DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ İLKELERİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Üniversite Yönetim Kurulu karar ve onayı ile aşağıdaki İlkeleri yapar.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kısa İsim

ÜYK 03.09.2019

19/705-07

1.

Bu ilke, Doğu Akdeniz Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi İlkeleri olarak isimlendirilir.

Amaç

 

2.

Bu ilkenin amacı; Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenimlerine devam etmeleri için gerekli tedbirleri araştırmak ve bu yönde çalışmalar yapmak üzere kurulan Engelli Öğrenci Biriminin çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

3.

Bu ilke; Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrencileri ve bu öğrencilerin öğrenimlerine devam etmeleri için gerekli tedbirleri araştırmak ve bu yönde çalışmalar yapmak üzere kurulan Engelli Öğrenci Biriminin çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsamaktadır.

Tanımlar

4.

Bu ilkede geçen,

“Rektör” Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,

“Rektörlük” Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünü,

“Yönetim Kurulu” Doğu Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

“Engelli Öğrenci” Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle    bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan öğrenciyi,

“Akademik Birim” Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

“Akademik Birim Yönetim Kurulu” Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulunu, 

“Birim” Doğu Akdeniz Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimini,

“Birim Yönetim Kurulu” Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulunu,

“Birim Koordinatörü” Engelli Öğrenci Biriminin faaliyet konularında tercihen uzmanlığı olan ve Rektörlük tarafından görevlendirilen personeli,

“Engelli Öğrenci Danışmanı” Her akademik birimden, birimin görevlendirdiği öğretim elemanını, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Engelli Öğrenci Birimi ve Görevleri

Engelli Öğrenci Birimi Oluşumu

5.

Engelli Öğrenci Birimi: Rektör tarafından görevlendirilen, bir rektör yardımcısı başkanlığında ve sorumluluğunda, tercihen engelliler alanında uzmanlaşmış veya özel eğitim alanına yakın alanda uzmanlaşmış koordinatör öğretim elemanları ile ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü kurulları tarafından seçilmiş akademik temsilcilerden oluşan, engelli öğrencilerin idari, fiziksel, barınma ihtiyaçları ile sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere kurulan, Rektörlüğe bağlı bir birimdir.

Engelli Öğrenci Biriminin Görevleri

6.

1.

Engelli Öğrenci Biriminin görevleri şunlardır:

A) Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak üzere çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler ile eşgüdüm içerisinde yapmak,

B)  Engelli üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının uygunlaştırılması, engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engelliye uygun eğitim, araştırma ve barınma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak,

C)  Eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesinde engelli öğrencilerin özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş ortamlarda, eşit ve eşdeğer koşullarda eğitim imkânı sağlamak,

D) Engelli öğrencilere yönelik olarak verilecek hizmetlerde engellilerin, engelli ailelerinin ve ilgili gönüllü kuruluşların katılımını sağlamak,

E)  Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına engelli olmak ile bunun getirdiği zorluklar ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan ve bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak,

F)   Engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

G) Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Rektöre sunmak,

H) Görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitede okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir internet sitesi oluşturmak,

I)    Aldığı kararların ve belirlediği stratejilerin uygulanmasını denetlemek ve denetime ilişkin hazırlanan raporu Rektöre sunmak,

J)    Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürmelerine yardımcı olacak gerekli araç ve gereçlerin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak,

K) Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; engelli öğrencinin sınavlarla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu sağlamak ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirlerin alınması için girişimde bulunmak gerekli düzenlemelerin yapılmasına katkı sağlamak,

L)  İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmasını ve bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlayacak tedbirler almak,

M)Yükseköğretim programlarını kazanan engelli öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek,

N) Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için ulaşılabilir olmasının sağlanması için Rektöre öneriler götürmek.

Engelli Öğrenci Birimi İşleyişi ve Çalışma Esasları

7.

Birim, Rektör tarafından görevlendirilen sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında ve sorumluğundadır. Sorumlu Rektör Yardımcısının görevleri şunlardır:

A) Birime ve toplantılarına başkanlık etmek,

B)  Birim Yönetim Kurulu çalışmalarının amaca uygun yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,

C)  Birimin yıllık faaliyet raporlarını Rektöre sunmak,

D) Birimi temsil etmek,

E)  Bu ilke ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu Oluşumu ve Görevleri

8.

1.

Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu: Sorumlu Rektör yardımcısı başkanlığında, Birim Koordinatörü, Genel Sekreterlik, Öğrenci İşleri müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü, Teknik İşler Müdürlüğü, Toplam Kalite Yönetimi merkezi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırma Merkezinden birer temsilci ile Engelli Öğrenci Danışmanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyelerin ve Engelli Öğrenci Temsilcisinin katılımıyla toplamda en az on bir üyeden oluşur. Birim Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından üye görevlendirilir. Birim Yönetim Kurulu her akademik dönemde en az bir defa olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplanarak, Birim Başkanı veya Koordinatörü tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşür.

2.

Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

A)    Birim yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,

B)    Birim Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak,

C)    Proje grupları ve benzeri alt birimlerin oluşturulması, adlandırılması, çalışma esaslarının belirlenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararları almak,

D)    Üniversite Yönetim Kurulu’nda görüşülmek ve karara bağlanmak üzere engellilerle ve birimle ilgili esasları hazırlamak,

E)     Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmalar için işbirliği esaslarını belirlemek ve bu amaçla hazırlanan protokolleri incelemek ve görüş bildirmek,

F)     Yıllık çalışma programını ve bütçeyi incelemek, ilgililerin görüşlerini alarak yeni program ve bütçe düzenlemelerinin yapılmasını ve bunların Rektöre zamanında iletilmesini sağlamak.

Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Atanması, Görev ve Yetkileri

9.

1.

 

 

 

 

 

 

Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü, Rektör tarafından tercihen engellilik alanında bilgi sahibi ve deneyimli, ilgili alanlarda uzmanlaşmış, üniversitenin öğretim elemanları arasından 3 (üç) yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Koordinatör aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Birim Koordinatörü, atama usulüne uygun olarak süresi tamamlanmadan da Rektör tarafından yazılı gerekçe gösterilmek kaydıyla, görevden alınabilir.

2.

Birim Koordinatörünün görevleri şunlardır:

A)    Birimin çalışmalarının koordinasyonunu sağlar,

B)    Birimin bağlı olduğu Rektör Yardımcısına karşı sorumludur,

C)    Bu ilke ile kendisine verilen diğer görevleri yürütür.

Engelli Öğrenci Temsilcisi Seçimi

10.

Engelli Öğrenci Temsilcisi: Birim tarafından tespit edilen üniversitedeki engelli öğrenciler tarafından, kendi aralarından iki yıl süre ile Engelli Öğrenci Temsilcisi seçilir. Seçimin yapılmasına ilişkin işlemler Birim tarafından gerçekleştirilir. Süresi biten Engelli Öğrenci Temsilcisinin yeniden seçilmesi mümkündür.

Engelli Öğrenci Danışmanı Görev ve Yetkileri

11.

Engelli Öğrenci Danışmanı: Akademik birimdeki engelli öğrenci ihtiyaçlarının karşılanması için tercihen engellilik alanında bilgi sahibi ve deneyimli ilgili alanlarda uzmanlaşmış bir öğretim elemanı, Akademik Birim Yönetim Kurulu tarafından 3 yıl süreyle Engelli Öğrenci Danışmanı olarak görevlendirilir. Engelli Öğrenci Danışmanı bağlı bulunduğu akademik birimdeki engelli öğrencilerin istek ve önerilerini tespit eder, gerekli danışmanlık hizmeti verir, engelli öğrencilerin sorunlarını takip eder ve çözümlemek için gereken çalışmaları yapar.

Mali Kaynak

12.

Birimin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için gerekli olan mali kaynak Rektörlük bütçesinden tahsis edilir ve çalışma esasları Rektörlük tarafından belirlenir.

Hüküm Bulunmayan Haller

13.

Bu İlkelerde hüküm bulunmayan hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararları geçerlidir.

Yürürlük

14.

Bu ilke, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

15.

Bu ilke hükümlerini Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.