YAZ DÖNEMİ DERS YÖNETMELİĞİ

 

(189/1988, 157/1989, 92/1990, 364/1991, 112/1993, 113/1993, 234/1994, 280/1994, 158/1995, 334/1995, 1215/1996, 58/1999, 557/1999, 699/1999, 854/2007, 435/2010 Sayılı Tüzük)

Madde 32 Altında Yapılan Yönetmelik

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü’nün 32’nci maddesi uyarınca Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile aşağıdaki Yönetmeliği yapar.

 

Bu Yönetmelik “DAÜ Yaz Dönemi Ders (Değişiklik No.1/10 – 1/18) Yönetmeliği”ni de kapsamaktadır.

 

Kısa İsim
SEN 24.05.1989

89/46-6,

SEN 18.12.1996

96/150-5 EK 2,

SEN 23.06.2008

08/290-4 EK 4,

SEN 31.03.2010

10/316-5,

VYK 06.09.2018

17-18/27-6

1.

Bu Yönetmelik, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Yaz Dönemi Ders Yönetmeliği” olarak isimlendirilir.

Amaç ve Kapsam

SEN 23.06.2008

08/290-4 EK 4

2.

Bu Yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi Yaz Dönemi derslerinin kayıt, ücret, sınav, başarı ve değerlendirilmesine ilişkin esasları düzenlemeyi amaçlar.

Yaz Dönemi Amacı

3.

(1)      Bazı derslerden başarısız olup, Üniversiteye devam hakkı olan öğrencilere bu derslerinde başarı fırsatı verip “regular” duruma geçmelerini sağlamak.

(2)      Başarılı olan öğrencilere, kayıtlı bulundukları programları normal süreden önce tamamlamalarına olanak sağlamak.

Süre

4.

Yaz Dönemi, Bahar ve Güz dönemleri arasındaki süre içinde açılır. Bu dönemde öğrenim süresi sekiz haftayı geçemez. Yaz Dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri Üniversite takviminde yer alır.

Yaz Dönemi Dersleri ve Kayıtlar

SEN 23.06.2008

08/290-4 EK 4,

SEN 29.07.2015

15/387-6

5.

(1)      Yaz döneminde en fazla 12 krediyi aşmamak koşulu ile öğrencinin bağlı bulunduğu Fakülte/Yüksekokul Kurulu’nun almış olduğu karar uyarınca en çok 3 ders alınabilir.

 

 

(2)      Üniversitenin normal program dersleri yaz döneminde de verilebilir.

 

 

(3)      Yaz döneminde açılması muhtemel dersler yaz dönemi başlangıcından en az dört hafta önce Rektörlükçe ilan edilir.

 

 

(4)      Bu dersleri almak isteyen öğrenciler, Rektörlükçe belirlenen süre içerisinde ön kayıt yaparlar.

 

 

(5)      Yaz döneminde bir dersin açılabilmesi için Rektörlüğün tespit edeceği asgari sayıda öğrencinin ön kayıt yapması gerekir.

 

 

(6)      Derslere kesin kayıt, DAÜ Ders Kayıt Yönetmeliği’ne göre yapılır.

SEN 18.12.1996

96/150-5 EK 2

 

 

(7)      Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’nu başarı ile tamamlayan öğrenciler bulunduğu programın yaz dönemi derslerini alabilirler.

SEN 18.12.1996

96/150-5 EK 2

 

 

(8)      Öğrenciler, Bahar dönemi sonundaki genel not ortalamasına bağlı olarak, Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü’ndeki kriterlerine göre, yaz döneminde açılması koşulu ile, öncelikle (D-), (F), (NG), veya (U) aldıkları derslere kayıt yaptırmak zorundadırlar. Ancak en çok iki dersten başarısız olup mezuniyeti için yaz döneminde alınabilecek sayıda alınmamış dersi kalan öğrenciler, bu derslerin yaz döneminde açılması durumunda başarısız oldukları derslere kayıt yaptırmak zorunda olmayıp bu derslerden Mezuniyet Dönemi Ek Sınav (graduation make-up) haklarını kullanabilirler.

SEN 18.12.1996

96/150-5 EK 2

 

(9)      Öğrenci ilk ders gününden başlayarak 27’nci ders gününe kadar, herhangi bir nedenle, Bölüm Başkanı/Yüksekokul Müdürü’nün onayı ile, yaz döneminde kayıtlı olduğu bir dersten çekilebilir. Öğrencinin çekildiği ders transcripte ‘W’ notu ile gösterilir.

Ücretler

SEN 23.06.2008

08/290-4 EK 4

6.

Yaz dönemi dersleri için DAÜ Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü’nün 7’nci maddesinde belirtilen ücretlerden ayrı olarak bir ücret alınır. Öğrencilerin ders başına ödeyeceği ücret Rektörlükçe yaz dönemi başlangıcından en az 4 hafta önce ilan edilir.

Sınavlar

SEN 23.06.2008

08/290-4 EK 4

7.

Yaz Döneminde sınavlar DAÜ Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü’nün 19’uncu maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde düzenlenir.

Başarı ve Değerlendirme

SEN 23.06.2008

08/290-4 EK 4

8.

(1)      Öğrencilerin Yaz Dönemi’nde aldıkları derslerin dönem sonu notları DAÜ Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü’nün 16’ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde düzenlenir.

(2)      Yaz Dönemi’nde alınan dersler, öğrencinin not belgesinde (transkript) “Yaz Dönemi” başlığı altında ayrı olarak gösterilir.

SEN 18.12.1996

96/150-5 EK 2,

(3)      Yaz Dönemi’ndeki başarı durumu öğrencinin genel not ortalamasının belirlenmesinde hesaba katılır. Ancak, Yaz Dönemi, ‘Fiili Dönem’ olarak işlem görmez.

SEN 18.12.1996

96/150-5 EK 2

(4)      Yaz Dönemi sonunda, genel not ortalaması Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü’nün 20’nci veya 21’inci maddelerinde öngörülen limitlerin altına düşen öğrencilere, takip eden dönemde, ilgi tüzüğün aynı maddeleri uyarınca işlem yapılır.

SEN 18.12.1996

96/150-5 EK 2

(5)      Yaz Dönemi, DAÜ Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliği’nin 8’inci maddesi ile tanımlanan Mezuniyet Dönemi Ek Sınavı bakımından ‘son iki dönem’ kapsamında sayılmaz. Yaz Dönemi sonunda, öğrencinin bu Yaz Döneminde ve/veya en çok iki dönem öncesinde aldığı en fazla iki ders için, tanınacak ek sınav hakkını kullanarak mezun olabileceğinin anlaşılması durumunda, bu öğrenciye ilgili bölüm/yüksekokul kurulu kararı ile Mezuniyet Dönemi Ek Sınav hakkı verilebilir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından Yaz Döneminde Ders Alma

SEN 23.06.2008

08/290-4 EK 4,

SEN 31.03.2010

10/316-5,

VYK 06.09.2018

17-18/27-6

9.

(1)       Öğrenciler, yaz dönemlerinde üniversite dışındaki yüksek öğretim kurumlarından “Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerinin Üniversite Dışından Ders Alma Yönetmeliği”ne göre ders alabilirler.

(2)       Öğrencinin Doğu Akdeniz Üniversitesi dışından aldığı derslerin harf notları, DAÜ Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönetmeliği çerçevesinde işlenir.

Diğer Konular

SEN 23.06.2008

08/290-4 EK 4

10.

Bu Yönetmelikte açıkça belirtilmeyen durumlarda DAÜ Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü’nün ilgili hükümleri uygulanır.

Yürütme Yetkisi

SEN 23.06.2008

08/290-4 EK 4

11.

Bu Yönetmelik DAÜ Rektörlüğü tarafından yürütülür.

Yürürlük

SEN 23.06.2008

08/290-4 EK 4

12.

Bu Yönetmelik Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.