AKADEMİK PERSONELİN BURS VE YURT DIŞINDA AKADEMİK VE BİLİMSEL FAALİYETLERE KATILMALARI YÖNETMELİĞİ

 

 

Doğu Akdenİz Ünİversİtesİ Akademİk Personelİn Kadro ve ÇalIşma Tüzüğü

(Madde 25 altında Yönemelik)

 

Bu Yönetmelik, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personelin Burs ve Yurt Dışında Akademik ve Bilimsel Faaliyetlere Katılmaları (Değişiklik No.1/94)Yönetmeliği”ni de kapsamaktadır.

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personelinin Kadro ve Çalışma Tüzüğü”nün 25. maddesi uyarınca Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı Yöneticiler Kurulu onayı ile aşağıdaki Yönetmeliği yapar.

 

BÖLÜM 1

GENEL HÜKÜMLER

Kısa İsim
R.G.29.01.91 EK III A.E. 40       R.G.05.05.94 EKIII A.E. 235

1.

Bu Yönetmelik, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personelin Burs ve Yurt Dışında Akademik ve Bilimsel Faaliyetlere Katılmaları Yönetmeliği” olarak isimlendirilir.

Tefsir

 

2.

Bu Yönetmelikte, metin başka türlü gerektirmedikçe: “Akademik Personel”, “Bölüm”, “Devlet”, “Enstitü”, “Fakülte”, “Lisansüstü”, “Üniversite”, “Vakıf Yöneticiler Kurulu”, deyimleri 18/1986 sayılı Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasasındaki deyimler için verilen anlam ve karşılıklarını anlatır. “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü” 18/1986 sayılı Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasasının 24. Maddesi uyarınca kurulan Enstitüyü; “Okul Müdürlüğü” 18/1986 sayılı “Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası”nın 25. Maddesi uyarınca kurulan Hazırlık Okulu ile Yasanın 24. Maddesi uyarınca kurulan Yüksek Okul Müdürlüklerini anlatır.

Amaç

3.

Bu Yönetmeliğin amacı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personelin mesleklerine ilişkin hizmetlerde yurt dışında araştırma yapmak, bilgilerini artırmak, eğitim görmek, staj yapmak üzere burs verilmesi ve Yurt dışındaki üniversitelerin akademik faaliyetleri ile konferans, kongre, seminer ve benzeri bilimsel toplantılara veya araştırma-inceleme etkinliklerine katılma kuralları ile tabi olacakları işlemleri düzenlemektir.

Kapsam

4.

Bu Yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesinde görev yapan sürekli kadroda asil (Muvazzaf Tekaüdiyeli), sürekli kadroya aday ve devamlı olarak çalışan sözleşmeli statüdeki tüm personeli kapsar ve bunların 3. maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda burs alma ve yurt dışı etkinliklere katılma koşullarını düzenler.

 

BÖLÜM II

BURSLARLA İLGİLİ KURALLAR

Burs

Sahalarının Saptanması

5.

 (1)     Bu Yönetmeliğin 3. Maddesinde belirtilen amaçlar ve Üniversitenin kalkınma plan ve programları doğrultusunda istenecek bursların sahaları, sayıları, türleri, ve koşulları her yıl Ekim ayı içinde Fakülte Dekanları ve Yüksekokul Müdürlüklerinin görüşü alınarak Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü tarafından belirlenir ve burs sahaları ve sayıları öncelik sırasına göre Rektörlüğe önerilir.

 (2)     Dış kaynaklardan sağlanacak bursların Rektörlüğe önerilen burs sahalarından olmasına özen gösterilir, ancak değişik alanlarda teklif edilen bursların da kabulü mümkün olabilir.

Bursların Onaylanması

ve

Akademik

Personele

Duyurulması

6.

 (1)     Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü tarafından önerilen burslarla dış kaynaklardan  sağlanan burslar Rektörlükçe Vakıf Yöneticiler Kurulunun onayına sunulur.

 (2)     Vakıf Yöneticiler Kurulunca onaylanan burslar Rektörlükçe bir genelge ile tüm Akademik Personelin bilgisine getirilmek üzere Fakülte Dekanları ve Okul Müdürlüklerine duyurulur.

 (3)     Duyurularda, bursların sahaları, sayıları, türleri, koşulları ve adaylarda aranan nitelikler ile aday seçim yöntemi belirtilir.

Başvuru

7.

İlan edilen burslara başvurular, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsünden temin edilecek ilgili formlarla Bölüm Başkanlıkları, Fakülte Dekanlıkları veya Okul Müdürlükleri kanalıyla Rektörlüğe yapılır.

Burs

Komisyonu

8.

Burs Komisyonu, akademik işlerden sorumlu Rektör Yardımcısının Başkanlığında Fakülte Dekanları, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü ve Okul Müdürlerinden oluşur. Burs Komisyonunun sekreterlik işleri Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yürütülür. Burs Komisyonunun Görevleri Şunlardır:

 (1)     Üniversite tarafından verilecek burslar için adayların seçilmesi ve Rektöre önerilmesi,

 (2)     Bu Yönetmeliğin 15. maddesi uyarınca yurt dışında akademik ve bilimsel faaliyetlere katılacak Akademik Personelin seçilmesi ve Rektöre önerilmesi.

Adaylarda Aranacak Koşullar

9.

Burslara başvuracak adaylarda, aşağıdaki koşullar aranır.

 (1)     Yurt dışındaki bir üniversitede yapılacak Lisansüstü Öğrenim Bursuna başvuracak olan Akademik Personelin Üniversitede en az 1 yıl başarılı hizmet vermiş olması gerekir.

 (2)     Üniversitede Lisansüstü bir programa kayıtlı olup, araştırması gereği yurt dışında yapacağı kısmi çalışmalar için verilecek bir bursa başvuracak Akademik Personelin, Yöneticisinin görüşü ve Bölüm Başkanı ile Dekanının veya Okul Müdürünün onayının olması gerekir.

 (3)     Mesleki bilgisini artırmak veya staj amacıyla verilecek bir bursa başvuracak Akademik Personelin Üniversitede en az 1 yıl başarılı hizmet vermiş olması gerekir.

 (4)     Daha önce burslu olan Akademik Personelin, önceki çalışmasını başarı ile tamamlamış olması gerekir.

Üniversite Burslarına

Aday

Seçimi

10.

Burs Komisyonu, Üniversite tarafından verilecek burslara en uygun aday veya adayların belirlenmesinde, ilgili burs ilanında belirtilen seçim yöntemini uygular. verilecek burslar için aşağıdaki seçim, yöntem ve kıstaslar uygulanır.

 (1)     Yurt dışındaki bir üniversitede yapılacak Lisansüstü Öğrenim Bursu için aday belirlenmesinde, başvurulan burs alanı ile ilgili konularda adayların genel bilgilerini ölçecek seçme sınavı ve/veya mülakat yapılır.

 (2)     Üniversitede Lisansüstü bir programa kayıtlı olup, araştırması gereği yurt dışında yapacağı kısmi çalışmalar için verilecek bir bursa uygun adayın belirlenmesinde mülakat yapılır.

Seçilen

Adayların Rektörlüğe Bildirilmesi

11.

Burs Komisyonu, aday seçimlerini gereken hazırlık süresini göz önünde bulundurarak zamanında tamamlar ve seçim sonuçlarını bir hafta içinde Rektörlüğe bildirir.

Bursların Kesinlik Kazanması

12.

Rektörlük tarafından önerilen ve Vakıf Yöneticiler Kurulunca onaylanan adayların bursları, burs ilanında öngörülen koşulların yerine getirilmesi ve ilgili yükümlülük belgesinin imzalanmasından sonra kesinleşir.

Ödenekli ve

Ödeneksiz

İzinler

13.

 

 

R.G. 05.05.94 EKIII A.E. 235

 

 (1)     12. madde uyarınca bursu kesinleşen Akademik Personele bir yıla kadar tam ödenekli, kısmi ödenekli veya ödeneksiz izin verilir. Bu izin süresi takip edilen programın süresi gereği ve Akademik Personelin başarılı olması koşuluyla yukarıdaki usule uygun olarak her defasında 1 yıl olmak üzere en çok 5 yıla kadar uzatılabilir.

 

R.G. 05.05.94 EKIII A.E. 235

 

 (2)     Lisansüstü öğrenim görmek veya Lisansüstü araştırma yapmak için kendi olanakları ile yurt dışına gidecek olan veya kişisel girişimleri ile burs temin eden Akademik Personele ilgili Dekanlık veya Okul Müdürünün olumlu görüşü, Rektörün önerisi ve Vakıf Yöneticiler Kurulunun onayı ile 1 yıla  kadar tam ödenekli, kısmi ödenekli veya ödeneksiz izin verilir. Takip edilen öğretim programının veya araştırmanın süresi gereği ve Akademik Personelin başarılı olması koşuluyla, bu izin süresi yukarıdaki  usule uygun olarak her defasında 1 yıl olmak üzere en çok 5 yıla kadar uzatılabilir. Akademik Personelin böyle bir izin talebinde bulunabilmesi için 9.maddede belirtilen koşulları taşıması gerekir.

 

 

 (3)     Üniversitedeki hizmet süresi 1 yıldan az olan, ve herhangi bir burs almadan veya kendi kişisel girişimleri ile burs temin ederek Lisansüstü öğrenim için yurt dışına gitmek isteyen Akademik Personele ödeneksiz izin verilebilir.

Üniversitedeki hizmet süresi bir yıldan fazla olmakla birlikte lisansüstü öğrenim veya araştırma yapmak için yurtdışına ödenek almadan gitmek için başvuruda bulunan Akademik Personele ödeneksiz izin verilebilir.

Bu gibi Akademik Personelin özlük haklarının saklı kalabilmesi, dönüşte görev yapmayı taahhüt etmesine bağlıdır.

Bursların İzlenmesi

ve

Denetlenmesi

14.

Burslu Akademik Personel burslu oldukları süre içerisinde takip ettikleri program veya araştırmalarla ilgili olarak, Burs Komisyonu tarafından izlenir ve denetlenir. Burs Komisyonu bu amaçla, ilgili kurumdan periyodik olarak burslu hakkında gelişme ve başarı raporları ister ve çalışmaların burs koşullarına uygun olarak sürdürülüp sürdürülmediğini rapora bağlar, önerilerini Rektöre sunar.

 

 

BÖLÜM III

YURT DIŞINDA AKADEMİK VE BİLİMSEL FAALİYETLERE KATILMA

Yurt

Dışında Akademik

ve

Bilimsel Faaliyetlere Katılma

15.

 (1)     Akademik Personel, 3. maddede belirtilen amaçlara yönelik olarak, yurt dışında yapılan uluslararası veya ulusal nitelikli bilimsel bir toplantıya veya bilimsel bir araştırmaya katılabilirler veya yurt dışındaki bir üniversite veya araştırma kurumunda veya bir devlet kurumunda veya uluslararası bir  kuruluşta meslekleri ile ilgili konularda  çalışabilirler.

 (2)     Yurt Dışında Akademik ve Bilimsel Faaliyetlere Katılacaklarda aranan koşullar şunlardır:

 

 

 

(a)      Yurt dışındaki bir üniversite veya araştırma kurumundan veya bir devlet veya uluslararası kuruluştan bildiri sunmak için bilimsel toplantıya veya araştırmaya katılmak üzere davetiye almak.

(b)      Üniversitenin veya Üniversiteye bağlı bir akademik birimin, yurt dışındaki bir üniversite veya araştırma kurumu veya bir devlet kuruluşu veya uluslararası bir kuruluş tarafından bilimsel bir toplantı veya araştırmaya katılmak için davet edilmesi halinde böyle bir çalışmaya katılmak için seçilmiş olmak.

(c)      Üniversitede 6 yıl başarılı hizmet vermiş olup yurt dışındaki bir üniversite veya araştırma kurumunda veya bir devlet Kurumunda veya uluslararası bir kuruluşta mesleği ile ilgili veya 3. Maddede belirtilen amaçlara yönelik olarak çalışacağını belgelemek. Daha önce bu tür bir faaliyete katılmış olanlar için dönüş tarihinden itibaren 6 yıllık bir hizmet dönemini tamamlamış olmak.

Kısa ve Uzun Süreli

Çalışmalar

16.

Yurt dışında toplam kalma süresi 3 ayı geçmeyen çalışmalar “Kısa Süreli Çalışmalar” olarak nitelendirilir. Yurt dışında kalma süresi 3 ayı geçen çalışmalar “Uzun Süreli Çalışmalar" olarak nitelendirilir.

Yurt

Dışında Akademik

ve Bilimsel Faaliyetlere Katılma

Koşulları

17.

 (1)     Akademik faaliyet veya bilimsel bir toplantıya veya araştırmaya katılma başvuruları yazılı olarak Bölüm Başkanlıkları ve Dekanlıklar veya Okul Müdürlükleri kanalıyla Burs Komisyonuna yapılır.

 (2)     Bir Akademik Personelin bilimsel bir toplantıya bir bildiri ile katılmak üzere başvurabilmesi için, toplantının uluslararası veya en az ulusal nitelik taşıması, toplantıyı düzenleyen kuruluştan bildirinin kabul edilmiş olduğunu belirten resmi bir davetin alınmış olması ve bildirinin bir özetini birim başkanlığı kanalıyla Burs Komisyonuna sunması gerekir.

 (3)     Bir Akademik Personelin Kısa veya Uzun Süreli Akademik ve Bilimsel Faaliyetlere katılmak üzere izin verilmesi için Akademik Personelin bağlı bulunduğu Bölüm Başkanlığı ile Fakülte Dekanlığı veya Okul Müdürlüğünce olumlu görüş bildirilmesi gerekir. Lisansüstü bir programa kayıtlı olanlar için Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürünün de görüşü alınır.

 (4)     Bir Akademik Personele Kısa veya Uzun Süreli Akademik ve Bilimsel Faaliyetlere Katılmak üzere izin verilmesi için Üniversitedeki görevlerin aksamaması, görevlendirme süresinin yaz veya öğretim dönemleri arasındaki bir dönem içinde olması, veya öğretim dönemi içine rastlaması halinde, görevin başka bir Akademik Personel veya personellerce karşılanabileceğinin tespit edilmiş olması gerekir.

 (5)     Bu Yönetmeliğin 15. maddesi kapsamında olanlar Uzun Süreli Akademik ve Bilimsel Çalışmaya Katılmak üzere izin almış sayılırlar. Bu çalışma ödeneksiz olarak 1 yıl daha uzatılabilir.

Yurt

Dışında Akademik

ve Bilimsel Faaliyetlere Katılacak Elemanların Seçilmesi

18.

 (1)     Bilimsel bir toplantıya bildiri ile katılmak veya dışında bir araştırmaya katılmak üzere başvuranların, çalışmalarında Üniversitenin ad ve adresi geçenlere 1. Öncelik, çalışması başka yerde olsa da Üniversitenin mensubu olanlara 2. Öncelik verilir.

 (2)     Yurt Dışında Akademik ve Bilimsel Çalışmaya Katılacak Akademik Personel Burs Komisyonu tarafından seçilir ve Rektörün onayına  sunulur.

 (3)     Bir Akademik Personelin Rektör tarafından onaylanan burs veya bilimsel çalışmaya katılma talebi Burs Komisyonu tarafından bağlı bulunduğu birim Başkanlığı kanalıyla ilgili Akademik Personele bildirilir.

Yurt Dışı

Çalışma

Ödeneği

19.

Kısa Süreli Akademik ve Bilimsel Faaliyetlere Katılmalarda yol ve yaşam masraflarının yurt dışındaki ilgili kuruluş tarafından karşılanmadığı durumlarda, Öğrenim Elemanına gidiş dönüş yol masrafları Devletin bu gibi konularda belirlediği kıstaslar ile Vakıf Yöneticiler Kurulunca belirlenen kıstaslar çerçevesinde dış görev  ödeneği verilir.

Yükümlülükler

R.G. 05.05.94 EKIII A.E. 235

 

20.

 

 (1)     Burs alarak ve/veya ödenekli, kısmi ödenekli veya  ödeneksiz izinle yurt dışına gitmiş olanlar ilgili burs veya izin koşullarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirirler. 14. madde hükümlerinin gerçekleşmesini sağlamak bakımından, her 6 ayda bir ve kesin dönüşlerinde Burs Komisyonunun belirleyeceği formata uygun olarak yaptıkları çalışmalara ilişkin Raporu bağlı bulundukları Birim Başkanlığı veya Okul Müdürlüğü kanalıyla Komisyona sunar.

 (2)     Kısa Süreli Akademik ve Bilimsel Çalışmaya Katılmak amacıyla yurt dışına gitmiş olanlar, dönüşlerinde Burs Komisyonunun belirleyeceği formata uygun olarak, yaptıkları çalışmalara ilişkin raporu bağlı bulundukları Birim Başkanlığı veya Okul Müdürlüğü kanalıyla Komisyona sunarlar.

 

R.G. 05.05.94 EKIII A.E. 235

 

 (3)     Burs alarak ve/veya ödenekli, kısmi ödenekli veya ödeneksiz izinle yurt dışına giden Akademik Personel, örnek EK I’deki Yükümlülük Belgesini imzalamakla yükümlüdürler.

 

 

 (4)     Kısa Süreli Akademik ve Bilimsel Çalışmalara Katılmak, bu konudaki Rektörlük kararında belirtilmedikçe, mecburi hizmet yüklemez.

 

R.G. 05.05.94EKIII A.E. 235

 

 (5)     22 (1) maddesi uyarınca geri çağrılan Akademik Personel, bir ay zarfında geri dönmek zorundadır. Akademik Personel, yapılan tüm harcamaları yasal faizleri ile birlikte bizzat kendisi veya kefilleri tarafından ödemekle yükümlüdür.

 (6)     22 (1) maddesi uyarınca geri çağrılan Akademik Personelin bursunun durdurulduğu ve geri çağrıldığı kendisine ve çalıştığı kuruluşa yazılı olarak bildirilir. Geri çağrıldıkları tarihten itibaren 1 ay içinde Üniversiteye dönmeyen Akademik Personelin dönmesi gereken tarihten itibaren geçerli olmak üzere Üniversite ile ilişkisi kesilir ve gerekirse hakkında yasal kovuşturma yapılır.

Kadro ve Özlük

Haklarının

Saklı Kalması


R.G. 05.05.94EKIII A.E. 235

21.

Bir burs alarak ve/veya ödenekli, kısmi ödenekli veya ödeneksiz izinle yurt dışına giden Akademik Personel kadrolarında bırakılırlar ve başarılı olmaları koşuluyla dışta geçirilen süre ile ilgili barem içi artış alma hakkı ile diğer hakları ve yükümlülükleri devam eder. 13(3) maddesi kapsamında olanlar ve 17(5) maddesi uyarınca çalışma süresi 2 yıla uzatılanlar, bu hükmün dışındadırlar ancak, bu Akademik Personel kadrolarını muhafaza ederler.

Disiplin

Suçları

R.G. 05.05.94EKIII A.E. 235

22.

(1)

Burs alarak ve/veya ödenekli, kısmi ödenekli veya ödeneksiz izinle yurt dışına giden ve başarısız olduğu saptanan Akademik Personel ile aşağıda belirtilen disiplin suçlarını işleyen Akademik Personel geri çağrılırlar.

 

 

 

(a)      Çalışmalarını sürdürmekte olduğu kuruluşu Üniversitenden izinsiz olarak değiştirmek veya çalıştığı kuruluştan makul bir mazereti olmadan izinsiz olarak ayrılmak.

(b)      Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bulunduğu ülkede yürürlükte bulunan yasa tüzük ve yönetmeliklere ve diğer mevzuata aykırı davranışta bulunmak ve suçu mahkemece sabit görülmüş olmak.

(c)      Devlet veya Üniversite aleyhinde faaliyette bulunduğu Rektörlük veya ilgili makamlarca yapılan inceleme sonucu saptanmış olmak.

Yürütme

Yetkisi

23.

Bu Yönetmelik Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Yürürlük

24.

Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.


R.G. 05.05.1994                                

EKIII A.E. 235

 

EK I

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ VEYA DIŞ KAYNAKLARDAN BURS ALAN VEYA 13. VE 15. MADDEDELERDEN YARARLANANLAR İÇİN YÜKÜMLÜLÜK BELGESİ

Akademik Personelin Adı-Soyadı

: ....................................................................................................

Doğum Yeri ve Tarihi

: ....................................................................................................

Ev Adresi

: ....................................................................................................

Bölümü

: ....................................................................................................

Burs veya İznin Konusu

: ....................................................................................................

Burs veya İznin Süresi

: ....................................................................................................

Burs veya Ödenek Miktarı

: ....................................................................................................

Burs veya İzni veren Kaynak

: ....................................................................................................


PERSONEL TARAFINDAN:

Doğu Akdeniz Üniversitesi veya dış kaynak tarafından sağlanıp şahsıma verilen burs ve/veya ödenekli, kısmi ödenekli veya ödeneksiz izin karşılığında:

   (1)     DAÜ Akademik Personelin Burs ve Yurt Dışında Akademik ve Bilimsel Faaliyetlere Katılmaları Yönetmeliği hükümlerine tabi olmayı;

   (2)     Burs ve/veya ödenekli, kısmi ödenekli veya ödeneksiz izin süresi sonunda geri dönüp bulunduğum akademik birimde burslu ve/veya ödenekli, kısmi ödenekli veya ödeneksiz izin süresinin 3 katı görev yapacağımı;

   (3)     Burslu ve/veya ödenekli, kısmi ödenekli veya ödeneksiz izinli olarak görmekte olduğum öğrenimi kendi arzumla terketmemeyi;

   (4)     Yukarıdaki koşullardan herhangi birini yerine getirmediğim veya hastalık gibi elde olmayan nedenler dışında, başarısızlık, kötü hareket, itaatsizlik veya benim kusurum olan başka bir nedenle öğrenimime son verildiği takdirde öğrenimde bulunduğum sürece şahsıma verilen tüm ödenekler ile yol masraflarını yasal faizleri ile birlikte Üniversiteye ödemeyi kabul eder ve yükümlenirim.

ŞAHİTLERİN

 

 

BURSİYERİN

 

 

1)

İmzası

: ......................................

1)

İmzası

: ......................................

 

Adı Soyadı

: ......................................

 

Adı Soyadı

: ......................................

 

Kimlik Kartı No.

: ......................................

 

Kimlik Kartı No.

: ......................................

2)

İmzası

: ......................................

 

 

 

 

Adı Soyadı

: ......................................

 

 

 

 

Kimlik Kartı No.

: ......................................

 

 

 


KEFİL TARAFINDAN:

Üniversite veya Dış kaynak tarafından yukarıda adı geçen personele sağlanan burs veya diğer ödenekleri ve yol masraflarını (eğer varsa) personelin hastalık gibi elde olmayan nedenler dışında, başarısızlık, kötü hareket veya personelin kusuru olan herhangi bir nedenle öğrenimini tamamlayamaması; öğreniminin bitiminde geri dönmekten kaçınması veya yükümlendiği zorunlu hizmeti yerine getirmemesi halinde Üniversite veya yabancı kaynak tarafından yapılan tüm masrafları personelin ödememesi halinde yasal faizleri ile birlikte Üniversiteye ödemeyi yükümlenirim.

ŞAHİTLERİN

 

 

BURSİYERİN

 

 

1)

İmzası

: ......................................

1)

İmzası

: ......................................

 

Adı Soyadı

: ......................................

 

Adı Soyadı

: ......................................

 

Kimlik Kartı No.

: ......................................

 

Kimlik Kartı No.

: ......................................

2)

İmzası

: ......................................

 

 

 

 

Adı Soyadı

: ......................................

 

 

 

 

Kimlik Kartı No.

: ......................................