DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ PROGRAM ÜCRETİ UYGULAMA İLKELERİ

 

  

 

I. GENEL BİLGİLER

Amaç

VYK 24.07.2012

11-12/36(a)-3 EK 2,

VYK 04.03.2016

15-16/12(c)-3,

VYK 18.01.2018

17-18/11-5,

VYK 23.09.2020

19-20/45(b)-7,

VYK 18.03.2021

20-21/21-11

1.        

Bu İlkelerin amacı, Doğu Akdeniz Üniversitesi yüksek lisans ve doktora programlarının ücretlendirilmelerine ilişkin ilkeleri belirlemektir.

 

Kapsam

2.        

Bu İlkeler; Doğu Akdeniz Üniversitesi lisansüstü programlarına 2009-2010 Akademik Yılı Bahar Dönemi ve sonrasında kayıt yapmış halen kayıtlı, izinli veya kaydı bekletilen tüm lisansüstü öğrenciler ile bu programlara yeni kayıt yapacak öğrencileri kapsar.

 

 

 

II. ÖĞRENİM HARCI

Öğrenim Harcının Belirlenmesi ve Ücretlendirmeler

VYK 18.01.2018

17-18/11-5

3.        

(1)

Üniversitede lisansüstü eğitim ücrete tabidir. Lisansüstü öğrencilerden alınacak ders, tez, seminer, dönem projesi, yeterlilik, bilimsel hazırlık ve İngilizce Destek dersleri ücretleri tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ve doktora programları için her yıl Vakıf Yöneticiler Kurulunca saptanır ve Rektörlükçe ilan edilir.

VYK 04.03.2016

15-16/12(c)-3

 

(2)

Tezli yüksek lisans programlarında teze kayıt olunan her dönemde tez kayıt ücreti ödenir.

VYK 18.01.2018

17-18/11-5

 

(3)

Lisansüstü programlarında yer alan kredisiz seminer dersine ilk kayıt ücretsizdir. Seminer dersine başarısızlıktan dolayı tekrar kayıt yaptırılması durumunda, kayıt ücreti tezli programdaki bir lisansüstü dersin ilgili dönemdeki ücretinin %20’si kadardır.

 

 

(4)

Lisansüstü programlarda yer alan kredili seminer derslerinin ücreti bir lisansüstü ders ücretinin (dersin kredisi)/3’ü kadardır.

VYK 18.01.2018

17-18/11-5 

 

(5)

İngilizce destek programı kapsamında alınan dersler ile lisansüstü öğrencilere yönelik seçmeli İngilizce dersleri ücretlidir.  Bu derslere kayıt yaptıran öğrenciler, ilgili dönemde İngilizce dersleri için belirlenen ders başı ücreti öder.

VYK 04.03.2016

15-16/12(c)-3

 

(6)

Doktora programlarında yeterlilik sınavına kayıt yapılan dönemden önceki dönemlerde tez konusuyla ilgili ön çalışmalara başlamak amacı ile yapılan tez kayıtları ücretsizdir. Doktora yeterlilik sınavına kayıt yapıldığı dönemde teze hazırlık mahiyetindeki tez kaydı ile doktora yeterlik sınavı için tez kayıt ücreti alınır.

VYK 04.03.2016

15-16/12(c)-3

 

(7)

Doktora programlarında yeterlilik sınavını başarı ile tamamlayanlar, izleyen dönemlerde kayıt dondurmadığı sürece aralıksız olarak tez kaydı yaptırmakla yükümlüdür.

Öğrenim Harcının Ödenmesi

4.        

(1)

Lisansüstü öğrenciler tam zamanlı, yarı zamanlı, özel veya misafir öğrenci statüsünde olduklarına bakılmaksızın, her dönem kayıt oldukları ders sayısına, teze, ikinci kez kayıt yapılacak seminer ve dönem projesine, yeterlilik sınavı ile teze hazırlık çalışmasına karşılık gelen harç miktarını öder.

VYK 23.09.2020

19-20/45(b)-7,

VYK 18.03.2021

20-21/21-11

 

(2)

Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıracak öğrenciler de dahil tüm lisansüstü öğrencilerin en az bir ders ücreti ödeyerek “kayıt hakkı” almaları gerekir.

 

 

(3)

Öğrenciler ders ekleme-bırakma için son günü takip eden ilk hafta sonuna kadar kayıt yapmış oldukları tüm dersler için varsa ödemeleri gereken bakiye ücreti ödemekle yükümlüdürler. Belirlenen tarihte ödenmeyen bakiye ücrete gecikme faizi uygulanır.

VYK 23.09.2020

19-20/45(b)-7

 

(4)

 

 

(5)

Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran uluslararası öğrencilere kayıt sildirmeleri halinde yatırılan kayıt ücreti geri ödenmez.

 

 

(6)

Her dönem yapılan kayıtlarda Üniversite tarafından belirlenen akademik dönemin öğrenci aktivite fonu, sağlık sigortası v.b. fon ve primlerini ödenmesi zorunludur.

İngilizce veya Türkçe Ders Ücretleri

VYK 18.01.2018

17-18/11-5

5.        

İngilizce veya Türkçe Destek Programı kapsamında alınan dersler ile lisansüstü öğrencilere yönelik seçmeli İngilizce veya Türkçe dersleri ücretlidir. Bu derslere kayıt yaptıran öğrenciler ilgili dönemde İngilizce veya Türkçe dersleri için belirlenen ders başı ücreti öder.

Bilimsel Hazırlık Programı Ücretleri

6.        

Bilimsel hazırlık derslerine kayıt yaptıran öğrenciler bilimsel hazırlık dersleri için ilgili dönemde belirlenen ders başı ücreti öder.

Yaz Dönemi Ders Ücretleri

7.        

Yaz okulunda lisansüstü program kapsamında alınan dersler ilgili dersin yaz okulu fiyatına bakılmaksızın öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda belirtilen ders başı ücrete tabidir.

 

 

 

III. ÇEŞİTLİ KURALLAR

Muafiyet Verilen Ders Ücretleri

8.        

Öğrencinin DAܒde lisansüstü eğitime başlamadan başka bir yükseköğretim kurumundan almış olduğu derslere muafiyet verilmesi durumunda bu dersler için herhangi bir ücret talep edilmez.

Üniversite Dışından Alınan Ders Ücretleri

 

9.        

DAܒdeki lisansüstü eğitimi sırasında başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan öğrenciler, “Üniversite Dışından Ders Alma Yönetmeliğine” bağlı olarak “Öğrenim Harç Yönetmeliği” çerçevesinde ödeme yapar.

Programlararası Geçiş

10.    

(1)

Üniversite içinde programlararası geçiş yapan öğrencilerden transfer ücreti talep edilmez ve muafiyet verilen dersler yeni programa aktarılır.

 

 

(2)

Tezsiz programdan tezli programa geçiş yapan öğrenci ortaya çıkan ders başına ücret farkını ödemekle yükümlüdür.

 

Kaydı Bekletilen, Terk, İzinli Ayrılan ve Kayıt Sildiren Öğrenciler

 

11.    

 

Kaydını tamamlamayan, terk durumuna düşen, izinli ayrılan ve kayıt sildiren öğrenciler, “Öğrenim Harç Yönetmeliği” çerçevesinde ödeme yapar.

Burslu Öğrenciler

12.    

Lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrencilerin bursu, kayıtlı oldukları programlara devam ettikleri sürece (aynı isimli tezsiz-tezli programlar arası yatay geçişler dahil) bursları devam eder.

Açık Olmayan Konular

13.    

Bu İlkelerde açık olmayan konular “Öğrenim Harcı Yönetmeliği” çerçevesinde değerlendirilir.

 

 

 

IV. GEÇİCİ KURALLAR

Geçici Madde

1.

Bu İlkeler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren “Paket Program Ücreti Uygulaması” yürürlükten kaldırılır.

Geçici Madde

2.

Yükseklisans öğrencileri bu İlkeler yürürlüğe girmeden önce dahil oldukları “Paket Program Ücreti Uygulaması” çerçevesinde tez kaydı yaptırmış ve ücretini yatırmışlarsa, bu ücret toplamda iki dönem tez kaydı için geçerli olur. Üçüncü tez kaydından itibaren ücret talep edilir.

Geçici Madde

3.

Bu İlkeler yürürlüğe girdikten sonra halen yeterlilik sınavına girmemiş doktora öğrencilerinin tez kayıtları için yapmış oldukları ödemeler daha sonraki kayıtları için kullanılır.

Geçici Madde

4.

Bu İlkeler 2012-2013 Akademik Yılı Bahar Döneminden itibaren geçerlidir.

Geçici Madde

VYK 04.03.2016

15-16/12(c)-3

5.

Üniversitemize 2016 – 2017 Akademik Yılı Güz Dönemi’nden önce kayıtlı olan tezli yükseklisans ve doktora öğrencilerinin tez kayıt ücreti tezli programlarda bulunan bir lisansüstü ders ücretine eşittir.

 

 

 

V. SON HÜKÜMLER

Yürütme Yetkisi

14.    

Bu İlkeler, DAÜ Rektörlüğü tarafından yürütülür.

 

Yürürlük

15.    

Bu İlkeler, Vakıf Yöneticiler Kurulu onayından sonra yürürlüğe girer.