yapabileceği gibi görevlendireceği soruşturmacı veya soruşturmacılara da yaptırabilir.

 (2)     Soruşturma en geç 15 gün içinde tamamlanır. Ancak zorunlu hallerde ve Rektörün onayı ile bu süre bir aya kadar uzatılabilir. Soruşturma raporu, ilgili Akademik Personel ve tanıkların ifadeleri ile birlikte Disiplin Kurulun’a verilmek üzere Rektörlüğe iletilir.

 (3)     Üniversite’nin tüm personeli Disiplin Soruşturması yapmakla görevlendirilen kişilerin istedikleri her türlü bilgi ve belgeleri gecikmeden vermek zorundadırlar. Aksine hareket edenler hakkında disiplin soruşturması açılır.

 (4)     Soruşturmanın tamamlanarak Disiplin Kuruluna sevkedilmesi ile birlikte, hakkında Disiplin İşlemi başlatılan Akademik Personel, görevde kalması sakıncalı görüldüğü takdirde, ilgili birimin en üst yetkilisinin teklifi ve Rektörün onayı ile geçici olarak zorunlu izne gönderilir.

Disiplin

Kuruluna

Sevk Yetkisi

10.

Rektör ve Rektör Yardımcıları, tüm personeli; Akademik Birimlerin en üst yetkilileri de, birime bağlı olarak çalışan personeli resmen Disiplin Kurulun’a sevk edebilir.

Tedbirli

Olarak

Görevden Uzaklaştırma

11.

 (1)     Görevden Uzaklaştırma, haklarında Disiplin Soruşturması başlatılan veya cezai kovuşturma açılan Akademik Personelin, Üniversite hizmetlerinin gerektirdiği durumlarda görevleri başında kalmalarında sakınca görülmesi halinde geçici olarak görevden uzaklaştırılmaları yönünde alınan geçici bir önlemdir. Bu tedbir idari görev yapan personel için Vakıf Yöneticiler Kurulunun, diğer Akademik Personel için Rektör’ün onayı ile uygulanır.

 (2)     Görevden uzaklaştırılan personel hakkında 5 işgünü içerisinde soruşturmanın başlatılması koşuldur. Soruşturmaya başlanmaması halinde personel görevi başına dönme hakkına sahip olur.

 (3)     Görevinden geçici olarak uzaklaştırılan veya görevle ilgili herhangi bir suçtan tutuklu bulunan personele aylıklarının yarısı ödenir. 5.(5) maddesi dışındaki herhangi bir Disiplin Cezası alması halinde görevden uzakta kaldıkları süre hizmette geçirilmiş sayılır ve aylık kesinti tutarları geciktirilmeden verilir.

 (4)     Görevden Geçici Olarak Uzaklaştırma, bir Disiplin Soruşturması gereği ise en çok 45 gün devam edebilir. Bu uzaklaştırma bir cezai kovuşturma gereği ise Vakıf Yöneticiler Kurulu Disiplin Alt Komisyonu Rektörün de görüşünü alarak her 2 ayda bir ilgilinin görevine dönüp dönmeyeceği hakkında karar verir.

 

DİSİPLİN  KURULLARI

Disiplin Kurulunun Oluşumu

ve

Çalışma

Yöntemi

12.

 (1)     Akademik Personel Disiplin Kurulu, Rektörün seçeceği bir Rektör Yardımcısı başkanlığında, her Fakülteden bir temsilci ile Hazırlık Okulu, Enstitü ve Yüksekokullar’ın birer temsilcisinden oluşur. Disiplin Kurulun’da görev alacak temsilciler, bu birimlerin en üst yetkililerinin önerisi ve Rektörün onayı ile her Akademik Yıl başında belirlenir.

 (2)     Disiplin Kurulu, Başkan’ın yazılı çağrısı üzerine belirlenen yer, gün ve saatte üye tam sayısının en az yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır.

 (3)     Disiplin Kurulu kendisine sevk edilen disiplin olayı hakkında incelemelerini suç işlediği iddia edilen Akademik Personelin, olaya tanık olan personeli ve soruşturmacıyı da dinledikten sonra, olayın sevk edilme tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde tamamlayıp oluşturacağı kararı onaylamak veya Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayına sunulmak üzere Rektör’e iletir. Karar oluşturma süresi Disiplin Kurulu Başkanı’nın talebi ve Rektör’ün onayı ile en çok 15 gün daha uzatılabilir.

 (4)     Disiplin Kurulun’a sevk edilen olay ve ilgili Akademik Personel hakkındaki karar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkan’ın oyu çoğunluğu tayin eder. Alınan karar veya kararlar gerekçeleri ile birlikte bir tutanağa geçirilir ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz.

 (5)     Başkan, Disiplin Kurulu üyelerinden birini ifadelerin ve kararların tutanaklara geçirilmesi için Raportör olarak görevlendirir.

Kararın Kesinleşmesi

ve

Tebliği

13.

 (1)     Disiplin Kurulu kararı ile verilen Uyarma, Kınama, Kademe İlerlemesinin Kısa veya Uzun Süreli Durdurulması Cezaları Rektörün; Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırma, Sözleşmenin Feshedilmesi ve Görevden Durdurma Cezaları ise Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayından sonra kesinlik kazanır.

 

 

(2)

Yetkili makamlarca onaylanan cezalar en geç 15 gün içinde Disiplin Kurulu Başkanı tarafından ilgili Akademik Personele aşağıdaki hususları içeren bir yazı ile tebliğ edilir:

(a)      İşlenen suç.

(b)      verilen ceza.

(c)      Disiplin Kurulu karar tarihi ve numarası.

(d)      Yetkili makamın onay tarihi ve varsa numarası.

(e)      Gerekli hallerde cezanın uygulanacağı tarih ve/veya süresi

(f)       Gerekli hallerde itiraz usulü ve süresi.

Üst

Disiplin

Kurulu

14.

 (1)     Rektör’ün tebliği ile kesinleşen, Kademe İlerlemesinin Kısa veya Uzun Süreli Durdurulması veya Geçici Olarak Görevden Çıkarma Cezalarına yapılacak itirazları görüşüp nihai karara bağlamak üzere Senato’nun kendi üyeleri arasında seçeceği 3 kişilik bir üst Disiplin Kurulu oluşturulur.

 (2)     Üst Disiplin Kurulu kendisine havale edilen belgeler üzerinde inceleme yaparak karar alır. Ancak gerek gördüğü hallerde disiplin cezası verilen Akademik Personeli, tanıkları ve olayla ilgili personeli dinleyebilir. Üst Disiplin Kurulu kendisine havale edilen konuya ilişkin kararını en geç 10 gün içinde oluşturur ve ilgili Akademik Personele tebliğ eder.

 (3)     Üst Disiplin Kurulu Kararları nihaidir ve tarafların bu kararlara itiraz hakkı yoktur.

 

 

ÇEŞİTLİ KURALLAR

Disiplin Cezalarına

İtiraz

15.

 (1)     İlgili Akademik Personel Uyarma ve Kınama Cezası dışındaki cezalara itiraz etmek hakkına sahiptir.

 (2)     Kademe İlerlemesini Kısa veya Uzun Süreli Durdurma ile Geçici olarak Görevden Çıkarma Cezalarına itiraz Rektörlüğe; Sözleşmeyi Feshetme veya Görevden Durdurma Cezalarına itiraz Rektörlük kanalıyla Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanlığına, cezanın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde yapılır. Bu süre içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

 (3)     Geçici Olarak Görevden Çıkarma, Sözleşmeyi Feshetme veya Görevden Durdurma Cezalarına itiraz edilmesi halinde, Geçici veya Sürekli İlişki Kesme İşlemi ilgili kurullarca nihai karar oluşturuluncaya kadar durdurulur ve Akademik Personel ücretsiz izinli sayılır. Akademik Personelin itirazı haklı bulunup suçsuzluğuna karar verilmesi halinde bu izinler ödenekli izin işlemi görür.

 (4)     İtirazlar hakkında Vakıf Yöneticiler Kurulu’nca alınan kararlar kesin ve nihaidir.

Yönetici Personelin Disiplin

İşlemler

16.

 (1)     Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Hazırlık Okulu Müdürü Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri’nin disipline aykırı davranışları Vakıf Yöneticiler Kurulu’nda görüşülür ve karara bağlanır.

 (2)     Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Hazırlık Okulu Müdürü, Enstitü Müdürü ve Yüksekokul Müdürleri hakkındaki Disiplin Soruşturması, suçun tesbitinden sonra Rektör tarafından yaptırılır ve hazırlanan rapor ifadelerle birlikte Vakıf Yöneticiler Kurulun’a sunulur.

 (3)     Vakıf Yöneticiler Kurulu, Disiplin Suçuna ilişkin kararını 15 gün içinde oluşturur ve ilgili personele tebliğ edilmek üzere Rektör’e iletir. Gerek duyulması halinde bu süre 1 aya kadar uzatılabilir.


Sicile

İşleme

17.

Bu Yönetmelik kapsamına giren personel hakkında kesinleşen Disiplin Cezası, ilgili personelin siciline işlenir ve 2 yıl süreyle sicilde kalır.

İyi

Halin Değerlendirilmesi

18.

Disiplin Cezası verilen bir personelin 2 yıl süreyle herhangi bir Disiplin Suçu işlememesi halinde, sicile işlenen Disiplin Cezası bu süre sonunda cezayı onaylamaya yetkili makamın kararı ile sicilinden silinebilir.

Suçun

Tekerrürü

19.

Disiplin Cezası verilmesine neden olmuş bir davranışın cezaların sicilden silinmesi için belirlenen süre içinde tekerrürü durumunda bir derece ağır ceza uygulanır.

Kasıtlı Olarak

Yapılan

Zararın Ödettirilmesi

20.

Üniversite mallarına ihmal, kusurlu davranış veya kasıtlı olarak zarar veren personel, hakkında yapılacak disiplin işlemleri yanında, verilen maddi zarar Disiplin Kurulu’nun belirleyeceği kıstaslar çerçevesinde ilgili personelin maaşından kesilmek suretiyle ödettirilir.

 

SON KURALLAR

Yürütme

21.

Bu Yönetmelik Rektör tarafından yürütülür.

Yürürlüğe

Giriş

22.

Bu Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.