ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM, SINAV  VE BAŞARI TÜZÜĞÜ

(Madde 30 altında Yönetmelik)

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü”nün 30.maddesi uyarınca Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile aşağıdaki Yönetmeliği yapar.

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kısa Adı

S99/175-12

S01/191-5

S07/278-3

S12/342-19

S14/370-4

1.     

Bu yönetmelik “Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” olarak adlandırılır.

 

 

Amaç

2.     

Bu yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi içinde veya dışında yasa, tüzük, yönetmelik ve ilkelerin yüklediği görevleri yerine getirmeyen veya yasaklanan fiilleri yapan öğrenciler hakkında yapılacak disiplin soruşturmalarını, verilecek disiplin cezalarını, bu cezaları vermeye yetkili mercileri, disiplin cezalarına itiraz ve disiplin cezalarını uygulama esaslarını belirlemek amacını taşır.

Kapsam

3.     

Bu Yönetmelik Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencileri kapsar.

Tanımlar

4.     

Bu yönetmelikte metin başka türlü gerektirmedikçe, “Bölüm, Bölüm Başkanı, Dekan, Enstitü, Fakülte, Hazırlık Okulu, Hazırlık Okulu Müdürü, Rektör, Rektörlük, Senato, Üniversite (DAÜ), Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK), Yasa, Yüksekokul, Yüksekokul Müdürü” deyimleri bu Yönetmeliğin dayandığı yasada (Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası) belirtilen anlam karşılıklarını ifade eder.

“Disiplin Kurulu” DAÜ Senatosu tarafından seçilen ve Üniversite’nin öğrenci disiplin işlerinden sorumlu olan Kurulu anlatır.

“Öğrenci” DAܒde kayıtlı öğrenim gören kişiyi anlatır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Suçları Ve Cezaları

Disiplin Cezaları ve Tanımları

5.     

Disiplin cezaları şunlardır:

a)    Uyarma: Öğrenciye davranışının doğru olmadığı ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

b)    Kınama: Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.

c)    Üniversiteden kısa süreli uzaklaştırma: 

Öğrenciye 1 günden 15 güne kadar ceza süresi içinde ders, sınav, laboratuvar ve atölye çalışmalarından ve kütüphane kullanımından yoksun bırakmak suretiyle üniversiteden uzaklaştırıldığının yazı ile bildirilmesidir. Bu ceza, öğrencinin siciline işlenir ve öğretim kurumlarına verilecek belgelerde gösterilir. Öğrencinin belirtilen süre içinde yurtları hariç üniversitenin bina, eklenti ve tesislerine girmesi yasaklanır.

d)    Üniversiteden orta süreli uzaklaştırma: 

Öğrenciye 16 günden 30 güne kadar ceza süresi içinde ders, sınav, laboratuvar ve atölye çalışmalarından ve kütüphane kullanımından yoksun bırakmak suretiyle üniversiteden uzaklaştırıldığının  yazı ile bildirilmesidir. Bu ceza öğrencinin siciline işlenir ve üniversite tarafından verilecek belgelerde gösterilir. Öğrencinin belirtilen süre içinde yurtları hariç üniversitenin bina, eklenti ve tesislerine girmesi yasaklanır.

e)    Üniversiteden uzun süreli uzaklaştırma: 

Öğrenciye 31 günden bir sömestre kadar ceza süresi içinde ders, sınav, laboratuar ve atölye çalışmalarından ve kütüphane kullanımından yoksun bırakmak, toplu kültürel spor etkinliklerine katılmamak suretiyle üniversiteden uzaklaştırıldığının yazı ile bildirilmesidir. Bu ceza öğrencinin siciline işlenir ve üniversite tarafından verilecek belgelerde gösterilir. Öğrencinin belirtilen süre içinde üniversitenin yurtları hariç bina, eklenti ve tesislerine girmesi yasaklanır.

f)     Üniversiteden sürekli uzaklaştırma: 

Öğrencinin Üniversite ile olan bütün ilişkilerinin kesin olarak kesilmesi suretiyle Üniversiteden çıkarılması için verilen cezadır. Öğrencinin siciline işlenir ve Üniversite tarafından verilecek belgelerde gösterilir. Bu şekilde ilişkisi kesilen öğrenciler hiçbir surette Üniversiteye yeniden alınmazlar.

Disiplin Suçları

6.     

Bu yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen cezaları gerektiren fiil ve hareketler şunlardır:

 

 

a)     

Uyarma: Uyarma cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:

      i.   Üniversite izni veya bilgisi olmaksızın Üniversite adına, kamuoyu veya basında üniversite tarafından yapıldığı izlenimi verecek her türlü toplantı vb. etkinliklere katılmak;

     ii.   Üniversite tarafından veya Üniversitenin izni ile yapılan yazılı duyuruları, programları vb, yırtmak, koparmak, kirletmek, değiştirmek veya herhangi bir şekilde bozmak;

    iii.   Kampüs içerisindeki herhangi bir yere izinsiz ilân asmak;

    iv.   Üniversite bilişim sistemini tahsis amacına aykırı kullanmak ve/veya zarar vermek;

     v.   Disiplin Kurulu tarafından bilgisine başvurulduğu zaman bilgi vermekten kaçınmak; yanlış bilgi vermek

    vi.   Disiplin cezasını gerektiren herhangi bir fiil veya harekete tanık olduğu halde yetkililerden olayı gizlemek;

   vii.   Üniversite içerisinde üniversite trafik görevlilerinin uyarılarına ve trafik kurallarına uymamak;

  viii.   Arkadaşlarına karşı hakaret etmek veya sövmek, küçük düşürücü davranışta bulunmak.

 

 

b)     

Kınama: Kınama cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:

      i.   Üniversite yetkililerince istenen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek veya hiç bildirmemek;

     ii.   Üniversite Rektörlüğü’nün yazılı izni olmadan Üniversite adını kullanarak kamuoyu veya basında üniversite tarafından yapıldığı izlenimi verecek, Üniversite içinde veya dışında her türlü toplantı, konferans, müsamere, açık oturum vb. etkinlikler düzenlemek veya düzenlemeye katkıda bulunmak;

    iii.   Üniversite içinde veya dışında öğrenciler ile ilgili konularda dernek, birlik, sendika vb. kuruluşların düzenleyeceği yasadışı eylemlere katılmak, diğer öğrencileri katılmaya teşvik etmek;

    iv.   Sözlü, yazılı, veya sosyal medya aracılığı ile laf atmak, cinsel içerikli şaka yapmak, kişinin cinsel yaşamı ile ilgili dedikodu yapmak, vb davranışlar ile bir kişiyi rahatsız etmek

     v.   Kişiyi rahatsız edecek  düzeyde davranışlar ile flört etmeye çalışmak.

    vi.   Ödevlerde aşırmacılık yapmak, kullanılan kaynağı göstermemek

   vii.   Sözlü, yazılı, veya sosyal medya aracılığı ile dil, din, mezhep, ırk esasına dayanan kitleler arasında öfkeye, kutuplaşmaya yol açabilecek ifadeler kullanmak suretiyle birini veya belli bir kesimi rahatsız etmek.

 

 

c)     

Üniversiteden Kısa Süreli Uzaklaştırma: 

Üniversiteden kısa süreli uzaklaştırmayı gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:

      i.   Üniversite içinde alkollü dolaşıp huzur bozucu davranışta bulunmak;

     ii.   Üniversite içerisinde tek başına veya toplu olarak siyasi akımlar ve partiler paralelinde, bilimsel tartışmalar dışına taşan propaganda yapmak veya eylemde bulunmak;

    iii.   VYK Başkan ve/veya üyelerine, herhangi bir Üniversite personeline veya bunların ailelerine veya misafirlerine, üniversite içinde veya dışında, saygısızca veya küçük düşürücü davranışlarda bulunmak, söz veya yazı ile hakaret etmek, böyle davranışları teşvik etmek veya böyle davranışlara katılmak; bu kişilerin taşınır ve taşınmaz mallarına kasten zarar vermeye teşebbüs etmek;

    iv.   Üniversite içinde veya dışında görevlilerin görevlerini yürütmesine engel olmak;

     v.   Üniversite içinde veya dışında öğrencileri veya üniversite personelini veya başka herhangi  bir kişiyi darp etmeye  teşebbüs etmek;

    vi.   Başka bir öğrenciye ait taşınabilir/taşınmaz bir mala kasten zarar vermeye teşebbüs etmek;

   vii.   Sınavlarda kopya çekmeye veya vermeye teşebbüs etmek;

  viii.   Bilişim sisteminin depolama alanlarını eğitim amacına uygun olmayan şekilde kullanmak;

    ix.   Üniversiteyi temsilen katılınan üniversite dışı etkinliklerde, etkinliğin yürütülmesini bozacak davranışlarda bulunmak.

     x.   Madde 6/ b/v ve 6/b/vi ‘de öngörülen davranışları uyarılara ragmen ısrarlı ve sürekli bir şekilde tekrarlamak

    xi.   Madde 6/b/vii ve 6/b/viii‘de belirtilen fiili tekrarlamak

   xii.   Üniversiteye ait her türlü araç, gereç ve benzeri taşınır mal ve malzemeye veya her türlü bina, bahçe, eklenti ve tesise zarar vermeye teşebbüs etmek.

 

 

d)     

Üniversiteden Orta Süreli Uzaklaştırma: 

Üniversiteden orta süreli uzaklaştırmayı gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:

      i.   Üniversiteye ait olan her türlü bina, araç gereç ve benzeri mal ve malzemeyi tahsis amacına aykırı kullanmak, kullandırmak ve/veya telafisi güç olmayan zarar vermek;

     ii.   Üniversite içinde alkollü içki satmak;

    iii.   Üniversite binalarına girmeleri yasak olduğu halde, bu karara itaatsizlik etmek veya yetkili organlarca kapatılmış olan binalara girmek, Derslere girilmesine veya ders yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmaya çalışmak;

    iv.   Üniversitenin bilgisayar ve/veya bilişim ağını kullanmak suretiyle başkalarının kişilik haklarını ihlal edici ve/veya hakaret içeren materyalleri internet ağı üzerinden depolamak, göndermek ve/veya bu tür materyalleri bilinçli olarak saklamak ve/veya depolamak;

     v.   Bilişim ve iletişim aracına/araçlarına sahip kişi, kişiler veya kurumun şifresini kırmaya veya ele geçirmeye teşebbüs etmek (sniffer, keyloggeri spyware, trojan ve benzeri amaçlı programlar kurulumu)

    vi.   (Bilişim ve iletişim aracına/araçlarına sahip diğer kullanıcıların işlerine engel olmak kastıyla faaliyetlerde bulunmak;

   vii.   İnternet ağı üzerindeki Üniversite ile ilgili tüm paketlerde yakalamaya, izlemeye veya değiştirmeye teşebbüs etmek;

  viii.   Hırsızlık veya yüz kızartıcı bir suç işlemeye teşebbüs etmek.

 

 

e)     

Üniversiteden Uzun Süreli Uzaklaştırma: 

Üniversiteden uzun süreli uzaklaştırmayı gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:

      i.   Sınavda veya projede kopya çekmek veya kopya vermek

     ii.   Dil, din, ırk ve mezhep açısından kutuplaşmalara yol açıcı faaliyetlerde bulunmak;

    iii.   Derslere girilmesine veya ders yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmak, dersteki öğrencileri dışarı çıkamaya zorlamak; boykot veya işgale yol açan her türlü teşvik ve davranışlarda bulunmak; üniversite içinde yapılmakta olan herhangi bir resmi toplantıya engel olmak;

    iv.   Hırsızlık veya yüz kızartıcı bir suç işlemek;

     v.   Üniversiteye ait bilişim ve iletişim araçlarını üniversitenin izni olmadan ticari amaçla satış veya reklam için kullanmak;

    vi.   Kumar oynamak; kumarhanede bulunmak

   vii.   Kumar oynatmak

  viii.   Üniversite içinde veya dışında, öğrencileri veya üniversite ile bağı bulunmayan herhangi bir kişiyi darp etmek;

    ix.   VYK Başkan ve/veya üyelerini, üniversite personelini veya onların aile bireylerini, öğrencileri üniversite içinde veya dışında, sözle veya yazılı olarak tehdit etmek, bu kimselerin taşınır veya taşınmaz mallarına kasti olarak zarar vermek;

     x.   Üniversite içinde veya dışında silah veya yaralayıcı alet bulundurmak veya kullanmaya teşebbüs etmek

    xi.   Kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek

   xii.   Tehdit, şantaj, veya herhangi bir vaad  ile kişinin davranışlarını kontrol etmeye çalışmak sureti ile cinsel tacizde bulunmak

  xiii.   Sarılmak, ellemek ve benzeri cinsel amaçlı davranışlar  ile bir kişinin rızası olmaksızın cinsel dokunulmazlığını ihlal etmek

 xiv.   Üniversiteye ait her türlü araç, gereç ve benzeri taşınır mal ve malzemeye bilerek telafisi güç olan zarar vermek 

  xv.   Üniversiteye ait her türlü bina, bahçe, eklenti ve tesislere dikkatsizlik ve tedbirsizlikle telafisi güç zarar vermek.

 xvi.   Kendi yerine başkasına ödev, tez, proje yaptırmak veya başkasının yerine  ödev, tez, proje yapmak

xvii.   Seminer, tez, proje, staj raporu, yayınlar ve benzeri akademik ürünlerde aşırmacılık yapmak

 

 

f)      

Üniversiteden Sürekli Uzaklaştırma:

Üniversiteden sürekli uzaklaştırmayı gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:

        i.   Üniversite veya herhangi bir resmi makam tarafından  verilen her türlü belgeyi değiştirmek, değiştirilmiş veya sahte belgeler kullanmak;

       ii.   Bir kimseyi veya grubu tehdit ederek, suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya yahut yalan beyanda bulunmaya veya sahte delil göstermeye veya suçu üstlenmeye zorlamak;

      iii.   Disiplin soruşturmasıyla ilgili işleri veya disiplin kurulunun çalışmasını zor kullanarak veya tehditle engellemek;

      iv.   Zorla cinsel ilşkiye girmeye teşebbüs etmek veya zorla cinsel ilişkiye girmek.

       v.   Bir kişiye veya bir gruba her ne sebeple olursa olsun duyularının veya organlarının işlevlerinin zayıflaması veya kaybı, konuşmada sürekli zorluk, yüzde veya bedende sabit iz, yaşamını tehlikeye sokan yaralar vb. bedensel ve ruhsal kalıcı veya ciddi acılar verecek derecede eziyet çektirmek ve bu fiillerin başkaları tarafından yapılmasını azmettirmek.

      vi.   Sınav sorularını sınavdan önce temin etmek amacıyla muhafaza edildikleri yere veya sayısal ortama girmek veya bu fiilleri azmettirmek;

     vii.   Üniversite içinde veya dışında uyuşturucu veya benzeri maddeler bulundurmak ve kullanmak;

    viii.   Üniversite içinde veya dışında uyuşturucu veya benzeri madde satmak veya kullanımını teşvik etmek;

      ix.   Üniversitenin herhangi bir personelini veya onların aile bireylerini, Üniversite içinde veya dışında darp etmek;

       x.   Üniversite içinde veya dışında silah veya yaralayıcı alet kullanmak;

      xi.   Bilişim ve iletişim araçlarını KKTC kanunlarına veya KKTC’nin taraf olduğu ya da tek taraflı olarak kabul ettiği uluslararası antlaşmalara göre suç teşkil edecek biçimde kullanmak;

     xii.   Üniversiteye bağlı birim veya kişilerin bilgisayarlarında bulunan dosyaları izinsiz şekilde incelemek, değiştirmek, zarar vermek ve her türlü virüsü kasıtlı olarak yaymak;

    xiii.   Bilişim ve iletişim aracına/araçlarına sahip kişi, kişiler veya kurumun şifresini kırmak veya ele geçirmek;

    xiv.   Bilişim araçlarını başkasının kullanıcı adı ve şifresi ile izinsiz ve yetkisiz olarak kullanmak;

     xv.   İnternet ağı üzerindeki Doğu Akdeniz Üniversitesi ile ilgili tüm paketleri yakalamak, izlemek veya değiştirmek.

    xvi.   Akademik personele ait ders notlarını ve dersle ilgili diğer materyali izinsiz olarak ticari menfaat sağlamak amacı ile kullanmak

   xvii.   Üniversite veya herhangi bir resmi makam tarafından kendisine verilen belgeyi başkasına kullandırmak veya başkasına verilen belgeyi kullanmak

  xviii.   18 yaşının altında bulunan küçüklere karşı 6/e/xiii ve 6/e/xiv’teki fiilleri işlemek

    xix.   Üniversiteye ait her türlü bina, bahçe, eklenti ve tesislerine bilerek telafisi güç zararlar vermek

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Soruşturma Yaptırmaya Yetkili Amir

7.     

Disiplin soruşturmasını yaptırmaya yetkili amirler;

(a)     Birden fazla fakülte ve yüksekokul öğrencilerinin dahil olduğu disiplin suçları ve toplu öğrenci olayları ile ilgili olarak Üniversitede Güvenlikten de sorumlu Rektör Yardımcısı,

(b)     Lisansüstü öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı Enstitü Müdürü,

(c)     Fakülte öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı dekan,

(d)     Yüksekokul öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı yüksekokul müdürüdür.

Soruşturma yaptırmaya yetkili amirler, soruşturmayı soruşturmacı veya soruşturmacılar tayini suretiyle yaptırırlar.

Öğrenci Disiplin Kurulu üyeleri soruşturmacı olarak görev üstlenemezler.

Soruşturmanın Süresi

8.     

Disiplin soruşturmasına başlanmak üzere olayın öğrenilmesini müteakip ilk on iş günü içerisinde soruşturmacı atanır. Soruşturma, soruşturmacı-ya atanma kararının tebliğ edilmesinden itibaren en geç on beş iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

Soruşturmanın bu süre içerisinde bitirilememesi halinde soruşturmacı, kendisini disiplin soruşturması yapmakla görevlendiren amirinden gerekçeli olarak bir kereye mahsus olmak üzere on beş iş günü ek süre verilmesini yazılı olarak talep edebilir.

Soruşturmanın Yapılış Şekli

9.     

Soruşturmacı tanık dinler, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabileceği gibi bunları gerektiğinde istinabe suretiyle de yaptırabilir. Her soruşturma işlemi bir tutanakla tespit olunur. Tutanak; işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise, soruları ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir ve soruşturmacı, katip ile ifade sahibi veya keşif sırasında hazır bulundurulanlar veya belge sorumlularınca imzalanır. İstinabe talimatında şahidin kimliği, adresi ve benzeri açıklayıcı bilgiler açık ve tam olarak belirtilir. Tanığa usulüne uygun olarak yemin ettirilir.

Üniversitenin bütün personeli, soruşturmacıların istedikleri her türlü bilgi, dosya ve başka belgeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın vermeye ve istenecek yardımları yerine getirmekle yükümlüdürler.

Öğrencinin, disiplin suçunu işledikten sonra üniversite içinde yer değiştirmesi veya üniversiteyi değiştirmiş bulunması veya üniversiteden her ne sebeple olursa olsun ayrılmış olması, soruşturma açılmasına, devamına ve gerekli kararların alınmasına engel teşkil etmez.

Savunma Hakkı

10.  

a)    Hakkında Disiplin Soruşturması açılan öğrenciye atfedilen suçun neden ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az üç iş günü öncesinde yazılı olarak bildirilir. Bu yazıda; öğrenci belirtilen gün, saat ve yerde savunmasını yapmaya davet edilir. Tebligat yapılmasının mümkün olmadığı hallerde öğrencinin savunmasını yapmak üzere soruşturmacıya başvurması hususu, öğrencisi bulunduğu Enstitü, Fakülte veya Yüksekokulun belirli yerlerinde ilân olunur ve öğrencinin portaldaki hesabı veya telefon ile bildirilir.

b)    Öğrenci, davetiyeyi almamış olması halinde, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

c)    Öğrenciye yollanacak davetiyede; çağrıya özürsüz uymadığı veya özrünü zamanında bildirmediği takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılacağı ve diğer delillere dayanılmak suretiyle hakkında gerekli kararın verileceği kaydolunur.

d)    Geçerli ve kabul edilebilir bir özür bildiren veya mücbir sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaşılan öğrenciye yeniden uygun bir süre verilir veya belirtilecek bir süre içinde yazılı savunmasını göndermesi istenir. Tutuklu öğrencilere savunmalarını yazılı olarak gönderebileceği duyurulur.

e)    Soruşturma; öğrencinin kendini gereği gibi savunmasına imkan verecek şekilde yürütülür. Ancak savunma bahanesiyle soruşturmanın uzatılmasına imkan verilmez.

Soruşturma Raporu

11.          

Soruşturmacı bir soruşturma raporu düzenler. Raporda; soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, isnad edilen suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller, alınan savunma özetlenir. İsnad edilen her suç maddesi ayrı ayrı tahlil edilerek delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır, uygulanacak disiplin cezası teklif edilir. Varsa belgelerin asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir. Soruşturma raporu, dosya ile birlikte soruşturmayı açan amire tevdi edilir.

Soruşturma Sırasında Tedbir

12.  

Soruşturmacılar; zaruri gördükleri takdirde soruşturma süresince,   sanık öğrencilerin Üniversite binalarına girmesinin   yasaklanması hususunda karar verilmesini Üniversite’ de güvenlikten sorumlu Rektör Yardımcısından  isteyebilirler.

Soruşturmanın Sonuçlandırılması

13.  

a)   Soruşturma, soruşturma raporu ve dosyasının soruşturma açılmasına karar veren amire teslim edilmesi suretiyle sonuçlandırılır.

b)  Soruşturma açılmasına karar veren amir, soruşturma dosyasının ve raporunun kendisine geliş tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde 14.madde çerçevesinde gereğini yerine getirir.

c)   Soruşturma raporu ve dosyasını inceleyen amir veya disiplin kurulu gerekli görürse noksan saydığı belirli soruşturma işlemlerinin tamamlanmasını aynı soruşturmacıdan isteyebilir.

Disipli Cezası

Vermeye Yetkili

Amir ve Kurullar

14.  

Uyarma ve kınama cezaları doğrudan doğruya ilgili rektör yardımcısı, fakülte  dekanı , enstitü müdürü,  veya yüksekokul müdürünce, kısa, orta, uzun ve sürekli uzaklaştırma cezaları ise disiplin kurulunca verilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Disiplin Kurulu’nun Oluşumu

15.  

a)   Disiplin Kurulu, Üniversitedeki Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulunun her birini temsilen bir asıl ve bir yedek üye ile Üniversite Öğrenci Konseyinin seçeceği bir asıl ve bir de yedek üyeden oluşur.

b)   Disiplin Kurulu üyeleri, Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Hazırlık Okulu yöneticisi tarafından, kendi birimlerinde (Enstitü için lisansüstü programlarda) görev yapan öğretim elemanları arasından önerilir ve Senato tarafından onaylanır.

c)   Disiplin Kurulu’nun Akademik Personel üyeleri iki yıllığına, öğrenci üyeler bir yıllığına seçilirler. Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler.

d)   Disiplin Kurulu üyelerinin disiplin cezası almamış olması esastır. Disiplin Kurulu üyesi iken herhangi bir disiplin cezası alan üyenin Kurul üyeği düşer. Kurul üyeliği düşen üyenin yerine aynı usulle yenisi seçilir. Hakkında soruşturma açılmış olan üye Kurul toplantılarına katılamaz.

e)   Öğrenci Disiplin Kurulu’nda, Başkanlık görevi her akademik yıl için farklı bir fakülte/ yüksekokul/okul temsilcisi tarafından yürütülür. Başkanlık görevini üstlenen birim temsilcisinin ders yükü indirimi olan bir akademik yönetici (dekan/müdür yardımcısı, bölüm başkanı, bölüm başkan/müdür yardımcısı) olması ve Kurulun yazı işleri başkanlık görevini üstlenen akademik yöneticinin bağlı olduğu akademik birimin sekreteri tarafından yürütülmesi esastır. 

Başkanlık görevi fakülte/yüksekokul/okul kodu sırasına göre (01’den başlayarak) yürütülür. Başkanlık görevini üstlenen fakülte/yüksekokul/okulun yedek üyesi Disiplin Kurulunda Başkan Vekili olarak görev alır ve Başkanın katılamadığı toplantılara katılıp başkanlık yapar. 

f)  Kurulun gerekli görmesi halinde, kurula Rektörlüğün uygun göreceği hukuk danışmanı yardımcı olur.

Disiplin

Kurulu’nun

Görevleri

 

16.  

Disiplin Kurulunun görevleri şunlardır:

a)    Soruşturma raporu ışığında ve sanık öğrencinin dinlenmesine de imkân verdikten sonra bulguları değerlendirmek ve ceza gerektiren hallerde, verilecek cezaları suç duyurusu yapanın Disiplin Kurulu üyesi olması halinde oy hakkı olmaksızın, karara bağlamak.

b)    Alınan kararları Rektörlüğe yazılı olarak bildirmek.

c)    Rektörlük veya Senato tarafından yeniden görüşülmek istemi ile gönderilen Disiplin Kurulu kararlarını inceleyerek alınan karar ve gerekçelerini Rektörlüğe iletmek.

d)    Her akademik dönem sonunda toplanarak, Üniversitenin genel disiplin durumunu gözden geçirmek ve alınacak önlemler konusunda Disiplin İşlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı’na önerilerde bulunmak.

e)    Uygulamada görülecek aksaklıkların düzeltilmesi yönünde Disiplin Yönetmeliğinde değişiklik önerilerinde bulunmak. Gerektiğinde Üniversite disiplini hakkında görüş bildirmek.

Disiplin Kurulu’nun Toplanması

17.  

a)   Disiplin Kurulu, Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine ve salt çoğunlukla toplanır ve çoğunlukla karar verir. Çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşit olması halinde, Başkanın oyu doğrultusunda karar verildiği kabul edilir. Başkanın bulunmadığı hallerde oturuma Başkan Vekili başkanlık eder.

b)  Üyeler toplantılara düzenli katılmak ve birimlerine bilgi vermekle mükelleftir. Mazeretli olarak kurul toplantısına katılamaması durumunda yedek üyenin katılımını sağlar; Ardışık iki kez toplantılarda temsil edilmeyen birimin Dekanlığına / Müdürlüğüne ve Rektörlüğe Kurul Başkanı bilgi vererek katılımın sağlanmasını ister. Kurula atanacak temsilcilerin kurul toplantı saatlerine göre dersleri bağlı bulunduğu akademik birim tarafından düzenlenir.

Disiplin Kurulu Kararları

18.  

a)    Disiplin Kurulu, Kurula havale edilen konuları en geç 45 iş günü içerisinde sonuçlandırarak karara bağlar. Ancak, dönem sonu ders kesimine iki hafta kala veya final sınavları süresi içinde veya sonrasında disiplin kuruluna havale edilen disiplin dosyaları, Disiplin Kurulu Kararı ile, bir sonraki döneme ertelenebilir. Bu şekilde ertelenen disiplin konuları ertelendiği dönemin ders başlama tarihinden itibaren en geç 45 iş günü içerisinde görüşülerek karara bağlanır.

b)    Disiplin Kurulu; soruşturma raporunda önerilen cezayı kabul edip etmemekte serbesttir. Gerekçelerini göstermek kayıt ve şartıyla lehe veya aleyhe başka bir disiplin cezası da verebilir.

c)    Aynı olaydan dolayı, öğrenci hakkında ceza soruşturmasının başlamış olması durumunda Disiplin Kurulu disiplin işlemlerinin ertelenmesine karar verebilir. Ertelemeye karar verilmesi halinde (a) fıkrasında öngörülen süreler durur.

d)    Sanığın ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması disiplin cezasının uygulanmasına engel teşkil etmez.

e)    Kamu davası nedeniyle tutuklu bulunan veya haklarında hürriyeti bağlayıcı hapis cezası verilen öğrenciler bu sırada yapılan sınavlara alınmazlar ve bu kayıplarından dolayı herhangi bir hak iddia edemezler.

Sanığın Savunma Hakkı

19.  

Disiplin Kurulu, soruşturması tamamlanan öğrenci hakkında karar vermeden önce, bu öğrenciye Disiplin Kurulu önünde savunma hakkını tanımakla yükümlüdür. Ancak, Disiplin Kurulu’na çağrılan öğrenci geçerli ve kabul edilebilir bir mazereti yokken Disiplin Kurulu toplantısına gelmezse, Disiplin Kurulu öğrencinin yokluğunda (gıyabında) karar verebilir.

Kararların Yazılması

20.  

Kararlar gerekçeli olarak yazılır, deliller özet halinde açıklanır; dayanılan yasa, tüzük, yönetmelik maddeleri ve ilkeler belirtilir ve karar toplantısına katılan üyelerce imzalanır; olumsuz oy verenler gerekçesini karar metnine geçirterek ayrıca imzalarlar. Kararların yazdırılmasında, imzalanıp saklanmasında ve diğer yazışma işlerinde Kurul Başkanı sorumludur.

Kararların Kesinleşmesi

21.  

Disiplin Kurulu kararları aşağıda belirtilen şekilde kesinleşir:

a)    “Üniversiteden Sürekli Uzaklaştırma” cezası dışında kalan bütün cezalar, Disiplin Kurulu karar tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde, Rektörlük tarafından onaylanması ile kesinleşir.

b)    “Üniversiteden Sürekli Uzaklaştırma” cezasının kesinleşmesi, Rektörün onayından sonra, Senatonun onayını da gerektirir. Bu işlem Disiplin Kurulu Karar tarihinden itibaren en geç 30 iş günü içerisinde yapılır.

a)    Rektör veya Senato onaylarına sunulan Disiplin Kurulu Kararlarını ve/veya verilen cezayı uygun görmez veya usul yönünden aykırı bulur ise, gerekçelerini de belirterek konunun yeniden incelenmesini ilk yapılacak disiplin kurulu toplantısında görüşülmek üzere Kurul toplantı gündemine alınıp konunun yeniden incelenmesini Kuruldan talep eder. Disiplin Kurulu’nun ikinci inceleme sonucu yeni bir karara varmaması halinde, Üniversiteden “sürekli uzaklaştırma” kararı hariç, ilk karar kesinleşmiş olur. Sürekli Uzaklaştırma cezalarında ise Senato’nun vereceği karar kesindir.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uygulama ve İtiraz

Disiplin Konularının Duyurulması

 

22.  

a)    Disiplin konularının (suç duyurusu, sanık veya tanık olarak Disiplin Kurulu’na çağrılması vb.) öğrenciye duyurulması, bir kopyası ilgili Fakülte Dekanlığı’na/Okul Müdürlüğü’ne veya Bölüm Başkanlığı’na da gönderilen ve aslı Öğrenci Disiplin Duyuru Panosu’na asılan ilanlar yolu ile ayrıca öğrencinin elektronik posta adresine ve portalına konmak suretiyle yapılır. Öğrenci Disiplin Duyuru Panosu ve ilgili birimin ilan panolarında yer alan veya elektronik posta adresine gönderilen duyuru ile disiplin duyuruları öğrencinin bilgisine getirilmiş kabul edilir.

b)    Kesinleşen cezaların duyurulması Rektörlük tarafından yapılır. Cezalar, Disiplin Kurulu Kararı’nın Rektörlüğe iletilmesini takip eden 15 iş günü içerisinde bir kopyası ilgili öğrenciye veya öğrencilere iletilmek üzere ilgili Dekanlık kanalı ile Bölüm Başkanlığına veya ilgili Müdürlüğe ve öğrencinin dosyasına girmek üzere Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yazılı olarak iletilir. Ayrıca bir kopyası bilgi için Öğrenci Duyuru Panosu’na asılır ve kesinleşen cezalar Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından öğrencinin anne ve babasına, yoklukları halinde, öğrencinin göstermiş bulunduğu en yakın aile mensubuna bildirilir.

Disiplin Cezalarının Uygulanması

23.  

a)    Kesinleşen disiplin cezalarının, Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca uygulanma-sından ilgili Enstitü, Dekanlık veya Müdürlük sorumludur. Gerekli görüldüğü hallerde, ceza duyurularının bir kopyası Üniversite Güvenlik Birimi’ne de iletilir.

b)    Disiplin Kurulu kararları, kurul veya öğrencinin bağlı bulunduğu akademik birim tarafından aksi belirtilmedikçe, öğrenciye tebliğ edildiği tarihten itibaren uygulanır. Ancak üniversiteden kısa ve orta süreli uzaklaştırma cezalarının akademik takvimde belirtilen sınav dönemleri dışında uygulanmasına dikkat edilir. Cezaların uygulanmasında takvim günü esas alınır. Cezalar her durumda öğrencinin herhangi bir derse kayıtlı olduğu dönemde uygulanır.

Cezalara

İtiraz

24.  

“Uyarma” ve “Kınama” cezalarına itiraz edilemez. Diğer cezalarda, duyuru tarihini izleyen ilk 5 iş günü içinde, Üniversite Rektörlüğüne yazılı olarak itiraz edilebilir. Disiplin Kurulu kararına itiraz eden öğrenci hakkındaki karar kesinleşinceye kadar, ders, sınav, laboratuvar gibi eğitim çalışmalarına, toplu kültürel veya spor faaliyetlerine veya Üniversiteyi temsil eden herhangi bir faaliyete katılamaz.

Üniversiteden kısa, orta ve uzun süreli uzaklaştırma cezalarına öğrencinin itiraz etmesi durumunda, Rektör tarafından uygun görüldüğü takdirde, yürütme geçici olarak durdurulur ve gerekçeleri ile birlikte yeniden Disiplin Kurulu’nun incelemesine sunulur. Disiplin Kurulu konuyu 10 iş günü içerisinde yeniden karara bağlar. İnceleme sonucu karar değişmezse, ceza aynen uygulanır. Kararın değişmesi halinde, bu Yönetmeliğin 21.maddesi hükümlerine uygun olarak işlem yapılır. Öğrenci ile ilgili karar kesinleşinceye kadar, yukarıda belirtilen işlemler nedeni ile geçen süreler, ceza süresinden düşürülür.       

Üniversiteden Sürekli Uzaklaştırma cezalarına yapılan öğrenci itirazlarını Rektör Senatoya iletir. Senato uygun gördüğü takdirde yürütmeyi geçici olarak durdurur, konuyu inceler, öğrenciye yeniden savunma hakkı tanır. Gerekirse Disiplin Kurulundan ve/veya öğrenciden yazılı olarak ek bilgi ister ve başvurunun iletildiği tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde karar verir. Senato’nun itiraz hususunda verdiği karar nihaidir.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Cinsel suçların

 Soruşturulması

25.

Cinsel suçlar ile ilgili soruşturma yapmakla görevlendirilen soruşturmacı Üniversite bünyesinde kurulan/kurulacak olan “Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Biriminden” bilirkişi desteği alır.

Bir Üst Cezanın Verilebilmesi

26.

Hakkında disiplin işlemi yapılan öğrencinin işlemiş olduğu fiil aynı akademik yıl içerisinde daha önceden aldığı bir disiplin cezasını gerektiriyorsa Kurul öğrenciye bir üst cezayı verir.

Cezaların Bağışlanması

27.

Siciline işlenmiş cezasını çektikten sonra, en az bir yıl süre veya öğrencinin mezuniyetine bir yıldan az bir süre kalması halinde, bu süre içinde disiplin cezası almaması ve üniversitenin tespit ve ilan edeceği Toplumsal Duyarlılık Projelerinde gönüllü olarak görev üstlenmesi halinde, öğrencinin başvurusu üzerine;

a)    Uyarma ve Kınama cezaları, cezayı veren amir/Kurul tarafından,

b)    Kınamadan ağır cezalarda ise ilgili Dekan veya Müdürün önerisi ve Üniversite Senatosunun kararı ile bağışlanabilir.

Bu durumda ceza, öğrenciye verilen belgelere işlenmez. Ancak çekilen ceza nedeni ile uğranılan kayıplar telâfi edilmez.

Yönetsel

Önlem

28.

a)    Güvenlikten Sorumlu Rektör Yardımcısı, Dekan veya Okul Müdürü, Rektörlüğün onayı ile öğrenciyi Disiplin Kurulu’na sevk ederken, sevkten önce veya sonra disiplin kovuşturmasının tamamlanmasını beklemeden ivedi bir yönetsel önlem olarak ve geçici bir süre için, Üniversiteden uzaklaştırma ya da ders, lâboratuar, atölye ve sınavlara girmekten alıkoymaya yetkilidir.

b)    Kısa, orta, uzun süreli uzaklaştırma cezası almış öğrenciler yurtlardan çıkarılmazlar. Ancak ceza almış veya hakkında disiplin soruşturması başlatılmış öğrencilerin, yurtlardaki güvenlik ortamını ya da huzuru bozma olasılığının bulunduğu durumlarda, bu öğrencilerin yurtlardan uzaklaştırılmalarına ya da çıkarılmalarına Güvenlikten Sorumlu Rektör Yardımcısı karar verebilir.

Yürürlük

29.

Bu Yönetmelik Senato tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

30.

Bu Yönetmeliği Üniversite Rektörlüğü yürütür.