DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları Tüzüğü

(Madde 7 altında Yönetmelik)

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları Tüzüğü”nün 7’nci maddesi uyarınca Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayı ile aşağıdaki Yönetmeliği yapar.

 

Bu Yönetmelik, DAÜ Lisansüstü Programlar, Kayıt ve Kabul Yönetmeliği (Değişiklik No.1/17 – 1/20)’ni de kapsamaktadır.

 

I. GENEL HÜKÜMLER

Kısa İsim
VYK 27.09.2017
17-18/1(b)-38 EK 28

VYK 09.12.2020
20-21/8(a)-6

VYK 14.01.2021 20-21/13-2

1.       

Bu Yönetmelik, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Programlar, Kayıt ve Kabul Yönetmeliği” olarak isimlendirilir.

Kapsam

2.       

Bu Yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi lisansüstü programlarına öğrenci başvuru ve kabul koşullarını düzenler.

Tanımlar

3.       

Bu Yönetmelikte geçen;

Enstitü, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nü,

ALES, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’nı,

GMAT, Graduate Management Admission Test - Lisansüstü Yönetime Geçiş Sınavı’nı,

GRE, Graduate Record Examination – ABD’de lisansüstü eğitim için gerekli sınavı,

TOEFL, Test of English as a Foreign Language - Yabancı Dil Olarak İngilizce Sınavı’nı,

TÖMER sınavı, Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi sınavını,

ifade eder.

II ESAS HÜKÜMLER

Öğrenci Kabul Duyurusu

4.

(1)

Her dönem yeni öğrenci kabul edilecek yüksek lisans ve doktora programları ile bu programlara başvuru koşulları, son başvuru tarihi, istenen belgeler ve diğer hususlar Enstitü tarafından ilan edilir.

VYK 09.12.2020
20-21/8(a)-6

(2)

Lisansüstü program kontenjanları, lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak hesaplanır.  Bu hesaplama, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde yapılır.  Ancak, üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

Lisansüstü Programlara Başvuru

5.

(1)

(a)

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olması ve başvurulan programın başvuru koşullarını sağlaması gerekir.

VYK 09.12.2020
20-21/8(a)-6

 

 

(b)

Tezli yüksek lisans programına başvuran TC vatandaşlarının başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanına veya GMAT, GRE gibi sınavlarından eşdeğer puana sahip olmaları gerekir.  Ancak doktora veya sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık veya diş hekimliğinde uzmanlık veya veteriner hekimliğinde uzmanlık veya eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz.

 

 

 

(c)

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda ALES puanı aranmamaktadır.

 

 

(2)

(a)

Doktora programlarına başvurabilmek için yüksek lisans diploması veya lisans diplomasına sahip olmak gerekir.

VYK 09.12.2020
20-21/8(a)-6

 

 

(b)

Yüksek lisans diplomasına sahip TC vatandaşı adayların doktora programlarına başvurabilmek için tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları (6.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olmak koşuluyla tezsiz yüksek lisans diplomasına sahip adaylar hariç) ve başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanına veya GMAT, GRE gibi sınavlarından eşdeğer puana sahip olmaları gerekir.  Ancak doktora veya sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık veya diş hekimliğinde uzmanlık veya veteriner hekimliğinde uzmanlık veya eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz.

 

 

 

(c)

TC vatandaşı olmayan tezsiz yüksek lisans diplomasına sahip adayların doktora programlarına başvurularında programa kabul edilip edilmeyeceği ilgili bölüm kurulu tarafından belirlenir.

 

 

 

(d)

Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on dönem süreli lisans diplomasına sahip veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip adaylar doktora programlarına başvuru yapabilir.

 

 

 

(e)

Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve TC vatandaşı olan adayların başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla senato tarafından belirlenen ALES puanına veya GMAT, GRE gibi sınavlarından eşdeğer puana sahip olmaları gerekir.

 

 

(3)

Lisansüstü programa ilgili dönemin başvuru başlangıç tarihinde geçerli olan belge kayıt işlemleri için geçerli sayılır.

 

 

(4)

Mezun durumda olan/olabilecek adaylar lisansüstü programlara başvuru yapabilirler.

 

 

(5)

Başka bir üniversitenin bir lisansüstü programına kayıtlı olanlar Doğu Akdeniz Üniversitesi lisansüstü programlarından birine yatay geçiş için başvuru yapabilirler.

 

 

(6)

Adaylar, başvuru formunu doldurarak istenilen belgelerle ve ilan edilen süre içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne başvururlar.

Lisansüstü Programlara Kabul

6.

(1)

Her bölümün/programın lisansüstü eğitim komitesi, adayların başvuru belgelerini değerlendirerek ve bölümlerin önceden saptadığı özel koşulları da göz önüne alarak belgelere dayalı olarak sınavsız veya yazılı ve/veya sözlü sınav ve/veya mülakat sonucu kabul edilip edilmeyeceğine karar vererek Enstitü’ye bildirir. Adayların kabulü, Enstitü Müdürlüğü'nün onayı ile kesinleşir. Kabul edilen adaylara bilgi Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından gönderilir.

 

 

(2)

(a)

Yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirilmesinde adayın halen kayıtlı bulunduğu lisansüstü program ile başvurmuş olduğu program arasında eşdeğerlik ve adayın halen kayıtlı bulunduğu programda en az bir dönemi başarı ile tamamlamış olması koşulu aranır.

 

 

 

(b)

Yatay geçişle lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin muaf tutulacağı dersler ve öğrenim süreleri, bu yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca lisansüstü eğitim komitesi tarafından saptanır ve Enstitü Müdürlüğü’ne bildirilir.

 

 

 

(c)

Yatay geçişle yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin mezun olabilmesi için Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 7(1) ve 13 maddelerinde en az olarak belirtilen süreyi Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde tamamlamak zorundadır.

 

 

(3)

(a)

Öğretim dili İngilizce olan yüksek lisans programlarına ve tüm doktora programlarına kabul edilecek adayların, TOEFL veya Enstitü Kurulu’nca onaylanmış benzeri İngilizce sınavlarından belirlenen taban puanı almaları ya da buna eşdeğer bir İngilizce dil sınavı belgesi sunmaları gerekir.

 

 

 

(b)

Herhangi bir İngilizce dil sınavı belgesinin geçerli sayılıp sayılmayacağına, Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu görüşü alınarak Enstitü Müdürlüğü karar verir.

 

 

 

(c)

Herhangi bir İngilizce dil sınavı belgesi sunamayan adaylar, Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’nun yaptığı İngilizce Dil Sınavına girerler. Bu sınavda Enstitü Kurulu’nun belirleyeceği taban puanı alanlar lisansüstü programlara başlama hakkı kazanırlar.

 

 

 

(d)

İngilizce yeterlik koşullarını sağlayamayan adaylar, Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu tarafından yürütülen İngilizce Dil Sınavı doğrultusunda belirlenen seviyelerine uygun İngilizce Destek Programına kaydolmaları koşulu ile lisansüstü programlara başlayabilirler.

 

 

 

(e)

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğretim dili İngilizce olan herhangi bir yüksek lisans programından mezun olup öğretim dili İngilizce olan başka bir yüksek lisans programına veya doktora programına kabul edilecek adaylardan yüksek lisans programından mezun olduktan sonra iki yıl içinde başvurmaları halinde İngilizce dil sınavı koşulu aranmaz.

 

 

 

(f)

Lisansüstü programlara yeniden kabul edilen adaylardan programa başvuru yaptıkları tarihten başlayarak son iki yıl içinde Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde bir lisansüstü programda kayıtlı olmaları halinde lisansüstü programa yeniden kabul edildikleri dönem için belirlenmiş olan taban puana sahip olduklarını belgelemeleri koşuluyla İngilizce dil sınavı koşulu aranmaz.

 

 

 

(g)

Resmi dili İngilizce olan ülkelerin vatandaşlarından lisans veya yüksek lisans derecelerini İngilizce eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan almış olmaları durumunda İngilizce dil sınavı koşulu aranmaz.

 

 

 

(h)

Resmi dili İngilizce olmayan ülkelerin vatandaşlarından  yüksek lisans derecelerini resmi dili İngilizce olan bir ülkede İngilizce eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan alanlarda mezun olduktan sonra iki yıl içinde başvurmaları halinde İngilizce dil yeterliklerini ayrıca belgelemeleri istenmez.

 

 

 

(i)

Resmi dili İngilizce olmayan ülkelerin vatandaşlarından lisans derecelerini resmi dili İngilizce olan bir ülkede İngilizce eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan almış olmaları durumunda İngilizce dil yeterliklerini ayrıca belgelemeleri istenmez.

 

 

(4)

(a)

Öğretim dili Türkçe olan lisansüstü programlara kabul edilecek resmi dili Türkçe olmayan adayların, TÖMER sınavı veya Enstitü Kurulu’nca onaylanan benzeri Türkçe dil sınavlarından belirlenen taban puanı almaları ya da buna eşdeğer bir Türkçe dil sınavı belgesi sunmaları gerekir.

 

 

 

(b)

Herhangi bir Türkçe dil sınavı belgesinin geçerli sayılıp sayılmayacağına, Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu karar verir.

 

 

 

(c)

Herhangi bir Türkçe dil sınavı belgesi sunamayan adaylar, Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’nun yaptığı Türkçe Dil Sınavına girerler. Bu sınavda Enstitü Kurulu’nun belirleyeceği taban puanı alanlar lisansüstü programlara başlama hakkı kazanırlar.

 

 

 

(d)

Türkçe dil koşullarını sağlayamayan adaylar, Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu tarafından yürütülen Türkçe Dil Sınavı doğrultusunda belirlenen seviyelerine uygun Türkçe Destek Programına kaydolmaları koşulu ile lisansüstü programlara başlayabilirler.

 

 

 

(e)

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğretim dili Türkçe olan herhangi bir yüksek lisans programından mezun olup öğretim dili Türkçe olan başka bir yüksek lisans programına veya doktora programına kabul edilecek adaylardan yüksek lisans programından mezun olduktan sonra iki yıl içinde başvurmaları halinde Türkçe dil sınavı koşulu aranmaz.

 

 

 

(f)

Lisansüstü programlara yeniden kabul edilen adaylardan programa başvuru yaptıkları tarihten başlayarak son iki yıl içinde Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçe olan bir lisansüstü programda kayıtlı olmaları halinde lisansüstü programa yeniden kabul edildikleri dönem için belirlenmiş olan taban puana sahip olduklarını belgelemeleri koşuluyla Türkçe dil sınavı koşulu aranmaz.

 

 

 

(g)

Resmi dili Türkçe olmayan ülkelerin vatandaşlarından  yüksek lisans derecelerini resmi dili Türkçe olan bir ülkede Türkçe eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan alanlarda mezun olduktan sonra iki yıl içinde başvurmaları halinde Türkçe dil yeterliklerini ayrıca belgelemeleri istenmez.

 

 

 

(h)

Resmi dili Türkçe olmayan ülkelerin vatandaşlarından lisans derecelerini resmi dili Türkçe olan bir ülkede Türkçe eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan almış olmaları durumunda Türkçe dil yeterliklerini ayrıca belgelemeleri istenmez.

Kayıt

7.

(1)

Lisansüstü programlara kabul edilmiş öğrencilerin ilk kayıt işlemleri, öğrencilerden diploma, not belgelerinin (transkript) ve dil yeterlik belgelerinin asılları teslim alınarak, Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nce yapılır.

 

 

(2)

Lisansüstü öğrencilerin tez ve ders kayıtları her dönem başında bağlı oldukları akademik birimler tarafından yapılır.

 

 

(3)

Aynı anda sadece birden fazla tezsiz yüksek lisans programına devam edilebilir. Tezli yüksek lisans veya doktora programlarına kayıtlı öğrenciler başka bir lisansüstü programa kayıt yaptıramaz.

Lisansüstü Programların Açılabilirliği

8.

Bir dönem içinde açılacak olan herhangi bir lisansüstü programa kayıt olacak öğrenci sayısı beşten az ise o dönem içinde, söz konusu lisansüstü programa bölüm/program başkanlığının önerisi ve Enstitü Müdürlüğü’nün onayı ile öğrenci kabul edilmeyebilir.

Öğrenci Statüsü

9.

Lisansüstü öğrenciler aşağıdaki statülerde kabul edilirler.

 

(1)

Bir lisansüstü programın kabul koşullarını bütünüyle sağlayan öğrencilere başvurduğu programa kayıt hakkı verilir. Ancak, lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları programdan farklı bir alandan almış olan öğrenciler veya başvurduğu programla ilgili bir alandan mezun olduğu halde bilimsel yeterlilik açısından bazı eksiklikleri ilgili bölüm tarafından saptanmış olan ve bir Bilimsel Hazırlık Programını başarıyla tamamlaması koşuluyla kabul edilmiş öğrenciler “Sınamalı Öğrenci” olarak adlandırılır. Sınamalı öğrencilerin normal programa geçişleri Bilimsel Hazırlık Programını tamamlamaları ile gerçekleşir.

VYK 09.12.2020
20-21/8(a)-6

 

(2)

(a)

Diğer yükseköğretim kurumlarındaki yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olan öğrenciler, Doğu Akdeniz Üniversitesi lisansüstü derslere kayıtlı olduğu Enstitü Müdürlüğü’nün veya Başkanlığı’nın onayı ile “Özel Öğrenci (Special Student)” olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin Özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu Enstitü Müdürlüğü veya Başkanlığı tarafından yürütülür.  Özel öğrenciye diploma ve unvan verilmez.  Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.  Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve Giriş Sınavı yapılmaz.  Özel öğrenciler de asıl öğrenciler gibi, üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar.

VYK 09.12.2020
20-21/8(a)-6

 

 

(b)

Özel öğrencinin, diğer yüksek öğretim kurumundan aldığı dersler için, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde bir lisansüstü programa kayıt hakkı alması durumunda bu yönetmeliğin 10’uncu maddesinin (1)’inci ve (3)’üncü fıkraları uyarınca Lisansüstü Eğitim Komitesi’nin önerisi ve Enstitü Müdürlüğü’nün uygun bulması halinde muafiyet işlemi uygulanabilir.

VYK 09.12.2020
20-21/8(a)-6

 

(3)

 

 

 

(4)

Doktora yeterlik sınavında başarılı olan ve doktora tez önerisi onaylanan doktora öğrencileri “Doktora Adayı” olarak adlandırılır.

VYK 14.01.2021 20-21/13-2

 

(5)

Programın yayın koşulu dışındaki yükümlülüklerini yerine getirip tezini Enstitü’ye teslim etmiş olan doktora adayı “Yayın Bekleme” statüsüne alınır.  Bu statüdeki öğrenciler, üniversitenin kayıtlı öğrencileri olarak kabul edilir.  Ancak bu statüde geçirdikleri dönemler için herhangi bir mali yükümlülükleri bulunmaz.

Ders Muafiyeti

 

10.

(1)

Ders muafiyet başvuruları, öğrencinin kabul aldığı programın ilk program dersine kayıt yaptırdığı dönemin sonuna kadar ilgili bölüm başkanlığına muafiyet belgeleri ile birlikte yapılır. Sonraki dönem veya yıllarda yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet veya intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul edilmez.

 

 

(2)

(a)

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde herhangi bir lisansüstü programa kayıt olan bir öğrenciye, başka bir yükseköğretim kurumunun bir lisansüstü programından alıp başardığı dersler ile lisans öğrencisi iken lisansüstü programlardan alıp başardığı dersler, bir diploma için kullanılmamış olması koşuluyla ve denklikleri gösterilerek sayılabilir. Bu dersler öğrencinin not bildirim belgesine Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde uygulanan harf notu karşılığı işlenir ve genel not ortalaması hesaplamasına katılır.

 

 

 

(b)

Ders muafiyeti yoluyla öğrencinin kaydolduğu programa aktarılan derslerin, öğrencinin Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde herhangi bir lisansüstü programa kayıt olduğu dönemden önceki son beş akademik yıl içinde alınmış olması ve başarı notunun en az “B” olması gerekir. Beş yıl ve daha önceden alınmış herhangi bir ders için Bölüm Kurulu’nun önerisi ve Fakülte Kurulu’nun kararı ile muafiyet verilebilir. 

 

 

 

(c)

Ders muafiyeti yoluyla öğrencinin kaydolduğu programa aktarılan derslerin toplam kredisi, programı tamamlamak için gereken toplam kredinin en çok yarısı kadar olabilir. Ders muafiyeti yoluyla öğrencinin programına aktarılan kredili en az üç derse, karşılık öğrencinin programdaki toplam öğrenim süresinden, Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen en az süreden daha kısa olmaması koşuluyla, bir dönem düşülür.

VYK 09.12.2020
20-21/8(a)-6

 

(3)

Öğrencinin sertifika programlarında almış olduğu derslere ders muafiyeti uygulanmaz.

 

 

(4)

(a)

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde devam ettikleri lisansüstü programlardan, disiplin cezası dışında herhangi bir nedenle programı tamamlamadan ayrılan öğrencilerin, üniversiteye yeniden başvurarak kabul edilmeleri veya programlararası geçiş yapmaları durumunda, başvuru tarihinden geriye sayılarak yüksek lisans programlarında son beş akademik yıl içinde en az “C” notu, doktora programlarında en az “B” notu alarak başarılı oldukları dersler arasından ilgili lisansüstü eğitim komisyonunca uygun bulunacak derslere ders muafiyeti işlemi uygulanabilir. Beş yıl ve daha önceden alınmış herhangi bir ders için Bölüm Kurulu’nun önerisi ve Fakülte Kurulu’nun kararı ile muafiyet verilebilir.

 

 

 

(b)

Ancak yüksek lisans öğrencileri tezli programlarda seminer dersi ile tez çalışmasına, tezsiz programlarda dönem projesine, doktora öğrencileri de doktora yeterlik sınavına ve tez çalışmasına yeniden kaydolmak zorundadır.

 

 

(5)

(a)

Ders muafiyeti işlemi yaptıran öğrencilerin en az öğretim süreleri bir önceki programda geçirdiği süre ile birlikte Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 7(1) ve 13 maddelerinde tanımlanan en az öğretim süresidir.

VYK 09.12.2020
20-21/8(a)-6

 

 

(b)

Ders muafiyeti işleminden sonra geriye kalan öğretim süresi ise kredili en az üç derse bir dönem karşılık gelecek şekilde yeniden hesaplanır.  Ancak ders muafiyet işlemi sonucunda Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesinde tanımlanan eğitim süresini tamamlamış olan tezsiz yüksek lisans programı öğrencisine muafiyeti sonrası programının gereklerini tamamlaması için bir dönem ek süre verilir.

Programlar Arası Yatay Geçiş

11.

(1)

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde bir lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler, programlar arasında yatay geçiş için başvurabilirler. Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş yapabilmek için öğrencinin tezli programın başvuru koşullarını sağlaması, tezsiz programda en az üç dersi başarıyla tamamlayarak en az 3.00/4.00 genel not ortalamasına sahip olması gerekir. Tezli yüksek lisans programlarından tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş başvurusu yapanlarda bu koşullar aranmaz.

 

 

(2)

Üniversitenin aynı adı taşıyan tezli ve tezsiz programları arasında geçiş yapan öğrencilerin eski programdaki not dökümünde yer alan kredili tüm dersler nota bakılmaksızın tüm tekrarlarıyla birlikte yeni programa aktarılır.

 

 

(3)

Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 13. maddesinde tanımlanan eğitim süresinin dolmasından sonra geçiş yapan öğrenciye tezsiz yüksek lisans programının gereklerini tamamlaması için 1 dönem ek süre verilir.

Bilimsel Hazırlık Programı

12.

Yüksek lisans ve doktora programlarına madde 9(1)’de belirtildiği şekilde sınamalı öğrenci olarak kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Doğu Akdeniz Üniversitesi dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir.

 

III. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

13.

Lisansüstü programlara kayıt yaptırmış olan öğrencilerin sundukları bilgi ve belgelerin sahte olduğunun anlaşılması durumunda, bu öğrencilerin Enstitü ile ilişiği hangi dönemde olduklarına bakılmaksızın kesilir. Söz konusu öğrenciler üniversiteden ayrılmışlarsa, kendilerine verilen tüm belgeler (diploma dahil) iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

 

IV. GEÇİCİ MADDELER VE SON HÜKÜMLER

Geçici Madde

1.

Bu yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra 2017-18 Akademik Yılı Güz Dönemi öncesi kayıtlı öğrenciler yönetmelikteki yeni haklardan yararlanmak istemeleri ve 9 Ekim 2017 tarihine kadar ilgili bölüm başkanlığına başvurmaları halinde, bu yönetmeliğin belirlediği yeni haklardan yararlanabilirler. Aksi durumda içinde bulundukları koşullar aynen devam eder.

Geçici Madde

VYK 09.12.2020
20-21/8(a)-6

2.

Bu yönetmeliğin 4’üncü maddesinin (2)’nci fıkrası 2020 – 2021 Akademik yılından başlayarak uygulanır.

Geçici Madde

VYK 09.12.2020
20-21/8(a)-6

3.

Üniversite’ye 2020 – 2021 Akademik yılından önce lisansüstü programa özel öğrenci olarak kabul edilen öğrenciler bir lisansüstü programa kayıt hakkı alması durumunda özel öğrenci iken başarılı olduğu lisansüstü derslerden aldıkları krediler, izlediği programdaki kredi toplamının yarısını geçmemek koşuluyla Lisansüstü Eğitim Komitesi’nin önerisi ve Enstitü Müdürlüğü’nün uygun bulması halinde devam etmekte olduğu program için bu yönetmeliğin 10’uncu maddesinin (4)’üncü fıkrasının (a) ve (b) bendleri uyarınca geçerli sayılabilir.

Yürürlük

14.

Bu yönetmelik Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Açık Olmayan Konular

15.

Bu yönetmelikte açıkça belirtilmeyen konularda diğer Doğu Akdeniz Üniversitesi mevzuatının ilgili hükümleri geçerlidir. Hiçbir yerde belirtilmeyen konularda Enstitü Kurulu yetkilidir.

Yürütme

16.

Bu yönetmelik Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür.