DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ

ÖĞRETİM, SINAV VE BAŞARI YÖNETMELİĞİ

 

I. GENEL HÜKÜMLER

İsim

SEN 26.06.2013
13/361-2,

SEN 02.02.2016
16/393-5,

VYK 13.10.2016 16-17/2(a)-4 EK3

1.

Bu Yönetmelik, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim, Sınav ve Başarı Yönetmeliği” olarak isimlendirilir.

Amaç

2.

Bu Yönetmeliğin amacı Marmara Üniversitesi - Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı’nın, Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi tarafından yürütülecek ilk üç yıllık “Temel Tıp” eğitimi kısmında uygulanacak eğitim-öğretim, öğrenci kayıtları, sınavlar ve öğrencilerin başarılarına ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

3.

Bu Yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde temel tıp eğitimi alacak öğrencilerin kayıt, eğitim - öğretim ile sınav ve başarılarına  ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

4.

Bu Yönetmelik, Marmara Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında imzalanan “TC Marmara Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Arasında Uluslararası Ortak Tıp Programı Başlatılması Hakkında Protokol” ile Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

5.

Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe geçen,

 

 

(1)

Üniversite: Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni,

 

 

(2)

Senato: Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu’nu,

 

 

(3)

Rektör: Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü’nü,

 

 

(4)

Fakülte: Doğu Akdeniz Üniversitesi, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ni,

 

 

(5)

Fakülte Kurulu: Doğu Akdeniz Üniversitesi, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu’nu,

 

 

(6)

Yönetim Kurulu: Doğu Akdeniz Üniversitesi, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi  Yönetim Kurulu’nu,

 

 

(7)

Dekanlık: Doğu Akdeniz Üniversitesi, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanlığı’nı,

 

 

(8)

Başkoordinatör: Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Başkoordinatörü’nü,

 

 

(9)

Koordinatörler Kurulu: Doğu Akdeniz Üniversitesi, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu’nu,

 

 

(10)

Protokol: Marmara Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Arasında Uluslararası Ortak Tıp Programı Yürütmek amacı ile imzalanan “TC Marmara Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Arasında Uluslararası Ortak Tıp Programı Başlatılması Hakkında Protokolü”,

 

 

(11)

Program: Marmara Üniversitesi – Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı’nı,

 

 

(12)

Eğitim Birimi: Eğitimle ilişkili, kendi içinde bütünlüğü olan yapıları ( anabilim dalı, eğitim koordinatörlüğü, eğitim koordinasyon destek birimi, v.b.),

 

 

(13)

Faz: Tıp eğitiminde amaç, içerik, yöntem ve eğitim ortamları açısından ortak özellikler taşıyan eğitim dönemlerini anlatır. Programda üç Faz bulunmaktadır. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflar Faz I, klinik öncesi dördüncü ve beşinci sınıflar Faz II, klinik ve altıncı sınıf eğitimi de Faz III’ü oluşturmaktadır. Programının, Faz I eğitimi Doğu Akdeniz Üniversitesi, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde, Faz II ve Faz III eğitimi ise Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde verilecektir.

 

 

(14)

Ders Kurulu: Faz I’de belirli bir organ sistemi ve hastalıklarının ilgili tıp disiplinleri tarafından teorik ve uygulamalı olarak belirli bir süre ve akış içinde işlendiği öğretim ve ölçme - değerlendirme etkinlikleri bütününü,

 

 

(15)

Ders Kurulu Başarı Notu: Bir ders kurulunda uygulanmış olan tüm ölçme- değerlendirme işlemlerinin katılımıyla 100 puan üzerinden hesaplanan ve bağıl değerlendirme için kullanılan son başarı notunu,

 

 

(16)

Modül: Belirli bir ders kurulu içerisinde, bir konunun multidisipliner yaklaşımla ele alındığı ve probleme dayalı öğrenme, olgu tartışması, ekip çalışmasına dayalı öğrenme v.b. interaktif öğrenme yöntemlerinin kullanıldığı disiplinler arası öğretim uygulamalarını,

 

 

(17)

Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS): Öğrencinin bir ders kurulundaki başarısının aynı ders kuruluna  kayıtlı diğer öğrencilerin başarı düzeylerine göre değerlendirilmesini,

 

 

(18)

Bağıl Değerlendirmeye Katma Limiti (BDKL): Bağıl değerlendirmeye dahil edilecek başarı notlarının 100 puan üzerinden alt sınırını,

 

 

(19)

Başarı Notu: Bir dersde uygulanmış olan tüm ölçme-değerlendirme işlemlerinin katılımıyla 100 puan üzerinden hesaplanan notunu,

 

 

(20)

Harfli Başarı Notu: Başarı notunun, değerlendirme yöntemlerinden birine göre elde edilen harfli gösterim şeklini,

 

 

(21)

Başarı Katsayısı: Harfli başarı notunun 0,00 ile 4,00 arasındaki karşılığını,

 

 

(22)

Klinik Uygulamaya Giriş (KUG) Programı: Faz I’de yer alan ve öğrencilerin temel mesleksel beceriler, insani ve mesleksel değerler ve etik yaklaşım açısından klinik eğitime hazırlandığı kendi içinde bütünlüklü ders programını,

 

 

(23)

Klinik Uygulamaya Giriş Programı Yılsonu Başarı Notu: Bir sınıfta, Klinik Uygulamaya Giriş Programı kapsamında bulunan kurslarda uygulanmış olan tüm ölçme-değerlendirme işlemlerinin katılımıyla hesaplanan ve 100 puan üzerinden belirtilen yılsonu başarı notunu anlatır.

 

II. ÖĞRENCİ KABÜL, KAYIT KOŞULARI  ve YATAY GEÇİŞ

 


Öğrenci Kabulü

6.

Programa öğrenci kabulü iki Üniversite arasında imzalanan protokol çerçevesinde yapılır.

Eğitim – Öğretim Ücreti

7.

(1)

Programda eğitim-öğretim ücretlidir. Öğrenim harcı yıllıktır ancak Üniversite’nin mevcut uygulamaları çerçevesinde taksitlendirilebilir.

 

 

(2)

Öğrenim ücretini ödemeyen veya bakiye borcu olan öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez. Bu öğrencilere hiçbir belge verilmez ve öğrenci haklarından yararlandırılmaz.

Yatay geçiş

8.

(1)

Programa yatay geçiş ile öğrenci kabul edilebilir. Öğrenci kabul edilecek sınıflar, yatay geçiş için gerekli koşullar ve alınacak öğrenci sayısı, ilgili protokol kapsamında, yeni eğitim dönemi başlamadan önce belirlenir ve ilan edilir. Programa yatay geçişi kabul edilen öğrencilerden Fakültenin belirlediği “İngilizce Yeterlik” şartlarını sağlamayanlar DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’na yönlendirilir.

(2)

Başka bir yükseköğretim programından ayrılarak yatay geçiş ile Programa kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında daha önceki programlarında başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvurabilir. Fakülte Kurulu; öğrencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağına karar verir.

                               

III. EĞİTİM – ÖĞRETİME İLİŞKİN ESASLAR

Eğitim –Öğretime İlişkin Esaslar

9.

(1)

Eğitim ve öğretim entegre sistem doğrultusunda yıl ve eğitim dönemleri esasına göre düzenlenir. Bir eğitim-öğretim yılı en az 32 haftadan oluşur.

(2)

Her yılın Nisan ayında Fakülte Kurulu tarafından hazırlanan Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Akademik Takvimi, Senato onayına sunulur. Onaylanan takvim en geç Mayıs Ayı sonuna kadar Rektörlükçe ilan edilir.

(3)

Fakülte Kurulu zorunlu hallerde ders kurullarının eğitim sürelerini değiştirilmesini Senatoya önerebilir.

Eğitim ve Öğretim Süresi

10.

Programın eğitim süresi 6 yıldır. Bunun ilk üç yıllık kısmı Doğu Akdeniz Üniversitesinde son üç yıllık kısmı ise Marmara Üniversitesinde gerçekleştirilir.

Öğretim Dili

11.

Programın eğitim - öğretim dili İngilizcedir.

İngilizce Hazırlık Sınıfı

 

12.

Programa kayıt hakkı kazanan öğrenciler, Doğu Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu tarafından İngilizce yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler veya Fakülte kurulu tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde uluslararası sınavlarda (TOEFL, IELTS v.b.) başarılı olan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf sayılırlar ve doğrudan birinci sınıfa kayıt olma hakkını kazanırlar. İngilizce yeterlik sınavında başarısız olan adaylar, Doğu Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’na yönlendirilir. Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan öğrenciler programa başlarlar.

Kurul Dışı Dersler

13.

(1)

Tıbbi İngilizce ve ortak zorunlu derslerden Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Türk Dili dersleri birinci sınıfta zorunlu olup her biri bir akademik dönem boyunca uygulanır.

(2)

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili dersleri ve Fakülte Kurulu’nun uygun gördüğü bazı seçmeli dersler Türkçe olabilir.

(3)

Programa kayıt hakkı kazanan uluslararası öğrenciler ile orta eğitimini KKTC ve TC dışında yabancı dilde tamamlayan tüm öğrencilerin, 3. sınıf sonuna kadar Türkçe yeterlik sınavından başarılı olması zorunludur. Bu sınavda başarılı olamayan adaylar Faz II’ye başlayamaz.

Devam zorunluluğu

14.

(1)

Programda yer alan derslere (Ders Kurulları, Klinik Uygulamaya Giriş Programları, Staj Programları ve Kuruldışı Dersler) devam zorunludur.

(2)

Faz I’de teorik derslerin toplam ders saatlerinin en az %70’ine, ders programı içindeki her bir uygulamalı derse ait uygulama saatlerinin en az %80’ine devam zorunluluğu vardır.

(3)

Faz I’de ders kurullarındaki modüller ve laboratuvar uygulamaları ile Klinik Uygulamaya Giriş Programları uygulamalı dersler olarak kabul edilir. Faz I’de her bir uygulamanın, ayrı ayrı, toplam ders saatlerinin en az %80’ine devam etmeyen öğrenciler söz konusu uygulamaların sınavlarına; Ders Kurulunda bulunan toplam teorik ders saatlerinin en az %70’ine devam etmeyen öğrenciler, ders kurulu sınavına ve ders kurulu bütünleme sınavına alınmazlar.

 

(4)

Devam oranına uymayan ve bu nedenle o ders kurulundan başarısız olan öğrenciler “NG” notu almış sayılırlar.

(5)

Ders Kurulu, Klinik Uygulamaya Giriş Programı veya Staj Programından “NG” notu alan öğrenci, söz konusu eğitim öğretim yılında yapılan bütünleme sınavına giremez ve bu ders programını tekrar alır.

(6)

Faz I’de Klinik Uygulamaya Giriş Programı kapsamında yürütülen her bir programa ait veya Ders Kurullarında Anabilim Dalları tarafından yürütülen her bir laboratuvar uygulamasına ait toplam ders saatlerinin %20’sinin üzerinde devamsızlık yapan öğrencilerden devamsızlık mazereti Dekanlık tarafından kabul edilenler için söz konusu uygulamaya yönelik telafi yapılır. Telafi sonrasında öğrenci uygulama sınavına alınır.

 

IV. ÖLÇME – DEĞERLENDİRME ve MEZUNİYETE İLİŞKİN ESASLAR

Ölçme-değerlendirme sistemi

15.

(1)

Programda her öğrenme alanına (bilgi, beceri, tutum, yeterlik) uygun farklı ölçme-değerlendirme yöntemleri kullanılır. Her ders için uygulanan değerlendirme yöntemleri ve uygulama şekilleri, ilgili öğretim elemanı/eğitim kurulları tarafından belirlenir ve Fakülte Kurulu’nca onaylanır.

(2)

Programda uygulanan entegre eğitim sistemi içinde, Ders Kurulları, Klinik Uygulamaya Giriş Programları ve Staj Programları sürecinde ve sonunda yapılan tüm değerlendirmeler kullanılarak, her bir ders kurulu için 100 üzerinden tek bir puan hesaplanır. Hesaplanan bu puan söz konusu ders kurulunun başarı notudur ve bağıl değerlendirme sisteminde bu başarı notu kullanılır.

(3)

Her dersin yarıyıl/yıl içi değerlendirmesinde en az bir ara sınav yapılması zorunludur.

(4)

Her bir yarıyıl/yıl içi değerlendirme aracı (ara sınav, ödev, proje, laboratuvar, uygulama ve diğer çalışmalar) 100 puan üzerinden notlandırılır. Bu değerlendirme araçlarının notlandırılmasında herhangi bir başarı değerlendirme yöntemi (BDS, vb.) kullanılmaz ve harfli başarı notu verilmez. Harfli başarı notu verme işlemi, yarıyıl / yıl sonu sınavı dâhil tüm değerlendirme araçları notlandırıldıktan sonra gerçekleştirilir.

(5)

Öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların başarı notuna katkı oranları (ağırlıkları) ders izleme programında belirtilir. Bu oranlar, her akademik yılın başında duyurulur ve ilgili dersin değerlendirilmesinde esas alınır.

Harfli

Başarı Notları

16.

Programda, Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü’nde belirtilen harf notlarına ek olarak Tablo 1’ de verilen harf notları da kullanılır.

Tablo 1’de belirtilen harf notlarına ilişkin esaslar aşağıdaki gibidir.

(a)

AA, BA, BB, CB, CC başarılı, DC ve DD şartlı başarılı; FD, FF, ve FG başarısız harf notlarıdır.

(b)

MZ ve DE henüz başarı durumu netleşmemiş harf notlarıdır.

(c)

FG (Yarıyıl/yıl sonu sınavına girmedi, başarısız): Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınavına girmeyen öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır ve öğrenci o dersten başarısız sayılır. Bu başarı derecesi, öğrencinin öğrenim süresince tamamlamakla yükümlü olduğu toplam kredi ve genel ağırlıklı not ortalaması (GANO), yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (YANO) hesabında; ilgili dersin başarı katsayısı 0,00 alınarak GANO/YANO hesabına dersin kredisi katılmak suretiyle FF notu gibi işleme alınır.

(d)

MZ (Mazeretli): Yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girmeye hak kazandığı halde, ilgili mevzuatta belirtilen nedenlerle yarıyıl/yıl sonu sınavlarına giremeyen ve Fakülte Kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğrencilerin sınavlarına giremedikleri dersler için verilir. Bu durumdaki öğrencinin başarı durumu belli olmadığından bu not, bu aşamada toplam kredi ve GANO/YANO hesabına katılmaz. Bu not, daha sonra yapılacak mazeret sınavı sonucu alınacak harf notuyla değiştirilir.

(e)

DE (Devam ediyor): Kayıt yenileme sürecinde, öğrencilerin kaydolduğu derslere ilk değer olarak doğrudan DE notu verilir. Dersin öğretim üyesi/görevlisi tarafından harfli başarı notu verilinceye kadar yarıyıl/yıl içerisinde bu not geçerli olur. Bu not, bu aşamada toplam kredi ve Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) veya Yıllık Ağırlıklı Not Ortalaması (YANO) hesabına katılmaz.

Bağıl Değerlendirme (BDS)

Ağırlıklı not ortalamaları

17.

(1)

Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS): Bir öğrencinin başarısının, dersteki diğer öğrencilerin başarı düzeylerine göre değerlendirilmesidir. Bu yöntemin kullanılmasındaki temel amaç, belirli bir dersi alan öğrencileri 100 puan üzerinden aldıkları sayısal notlara göre değil, o dersi alan grup içinde gösterdikleri performansa göre notlandırmaktır.

(2)

BDS’de bir öğrencinin sınıf not ortalamasının ne kadar altında veya üstünde olduğunun saptanması, istatistiksel yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Öğrencinin ortalamaya göre uzaklığını tespit etmede, ilgili sınıftaki notların standart sapması kullanılmaktadır.

(3)

Her bir ders kurulu için Bağıl değerlendirmeye esas olacak sınır değer, (BDKL), Fakülte Kurulu’nun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. BDKL yıllar içinde ortaya çıkan yeni durumlar dikkate alınarak, Fakülte Kurulu’nun önerisi ve Senato’nun onayı ile değiştirilebilir. Ancak BDKL 20’den az olamaz.

(4)

Derse devam koşulunu sağlayan, yarıyıl / yıl sonu sınavına giren ve BDKL değerini aşan öğrenci sayısına bağlı olarak, BDS’de başarı notunun harf notuna dönüştürülmesinde üç farklı yöntem kullanılır.

I.

BDKL koşulunu sağlayan öğrenci sayısının otuz veya üzeri olduğu durumlarda bağıl değerlendirme yapabilmek için aşağıdaki adımlar izlenir.

i) Öğrencilerin 100 puan üzerinden hesaplanmış olan başarı notları kullanılarak sınıf ortalaması aşağıdaki verilen eşitliğe göre bulunur ve virgülden sonra iki haneye yuvarlanır. Yuvarlama işlemi; virgülden sonraki üçüncü hane, beşten küçükse virgülden sonraki ikinci hane değiştirilmeden; virgülden sonraki üçüncü hane beş veya beşten büyükse, virgülden sonraki ikinci hane bir artırılacak şekilde yapılır.

Sınıf ortalaması; bir sınıftaki bağıl değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrencilerin başarı notlarının aritmetik ortalamasıdır ve aşağıdaki formül ile hesaplanır.

http://mevzuat.emu.edu.tr/5-3-Yonetmelik-DrFazilKucukTipFakultesi-OgretimSinavveBasariYonetmeligi_files/image001.gif

http://mevzuat.emu.edu.tr/5-3-Yonetmelik-DrFazilKucukTipFakultesi-OgretimSinavveBasariYonetmeligi_files/image002.gif = Sınıf ortalaması

http://mevzuat.emu.edu.tr/5-3-Yonetmelik-DrFazilKucukTipFakultesi-OgretimSinavveBasariYonetmeligi_files/image003.gif= Bir öğrencinin başarı notu

N = Hesaplamaya katılan öğrenci sayısı

ii) Aşağıda verilen eşitliğe göre standart sapma hesaplanır ve bir önceki madde de anlatıldığı şekilde virgülden sonra iki haneye yuvarlanır. Standart sapma; bir sınıftaki notların sınıf ortalamasına göre gösterdiği dağılımı belirten bir ölçüdür.

http://mevzuat.emu.edu.tr/5-3-Yonetmelik-DrFazilKucukTipFakultesi-OgretimSinavveBasariYonetmeligi_files/image004.gif

s = Standart sapma

http://mevzuat.emu.edu.tr/5-3-Yonetmelik-DrFazilKucukTipFakultesi-OgretimSinavveBasariYonetmeligi_files/image003.gif= Bir öğrencinin başarı notu

N= Hesaplamaya katılan öğrenci sayısı

iii) Her öğrencinin T-skoru aşağıdaki eşitliğe göre, virgülden sonra iki haneye yuvarlanarak, hesaplanır.

http://mevzuat.emu.edu.tr/5-3-Yonetmelik-DrFazilKucukTipFakultesi-OgretimSinavveBasariYonetmeligi_files/image005.gif

http://mevzuat.emu.edu.tr/5-3-Yonetmelik-DrFazilKucukTipFakultesi-OgretimSinavveBasariYonetmeligi_files/image002.gif = Sınıf ortalaması

http://mevzuat.emu.edu.tr/5-3-Yonetmelik-DrFazilKucukTipFakultesi-OgretimSinavveBasariYonetmeligi_files/image003.gif= Bir öğrencinin başarı notu

s = Standart sapma

 

iv) Her öğrencinin T-skoruna göre harfli başarı notu Tablo 2 yardımıyla, sınıf düzeyine karşılık gelen T-skoru alt sınır değerleri gözetilerek belirlenir. Bu aşamada aşağıdaki adımlar uygulanır.

a)      Sınıf düzeyinin belirlenmesi; bir sınıfın düzeyi, o sınıfın ortalamasının Tablo 2’te hangi aralığa düştüğüne göre belirlenir. Tablo 2’e göre herhangi bir sınıfın başarı düzeyi, üstün başarıdan kötüye kadar sekiz farklı kategoriden birine karşılık gelmektedir.

b)      Tablo 2 kullanılarak sınıfın düzeyine göre tablonun hangi satırındaki değerlerin uygulanması gerektiği saptanır ve aldığı T-skoruna göre her öğrenciye tablodaki sınır değerleri gözetilerek T-skoru sınırlarına göre harf notu verilir.

II.

BDKL koşulunu sağlayan öğrenci sayısının on ile yirmi dokuz arasında olduğu durumlarda bağıl değerlendirme yapabilmek için aşağıdaki adımlar izlenir.

i) Yukarıda Madde-17 (4) i, de belirtildiği gibi öğrencilerin başarı notlarının ortalaması alınarak sınıf ortalaması bulunur.

ii) Sınıf ortalamasının Tablo 3’de hangi aralığa düştüğü bulunarak sınıfın düzeyi saptanır. Tablo 3 de bu düzey için önerilen bağıl not alacak öğrenci yüzde oranları tespit edilir.

iii) Öğrenciler başarı notlarına göre en yüksek notdan en düşüğe doğru liste şeklinde sıralanır. Tablo 3’teki her bir bağıl notun yüzde oranı hesaba katılarak her bir harfli başarı notuna kaç öğrencinin düştüğü hesaplanır. Böylece, AA notundan başlanarak listedeki öğrencilere harf notları verilir.

iv) Bir sınıfta sınıf düzeyine göre harfli başarı notlarına karşılık gelen yüzdeler sonucu elde edilen öğrenci sayılarının toplamının, ilgili sınıftaki toplam öğrenci sayısına eşit olmaması halinde öğrenci lehine davranılır.

III.

BDKL koşulunu sağlayan öğrenci sayısının ondan az olduğu durumlarda Dönem Koordinatörü harfli başarı notlarını uygun göreceği şekilde verir.

(5)

Bir sınıfta, BDKL şartını sağlayan öğrenci sayısı ne olursa olsun, aynı başarı notuna sahip öğrencilere aynı  harfli başarı notları verilir.

(6)

Ek sınav, mazeret sınavı gibi sınavlara katılan öğrenciler için karşılaştırma yöntemi uygulanır. Bu yöntemde; adı geçen sınavlarda alınan notla birlikte 100’lük sisteme göre hesaplanan başarı notu, derse ait en son yarıyıl/yıl değerlendirmesinin başarı notları ile karşılaştırılarak en yakın başarı notuna karşılık gelen harf notuna çevrilir. Başarı notunun karşılaştırılmasında yakın iki başarı notuna eşit aralıkta kalınması durumunda öğrencinin lehine hareket edilir.

(7)

Devamsız öğrencilere doğrudan NG notu verilir. Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınavına girmeyen öğrencilere ise doğrudan FG notu verilir. Her iki durumdaki öğrencilerin notları, bağıl değerlendirme hesaplamaları dışında tutulur.

(8)

Derse devam koşulunu sağlayan öğrencilerin başarı notları hesaplanır. Başarı notları, BDKL’nin altında kalan öğrencilere doğrudan FF notu verilir. Bu durumdaki öğrencilerin notları,bağıl değerlendirme hesaplamaları dışında tutulur.

(9)

Herhangi bir ders kurulunda BDKL altında not alan öğrenciler, söz konusu programda başarısız sayılır ve devam şartı gözetilerek bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavında da başarısız olan öğrenci ders kurulunu tekrar alır.

18.

(1)

Faz I’de, ders kurullarının harf notlarını hesaplamak için Bağıl Değerlendirme Sistemi kullanılır.

(2)

Klinik Uygulamaya Giriş derslerinin harf notlarını hesaplamak için Tablo 4. de verilen Doğrudan Dönüşüm Sistemi kullanılır.

(3)

Kurul dışı dersler ile seçmeli dersler, dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirmenin nasıl yapılacağı dönem başında dağıtılan/duyurulan ders içeriğinde belirtilir.

VYK 13.10.2016

16-17/2(a)-4 EK3

19.

(1)

Yılsonu ağırlıklı not ortalaması (YANO): Öğrencinin, bir eğitim yılında aldığı tüm derslerden, (ders kurulları, KUG programları, kurul dışı dersler, seçmeli dersler, stajlar v.b.) aldığı harf notu, bu nota karşılık gelen başarı katsayısı ve ders kredi-saati kullanılarak 4.00 üzerinden hesaplanan ağırlıklı ortalamadır. Öğrencinin bir dersten aldığı kredi, o dersin kredi-saat değeri ile öğrenciye takdir edilen harf notu katsayısının çarpılmasıyla bulunur. Yılsonu Ağırlıklı Not Ortalaması (YANO) öğrencinin o ders yılı aldığı derslerden sağladığı toplam kredinin, aldığı derslerin kredi-saat değerleri toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(2)

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO): Öğrencinin programa girişinden itibaren aldığı derslerin tümü dikkate alınarak, hesaplanan toplam kredisinin aldığı derslerin kredi-saat toplamı değerine bölünerek elde edilir. Öğrencinin tekrar ettiği dersler olması halinde, o derslerden alınan en son not, daha önce alınan not yerine genel ağırlıklı not ortalamasına dahil edilir.

(3)

Fakültede yürütülen üç yıllık temel tıp eğitiminin her bir eğitim yılının kendi içindeki bütünlükleri esastır. Bu nedenle öğrencinin, derslerdeki başarısı ve bir üst sınıfa geçişi GANO hesaplanarak belirlenir.

(4)

Faz I eğitim döneminde, öğrencinin bir sınıf müfredatından başarılı olması ve bir üst sınıf müfredatından ders alabilmesi için o sınıf derslerinin tümünün tamamlanmış ve hesaplanan GANO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Bütünleme sınavları da dahil olmak üzere, GANO’su 2.00 veya üzeri olan öğrenci Faz I eğitim dönemi içindeki bir üst sınıf müfredatında yer alan dersleri alabilir. GANO’su 2.00’dan az olan öğrenciler “Sınamalı Öğrenci” statüsünde olup ders tekrarı yaparlar veya kayıtlı oldukların yılın müfredatındaki tamamlanmamış derslere devam ederler.

(5)

Öğrencinin Faz I eğitim dönemini tamamlayıp Faz II eğitim dönemine geçebilmesi için, Faz I’de yer alan Klinik Uygulamaya Giriş Programlarından başarılı olması, ve Faz I, GANO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Ancak, Klinik Uygulamaya Giriş Programları dışında kalan diğer derslerin en fazla ikisinden başarısız olanlardan FAZ I GANO’su 2.00 veya üzerinde olanlarda FAZ II eğitimine başlayabilir.

(6)

Faz I sonunda öğrencinin Önlisans Diploması almaya hak kazanması için, bu eğitim döneminde bulunan tüm derslerden başarılı olması ve Faz I sonundaki GANO’sunun en az 2.00 olması gerekmektedir.

Bütünleme Sınavı ve Derslerde Devam Şartı

20.

(1)

Devamsızlık nedeniyle NG notu alarak başarısız olan öğrenciler hariç, FD, FF ve FG notu alarak başarısız olan öğrenciler, başarısız olduğu derslerin o eğitim-öğretim yılında yapılan bütünleme sınavlarına girerler.

(2)

Sınamalı öğrenciler GANO’larını yükseltmek için “DC” ve “DD” aldığı programların bütünleme sınavlarına da girebilirler. Bu durumda alınan son not geçerlidir ve GANO hesaplanırken son not kullanılır.

(3)

Bütünleme sınavları sonunda, herhangi bir dersten FD, FF ve FG notu alarak başarısız olan öğrenciler bu dersi tekrar alırlar.

(4)

Devamsızlık sorunu nedeniyle başarısızlık hariç olmak üzere, ders kurullarının tekrar alınması halinde devam şartı aranmaz.

Sınav Takvimi ve Uygulanması

21.

(1)

Sınav günleri her yıl akademik takvimde ilan edilir. Sınav tarihleri ilan edildikten sonra ancak Fakülte Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

(2)

Öğrenciler, sınavlar için saptanan gün ve saatte sınava girmek zorundadır.

Sınavlarda Mazeret Hali

22.

Sınavlara giremeyen öğrencilerin, sınav tarihini izleyen 5 iş günü içerisinde mazeretlerini Dekanlığa bildirmeleri gerekir. Mazeretleri Fakülte Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler “Mazeret Sınavına” girerler. Bütünleme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

Sınav sonuçlarının ilânı ve sorulara veya sonuçlarına itiraz

23.

Sınav sonuçları 100’lük puan sistemine göre sayısal olarak sınavı takip eden 8 iş günü içinde ilan edilir. Öğrenciler sınav sorularının açıklanmasını takip eden 2 iş günü içinde sorulara, sınav sonuçlarının ilanını takip eden 5 iş günü içerisinde ise sonuçlarına itiraz hakkına sahiptirler. İtiraz ilgili öğretim üyeleri tarafından en geç 5 iş günü içinde incelenir ve sonuç yazılı ve gerekçeli olarak Dekanlığa bildirilir. İtirazlarla ilgili not değişikliği Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayı ile yapılır.

Kurul Dışı Ders Başarı Notu

24.

(1)

Kurul dışı derslere ilişkin bir yılsonu sınavı ve en az bir yıl içi sınavı yapılır.

(2)

Yılsonu sınavının başarı notuna katkısı en fazla %50’dır.

Mezuniyet ve Diploma

25.

(1)

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde 3 yıllık temel tıp eğitimlerini bu yönetmelik maddeleri uyarınca başarı ile tamamlayan öğrenciler geriye kalan 3 yıllık tıp eğitimlerine Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde devam ederler. Son üç yıllık eğitimlerini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Marmara Üniversitesi mevzuatı ve ilgili protokol çerçevesinde başarı ile tamamlayan öğrencilere üzerinde her iki üniversitenin amblemleri bulunan ve her iki Üniversitenin Rektörleri ve Tıp Fakültesi Dekanlarının imzaları bulunan “Marmara Üniversitesi – Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı” diploması verilir.

(2)

Tıp öğrenimini tamamlayamayanlar veya tamamlayamayacakları anlaşılanlar; ilgili mevzuat çerçevesinde “Temel Tıp Bilimleri Önlisans Diploması” alırlar.

 

V. KAYIT DONDURMA, İLİŞİK KESME ve KENDİ İSTEĞİYLE AYRILMAYA İLİŞKİN ESASLAR

Kayıt

Dondurma

26.

(1)

Öğrenciler tekrar Üniversite’ye dönmek üzere, izin alarak öğrenimlerine ara verebilirler. İzin başvuruları yıllık veya dönemlik yapılabildiği gibi herhangi bir ders kurulu süresincede izinli sayılma başvurusu yapılabilir.

(2)

İzin başvuruları Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yazılı ve gerekçeli olarak ve varsa belgeleri ile birlikte yapılır. Yurt dışında yapılan başvurularda, başvurunun noterden tasdikli olması koşulu aranır.

(3)

Öğrencilerin, geçerli bir gerekçe ile izin almak için;

a)

Ders Kurulu başlangıcından önceki başvurular ile ilişkin karar Fakülte Kurulu’nun önerisi ve Rektörlük onayı ile kesinleşir.

b)

Ders Kurulu başlangıcından o ders kurulunun son eğitim haftasının ilk gününe kadar ki başvurularda, öğrencinin başvurusunun resmi bir Sağlık Kurulu raporu ile belgelenmiş sağlık nedenlerine dayanması gerekir. Öğrenciler zorlayıcı özel nedenlerle de kayıt dondurma talebinde bulunabilir. Kayıt dondurma başvuruları Fakülte Kurulu önerisi ve Rektörlük onayı ile kesinleşir.

27.

(1)

İzin başvurusu ile ilgili karar öğrenciye Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yazılı olarak tebliğ edilir. Kararın bir kopyası öğrencinin dosyasına konur.

(2)

İzin başvurusu ile ilgili karar veya uygulamalara ilişkin itirazlar karar tebliğ tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Rektörlüğe yapılır ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Üniversite Yönetim Kurulu’nun bu konudaki kararı nihayi karardır.

(3)

Bir öğrenciye öğrenim süresi boyunca en çok 3 dönem veya 6 ders kurulundan izinli sayılabilir. Zorunlu hallerde bu süre Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile uzatılabilir.

(4)

Öğrenci izin aldığı dönemde devam etmek zorunda olduğu ders kurulu dışındaki diğer derslerden  çekilmiş sayılır.

Kendi isteğiyle üniversiteden ayrılma

28.

Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenciler yazılı dilekçe ile öğrenci işleri müdürlüğüne başvurur. İdari işlemler sonrası bu öğrenciler ile ilgili evrakların onaylı suretleri alınarak orjinal belgeleri öğrenciye iade edilir.

İlişiği Kesilen Öğrenciler

29.

Üniversiteden Disiplin sebebi veya bir başka nedenle ilişiği kesilen öğrencilere, bu durum Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yazılı olarak bildirilir. Ayrıca öğrencilerin durumu YÖK’e veya vatandaşı olduğu ülkenin yüksek eğitimden sorumlu kurumuna iletilir. Bu öğrenciler ile ilgili evrakların onaylı suretleri alınarak orjinal belgeleri öğrenciye iade edilir.

 

VI. YÜRÜRLÜLÜK ve YÜRÜTME

Hüküm bulunmayan haller

30.

Bu Yönetmelikte açıkca belirtilmemiş konularda Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde uygulanan ilgili mevzuat geçerlidir.

31.

Bu Yönetmelik DAÜ Senato’sunun onayladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

32.

Bu Yönetmelik Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütür.