Doğu Akdeniz Üniversitesi

Araştırma Görevlisi Görevlendirme ve Lisansüstü Burs Yönetmeliği

 

(Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları Tüzüğü’nün 16. maddesine dayalı olarak aşağıdaki Yönetmeliği yapar.)

 

Kısa İsim

VYK 30.09.2013 tarih ve 13-14/1(a)-1 sayılı karar

 

1.

Bu Yönetmelik, “Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Araştırma Görevlisi Görevlendirme ve Lisansüstü Burs Yönetmeliği” olarak isimlendirilir.

 

Tanımlar

2.

Bu Yönetmelik’te geçen;

“Araştırma Görevlisi”, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAܒye)  bağlı birimlerce yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen görevleri yapan öğretim yardımcısı asistan olarak görevlendirilen burslu lisansüstü öğrencisini;

“Birim”, DAܒde veya DAܒye bağlı eğitim-öğretim ve/veya araştırma, yayın/yayım ve/veya danışmanlık hizmetleri sunan birimi;

 “Burs”, araştırma görevlilerine görev karşılığı verilen aylık ödenek ve öğrenim harcı muafiyetini;

 “Merkez”, DAܒye bağlı Araştırma Merkezlerini ve Medya Merkezini; 

“Mevzuat”, DAÜ Kuruluş Yasası ve bu Yasa altında yapılan Tüzük, Yönetmelik ve diğer karar organlarınca alınan kararlarla oluşturulan yasal kural ve esasları anlatır.

Bu Yönetmelikte geçen “Üniversite”, “VYK”, “Senato”, “ÜYK”, “Rektör”, “Rektörlük”, “Dekan”, “Müdür”, “Fakülte”, “Yüksekokul”, “Bölüm”, “Enstitü”,  ve “Yasa”dan, Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’nın Tefsir kenar başlıklı 2. maddesinde ve Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları Tüzüğü’nde belirtilen tanımlar anlaşılır.

 

Amaç ve Kapsam

3.

Bu Yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapacaklarda aranan nitelikler; araştırma görevlilerinin sınıflandırılması, seçimi, görev tanımları, görevlendirilmeleri, bursları/ ödenekleri, çalışma koşulları ve işlevlerine ilişkin ilke ve kuralları düzenlemeyi amaçlar ve DAܒde araştırma görevlisi olarak görev yapacak lisansüstü öğrencileri kapsar.

 

Araştırma Görevliliği Kategorileri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

   (1)            A Kategorisi: DAܒdeki bir doktora programına veya ilgili kurulların kararıyla diğer bir üniversitenin lisansüstü programına tam zamanlı kayıtlı ve Doktora Yeterlik Sınavını başarı ile tamamlamış olan Doktora öğrencilerinin tam zamanlı olarak görevlendirilebileceği araştırma görevliliği kategorisidir.

 

   (2)            B Kategorisi: DAܒdeki bir doktora programına veya ilgili kurulların kararıyla diğer bir üniversitenin lisansüstü programına tam zamanlı kayıtlı olan, ancak henüz Doktora Yeterlik Sınavını geçmemiş Doktora öğrencilerinin tam zamanlı olarak görevlendirilebileceği araştırma görevliliği kategorisidir.

 

   (3)            C Kategorisi: DAܒdeki bir lisansüstü programa tam zamanlı kayıtlı olan lisansüstü öğrencilerinin tam zamanlı olarak görevlendirilebileceği araştırma görevliliği kategorisidir.

 

   (4)            D Kategorisi: DAܒdeki bir lisansüstü programa tam zamanlı kayıtlı olan lisansüstü öğrencilerin yarı zamanlı olarak görevlendirilebileceği araştırma görevliliği kategorisidir.

 

   (5)            E Kategorisi: Üniversiteden araştırma görevlisi dışında %100 burs alan lisansüstü öğrencilerin görevlendirileceği araştırma görevliliği kategorisidir. Bu kategorinin koşullarını sağlayan öğrenciler, öğrencinin de istemesi halinde diğer uygun  kategorilerden de görevlendirilebilir. Bu şekilde diğer kategorilerden görevlendirilen bir araştırma görevlisinin herhangi bir nedenle araştırma görevliliğinin sona ermesi, ve 100% burs koşullarının devam ediyor olması halinde statüsü otomatik olarak E kategorisine döner. 

 

Araştırma Görevlilerinin Görev Yerleri

5.

Araştırma görevlileri akademik birimlerde, ve/veya ihtiyaç halinde de araştırma görevlisi görevlerine ilaveten idari birimlerde görevlendirilebilirler.

Görev Dağıtımında Gözetilecek İlkeler

6.

İlgili birim, araştırma görevlisinin yük ve görevlerini, onun derslerde görev alıp almadığına, görev aldığı dersin hazırlık gerektirip gerektirmediğine, kaç farklı derste görev aldığına bakarak, öğrencilik ve araştırma görevliliği görevlerini dengeli bir biçimde ve başarı ile yürütmesini sağlayacak şekilde belirler. A,B ve C kategorisi araştırma görevlilerinin görev yükleri tam zamanlarının tercihen %50’sini (haftada 20 saat) geçmeyecek biçimde düzenlenir. Ancak araştırma görevlileri çalışma saatleri içinde görev yaptıkları birimde bulunmak zorundadırlar. Bağlı bulundukları birim tarafından araştırma görevlilerine verilecek görevlerin adil bir biçimde dağıtılmasına özen gösterilir.  D kategorisi araştırma görevlilerinin haftada 10 saat, E kategorisi araştırma görevlilerinin ise haftada 5 saat görev yapması beklenir.

 

Araştırma Görevlilerinin Görevleri

7.

(1)

Asli görevler:

a)

Bölüm tarafından uygun görülen dersleri vermek (A kategorisi araştırma görevlileri);

b)

Tutorial, laboratuvar, stüdyo ve benzeri öğretim etkinliklerini yürütmek veya bu etkinliklerin yürütülmesinde yardımcı olmak;

c)

Ders hazırlığına ve/veya laboratuvar/stüdyoların düzenli çalıştırılmasına yardımcı olmak;

d)

Görevli olduğu derslerin ödev, laboratuvar raporu ve benzerlerini değerlendirmek;

e)

Sınav gözcülüğü yapmak;

 

f)

Düzenlenen kongre/konferans, seminer, sınav düzenlemeleri, akreditasyon çalışmaları gibi etkinliklerde yardımcı olmak;

 

g)

Araştırma görevi yanında kendisine verilen idari görevleri yapmak;

(2)

Asli görevlerine ilaveten;

 

a)

Öğrencilerle görüşme saati uygulamak;

 

b)

Öğrenci ‘akademik yardım masalarında görev yapmak;

 

c)

Ödev ve sınav sonuçlarını kaydetmek;

 

d)

Merkez ve Enstitü’lerde görev almak;

 

e)

Öğrenci kayıt işlerine yardım etmek;

 

f)

Dergi, gazete, bülten v.b. editör yardımcılığı yapmak;

 

g)

Diploma töreni ve benzeri törenlerde ve bunların düzenlenmesinde yardımcı olmak ve

 

h)

Bölüm Başkanı ve/veya Dekanın ve/veya görevlendirildiği birim amirinin vereceği diğer uygun görevleri yapmak.

Araştırma Görevlisi Sayısının Belirlenmesi

8.

Her dönem başında, bir birimde görevlendirilecek araştırma görevlilerinin sayısı, türü ve kategorileri ile birlikte, Bölümün/Birimin ders/tutorial, laboratuvar/stüdyo ve/veya diğer gereksinimleri esas alınarak, Bölüm/Birim Başkanı’nın talebi ve ilgili Dekanın görüşleri alınarak, bütçe çerçevesinde, Rektörlük tarafından saptanır.

 

Başvurular

9.

Her dönem başında, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından belirlenen ve duyurulan tarihlerde, adayların, duyuruda belirtilen gerekli bilgi ve belgelerle, ilgili Bölüm Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

 

Araştırma Görevlilerinde Aranan Nitelikler

10.

Araştırma Görevlisi adaylarında aşağıda sıralanan asgari nitelikler aranır.

      (1)            DAÜ lisansüstü programlarından birine veya öğretim üyesi yetiştirme amaçlı olarak ilgili kurulların kararıyla diğer bir üniversitenin lisansüstü programına tam-zamanlı veya bu yönetmeliğin 19(10) maddesinde belirtilen koşullarda tam zamanlı kayıtlı olmaları;

 

       (2)            İlgili programın gerektirdiği öğretim dilinde yeterli dil (dinleme, okuma, konuşma ve yazma) ve iletişim becerilerine sahip olmaları;

 

       (3)            Ders verecek araştırma görevlilerinin, öğretim dilini çok iyi kullanabilmeleri ve ders konusu disiplinin gerektirdiği bilgi ve becerileri öğrencilere aktarabilecek yeterlikte olmaları;

 

       (4)            Yüksek lisans programına yeni kayıt olan öğrencilerin tam zamanlı araştırma görevlisi olarak görevlendirilebilmeleri için daha önceden mezun oldukları lisans veya yüksek lisans programı sonunda en az 3.00/4.00 veya eşdeğeri genel not ortalamasına sahip olmaları ve yapılacak sözlü ve/veya yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir. Ancak, lisans genel not ortalaması koşulunu yerine getiren yeterli sayıda aday bulunmadığı durumlarda, genel not ortalaması 2.50-3.00 arasında olan yüksek lisans öğrencileri yapılacak sözlü ve/veya yazılı sınavda başarılı olmaları koşuluyla D kategorisinde görevlendirilebilirler.

 

       (5)            Doğu Akdeniz Üniversitesinde bir yüksek lisans programında en az bir dönem öğrenim görmüş olup da ilk kez araştırma görevlisi olarak görevlendirilecek olan öğrencilerin yüksek lisans programındaki ve yapılacak sözlü ve/veya yazılı sınavdaki başarıları dikkate alınır. Yüksek lisans programında genel not ortalaması en az 3.00/4.00 olan öğrenciler tam-zamanlı araştırma görevlisi olarak görevlendirilebilir. Ancak, yüksek lisans genel not ortalaması koşulunu yerine getiren yeterli sayıda aday bulunmadığı durumlarda, genel not ortalaması 2.50-3.00 arasında olan yüksek lisans öğrencileri yapılacak sözlü ve/veya yazılı sınavda başarılı olmaları koşuluyla D kategorisinde görevlendirilebilirler.

 

       (6)            Doktora programına yeni kayıt olan öğrencilerin yüksek lisans programı sonunda en az 3.00/4.00 veya eşdeğeri genel not ortalamasına sahip olması gerekir.

 

       (7)            Doğu Akdeniz Üniversitesinde bir doktora programında en az bir dönem öğrenim görmüş olup da ilk kez araştırma görevlisi olarak görevlendirilecek olan öğrencilerin doktora programındaki ve yapılacak sözlü ve/veya yazılı sınavdaki başarıları dikkate alınır. Doktora programında genel not ortalaması en az 3.00/4.00 olan ve yapılacak sözlü ve/veya yazılı sınavda başarılı olan öğrenciler tam zamanlı veya yarı-zamanlı araştırma görevlisi olarak görevlendirilebilir.

       (8)            Sırası ile Bölüm Kurulu, Fakülte/Okul Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı alması koşulu ile en çok bir akademik dönem için görev yapmak ve bir akademik birim için en çok bir kişi olacak şekilde son mezuniyet derecesi 2.00 ile 2.50 arasında olan lisansüstü öğrenciler aşağıdaki durumlarda A kategorisi hariç diğer kategorilerden araştırma görevlisi olarak görevlendirilebilirler:

 

(a)    Görev verilmesi düşünülen derslerin alanında sektörde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

(b)   Görev verilmesi düşünülen derslerin yürütülmesine yardımcı olacak başka araştırma görevlisi bulunamaması  

 

Araştırma Görevlilerinin Seçimi

11.

      (1)              Araştırma Görevlisi seçimi, Bu yönetmelikte yer alan kriterlere ilaveten Fakülte/Okul Kurullarının belirleyeceği kriterler çerçevesinde her bölümün kendi ‘Lisansüstü Eğitim Komitesi’ tarafından yürütülür. Seçimde dikkate alınacak ölçütler adaylara en az bir hafta önceden duyurulur.

 

      (2)              Seçim işlemleri sonucunda, Bölüm Başkanlığı ve Dekanlıkça uygun bulunan adayların listesi çevrimiçi giriş sistemi üzerinden Enstitü onayına sunulur. Enstitü Müdürlüğünce uygunluğu belirlenen listeler çevrimiçi giriş sistemi üzerinden onay için Rektörlüğe sunulur.

 

      (3)              Yukarıda belirtilen yöntemle seçilerek Rektörlük onayına sunulacak araştırma görevlisi aday listeleri hazırlanırken, araştırma görevliliği kategorisi açıkça belirtilir.

 

Araştırma Görevlilerinin Görevlendirilmeleri

 

12.

 (1)               Görevlendirilmesi kesinleşen araştırma görevlilerinin listesi ilgili birimlerce çevrimiçi giriş sisteminden takip edilir.. Ayrıca listede yer alan Araştırma Görevlilerine  Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı tarafından birer ‘görevlendirme yazısı’ gönderilir.

 

   (2)            Görevlendirme yazısında, görevlendirme süresi, araştırma görevlisinden beklenen görevler, çalışma saatleri, araştırma görevlisinin uyması gereken kurallar, kayıtlı olduğu programda göstereceği performansa ilişkin beklentiler açıkça belirtilir.

 

 

   (3)            Bölümde/Birimde görevlendirilen her bir araştırma görevlisi için ayrı bir dosya tutulur.

 

   (4)            Görevlendirme yazılarının birer kopyası, gereği için, ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe ve Enstitü Müdürlüğüne iletilir.

Görev süresi

ve İzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

      (1)             Tüm Araştırma Görevlileri dönemlik bazda görevlendirilirler. Görev süreleri, yıllık ‘Akademik Takvim’ ve araştırma görevliliği kategorileri uyarınca, Rektörlük tarafından belirlenir ve her araştırma görevlisinin ‘Görevlendirme Yazısı’nda yer alır. Ancak bahar döneminde görevlendirilen A kategorisi araştırma görevlileri ile üniversitelerarası karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde başka bir üniversitede lisansüstü eğitim için gönderilen araştırma görevlilerinin görev süreleri bir sonraki akademik yılının başlangıcına kadardır.

 

      (2)             İhtiyaç halinde B, C, ve D kategorisi araştırma görevlileri ilgili birimin önerisi ve Rektörlük onayı ile yaz aylarında görevlendirilebilirler. Yaz döneminde görevlendirilecek araştırma görevlileri aynı akademik yılın Bahar dönemindeki kategorileri esas alınarak görevlendirilirler.

 

      (3)             Yüksek lisans öğrencileri en çok 6 dönem, doktora öğrencileri en çok 12 dönem görevlendirilebilirler.

 

      (4)             A kategorisindeki araştırma görevlileri, akademik dönem aralarında, bağlı bulundukları Dekanlık/Müdürlük/birim amiri onayı ile, toplam 15 iş günü izin kullanabilirler.

 

       (5)            Kendi olanakları ile bulduğu veya Üniversite tarafından sağlanan bir burstan yararlanarak veya üniversitelerarası karşılıklı anlaşmalardan yararlanarak öğrenimleri ile ilgili alanda kurs veya öğrenim görmek isteyen Araştırma Görevlilerine Rektörlüğün önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kurs veya öğrenim süresince izin verilebilir. Bu gibi Araştırma Görevlilerinin alacakları burs tutarı Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde aldıkları burs tutarından az ise fark üniversite tarafından karşılanır. Bu şekilde izin alanların izinli oldukları süre Araştırma Görevliliği sürelerinden sayılır. Bu durumda olan Araştırma Görevlileri, kurs veya öğrenimleri sonunda göreve dönmekle yükümlüdürler. Aksi halde Üniversitenin kendisi için yaptığı tüm harcamaları geri ödemekle yükümlü olurlar.

 

Hastalık ve Hamilelik İzni     

14.

      (1)             Bir Araştırma Görevlisine yılda toplam 21 güne kadar Bölüm Başkanının onayı ile hastalık izni verilebilir. Bu konuda Enstitü Müdürlüğü bilgilendirilir.

 

      (2)             Hastalık nedeniyle Araştırma Görevlisine verilecek resmi raporların, süresi 7 güne kadar olanları bir doktor, 7 günden daha uzun olanları ise Resmi Sağlık Kurullarınca düzenlenir. Ancak, ameliyat ve cerrahi müdahale halinde, ameliyat ve cerrahi müdahaleyi yapan doktor tarafından 21 günü aşmamak koşuluyla verilecek hastalık izni de geçerli olur. Ancak bu süre Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla bir defaya mahsus olmak koşuluyla 21 gün daha uzatılabilir.

 

      (3)             Hamile araştırma görevlileri doğumdan 42 gün önce ve 42 gün sonra olmak üzere izinli sayılırlar ve bu sürede bursları devam eder.

Araştırma Görevlisi Bursu

15.

(1)               Lisansüstü programlara kayıtlı A, B ve C kategorisi araştırma görevlileri görevlendirildikleri dönem yaptıracakları ders ve/veya tez kaydı için oluşan  dönemlik öğrenim harcının tümünden, D kategorisi araştırma görevlileri ise dönemlik öğrenim harcının yarısından muaf tutulur. (Öğrenci Aktivite Fonu muafiyet kapsamında değildir.)

 

(2)               Araştırma Görevlilerine, KKTC’de uygulanan asgari ücret esas alınarak,    aşağıdaki ölçütlere göre, aylık burs ödenir.

(a)    A kategorisi araştırma görevlilerinin aylık bursu KKTC’de uygulanan asgari ücretin 1.25 katıdır.

 

(b)   B kategorisi araştırma görevlilerinin aylık bursu KKTC’de uygulanan asgari ücrettir.

 

(c)    C kategorisi araştırma görevlilerinin aylık bursu KKTC’de uygulanan asgari ücretin 0.75 katıdır.

 

(d)   D kategorisi araştırma görevlilerinin aylık bursu C kategorisinin yarısıdır.

 

(e)    E kategorisi araştırma görevlilerine ayrıca aylık burs ödenmez.

 

(f)    Yaz okulu dönemlerinde, A kategorisi araştırma görevlilerinin yeterli olmadığı veya bulunmadığı durumlarda Bölüm Başkanı ve Dekanlık önerisi ve Rektörlük onayı ile B, C ve D kategorisinden araştırma görevlileri de görevlendirilebilir. Bu araştırma görevlilerinin bursları/ödenekleri normal dönemlerde olduğu gibidir.

 

Danışmanlık

16.

Lisansüstü eğitimin temel hedeflerinden birisi de, öğrencileri profesyonelliğe geçişe hazırlamak olduğu için, Öğretim üyeleri ve yöneticiler, sınıf, laboratuvar, stüdyo ve ofiste, araştırma görevlilerine danışmanlık yapmakla yükümlüdürler. Bölüm/Birim başkanları, araştırma görevlilerinin gelişimini sağlayacak önlemleri almak, onların sorunlarını dinlemek, onlara uygun çalışma ortamları yaratmak, öğretim üyelerinin ve/veya tez yöneticileri ile işbirliği içinde ve onların gözlemlerini de dikkate alarak, başarı ve gelişimlerini izlemek, performanslarını değerlendirmek ve gerektiğinde uyarılarda bulunmak ve onları yapıcı bir anlayışla yönlendirmekle yükümlüdürler.  

 

Yönlendirme Programları ve Kurslara Katılma Zorunluluğu

17.

Araştırma Görevlileri, üstlenecekleri görevlere en iyi biçimde hazırlanmaları amacı ile Üniversitenin ilgili birimi tarafından Güz ve Bahar dönemleri başında düzenlenecek yönlendirme programları ile dönem içinde yer alacak ve bölümünce belirlenerek duyurulacak çeşitli seminer ve benzeri etkinliklere katılmak zorundadırlar. Araştırma Görevlilerinin bu gibi etkinliklere katılması, ilgili birim tarafından izlenir. Kabul edilebilir bir nedene dayanmadan, herhangi bir etkinliğe katılmayan araştırma görevlisine, ilgili birim başkanlığı tarafından gerekli uyarı yapılır. Yapılan uyarıya karşın, uyarı konusundaki tutumunu değiştirmeyen ilgilinin dosyasına, yeniden görevlendirmede dikkate alınmak üzere, kayıt düşülür.

 

Araştırma Görevlilerinin Değerlendirilmesi

18.

   (1)            Araştırma Görevlilerinin değerlendirilmesi, aldığı derslerdeki başarısı, verilen görevleri yürütmedeki başarısı ve denetiminde çalıştığı öğretim üyeleri ile tez danışmanlarının raporları dikkate alınarak, her dönem sonunda, ilgili Bölüm/Birim Başkanı tarafından yapılır.

 

   (2)            Değerlendirme raporu, araştırma görevlisi ve Bölüm/Birim Başkanı tarafından imzalandıktan sonra ilgili Dekanlığa, Enstitü Müdürlüğüne ve Rektörlüğe iletilir.

 

   (3)            Bölümde/Birimde, her araştırma görevlisi için tutulan dosyada, araştırma görevlisinin görevlendirme yazısı, değerlendirme raporları; (varsa) aldığı ödüller, yaptığı yayınlar, katıldığı konferans(lar) ve sunduğu bildiri(ler) ile diğer izin, özlük ve disiplinle ilgili yazışmalar bulunur.

 

Yeniden Görevlendirme

Esasları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

   (1)            Başarılı olan araştırma görevlileri, görev sürelerinin sonunda, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca, ilgili Bölüm/Birim Başkanının ve Dekanın önerisi, Enstitü Müdürünün onayı ile Rektörlük tarafından yeniden görevlendirilebilirler.

 

   (2)            Yeniden tam-zamanlı olarak görevlendirilecek araştırma görevlilerinin dönem (GPA) ve genel not ortalamaları (CGPA), tamamladıkları dönem sonu itibarı ile, en az 3.00 olmalıdır. Tamamlanan dönem sonunda kredili ders kaydı olmayan araştırma görevlilerinin yeniden görevlendirilmesinde son CGPA’e bakılır.

 

 

 

   (3)            Normal öğrenim süresi uzatılan A kategorisi araştırma görevlileri B kategorisinde, C kategorisi araştırma görevlileri de D kategorisinde, D kategorisi araştırma görevlileri ise yeniden D kategorisinde görevlendirilirler.

 

   (4)            Kayıt donduran veya beklemede olan lisansüstü öğrenciler araştırma görevlisi olarak görevlendirilemezler.

 

   (5)            Tezden başarısız olan A kategorisi araştırma görevlileri B kategorisinde, B kategorisi araştırma görevlileri C kategorisinde görevlendirilirler. Tezden ve/veya Seminer dersinden veya Projeden başarısız olan C kategorisi araştırma görevlileri D kategorisinde, D kategorisi araştırma görevlileri ise yeniden D kategorisinden görevlendirilirler.

 

   (6)            Doktora yeterlik sınavında başarısız olan B kategorisi araştırma görevlileri C kategorisinde görevlendirilirler.

 

   (7)            Bir dersten başarısız olan ancak genel not ortalaması (CGPA) 3.00 ve üzeri olan B kategorisi araştırma görevlileri C kategorisinde, C kategorisi araştırma görevlileri de D kategorisinde görevlendirilebilirler.

 

   (8)            Tüm derslerden başarılı olan ancak genel not ortalaması (CGPA) 2.50-3.00 olan C kategorisi araştırma görevlileri D kategorisinde görevlendirilebilirler.

 

   (9)            E Kategorisindeki araştırma görevlileri %100 burs hakkı devam ettikçe başka bir kritere bakılmaksızın yeniden aynı kategoride görevlendirilirler.

 

(10)            Herhangi bir nedenle kayıtlı olduğu bir programı terk edip izleyen ilk dört dönemde yeniden aynı programa veya farklı bir programa kayıt yaptıran öğrencinin görevlendirilmesi terk ettiği programda araştırma görevlisi olarak geçirdiği süre ve başarı durumu dikkate alınarak yapılır.

 

(11)            Araştırma görevlisi bulunamadığı hallerde herhangi bir lisansüstü programa koşullu olarak kayıt hakkı kazanmış öğrencilerin de Araştırma Görevlisi olarak görevlendirilmesi mümkündür. Yalnızca Bilimsel Hazırlık derslerine kayıtlı olan öğrencilerin yeniden görevlendirilmelerinde kayıtlı oldukları tüm derslerden başarılı olmaları koşulu aranır.

 

Görevin Sonlanması

20.

Bir araştırma görevlisinin görevine, aşağıdaki nedenlerden birine bağlı olarak, ilgili Dekanın/Müdürün/Birim Amirinin önerisi ile Rektörlük tarafından, görev süresi dolmadan son verilebilir.

   (1)            Araştırma Görevlisinin kabul edilebilir bir neden göstererek kendi isteği ile görevden çekilmesi halinde;

 

   (2)            Akademik etiğe ve/veya öğrenciliğe aykırı davranışlarda bulunduğunun belirlenmesi/belgelenmesi halinde;

 

   (3)            Bir suç nedeni ile Disiplin Kurulu tarafından suçlu bulunması ve bu kararın onaylanması halinde;

 

   (4)            Verilen görevleri yerine getirmekte başarısız olması, görevi reddetmesi, aşırı veya kabul edilemez bir devamsızlıkta bulunması halinde;

 

   (5)            Görevi yerine getiremeyecek düzeyde davranışsal veya fiziki bir rahatsızlığı olduğunun sağlık kurulu kararı ile belirlenmesi halinde;

 

   (6)            Kayıtlı bulunduğu lisansüstü programdan mezun olması halinde.

 

Öğrenim Harcının Üniversiteye Geri Ödenmesi

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

      (1)             Dönem bitmeden görevinden veya kayıtlı olduğu programdan ilgili birimin onayı olmadan ayrılan araştırma görevlisi, muafiyet aldığı dönemin öğrenim harcını Üniversite’ye ödemekle yükümlüdür.

 

       (2)            Dönem bitmeden görevinden ilgili birimin onayını alarak ayrılan araştırma görevlisi, görevden ayrıldığı tarihten itibaren dönem sonuna kadar olan süreye karşılık gelen öğrenim harcını Üniversite’ye ödemekle yükümlüdür.

 

 

Geçici Maddeler

 

22.   

E Kategorisi araştırma görevlisi uygulamasına 2013 – 2014 Akademik Yılı Bahar döneminden itibaren başlanır. Bu dönemden önce kayıt yaptıran öğrenciler için E – kategorisinde görev alma zorunluluğu yoktur.

Yürütme

23.

Bu Yönetmelik DAÜ Rektörlüğü tarafından yürütülür.

 

Yürürlük

 

24.

Bu Yönetmelik, Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından onaylanmasını izleyen ilk akademik dönem başında yürürlüğe girer.