ÇİFT YÜKSEK LİSANS DERECESİ KAYIT, KABUL VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

(Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları Tüzüğü’nün 16. maddesine dayalı olarak aşağıdaki Yönetmeliği yapar.)

 

 

I. GENEL HÜKÜMLER

Kısa İsim

Sen-12/346-02.05.12

1.     

Bu yönetmelik “Doğu Akdeniz Üniversitesi Çift Yüksek Lisans Derecesi Kayıt Kabul ve Uygulama Yönetmeliği” olarak isimlendirilir.

 

Amaç

2.     

Bu yönetmeliğin amacı, öğrencilerin Doğu Akdeniz Üniversitesinde yürütülen iki Yüksek Lisans programının veya Doğu Akdeniz Üniversitesinde yürütülen bir Yüksek Lisans programı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi ile işbirliği protokolü bulunan bir üniversitede yürütülen bir Yüksek Lisans programının diplomalarını almalarına olanak sağlayan Çift Yüksek Lisans Derecesine (Dual master degree/double master degree program) ilişkin esasları belirlemektir.

 

Tanım

3.     

(1)

Çift Yüksek Lisans Derecesi programı iki farklı yüksek lisans programının aynı anda izlenmesi demektir.

 

 

(2)

Bu yönetmelikte “Birinci program”, öğrencinin lisans derecesini almış olduğu alan veya buna en yakın olan birinci programı; “İkinci program” ise öğrencinin Birinci program diplomasına ilaveten ikinci bir lüksek lisans diplomasını almak istediği bölümün yüksek lisans programı olarak tanımlanır.

 

 

 

II. ESAS HÜKÜMLER

Çift Yüksek Lisans Derecesi Programı Açılması ve Yürütülmesi

4.     

(1)

Çift Yüksek Lisans Derecesi programı, bu programla ilgili programa kabul ve programdan mezuniyet koşulları, ortak dersler ve karşılıklı transfer edilebilecek krediler konularının, ilgili bölüm(ler) tarafından belirlenmesini takiben Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile açılır ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür.

 

 

(2)

Çift Yüksek Lisans Derecesi programı Doğu Akdeniz Üniversitesinde yürütülen programlardan veya Doğu Akdeniz Üniversitesinde yürütülen programlardan birisi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi ile işbirliği protokolü bulunan bir üniversitede yürütülen bir Yüksek Lisans programından oluşabilir.

 

 

(3)

Çift Yüksek Lisans Derecesi programı bir bölüm tarafından yürütülebileceği gibi farklı bölümlerin işbirliği ile de yürütülebilir.

 

 

(4)

Çift Yüksek Lisans Derecesi programı iki tezli, iki tezsiz veya tezli ve tezsiz programlardan oluşabilir.

 

 

(5)

Her iki programında tezli olması durumunda tez danışmanlığı iki programda ayrı ayrı yürütülür. Öğrenci iki programda da tez çalışmasına ve seminer dersine kaydolur.

 

 

(6)

Çift Yüksek Lisans Derecesi programına kayıtlı öğrencinin danışmanlığı Birinci programın bağlı olduğu bölüm tarafından yapılır.

 

Başvuru Koşulları ve Başvuru

5.     

(1)

Doğu Akdeniz Üniversitesinde Yüksek Lisans öğrenimi yapmak için aranan koşulları sağlayan adaylar başvuru yapabilir. Ancak ilgili bölüm(ler) tarafından Çift Yüksek Lisans Derecesi programını izleyecek olanlardan programın asgari kabul koşulları üstünde özellikler aranabilir.

 

 

(2)

Doğu Akdeniz Üniversitesinde bir Yüksek Lisans programına kayıtlı öğrenciler ve Doğu Akdeniz Üniversitesi ile işbirliği protokolü bulunan bir üniversitede bir Yüksek Lisans programına kayıtlı olan öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesinde Çift Yüksek Lisans Derecesi programına başvurabilirler.

 

 

(3)

Aday Çift Yüksek Lisans Derecesi programını izlemek istediğini başvurusunda belirtir.

 

 

(4)

Halihazırda ilgili programlardan birisine kayıtlı olan öğrenciler Çift Yüksek Lisans Derecesi programına geçiş için başvurabilirler.

 

 

(5)

Adayın başvurusu her iki programın Lisansüstü Eğitim Komisyonunca ayrı ayrı değerlendirilir.

 

 

(6)

Adayın Çift Yüksek Lisans Derecesi yapabilmesi için her iki programın kabul koşullarını sağlaması ve her iki programa da kabul edilmiş olması gerekir.

 

 

(7)

Aday birden fazla Çift Yüksek Lisans Derecesi programına başvuru yapılabilir, ancak bir öğrenci aynı anda birden fazla Çift Yüksek Lisans Derecesi programına kayıt yaptıramaz.

 

 

(8)

Çift Yüksek Lisans Derecesi programına kabul edilen öğrenciler, ilgili akademik dönemin ders ekleme-çıkarma periyodu içinde Çift Yüksek Lisans Derecesi programına kayıt yaptırmak zorundadır.

 

Program Yükümlülükleri

6.     

(1)

Öğrenci her iki programın mezuniyet koşullarını ayrı ayrı yerine getirmekle yükümlüdür ancak programlar arasında ortak sayılabilecek dersler varsa daha az kredili programın toplam kredisinin %50’sini aşmayacak şekilde ortak dersler belirlenebilir.

 Sen-12/354-26.12.12

 

 

(a)

Çift Yüksek Lisans Derecesi programı iki tezli programdan oluşuyorsa en az 33 kredilik toplam 11 ders, iki seminer dersi ve iki tez çalışması içerir. İki program arasında en fazla 9 krediye eşdeğer ortak ders olabilir.

 

 

 

(b)

Çift Yüksek Lisans Derecesi programı iki tezsiz programdan oluşuyorsa en az 45 kredilik 15 ders ve iki proje çalışması içerir. İki program arasında en fazla 15 krediye eşdeğer ortak ders olabilir.

Sen12/354-2

 

 

(c)

Çift Yüksek Lisans Derecesi programı bir tezli ve bir tezsiz programdan oluşuyorsa en az 42 kredilik 14 ders, bir tez, bir seminer ve bir proje çalışması içerir. İki program arasında en fazla 9 krediye eşdeğer ortak ders olabilir.

 

 

 

(d)

Çift Yüksek Lisans Derecesi programı DAܒde yürütülen bir program ile DAܒnün işbirliği protokolü bulunan başka bir Üniversitenin yürüttüğü bir program arasında olduğu durumda diğer Üniversitenin benzer şekilde kredi transferi yapıp yapmayacağı kendi yasal mevzuatı ile belirlenir.

 

 

(2)

Çift Yüksek Lisans Derecesi programında alınması gereken dersler, ilgili bölümlerin Bölüm Kurulları kararları ile belirlenir.

 

 

(3)

Çift Yüksek Lisans Derecesi programına kayıtlı öğrencilere her iki program için ayrı ayrı “Not Belgesi” düzenlenir.

 

 

(4)

Her iki programda birden sayılacak dersler, öğrencinin her iki programındaki dönem kaydında yer alır ve her iki “Not Belgesi”nde de gösterilir.

 

Süre

7.     

(1)

Çift Yüksek Lisans Derecesi programının süresi en az dört en çok sekiz dönemdir.

 

 

(2)

Çift Yüksek Lisans Derecesi programında en fazla iki dönem uzatma verilebilir.

 

 

(3)

Çift Yüksek Lisans Derecesi programında bir programda kayıt donduran öğrenci diğer programda da kayıt dondurmuş sayılır.

 

Dönem İzni

8.     

Birinci programından dönem izni alan öğrenci İkinci programından da dönem izni almış sayılır.

 

Dersten Çekilme

9.     

Öğrencinin her iki programda ortak sayılan bir desten çekilmek istemesi durumunda, dersten çekilme işlemi her iki program için birlikte işlem görür ve bu durum her iki “Not Belgesi”nde de gösterilir.

 

Programda Başarı ve Programdan Ayrılma

10.   

(1)

Öğrenci tüm yükümlülüklerini yerine getirmeden Çift Yüksek Lisans Derecesi diplomasına hak kazanamaz.

 

(2)

Çift Yüksek Lisans Derecesi programından kendi isteği ile ayrılmak isteyen öğrenciler yazılı dilekçe ile Birinci programının bağlı olduğu bölümün başkanlığına ders ekleme-çıkarma periyodunun son gününe kadar başvururlar. Bu tarihten sonra yapılan başvurular bir sonraki akademik dönemin başından itibaren uygulanır.

 

 

 

Öğrenci bir Yüksek Lisans programın gereklerini yerine getirdikten sonra Çift Yüksek Lisans Derecesi programından ayrılmak isterse bunun için başvurup yükümlülüklerini yerine getirdiği programın diplomasını alabilir.

 

 

(3)

Öğrenci iki Yüksek Lisans programdan hiçbirinin gereklerini tamamlayamadan Çift Yüksek Lisans Derecesi programından ayrılıp tek Yüksek Lisans programa devam etmek isterse öğrenim süresi okuduğu dönemler dikkate alınarak yeniden hesaplanır. Bu durumda en az süre iki en çok süre dört dönemdir.

 

Mezuniyet ve Diplomalar

 

11.   

Öğrenci iki ayrı diploma alır. İzlediği programın yapısı diploma ekinde/”Not Belgesi”nde tarif edilir.

Açık Olmayan Konular

12.   

Bu Yönetmelikte, açıkça belirtilmeyen konularda “DAÜ Lisansüstü Programlar, Kayıt ve Kabul Yönetmeliği” ve “DAÜ Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir. Hiçbir yerde belirtilmeyen konularda, Enstitü Kurulu yetkilidir.

 

 

 

III. SON HÜKÜMLER

Yürütme Yetkisi

13.   

Bu Yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür.

 

Yürürlük

14.   

Bu Yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu’nda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.