DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları Tüzüğü

(Madde 8 altında Yönetmelik)

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları Tüzüğü”nün 8’inci maddesi uyarınca Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayı ile aşağıdaki Yönetmeliği yapar.

 

Bu Yönetmelik, DAÜ Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Değişiklik No.1/17 – 1/23)’ni de kapsamaktadır.

 

GENEL HÜKÜMLER

Kısa İsim

VYK 27.09.2017

17-18/1(b)-38 EK 28

VYK 21.11.2019

19-20/8-11

VYK 09.12.2020

20-21/8(a)-5

VYK 27.07.2023

22-23/26(a)-2

1.

Bu Yönetmelik, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” olarak isimlendirilir.

Kapsam

2.

Bu Yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi lisansüstü programlarında alınacak ders, yapılacak tez çalışması, sınav ve başarı koşulları ile verilecek diplomaları düzenler.

Tanımlar

3.

Bu Yönetmelikte geçen;

“Enstitü”, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nü,

“İntihal”, başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi, ifade eder.

Bu yönetmelikte geçen kavramlar, yönetmeliğin kaynaklandığı 18/86 sayılı Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’nda yer alan anlamları taşır.

Lisansüstü Dersler

4.

(1)

Bir dönemde hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği ilgili akademik birimlerin önerileri ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayıyla belirlenir.

(2)

Bir lisansüstü dersin dönemlik kredi değeri, bir dönem devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(3)

Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(4)

Öğrencinin başka bir diploma için kullanmış olduğu dersler arasında yeni kaydolduğu programdaki derslerle eşdeğerli olan dersler varsa, öğrenci ilgili bölümün lisansüstü eğitim komitesinin uygun göreceği aynı sayıda başka derse kaydolarak programın gerektirdiği en az kredi yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır.

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Genel Esaslar

 

5.

(1)

Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe izin hususları Lisansüstü Programlar, Kayıt ve Kabul Yönetmeliğin 11’nci maddesine göre düzenlenir.

 

 

(2)

Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretime ilişkin hususlar Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Uzaktan Eğitim Uygulama İlkeleri tarafından belirlenir.

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Program Tanımı ve İçeriği

6.

(1)

Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2)

Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Süre

7.

(1)

Tezli yüksek lisans programının süresi tam zamanlı ve yarı zamanlı öğrenciler için Bilimsel Hazırlık ve İngilizce veya Türkçe Destek Programlarında geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemde başlayacak şekilde en az iki olmak üzere dört dönem olup en çok altı dönemdir.

(2)

Dört dönem sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre sonunda genel not ortalaması 3.00’ün altında olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3)

Dört dönem sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan ve genel not ortalaması en az 3.00 olan öğrencinin durumu değerlendirilerek tez yöneticisinin önerisi, lisansüstü eğitim komitesi ve bölüm veya program başkanının onayı ile öğretim süresi tez çalışmasını tamamlaması için en çok iki dönem daha uzatılabilir. Bu konuda ilgili form doldurularak Enstitü Müdürlüğü bilgilendirilir. Bu süre sonunda tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

VYK 09.12.2020

20-21/8(a)-5

 

(4)

Eğitimi aksatmaya yol açacak afet ve salgınlarda seminer dersi dahil, tüm ders yükümlülüklerini tamamlamış olup tez aşamasındaki yüksek lisans programı öğrencilerine, talepleri halinde bir dönem ek süre verilir.  Ancak afet veya salgının devamı halinde öğrencinin tekrar başvurusu ile bir dönem daha ek süre verilebilir.  Verilen ek süre iki akademik dönemi geçemez ve azami süreden sayılmaz

Dersler ve Değerlendirmeler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Öğrenci alacağı dersleri akademik danışman veya tez danışmanı ile görüşerek saptar ve kaydını yaptırır. Kayıtta öğrencinin, akademik danışman veya tez danışmanının ve bölüm veya program başkanının onayları bulunur.

(2)

Öğrencinin programa girişte belirlenen dil seviyesine göre kayıt olması gereken İngilizce veya Türkçe Destek Programı kapsamındaki derslere bu Yönetmeliğin 30’uncu maddesi uyarınca birinci akademik dönemden başlayarak kaydını yaptırması gerekir.

(3)

Sınamalı öğrenci olarak kabul verilmiş öğrenci bu Yönetmeliğin 31’inci maddesi uyarınca İngilizce veya Türkçe Destek Programı kapsamındaki derslere ek olarak öncelikle Bilimsel Hazırlık Programı derslerine kayıt yaptırır.

(4)

Öğrencinin alacağı program derslerinin en çok biri, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(5)

Öğrencinin alacağı program derslerinden en çok ikisi, tercihen Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde kayıtlı bulunduğu programın yürütüldüğü dilde olmak koşuluyla, başka bir üniversitede verilmekte olan lisansüstü derslerden akademik danışman veya tez danışmanının önerisi, lisansüstü eğitim komitesinin ve bölüm veya program başkanının uygun görmesi ve Enstitü Müdürlüğü’nün onayıyla alınabilir. Alınan notların ders muafiyeti için yeterlikleri, eğer varsa kurumlararası anlaşmalara uyularak lisansüstü eğitim komitesi ve Enstitü Müdürlüğü tarafından belirlenir.

 

(6)

Öğrencilerin aldıkları her ders için dönem notu Tablo 1’de verildiği gibidir. Öğrencinin bir program dersinden başarılı sayılabilmesi için en az “C” notu almış olması gerekir.

(7)

Herhangi bir program dersinden “C”den düşük not alarak başarısız olan öğrenci, zorunlu dersleri tekrar açıldığı dönemde alır. Başarısız olduğu seçmeli dersin yerine aynı dersi veya akademik danışmanının veya tez danışmanının onayıyla, yeni bir ders alır.

(8)

Öğrencinin almış olduğu kredili aynı kodlu bir program dersinden iki kez veya başarısız olduğu bir dersin yerine aldığı bir dersten veya herhangi bir zamanda almış olduğu toplam üç program dersinde başarısız olması durumunda, ikinci alışında geçtiğine bakılmaksızın, Enstitü ile ilişiği kesilir.

(9)

Seminer dersine ilişkin kayıt, içerik, uygulama ve değerlendirme şekli aşağıdaki gibidir:

 

(A)

Öğrenci seminer dersini en geç üçüncü dönemde alması gerekir.

(B)

Seminer dersi bölüm başkanının görevlendireceği bir koordinatör veya öğrencinin tez danışmanı tarafından yürütülür.

(C)

Seminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda bir araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir.

(D)

Seminer dersi uygulamasında öğrenci tez danışmanı veya ders koordinatörü ile birlikte belirleyeceği bir konuda bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını dikkate alarak literatür taraması yapar, yazılı bir rapor hazırlar ve sözlü bir sunum yapar. Sunum duyurusu ilgili bölüm tarafından yapılır. Seminer dersine kayıtlı öğrencilerin sunumları izlemesi zorunludur.

(E)

Seminer dersi kredisiz olup tez danışmanı veya ders koordinatörü tarafından öğrenci başarılı (SS) veya başarısız (SU) olarak değerlendirilir. Seminer dersinin başarısız olarak değerlendirildiği dönemin ardından, öğrencinin arada izin alıp almadığına bakılmaksızın, kayıt olduğu ilk dönemde seminer dersinden tekrar başarısız olması durumunda Enstitü ile ilişiği kesilir.

(10)

Yüksek lisans derslerini başarı ile tamamlamış olması için öğrencinin en geç dört dönem sonunda genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve seminer dersinden başarılı olması gerekir. Derslerini tamamlamış ancak genel not ortalaması 3.00’ün altında olan öğrenci en çok dört ek ders alarak genel not ortalamasını dördüncü dönem sonuna kadar yükseltebilir. Bu dersler, almış olduğu derslerden veya bunların yerine almamış olduğu derslerden seçilebilirler. Bu durumda da genel not ortalaması 3.00’ün altında kalan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez Danışmanının Atanması ve Tez Konusu Önerisi

VYK 09.12.2020

20-21/8(a)-5

9.

(1)

Yüksek lisans programına kabul edilmiş öğrencilere, üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından öğrencinin tercihi, ilgili öğretim üyesinin kabulü ve bölüm kurulu kararı ile belirlenen tez danışmanlık kotaları doğrultusunda bölüm veya program başkanının onay ile bir tez danışmanı en geç birinci dönem sonuna kadar atanır. Eğer atanması talep edilen tez danışmanın kotası belirlenen limite ulaşmış ise bölümün Lisansüstü Eğitim Komitesi’nin, ilgili öğrenci ve üniversite kadrosunda bulunan kotası uygun bir başka öğretim üyesi ile istişare etmek suretiyle, karar vereceği bir öğretim üyesi bölüm veya program başkanının onayı ile tez danışmanı olarak atanır.  Ancak dönem başından öğrencinin tez danışmanı belirlenmediği durumda birinci dönemin sonuna kadar öğrenciye akademik konularda danışmanlık yapması için bir akademik danışman atanır.  Atamalarla ilgili formlar doldurularak Enstitü Müdürlüğü onayına sunulur.  Tez danışmanının atanmasıyla birlikte, varsa, akademik danışmanın görevi sona erer ve akademik danışmanlık görevleri tez danışmanı tarafından yürütülür.

VYK 09.12.2020

20-21/8(a)-5

(2)

Gerekli görülen durumlarda, tez danışmanına araştırma konularında katkıda bulunmak üzere üniversite içinden veya dışından en az doktora derecesine sahip ve danışmanlık kotası uygun olan bir eş tez danışmanı atanabilir. Eğer atanması talep edilen eş tez danışmanının kotası belirlenen limite ulaşmış ise danışman atamasında belirtilen yöntem ile kotası uygun bir başka öğretim üyesi eş tez danışmanı olarak atanabilir.  Eş tez danışmanı atama gerekçeleri ile her iki tez danışmanının kendi alanlarında yapmaları beklenen katkı oranları ilgili atama formunda belirtilir.

 

(3)

Üniversite kadrosunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde lisansüstü eğitim komitesi ve bölüm veya program başkanı önerisi ve Enstitü Müdürlüğü onayı ile başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak 9’uncu maddenin (1)’inci fıkrasındaki usule göre atanabilir. Ancak, öğrenciye akademik konularda danışmanlık yapması için üniversite öğretim üyeleri arasından bir akademik danışman atanır. Enstitü Müdürlüğü ilgili form doldurularak bilgilendirilir.

 

(4)

Tez danışmanının üniversiteden belli bir süre için veya sürekli ayrılması durumunda tez danışmanı ile öğrencinin kabulü ve lisansüstü eğitim komitesinin, bölüm veya program başkanının onayıyla tez danışmanının görevi devam eder. Ancak, öğrenciye üniversite öğretim üyeleri arasından bir akademik danışman atanır. Enstitü Müdürlüğü ilgili formlar doldurularak bilgilendirilir.

VYK 09.12.2020

20-21/8(a)-5

(5)

Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu eğer daha önce belirlenmemişse en geç ikinci dönemin sonuna kadar tez danışmanı, lisansüstü eğitim komitesi ve bölüm veya program başkanı tarafından onaylanan ilgili form aracılığıyla Enstitü Müdürlüğüne iletilir. Tez konusu Enstitü Müdürlüğü onayı ile kesinleşir.  Tez konusu onaylanmış öğrenciler en geç üçüncü dönemden itibaren her dönem teze kayıt yaptırır.

 

(6)

Bir yüksek lisans öğrencisinin tez danışmanı ve/veya tez konusu, lisansüstü eğitim komitesi ve bölüm başkanının onayı ile değiştirilebilir ve bu amaçla ilgili form doldurularak Enstitü Müdürlüğü onayına sunulur.

Yüksek Lisans Tezi

10.

(1)

Yüksek lisans tezi, en azından bir yöntemin sınanması veya inceleme niteliği taşıyan özgün bir çalışma olmalıdır.

 

 

(2)

Her dönem sonunda tez çalışması tez danışmanı tarafından bölüm veya program başkanının onayıyla Tablo 1’e göre yeterli (TP) veya yetersiz (TU) olarak değerlendirilir. Tez çalışmasının yetersiz olarak değerlendirildiği dönemin ardından, öğrencinin arada izin alıp almadığına bakılmaksızın, kayıt olduğu ilk dönemde tez çalışmasından tekrar yetersiz bulunması veya aralıklı olarak üç kez tez çalışmasından yetersiz bulunması halinde, Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez Jürisi ve Değerlendirme

11.

(1)

Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü Müdürlüğü tarafından belirlenen lisansüstü tez yazma kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2)

Yüksek lisans tezinin savunmasından önce veya savunmanın yenilenmesine karar verilen tezlerde düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak tez danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin onayı ile birlikte tezi, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu’nun onay veya muafiyet formu ve söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak bölüm başkanlığı aracılığıyla Enstitü Müdürlüğüne teslim eder. Rapordaki verilerde intihalin tespiti halinde Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre Enstitü Müdürlüğü öğrenciye soruşturma açarak gerekçesini bölüme bildirir.

(3)

Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanının görüşü alınarak bölüm veya program başkanlığının önerisi ve Enstitü Müdürü’nün onayı ile başvurudan en geç bir hafta içinde atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda eş tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4)

Tez jürisi, Enstitü Müdürlüğü’nün onaylayacağı bir tarihte toplanır ve aralarından tez danışmanı veya eş tez danışmanı dışında birini jüri başkanı seçer.

(5)

Tez jürisi, yazılı tezin ve adayın tez çalışmasının sunumunun değerlendirilmesi ve soru-cevap bölümünden oluşur. Tez jürisi, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6)

Tez jürisinin tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul (TS), düzeltilerek kabul (TI), tez savunmasının yenilenmesi (TR) veya ret (TJ) kararı verir. Karar seyircilere kapalı ortamda sözlü olarak adaya, yazılı olarak gerekçeleri ile birlikte tez jürisini izleyen üç iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne ilgili form ile bildirilir. Jüri tarafından verilen düzeltilerek kabul ve tez savunmasının yenilenmesi kararlarına bağlı olarak verilen süreler, bu yönetmelikte belirlenen tüm öğretim sürelerine ek olarak verilir; bu durumda olan öğrenciler programa kayıt yaptırmaya devam ederler.

(7)

Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(8)

Tezi hakkında savunmanın yenilenmesi kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi bu Yönetmeliğin 11’inci maddesinin (2)’nci fıkrasındaki esaslara uygun olarak yeniden kurulacak tercihen aynı jüri önünde savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezin ikinci kez savunulduğu durumda yeninde savunmanın yenilenmesi kararı verilmesi mümkün değildir.

 

 

(9)

Düzeltilerek kabul kararı verilmiş tezler, en geç bir ay içinde düzeltildikten sonra jüri üyelerine gönderilir. Jüri üyelerinin, istenen düzeltmelerin yapıldığını ve kabul edildiğini yazılı olarak bölüm başkanlığı aracılığıyla Enstitü Müdürlüğü’ne bildirmesiyle tez kabul edilmiş olur.

(10)

Tezi kabul edilmiş olan öğrenci, Enstitü Müdürlüğü tarafından belirlenen sayıda ciltlenmiş tezi jüri tarihinden itibaren bir hafta içinde Enstitü Müdürlüğüne iletilmek üzere bölüm başkanlığına teslim eder. Enstitü Müdürlüğü başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir hafta daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(11)

Bölüm başkanlığı ciltlenmiş tezleri mezuniyet yazısı ile birlikte Enstitü’ye iletir.

(12)

Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından TC Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

(13)

Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, kendisine verilen 1 dönemlik ek süre içinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Program Tanımı ve İçeriği

12.

(1)

Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2)

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Süre

13.

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, tam zamanlı ve yarı zamanlı öğrenciler için Bilimsel Hazırlık ve İngilizce veya Türkçe Destek Programlarında geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere en az iki dönem, en çok üç dönemdir. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Dersler ve Değerlendirmeler

14.

(1)

Öğrenci alacağı dersleri akademik danışmanı veya dönem projesi danışmanı ile görüşerek saptar ve kaydını yaptırır. Kayıtta öğrencinin, akademik danışman veya dönem projesi danışmanının ve bölüm veya program başkanının onayları bulunur.

(2)

Öğrencinin programa girişte belirlenen dil seviyesine göre kayıt olması gereken İngilizce veya Türkçe Destek Programı kapsamındaki derslere bu Yönetmeliğin 30’uncu maddesi uyarınca birinci akademik dönemden başlayarak kaydını yaptırması gerekir.

(3)

Sınamalı öğrenci olarak kabul verilmiş öğrenci bu Yönetmeliğin 31’inci maddesi uyarınca İngilizce veya Türkçe Destek Programı kapsamındaki derslere ek olarak Bilimsel Hazırlık Programı derslerine kayıt yaptırır.

 

 

(4)

Öğrencinin alacağı program derslerinden en çok ikisi, tercihen Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde kayıtlı bulunduğu programın yürütüldüğü dilde olmak koşuluyla, başka bir üniversitede verilmekte olan lisansüstü derslerden akademik danışman veya dönem projesi danışmanının önerisi, lisansüstü eğitim komitesinin ve bölüm veya program başkanının uygun görmesi ve Enstitü Müdürlüğü onayıyla alınabilir. Alınan notların ders muafiyeti için yeterlikleri, eğer varsa kurumlararası anlaşmalara uyularak lisansüstü eğitim komitesi ve Enstitü Müdürlüğü tarafından belirlenir.

(5)

Öğrencilerin aldıkları her ders için dönem notu Tablo 1’de verildiği gibidir. Öğrencinin bir program dersinden başarılı sayılabilmesi için en az “C” notu almış olması gerekir.

(6)

Herhangi bir program dersinden “C”den düşük not alarak başarısız olan öğrenci, zorunlu dersleri tekrar açıldığı dönemde alır. Başarısız olduğu seçmeli dersin yerine aynı dersi veya dönem projesi danışmanının onayıyla, yeni bir ders alır.

(7)

Öğrencinin almış olduğu kredili aynı kodlu bir program dersinden iki kez veya başarısız olduğu bir dersin yerine aldığı bir dersten veya herhangi bir zamanda almış olduğu toplam üç program dersinden başarısız olması durumunda, ikinci alışında geçtiğine bakılmaksızın, Enstitü ile ilişiği kesilir.

VYK 09.12.2020

20-21/8(a)-5

 

(8)

Öğrencinin Alacağı program derslerinin en çok biri, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Dönem Projesi Danışmanı

15.

Tezsiz yüksek lisans programında bölüm veya program başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak en az doktora derecesine sahip bir öğretim elemanını en geç birinci dönemin sonuna kadar belirler. Dönem başından öğrencinin dönem projesi danışmanının atanamadığı durumda birinci dönemin sonuna kadar öğrenciye akademik konularda danışmanlık yapması için bir akademik danışman atanır. Dönem projesi danışmanının atanması ile birlikte, varsa, akademik danışmanın görevi sona erer.

Dönem Projesi ve Değerlendirme

16.

(1)

Tezsiz yüksek lisans programlarındaki dönem projesi öğrencilerin mesleki alanlarda edindikleri bilgileri uygulama ve problemlere özgün, gerçekçi, uygulanabilir ve yenilikçi çözümler getirmelerini sağlayıcı bir çalışmadır.

(2)

Öğrenci dönem projesi dersine kayıt olduğu dönemin sonunda projesiyle ilgili hazırladığı raporu üç kişilik bir proje jürisi önünde savunur. Proje jürisi, ilgili dönem projesi danışmanı ve bölüm veya program başkanı tarafından atanacak diğer ikisi en az doktora derecesine sahip öğretim elemanlarından oluşur. Proje jürisi bölüm veya program başkanının onaylayacağı bir tarihte toplanır ve dönem projesi danışmanı dışında birini jüri başkanı olarak seçer. Proje jürisi, öğrencinin yazılı raporunu ve savunmasını değerlendirerek, kabul (PS), düzeltilerek kabul (PI) veya yetersiz (PU) kararlarından birini salt çoğunlukla verebilir. Projede düzeltmeler yapılması istenen öğrenci, en geç iki hafta içinde düzeltmeleri yaparak jüri üyelerine teslim eder. Jüri üyelerinin istenilen düzeltmelerin yapıldığını ve kabul edildiğini bölüm başkanlığına yazılı olarak bildirmeleriyle dönem projesi kabul edilmiş olur.

 

 

(3)

Proje çalışmalarını tamamlayamayan veya proje jürisine katılamayan öğrencilere yalnızca bir dönem olması kaydıyla proje sürüyor (PP) harf notu verilebilir. Öğrencinin eğitim süresi sonlanmadığı takdirde PP harf notu alan öğrenci bir sonraki dönem proje dersine yeniden kaydolur.

(4)

Proje çalışmasına ikinci kez kayıt olan öğrencinin dönem sonunda çalışmasını tamamlayamadığı veya jüri tarafından yetersiz bulunduğu durumda Enstitü ile ilişiği kesilir.

 

DOKTORA PROGRAMLARI

Program Tanımı ve İçeriği

17.

(1)

Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2)

(A)

Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak üzere en az 7 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

 

(B)

Doktora programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler için toplam 42 krediden az olmamak üzere en az 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Süre

18.

(1)

Doktora programı, tam zamanlı ve yarı zamanlı öğrenciler için Bilimsel Hazırlık ve İngilizce veya Türkçe Destek Programlarında geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 10 dönem olup azami tamamlama süresi 12 dönem, lisans derecesi ile kabul edilenler için 12 dönem olup, azami tamamlama süresi 14 dönemdir.

(2)

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerde 10’uncu dönemini, lisans derecesi ile kabul edilenlerde 12’nci dönemini dolduran öğrencinin durumu değerlendirilerek, bu Yönetmeliğin 20’nci maddesinin (1)’inci fıkrasında tanımlanan tez danışmanının önerisi, lisansüstü eğitim komitesinin ve bölüm veya program başkanının onayı ile bu süre en çok iki dönem daha uzatılabilir. Bu konuda ilgili form doldurularak Enstitü Müdürlüğü bilgilendirilir.

(3)

Doktora programı için gerekli kredili ve seminer dersini başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için dört dönem, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencileri için altı dönemdir. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması en az 3.00 olmayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4)

Kredili ve seminer derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerde on iki dönem, lisans derecesi ile kabul edilenlerde on dört dönem sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

 

 

(5)

Doktora Adayı, azami öğretim süresinin sonunda tezini tamamlamış ve Enstitü Müdürlüğüne teslim etmiş ise ve doktora adayının bu yönetmeliğin 26’ncı maddesinin (2)’nci fıkrasında tanımlanan “Citation Index” tarafından taranan bir dergiye tezi ile ilgili yayımlanmak üzere göndermiş olduğu en az bir makalesi var ise bu yönetmeliğin 20’nci maddesinin (1)’nci fıkrasında tanımlanan tez danışmanının, lisansüstü eğitim komitesinin ve bölüm veya program başkanının önerisi ve Enstitü Müdürlüğünün onayı ile  “Yayın Bekleme” statüsüne geçer. Bu statüye geçmiş olmak daha sonra mezuniyet için önkoşul olarak aranır. “Yayın Bekleme” statüsü doktora adayının azami öğretim süresinin bittiği dönemi izleyen dönemden başlayarak en fazla beş akademik yıl olabilir. Bu sürenin sonunda mezuniyet için aranan yayın koşulunu yerine getiremeyen adayın Enstitü ile ilişiği kesilir.

(6)

Programın gereklerini öğretim süresi sonunda tamamlayamamış öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(7)

Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

VYK 09.12.2020

20-21/8(a)-5

 

(8)

Eğitimi aksatmaya yol açacak afet ve salgınlarda seminer dersi ve yeterlik sınavı dahil, tüm ders yükümlülüklerini tamamlamış olup tez aşamasındaki doktora programı öğrencilerine, talepleri halinde bir dönem ek süre verilir.  Ancak afet veya salgının devamı halinde öğrencinin tekrar başvurusu ile bir dönem daha ek süre verilebilir.  Verilen ek süre iki akademik dönemi geçemez ve azami süreden sayılmaz.

Dersler ve Değerlendirmeler

19.

(1)

Öğrenci alacağı dersleri akademik danışman veya tez danışmanı ile görüşerek saptar ve kaydını yaptırır. Kayıtta öğrencinin, akademik danışman veya tez danışmanının ve bölüm veya program başkanının onayları bulunur.

(2)

Öğrencinin programa girişte belirlenen dil seviyesine göre kayıt olması gereken İngilizce veya Türkçe Destek Programı kapsamındaki derslere bu Yönetmeliğin 30’ncu maddesi uyarınca birinci akademik dönemden başlayarak kaydını yaptırması gerekir.

(3)

Sınamalı öğrenci olarak kabul verilmiş öğrenci bu Yönetmeliğin 31’nci maddesi uyarınca İngilizce veya Türkçe Destek Programı kapsamındaki derslere ek olarak öncelikle Bilimsel Hazırlık Programı derslerine kayıt yaptırır.

(4)

Öğrencinin alacağı program dersleri, daha önce alınmamış lisansüstü derslerinden seçilir.

(5)

Öğrenci, başka bir üniversitede verilmekte olan lisansüstü derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerde en çok iki dersi, lisans derecesi ile kabul edilenlerde en çok dört dersi tercihen Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde kayıtlı bulunduğu programın yürütüldüğü dilde olması koşuluyla, tez danışmanının önerisi, bölüm lisansüstü eğitim komitesinin uygun görmesi ve Enstitü Müdürlüğü’nün onayıyla alabilir. Alınan notların ders muafiyeti için yeterlikleri bölüm lisansüstü eğitim komitesi ve Enstitü Müdürlüğü tarafından belirlenir.

(6)

Öğrencilerin aldıkları her ders için dönem notu Tablo 1’de verildiği gibidir. Öğrencinin bir program dersinden başarılı sayılabilmesi için en az “B” notu almış olması gerekir.

(7)

Herhangi bir program dersinden “B”den düşük not alarak başarısız olan öğrenci, zorunlu dersleri tekrar açıldığı dönemde alır. Başarısız olduğu seçmeli dersin yerine aynı dersi veya akademik danışmanın veya tez danışmanının onayıyla, yeni bir ders alır.

 

 

(8)

Öğrencinin almış olduğu kredili aynı kodlu bir program dersinden iki kez veya başarısız olduğu bir dersin yerine aldığı bir dersten veya herhangi bir zamanda almış olduğu toplam iki dersten başarısız olması durumunda, ikinci alışında geçtiğine bakılmaksızın, Enstitü ile ilişiği kesilir.

(9)

Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

Doktora Tez Danışmanının Atanması ve Tez Konusu Önerisi

VYK 09.12.2020

20-21/8(a)-5,

VYK 27.07.2023

22-23/26(a)-2

20.

(1)

Bir doktora programına kabul edilmiş öğrencilere, üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından öğrencinin tercihi, ilgili öğretim üyesinin kabulü ve bölüm kurulu kararı ile belirlenen tez danışmanlık kotaları doğrultusunda bölüm veya program başkanının onay ile bir tez danışmanı en geç ikinci dönem sonuna kadar atanır. Eğer atanması talep edilen tez danışmanın kotası belirlenen limite ulaşmış ise bölümün Lisansüstü Eğitim Komitesi’nin, ilgili öğrenci ve üniversite kadrosunda bulunan kotası uygun bir başka öğretim üyesi ile istişare etmek suretiyle, karar vereceği bir öğretim üyesi bölüm veya program başkanının onayı ile tez danışmanı olarak atanır.  Gerekli görülen durumlarda, tez danışmanına araştırma konularında katkıda bulunmak üzere üniversite içinden veya dışından en az doktora derecesine sahip ve danışmanlık kotası uygun olan bir eş tez danışmanı atanabilir.  Eğer atanması talep edilen eş tez danışmanının kotası belirlenen limite ulaşmış ise danışman atamasında belirtilen yöntem ile kotası uygun bir başka öğretim üyesi eş tez danışmanı olarak atanabilir.  Eş tez danışmanı atama gerekçeleri ile her iki tez danışmanının kendi alanlarında yapması beklenen katkı oranları ilgili atama formunda belirtilir.  Öğrencinin eğitimine başladığı dönem tez danışmanı belirlenmemişse en geç ikinci dönemin sonuna kadar öğrenciye akademik konularda danışmanlık yapması için bir akademik danışman atanır.  Atamalarla ilgili formlar doldurularak Enstitü Müdürlüğü bilgilendirilir.  Tez danışmanı Enstitü Müdürlüğü onayı ile kesinleşir.  Tez danışmanının atanması ile birlikte, varsa, akademik danışmanın görevi sona erer ve akademik danışmanlık görevleri tez danışmanı tarafından yürütülür.

 

(2)

Üniversite kadrosunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde lisansüstü eğitim komitesi ve bölüm veya program başkanı önerisi ve Enstitü Müdürlüğü onayı ile başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak bu yönetmeliğin 20’nci maddesinin (1)’inci fıkrasındaki usule göre atanabilir. Ancak, öğrenciye akademik konularda danışmanlık yapması için üniversite öğretim üyeleri arasından bir akademik danışman atanır. Enstitü Müdürlüğü ilgili formlar doldurularak bilgilendirilir.

VYK 27.07.2023

22-23/26(a)-2

(3)

Diş Hekimliği, Eczacılık, Tıp ve Veterinerlik programlarında görevli öğretim üyelerinin haricindeki doktora programlarındaki öğretim üyelerinin doktora tezi yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.  Bu koşul eş tez danışmanı atamaları için aranmaz.

 

(4)

Tez danışmanının üniversiteden belli bir süre için veya sürekli ayrılması durumunda tez danışmanı ile öğrencinin kabulü ve lisansüstü eğitim komitesinin, bölüm veya program başkanının onayıyla tez yöneticisinin görevi devam eder. Ancak, öğrenciye üniversite öğretim üyeleri arasından bir akademik danışman atanır. Enstitü Müdürlüğü ilgili formlar doldurularak bilgilendirilir.

VYK 09.12.2020

20-21/8(a)-5

(5)

Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği ön tez konusunu eğer daha önce belirlenmemişse en geç ikinci dönemin sonuna kadar tez danışmanı, lisansüstü eğitim komitesi ve bölüm veya program başkanı tarafından onaylanan ilgili form aracılığıyla Enstitü Müdürlüğüne iletilir. Ön tez konusu Enstitü Müdürlüğü onayı ile kesinleşir.

 

 

(6)

Bir doktora öğrencisinin tez danışmanı ve/veya tez konusu lisansüstü eğitim komitesinin ve bölüm veya program başkanının onayı ile değiştirilebilir ve bu amaçla ilgili form doldurularak Enstitü Müdürlüğü onayına sunulur.

(7)

Tez konusu onaylanmış öğrenci en geç üçüncü dönem tez çalışmasına kaydolur ve tez konusuyla ilgili ön çalışmalarına başlar. Öğrenci, izleyen dönemlerde tez çalışmasına aralıksız kaydolur ve tez önerisini savunacağı döneme kadar geçen süre içinde ön tez çalışmasıyla ilgili hazırlıklarını tamamlar. Tez danışmanı, öğrencinin dönem sonu tez notunu yeterli (TP) veya yetersiz (TU) olarak verir.

Doktora Yeterlik Sınavı

21.

(1)

Yeterlik sınavı, seminer ve derslerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2)

Seminer ve derslerini tamamlayan öğrenciler bir sonraki dönemin kayıt süresinde yeterlik sınavına kayıt yaptırır.

(3)

Yeterlik sınavları, bölüm veya program başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Müdürlüğü tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi tercihen en az ikisi üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı mevcuttur.

(4)

Yeterlik sınavı, her dönemin ders kesiminden önceki 15 gün içinde bölüm veya program başkanı tarafından belirlenen tarihlerde yapılır.

(5)

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınav toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı (QS) veya başarısız (QU) olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, program/bölüm başkanlığı tarafından yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye ilgili form aracılığı ile bildirilir.

(6)

Başarısız olan öğrenci yeterlik sınavına bir sonraki dönemde tekrar kayıt yaptırır. Doktora yeterlik jürisi bu Yönetmeliğin 21’nci maddesinin (3)’ncü fıkrasına göre, mümkünse aynı üyelerden oluşacak şekilde, tekrar atanır. Öğrenci başarısız olduğu bölüm veya bölümlerden tekrar sınava alınır.

(7)

Yeterlik sınavında iki kez başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(8)

Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

Tez İzleme Komitesi

22.

(1)

Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için, tez danışmanının görüşleri doğrultusunda, bölüm veya program başkanının önerisi ve Enstitü Müdürlüğü’nün onayı ile yeterlik sınavını izleyen bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

 

 

(2)

Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka bölüm veya program içinden ve dışından birer üye yer alır. Eş tez danışmanının atanması durumunda eş tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamaz.

(3)

Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili tez danışmanının, bölüm başkanlığının önerileri ve Enstitü Müdürlüğünün onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez Önerisinin Savunması ve Onayı

23.

(1)

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini hazırlar ve tez danışmanının onayı ile bir dilekçe ekinde yeterli sayıda kopyası ile birlikte bölüm başkanlığına ileterek tez önerisini sözlü savunma isteğinde bulunur. Bölüm başkanlığı en geç on beş gün içinde sözlü savunma tarihini saptayarak bölümde duyurur ve öğrencinin tez önerisini sözlü savunma tarihinden en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine iletir. Öğrenci belirlenen tarihte tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisini savunma süreci dinleyicilere açıktır fakat yalnızca tez izleme komitesi üyeleri soru sorabilir.

(2)

Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili bölüm veya program başkanının onayını da içeren bir form ile üç iş günü içerisinde Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Tez yöneticisi, öğrencinin dönem sonu tez notunu, bu karar doğrultusunda yeterli (TP) veya yetersiz (TU) olarak verir.

(3)

Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir tez danışmanı ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı tez danışmanı ile devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, tez danışmanı ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi sözlü savunmasına alınır. Tez önerisi bu son savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4)

Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın bu yönetmeliğin 23’ncü maddesinin (1)’nci fıkrasında belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

VYK 09.12.2020

20-21/8(a)-5

 

(5)

Tez izleme komitesi tarafından onaylanan tez konusu en geç bir sonraki dönemin sonuna kadar tez danışmanı, tez izleme komitesi ve bölüm veya program başkanı tarafından onaylanan ilgili form aracılığıyla Enstitü Müdürlüğü’ne iletilir.  Eğer tez çalışması Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu onayı gerektiriyorsa Kurul’dan alınan onay belgesi, eğer tez çalışması için Kurul onayı gerekmiyorsa muafiyet formu da Enstitü Müdürlüğü’ne sunulur.  Tez konusu Enstitü Müdürlüğü onayı ile kesinleşir.

Onaylanmış Tez Çalışmasının Dönemlik Değerlendirilmesi

24.

(1)

Tez izleme komitesi, tez önerisi kabul edilen doktora adayı için, her dönemde bir kez toplanarak doktora adayının tez çalışmasının gelişimini izler. Doktora adayı, toplantı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar tez ile ilgili yapılan çalışmalar, ulusal ve uluslararası yayınların listesi ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Tez izleme komitesi, doktora adayının tez çalışmasını salt çoğunlukla başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Tez danışmanı, doktora adayının dönem sonu tez notunu, bu karar doğrultusunda yeterli (TP) veya yetersiz (TU) olarak verir.

(2)

Tez izleme komitesi zorunlu nedenler dışında her dönemin dersten çekilme için son günü ile notların son teslim tarihi arasındaki dönemde bölüm veya program başkanlığı tarafından belirlenen tarihlerde yapılır.

(3)

Doktora adayının, tez çalışmasından başarısız olduğu dönemin ardından, ara dönemde izin alıp almadığına bakılmaksızın, kayıt olduğu ilk dönemde tez çalışmasından tekrar başarısız olması veya aralıklı olarak üç kez tez çalışmasından başarısız bulunması halinde Enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora Tezi

25.

(1)

Doktora tezinde;

(A)

Bilime yenilik getirme,

(B)

Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

(C)

Bilinen bir yöntemi, yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birinin yerine getirilmiş olması hususu aranır.

(2)

Tez çalışmalarının belirli bir süresi fakülte kurulu onayıyla bir başka üniversite veya araştırma kurumunda gerçekleştirilebilir.

Tez Jürisi ve Değerlendirme

26.

(1)

Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2)

Tez jürisinin atanabilmesi için adayın Akademik Değerlendirme Kıstasları’nda tanımlanan toplam bilimsel etkinlikler ve özel koşulları (SCI, SCI-expanded, SSCI, AHCI dizinleri tarafından taranan bir dergide tezi ile ilgili yayımlanmış veya yayımlanmak üzere kabul edilmiş en az bir makale) sağlaması gerekir.

(3)

Tez jürisinin atanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4)

Doktora tezinin savunmasından önce veya tez savunmasının yenilenmesine karar verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin onayı ile birlikte jüri üyelerinin (yedek üye dahil) toplam sayısı kadar tamamlanmış tez nüshasını, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu onay veya muafiyet formunu ve söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak bölüm başkanlığı aracılığı ile Enstitü Müdürlüğüne teslim eder. Rapordaki verilerde bir intihalin tespiti halinde Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre, Enstitü Müdürlüğü öğrenciye soruşturma açarak gerekçesini bölüme bildirir.

(5)

Doktora tez jürisi öğrencinin tez danışmanının görüşü alınarak bölüm veya program başkanlığının önerisi ve Enstitü Müdürlüğünün onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi üniversite dışından profesör ünvanlı olmak üzere danışman dahil beş veya eş tez danışmanın jüri üyeleri arasında bulunduğu durumda yedi asil ve bir yedek öğretim üyesinden oluşur.

(6)

Tez savunma başvurusunun Enstitü Müdürlüğüne ulaşmasından en geç bir hafta sonra tez jürisi atanır ve jüri üyelerine tezden birer kopya gönderilir.

(7)

Tez jürisi, Enstitü Müdürlüğünün onaylayacağı bir tarihte toplanır ve aralarından tez danışmanı dışında birini jüri başkanı seçer. Tez jürisi, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez jürisi öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

 

 

(8)

Aday tezini toplanan tez jürisi önünde savunur. Tez jürisi kabul (TS), düzeltilerek kabul (TI), tez savunmasının yenilenmesi (TR) veya ret (TJ) kararlarından birini salt çoğunluk ile verebilir. Karar dinleyicilere kapalı ortamda sözlü olarak adaya, yazılı olarak da gerekçeleriyle tez jürisini izleyen üç iş günü içinde ilgili form aracılığı ile Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Tezi doğrudan ret edilmiş doktora adaylarının Enstitü ile ilişiği kesilir. Tez jürisi tarafından verilen düzeltilerek kabul ve tez savunmasının yenilenmesi kararlarına bağlı olarak verilen süreler, bu yönetmelikte belirlenen tüm öğretim sürelerine ek olarak verilir; bu durumda olan doktora adayları programa kayıt olmaya devam ederler.

 

 

(9)

Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu yönetmeliğin 18’nci maddesinin (7)’nci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

 

 

(10)

“Yayın Bekleme” statüsünde olup bu Yönetmeliğin 26’ncı maddesinin (2)’nci fıkrasına göre tez savunmasına hak kazanan doktora adayına, tez savunmasını yaptığı dönem için, bu yönetmelikte belirlenen tüm öğrenim sürelerine ek olarak bir dönem kayıt hakkı verilir. Doktora adayı, en geç tez savunması hakkını elde ettiği tarihi izleyen ilk akademik dönemde tez kaydı yaptırarak tez savunmasını yapar.

 

 

(11)

Tezi hakkında savunmanın yenilenmesi kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde bir kez daha tez savunmasına girer. İkinci kez tez savunmasına giren adayın tez jürisi, mümkünse aynı üyelerden oluşur ve bu yönetmelikteki 26’ncı maddesinin (4)’üncü fıkrasındaki esaslara uygun olarak kurulur. Adayın ikinci kez de başarısız olması halinde Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezin ikinci kez savunulduğu durumda yeniden savunmamın yenilenmesi kararı verilmesi mümkün değildir.

 

 

(12)

Düzeltilerek kabul kararı verilmiş tezler, en geç üç ay içinde düzeltildikten sonra tez jürisi üyelerine gönderilir. Tez jürisi üyelerinin, istenen düzeltmelerin yapıldığını ve kabul edildiğini yazılı olarak bölüm başkanlığı aracılığıyla Enstitü Müdürlüğü’ne bildirmesiyle tez kabul edilmiş olur.

 

 

(13)

Tezi kabul edilmiş olan doktora adayı, Enstitü Müdürlüğü tarafından belirlenen sayıda ciltlenmiş tezi jüri tarihinden itibaren bir hafta içinde Enstitü Müdürlüğüne iletilmek üzere bölüm başkanlığına teslim eder. Enstitü Müdürlüğü başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir hafta daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(14)

Bölüm başkanlığı ciltlenmiş tezleri mezuniyet yazısı ile birlikte Enstitüye iletir.

(15)

Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere TC Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

 

MEZUNİYET VE DİPLOMALARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Mezuniyet

27.

Yüksek lisans ve doktora programları için öngörülen tüm koşulları yerine getiren öğrencilerin mezuniyetleri Enstitü Müdürü’nün önerisi ve Rektör’ün onayıyla kesinlik kazanır.

Diplomalar

28.

(1)

Mezuniyetleri kesinleşen lisansüstü öğrencilerine, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları Tüzüğü’nün 9’uncu maddesinde belirlenen diplomalardan biri verilir.

(2)

Diplomalarda, Enstitü ve programın TC Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı, Enstitü Müdürü ve Rektörün imzaları ile üniversitenin mühür ve soğuk damgası bulunur.

(3)

Diplomadaki mezuniyet tarihi tezli yüksek lisans ve doktora programlarında tezin jüri tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği; tezsiz programlarda ise programın mezuniyet koşullarının tamamlandığı tarihtir.

(4)

Mezun öğrenciler, Senato tarafından saptanan diploma harçlarını ödemekle yükümlüdürler.

Özel Öğrencilere Verilecek Belge

VYK 09.12.2020

20-21/8(a)-5

29.

“Özel Öğrenciler”e herhangi bir diploma verilmez. Ancak, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve yalnızca aldığı dersleri ve notlarını gösteren bir belge verilir.

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Dil Destek Programı

30.

(1)

Dil yeterliliği ile ilgili muafiyet hakkı kazanamamış öğrencinin seviyesine göre en az bir dönem İngilizce dilinde eğitim verilen programlarda İngilizce Destek Programına, Türkçe dilinde eğitim veren programlarda ise Türkçe Destek Programına devam etmesi ve başarılı olması gerekir.

(2)

İngilizce veya Türkçe Destek Programında verilen İngilizce veya Türkçe dersleri kredisiz olup öğrenci başarılı (S) veya başarısız (U) olarak değerlendirilir. İngilizce veya Türkçe dersinin başarısız olarak değerlendirildiği dönemin ardından, öğrencinin arada izin aldığına bakılmaksızın, kayıt olduğu ilk dönemde aynı kodlu dil dersinden tekrar başarısız olması durumunda Enstitü ile ilişkisi kesilir.

Bilimsel Hazırlık Programı

31.

(1)

Bilimsel Hazırlık Programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak Bilimsel Hazırlık Programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra program veya bölüm başkanlığının önerisi ve Enstitü Müdürlüğünün onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(2)

Bilimsel Hazırlık Programında geçirilecek süre en çok iki dönemdir. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

(3)

Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında alınan derslerden en az “C” notu alınması gerekir.

(4)

Bilimsel Hazırlık Programında alınmış olan aynı dersten toplam iki kez başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(5)

Bilimsel Hazırlık Programında alınan dersler veya geçirilen süreler not belgesinde (transkript) ayrı olarak gösterilir ve bunlar lisansüstü not ortalamasına katılmaz.

İtirazlar

32.

(1)

Öğrenci, aşağıda verilen durumlara itiraz edebilir:

 

(A)

Ara sınav veya dönem sonu sınav sonuçları,

 

(B)

Akademik başarısızlık nedeniyle kaydının silinmesi,

 

(C)

Kendisiyle ilgili alınan akademik veya idari kararlar nedeniyle kayıtlı olduğu programın gereklerini yerine getirmemiş olduğu sonucunun doğarak ilerlemesinin engellenmesi.

(2)

İtirazlar aşağıdaki gerekçelere dayandırılabilir:

 

 

 

(A)

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde maddi hata yapılmış olması,

 

(B)

Akademik veya idari personel tarafından uygulama hataları (idari hatalar) yapılmış olması,

 

(C)

Değerlendirmenin akademik olmayan kriterlere göre yapılmış olması,

 

(D)

Değerlendirmenin etik kurallara uymayan kriterlere göre yapılmış olması,

 

(E)

Değerlendirme yapılırken öğrencinin kontrolü dışındaki engelleyici faktörlerin göz önüne alınmamış olması,

(3)

Akademik kurullar veya jüriler tarafından yapılan sınav ve değerlendirme sonuçlarına akademik nedenlerle itiraz edilemez.  Kurul kararlarına itiraz ancak idari ve usul yönünden olabilir.

(4)

İtirazlar aşağıdaki yöntemle işleme konulur:

 

(A)

Öğrenci ara sınav ve dönem sonu sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren üç gün içinde bölüm veya program başkanlığına bir dilekçe ile başvurarak sınav kağıtlarının ve başarı notunun maddi hata yönünden yeniden incelenmesini ister.

 

(B)

Maddi hata yönünden yapılan itirazları değerlendirmek için bölüm veya program başkanı ilgili öğretim üyeleri arasından bir komisyon kurar. Komisyon sınav kağıtlarını inceleyerek herhangi bir maddi hata bulunup bulunmadığını araştırır ve kesin kararını bölüm başkanlığına bildirir. Verilen karar, başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde öğrenciye ve Enstitü’ye bildirilir.

 

(C)

İtiraza konu olan öğretim üyesinin bölüm veya program başkanı olması durumunda itiraz süreci Enstitü Müdürü tarafından yönetilir. Enstitü Müdürünün itiraza konu olması durumunda ise süreç Akademik İşlerden sorumlu Rektör Yardımcısı tarafından yönetilir.

 

(D)

Bu yönetmeliğin 32’nci maddesinin (2)’nci fıkrasının (b) ve (e) bendelerine dayandırılarak yapılan itirazlar, itiraz konusu sonuç ilan edildikten sonra en geç üç gün içinde, Enstitü Müdürlüğüne yapılır ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenerek başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde sonuçlandırılır. Enstitü Yönetim Kurulu nihai kararı verebilmek için gerekli durumlarda araştırma komiteleri kurabilir.

Disiplin İşleri

33.

Enstitü öğrencilerinin her türlü disiplin işlemlerinde “Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

Açık Olmayan Konular

34.

Bu yönetmelikte, açıkça belirtilmeyen konularda “Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü” hükümleri geçerlidir. Hiçbir yerde belirtilmeyen konularda Enstitü Kurulu yetkilidir.

 

GEÇİCİ MADDELER VE SON HÜKÜMLER

Geçici Madde

1.

Bu yönetmelikle Enstitü Yönetim Kuruluna verilen görevler ilgili Tüzük değişikliği yapılıncaya kadar Enstitü Kurulu tarafından yerine getirilir.

Geçici Madde

2.

Bu yönetmelik 2017 – 2018 Akademik Yılı Güz Döneminde ilk kez kaydını yaptıracak öğrencilere ve af kapsamında eğitimlerine geri dönecek öğrencilere uygulanırken; ilk kayıtları 2017 – 2018 Akademik Yılı Güz Döneminden önce olan öğrencilere bu yönetmelik maddeleri Geçici Maddeler 39 – 49 kapsamında işlem yapılır.

Geçici Madde

3.

Bu yönetmeliğin 7’nci maddesinin (1)’nci fıkrası ve 13’üncü maddesinde belirtilen hüküm 2017 – 2018 Akademik Yılı Güz Döneminden önce kayıt olan öğrencileri kapsamamaktadır. Eski kayıtlı yüksek lisans öğrencilerinden tam-zamanlı olanların öğrenim süresi en az iki, en çok dört; yarı-zamanlı olanların öğrenim süresi, en az üç, en çok altı dönemdir. Bu süreler öğrencinin durumu değerlendirilerek bu yönetmeliğin 9’uncu maddesinin (1)’fıkrasında tanımlanan tez danışmanının veya 15’inci maddesinde tanımlanan dönem projesi danışmanının önerisi, lisansüstü eğitim komitesi ve bölüm veya program başkanının onayı ile öğretim süresi en çok iki dönem daha uzatılabilir.  Bu konuda ilgili form doldurularak Enstitü Müdürlüğü bilgilendirilir.

Geçici Madde

4.

2017 – 2018 Akademik Yılı Güz Dönemi’nden önce kayıt olan öğrenciler bu yönetmeliğin 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrası ve 15’inci maddesinde tanımlanan akademik danışman veya tez danışmanı veya dönem projesi danışmanının önerisi ve bölüm veya program başkanının onayı ile yarı-zamanlı öğrenciler tam-zamanlı statüye, tam-zamanlı öğrenciler de yarı-zamanlı statüye geçebilir. Bu konuda ilgili form doldurularak Enstitü Müdürlüğü bilgilendirilir. Statü değişikliği yapan öğrencinin öğretim süresi yeni statüde kalan dönem sayısı hesaplanarak bulunur. Kalan dönem sayısını bulmak için, yeni statüdeki toplam dönem sayısının mevcut statüdeki toplam dönem sayısına oranı hesaplanır ve bu oran mevcut statüdeki kalan dönem sayısı ile çarpılır.

Geçici Madde

5.

Bu yönetmeliğin 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrası ve 20’nci maddesinin (1)’inci fıkrasında belirtilen danışman atamaları 2017 – 2018 Akademik Yılı Güz Döneminden önce kayıt olan öğrenciler için en geç üçüncü dönemin ders ekleme veya çıkarma tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Geçici Madde

6.

Bu yönetmeliğin 9’uncu maddesinin (5)’inci fıkrası ve 20’nci maddesinin (5)’nci fıkrasında belirtilen tez konusu belirleme süreci 2017 – 2018 Akademik Yılı Güz Döneminden önce kayıt olan öğrenciler için en geç üçüncü dönemin ders ekleme veya çıkarma tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Geçici Madde

7.

Bu yönetmeliğin 11’inci maddesinin (2)’nci fıkrası, 20’nci maddesinin (5)’inci fıkrası ve 26’ncı maddesinin (4)’üncü fıkrasında belirtilen Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu’nun onay veya muafiyet formu 2017 – 2018 Akademik Yılı Güz Dönemi öncesi kayıtlı olan öğrenciler için zorunlu olmayıp, bu öğrencilerin de tez çalışmaları için Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kuruluna onay veya muafiyet formu için başvuruda bulunmaları teşvik edilir.

Geçici Madde

8.

Bu yönetmeliğin 15’inci maddesinde belirtilen dönem projesi danışman atamaları 2017 – 2018 Akademik Yılı Güz Döneminden önce kayıt olan öğrenciler için en geç projenin yapılacağı dönemin başına kadar yapılması gerekmektedir.

Geçici Madde

9.

Bu yönetmeliğin 17’nci maddesinin (2)’nci fıkrasında belirtilen doktora programlarındaki seminer dersi 2017 – 2018 Akademik Yılı Güz Dönemi öncesi kayıtlı olan öğrenciler için kayıt sırasında program müfredatında yer almadığı durumda zorunlu değildir.

 

10.

Bu yönetmeliğin 18’inci maddesinin (1)’inci fıkrasında belirtilen hüküm 2017 – 2018 Akademik Yılı Güz Döneminden önce kayıt olan öğrencileri kapsamamaktadır. Bu durumdaki tam-zamanlı öğrenciler için öğrenim süresi en az dört, en çok on; yarı-zamanlı öğrenciler için öğretim süresi, en az altı, en çok on dört dönemdir. Bu süreler öğrencinin durumu değerlendirilerek bu yönetmeliğin 20’nci maddesinin (1)’inci fıkrasında tanımlanan tez danışmanının önerisi, lisansüstü eğitim komitesi ve bölüm veya program başkanının onayı ile öğretim süresi en çok iki dönem daha uzatılabilir.  Bu konuda ilgili form doldurularak Enstitü Müdürlüğü bilgilendirilir.

Geçici Madde

11.

Bu yönetmeliğin 18’inci maddesinin (5)’nci fıkrasında belirtilen “Yayın Bekleme” statüsüne başvuru 2017 – 2018 Akademik Yılı Güz Döneminden önce kayıt olan öğrenciler için azami eğitim süresinin sonu yerine normal eğitim süresinin (on dönem) sonu olarak uygulanır.

Geçici Madde

12.

Bu yönetmeliğin 7’nci maddesinin (2)’nci fıkrası ve 26’ncı maddesinin (3)’ncü fıkrasında belirtilen hükümler 2017 – 2018 Akademik Yılı Güz Döneminden önce kayıt olan öğrencileri kapsamamaktadır.

Geçici Madde

13.

Bu yönetmeliğin 22’nci maddesinin (2)’nci fıkrasında belirtilen tez izleme komitesinde tez danışmanından başka bölüm veya program dışından bir üye bulunma zorunluluğu 2017 – 2018 Akademik Yılı Güz Döneminden önce kayıt olan ve tez izleme komitesi üyeleri 2017 – 2018 Akademik Yılı Güz Döneminden önce atanmış olan doktora öğrencilerini kapsamamaktadır.


Yürütme

35.

Bu yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür.

Yürürlük

36.

Bu yönetmelik, Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.


 

 

 

 

 

Tablo 1 Lisansüstü programlarda kullanılan notlar

Harf Notu

Katsayı

Açıklama

 

 

Yüksek Lisans

Doktora

A

4.00

Başarılı

Başarılı

A-

3.70

Başarılı

Başarılı

B+

3.30

Başarılı

Başarılı

B

3.00

Başarılı

Başarılı

B-

2.70

Koşullu başarılı

Başarısız

C+

2.30

Koşullu başarılı

Başarısız

C

2.00

Koşullu başarılı

Başarısız

C-

1.70

Başarısız

Başarısız

D+

1.30

Başarısız

Başarısız

D

1.00

Başarısız

Başarısız

D-

0.70

Başarısız

Başarısız

F

0.00

Başarısız

Başarısız

NG

0.00

Devamsızlıktan başarısız

Devamsızlıktan başarısız

I

-

Eksik

Eksik

W

-

Dersten çekilme

Dersten çekilme

SS

-

Seminer dersi yeterli

Seminer dersi yeterli

SU

-

Seminer dersi yetersiz

Seminer dersi yetersiz

PS

-

Dönem projesi kabul

-

PI

-

Dönem projesi düzeltilerek kabul

-

PU

-

Dönem projesi yetersiz

-

PP

-

Dönem projesi sürüyor

-

TP

-

Dönem sonu tez çalışması yeterli

Dönem sonu tez çalışması yeterli

TU

-

Dönem sonu tez çalışması yetersiz

Dönem sonu tez çalışması yetersiz

TS

-

Tez savunması kabul

Tez savunması kabul

TI

-

Tez savunması düzeltilerek kabul

Tez savunması düzeltilerek kabul

TR

-

Tez savunmasının yinelenmesi

Tez savunmasının yinelenmesi

TJ

-

Tez savunması ret

Tez savunması ret

QS

-

-

Doktora yeterlik sınavında başarılı

QU

-

-

Doktora yeterlik sınavında başarısız