doğu akdeniz üniversitesi

lisansüstü uzaktan eğitim uygulama yönetmeliği

 

(Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları Tüzüğü’nün 16. maddesine dayalı olarak aşağıdaki Yönetmeliği düzenler.

 

Kısa İsim

S09-10/313

1.

Bu Yönetmelik, “Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Lisansüstü Uzaktan Eğitim Uygulama Yönetmeliği” olarak isimlendirilir.

 

Tanımlar

2.

Uzaktan eğitim, DAÜ Uzaktan Eğitim Enstitüsünün Kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları Tüzüğünün 5. maddesinde anıldığı gibi, öğrenci ile öğretenin yüzyüze gelmesine gerek olmadan yürütülen uygulama ve programlarla, örgün öğretimi uzaktan eğitimle desteklemeyi içeren karma (blended) türde eğitim faaliyetlerini kapsayan bir eğitim türüdür.

Amaç

Ve  Kapsam

3.

Bu Yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde uzaktan eğitim ile verilecek tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarınının sunuş, uygulama ve değerlendirme ilkelerini düzenlemeyi amaçlar. Ayrıca, bu programlara öğrenci kayıt ve kabul koşullarını, öğrenci başarısına ilişkin değerlendirme ilkelerini ve ders/program tasarım ve organizasyonunda uyulacak kuralları kapsar.

 

Uzaktan Eğitim

Yüksek Lisans Programlarının Açılması

4.

Uzaktan eğitim tezli ve tezsiz yüksek lisans programları, DAÜ Uzaktan Eğitim Enstitüsünün Kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları Tüzüğünün 8. Maddesinde anlatılan esaslara göre açılır.

 

 

Öğrenci Kayıt ve Kabülü

5.

Uzaktan eğitim ile yürütülen programlara öğrenci kayıt ve kabülü, DAÜ Lisansüstü Programlar Kayıt ve Kabul Yönetmeliği ile belirlenen esaslara göre yapılır.

 

Programlar, Sınavlar ve Başarı

 

 

 

 

 

 

 

Ders İçerikleri

 

 

 

 

 

Altyapı Organizasyonu

 

 

 

 

 

Programların Sunumu ve Uygulaması

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

1) Uzaktan eğitim ile yürütülecek lisansüstü programlarda alınması gereken ders sayısı, ve yapılacak tez veya dönem projesi çalışması ile ilgili koşullar, tez yöneticisi veya dönem projesi yöneticisi atanması, öğretim süresi,  DAÜ Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile belirlenen esaslarla düzenlenir.

2) Uzaktan eğitim ile yürütülecek lisansüstü programlarda sınav ve başarı koşulları, DAÜ Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile belirlenen esaslara uygun olarak düzenlenir.

 

 

Uzaktan eğitim lisansüstü programlarında sunulacak derslerin içerik ve akademik düzeyleri, varsa, aynı programın yüzyüze eğitim ile verilen dersleri ile örtüşür ve eşdeğerde olur . Internet üzerinden ilk defa açılacak her dersin içeriği, yüzyüze programda açılan eşdeğerdeki dersin içeriği ile birlikte Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsüne bildirilir.

 

1) Uzaktan eğitim için gereken Internet bağlantıları ve sunucu sistemleri teknik altyapısı DAÜ Bilgi İşlem Merkezince sağlanır.

2) Öğrenme yönetim sistemleri aracılığı ile ders malzemesi hazırlanması ve sunulması için gereken yazılım desteği, ve öğrenci ve öğretim üyelerine sistemi kullanabilmeleri için gereken teknik eğitim Uzaktan Eğitim Enstitüsü tarafından sağlanır.

 

1) Ders sunumu için kullanılacak öğrenme yönetim sistemi, dünyada bu konuda kullanılmakta olan sistemler incelenerek Uzaktan Eğitim Enstitüsünce önerilir ve Rektörlükçe onaylanır. İlgili sistemin kurulması ve sağlıklı olarak yürütülmesinden Uzaktan Eğitim Enstitüsü sorumludur.

2) Uzaktan eğitim ile yüksek lisans programı yürütecek bölümlerin uzaktan ders verme teknikleri konusunda Uzaktan Eğitim Enstitüsü ile işbirliği yapmaları ve bu progamların Internet üzerinden işleyişinin Uzaktan Eğitim Enstitüsü denetiminde olması zorunludur.

3) Her ders, o dersi veren öğretim üyesince belirlenecek kriterlere göre işlenir. Bu kriterler, programı yürüten Bölüme ve Uzaktan Eğitim Enstitüsüne bildirilir.  Ancak dersin işleniş kriterlerinde öğrenci ile yoğun etkileşimi sağlayacak etkinlikler ön planda olmalıdır.

4) Öğrencinin ders materyaline, sınavlara giriş yapıp yapmadığı , ödev ve diğer etkinliklere katılıp katılmadığı, ve tüm bu etkinliklerin tarih ve süreleri ilgili  dersi veren öğretim üyesince Uzaktan Eğitim Enstitüsünün teknik desteği ile izlenir ve kaydedilir. 

 

 

 

Ölçme Değerlendirme ve Sınavların Uygulanması

10.

1) Ara sınavlar, ödev ve projeler, öğretim üyesinin tercihine göre online veya yüzyüze şeklinde uygulanır. Ancak, online uygulanan ara sınav, ödev ve projelerin toplam ağırlığı, dersin son notunun en çok %50’si kadar olabilir.

2) Final sınavları, yüzyüze programlardaki gibi uygulanır. Değerlendirmede final sınavlarının ağırlığı, dersin son notunun en az %50si olacak şekilde ayarlanır.

3) Tezsiz programlarda dönem projesi ve değerlendirmesi, tezli programlarda yüksek lisans tezi, tez jürisi atanması ve tez değerlendirmesi DAÜ Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  ile belirlenen esaslarla düzenlenir.  

4) Öğrencilerin resmi kayıtları, başarı durumları ve diğer bilgileri, yüzyüze programları takip eden öğrencilerde olduğu gibi Öğrenci İşleri Müdürlüğünce ve Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsünce tutulur.

5) Dönem sonu not bildirimleri, yüzyüze programları takip eden öğrencilerde olduğu gibi, Akademik Takvimde ilan edilen süreler içinde, ilgili öğretim üyesi ve uzaktan eğitim dersi/programının bağlı olduğu Fakülte ya da Yüksek Okulca Öğrenci İşleri Müdürülüğüne yapılır.

 

 

 

Mezuniyet ve Diplomalar

 

 

 

Harçlar ve Ücretler

11.

 

 

 

 

12.

1) Mezuniyet ve diplomalar DAÜ Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  ile belirlenen esaslarla düzenlenir.

2) Uzaktan eğitim programları diplomaları program adından sonra parantez  içinde uzaktan eğitim ibaresi eklenerek yazılır.

 

Uzaktan eğitim ile lisansüstü programlarda, eşdeğer yüzyüze yüksek lisans programlarında alınan program ücretini geçmeyecek şekilde, Üniversite Yönetim Kurulu’nca önerilip Vakıf Yöneticiler Kurulu’nca her program için ve her Akademik Yıl başında belirlenen ders başına kayıt ücreti uygulanır. Ayrıca, programın türüne göre, yüzyüze danışma saati ücreti, ek ders materyali, sınav ücreti, posta masrafları gibi öğrenci destek hizmetleri için öğrenciden ek ücret talep edilebilir.

 

Yürütme

 

Yürürlük

13.

 

14.

Bu Yönetmelik DAÜ Rektörlüğü tarafından yürütülür.

 

Bu Yönetmelik, DAÜ Senatosu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.