DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

ENGELLİ ÖĞRENCİLER EĞİM – ÖĞREM VE SINAV UYGULAMALARI YÖNETMELİGİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü”nün 32’nci maddesi uyarınca, Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu onayı ile aşağıdaki Yönetmeliği yapar.

BİRİNCİ BÖLÜM

Kısa İsim

SEN 07.10.2015

15/388-4

SEN 13.11.2019

19/458-2

1.

Bu Yönetmelik “Doğu Akdeniz Üniversitesi Engelli Öğrenciler Eğitimğretim ve Sınav Uygulamala Yönetmeliği” olarak isimlendirilir.

Tefsir

2.

Bu Yönetmelik’te metin başka türlü gerektirmedikçe;

“Engelli”, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan veya thalasaemialı veya orak hücre anemili (sickle-cell) olduğunu, derecesinin ne olduğuna bakılmaksızın, KKTC veya kendi ülkesinin sağlık kurumlarınca belgelemiş kişiyi  anlatır.

“Rektörlük”, Üniversite’nin yürütme organını anlatır.

“Senato”, Üniversite’nin akademik organını anlatır.

Bu yönetmelikte geçen diğer kavramlar, yönetmeliğin kaynaklandığı Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü’nde yer alan anlamları taşır.

Amaç

3.

Bu yönetmeliğin amacı, Üniversite’nin ön lisans, lisans ve lisansüstü   programlanda kayıtlı bulunan engelli öğrencilerin engel durumlandan dolayı ders ve sınav uygulamalanda karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve engelli öğrencilerin başarılana pozitif katkıda bulunmaktır.

Kapsam

4.

Bu yönetmelik Üniversite’nin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlanda kayıtlı engelli öğrencilerin, ders ve sınav uygulamalanda engellerinden dolayı karşılkları sorunları gidermek için yapılan düzenlemeleri kapsar.

 

İKİNCİ BÖLÜM

DERS UYGULAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Ders Uygulamaları

5.

Ders öncesinde, sırasında ve sonrasında engelli öğrencilerin engel durumlandan dolayı karşılaşkları sorunları ortadan kaldırmak amacıyla   engelli öğrencilere sağlanacak desteklere ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki gibidir:

(1)

İşitme engelli öğrenci bulunan sınıflarda, işitme cihazı kullanılıp kullanılmamasına bakılmaksızın oturma zeni öğrencilerin ders veren veya sunum yapan öğretim elemanını rahatkla görebilecekleri şekilde planlanır.

(2)

İşitme engelli bulunan sınıflarda ders veren veya sunum yapan öğretim elemanı yüzü sınıfa dönük olarak sunuşta bulunur.

(3)

Görme engelli öğrencilerin bilgisayar kullanarak uygulamalı işleyecekleri derslerde kullandıkları bilgisayarlan sesli hale getirilmeleri sağlanır.

(4)

Görme engelli öğrencilerin dersleri ses kayıt cihazı ile kaydetmesine izin verilir.

(5)

Görme engelli öğrencilerin görsel materyallerin kullanıldığı derslerle ilgili olarak materyaller hakkında zlü betimleme yapılarak öğrencinin materyali kavraması sağlanır.

(6)

Dersi takip etmeleri için ilgili ders materyalleri görme engelli öğrencilere bilgisayarlanda sesli olarak dinleyebilecekleri formatta ders öncesinde verilir.

(7)

Bedensel engelli öğrencilerin bulunduğu sınıfların mimari olarak en uygun katlarda olması sağlanır.

(8)

Engelli öğrencilerin bulunduğu nıflarda ders veren veya sunum yapan öğretim elemanı ders ile ilgili olarak hazırlayacağı slayt, sunum, sinevizyon, tepegöz, v.s. dokümanları engel grupları dikkate alarak hazırlar.

Ders Muafiyeti

6.

Engelli öğrencilerin engel durumlandan dolayı ders muafiyeti talebi ile başvurmaları halinde ders seçmeli ise varsa değer bir ders verilir; dersin eşdeğeri yok ise ya da ders zorunlu ise gelişen teknik ve programlar yardımı ile ilgili ders engelli öğrenci dikkate alınarak verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SINAV UYGULAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Sınav Uygulamaları

7.

Sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında engelli öğrencilerin engel durumlandan dolayı karşılaşkları sorunları ortadan kaldırmak amacıyla engelli öğrencilere sağlanacak desteklere ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki gibidir:

(1)

Sınav salonları engelli öğrencilerin ulılabilirliği göz önünde bulundurularak düzenlenir.

(2)

Sınav görevlileri tarandan nav ya da sorularla ilgili yapılacak olan duyuru, hatırlatma ya da zeltmeler engelli öğrencilerin engel durumları göz önünde bulundurularak yapılır.

(3)

Talepleri doğrultusunda engelli öğrencilerin sınavlara yardımcı araç gereç ile girmeleri sağlanır.

(4)

Talepleri doğrultusunda engelli öğrencilerin yazılı sınavlarına refakat edecek, sınav olunan ders ile ilgili bölümün terminolojisine hakim öğretim elemanı okuyucu veya işaretleyici olarak görevlendirilir.

(5)

Talepleri doğrultusunda engelli öğrencilerin sınavlanı bilgisayar ortamında yazmaları sağlanır.

(6)

Görme engelli öğrencilerin talebi doğrultusunda soru kitapçığı ya da soru kağı Braille (kabartma) ya da sesli olarak hazırlanır.

(7)

Kısmi görme kay olan engelli öğrenciler için soru kitapçığı ya da soru kağı yük puntolarla basılmış olarak hazırlanır.

(8)

Görme, işitme, dikkat eksikliği, hiperaktive, disleksi-disgrafi v.b. engeli bulunan öğrencilerin normal sınav salonlandan ayrı olarak başkalandan rahatsız olmayacakları ve başkalanı rahatsız etmeyecekleri tek kişilik salonlarda sınava girmeleri sağlanır.

(9)

Okuyucu, aretleyici ya da yük puntolu soru kitabı ya da kitapçığı ile nava giren görme engelli öğrenciler ile yazma ve hareket güçlüğü çeken engelli öğrencilere sınav resinin üçte ikisi kadar ek re verilir.

(10)

Talepleri doğrultusunda engelli öğrencilerin sınavlara ilaç, tıbbi malzeme ya da vı ile (insulin pompası v.b.) girmelerine izin verilir.

(11)

Talepleri doğrultusunda engelli öğrencilerin sınav randa sınav görevlisi nezaretinde tuvalet ihtiyacını karşılamana izin verilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

8.

Bu yönetmelikte küm bulunmayan hallerde, engelli öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm veya fakülte kurulunun önerisi ile Senato tarafından alınan kararlar uygulanır.

Yürürlük

9.

Bu yönetmelik Üniversite Senatosu tarandan kabul edildiği tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

Yürütme

10.

Bu yönetmelik hükümleri, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür.