DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  

YANDAL PROGRAMI YÖNETMELİĞİ

 

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM, SINAV ve BAŞARI TÜZÜĞÜ

(Madde 15 altında Yönetmelik)

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü”nün 15. maddesi uyarınca Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosunun onayı ile aşağıdaki Yönetmeliği yapar.

 

 

Kısa İsim

 

1.

Bu Yönetmelik "Doğu Akdeniz Üniversitesi Yandal programı Yönetmeliği" olarak isimlendirilir.

Amaç

ve

Kapsam

2.

Bu Yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi anadal lisans/önlisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır.

Yandal Programı açılması

3.

Yandal programı, programı açan Bölümün ve Bölümün bağlı bulunduğu Fakülte/Yüksekokul Kurulu'nun önerisi ve Üniversite Senatosu'nun onayı ile kesinleşir ve programı açan ve programdan yararlanan bölümlerin işbirliği ile yürütülür. Yandal programı en az 18 krediden oluşur.

Yandal Programına Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları

4.

 (1)     İlgili bölüm her dönem başında kontenjanları belirterek yandal programlarını duyurur.

 (2)     Yandal programına başvurular Üniversite Senatosu'nca belirlenen tarihte, başvuru formu ve resmi not belgesi ile Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılır.

 (3)     Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.

 (4)     Öğrenci, duyurulmuş olan yandal programına anadal lisans programının en erken 3.  fiili döneminin başında, anadal önlisans programının ise en erken 2. fiili döneminin başında başvurabilir.

 (5)     Türkçe bölümde okuyup, İngilizce bölümlerde yan dal yapmak isteyen öğrencilerin, İngilizce Yeterlik Sınavına girerek başarılı olmaları veya İngilizce Yeterlik Sınavına eşdeğerliği kabul edilen uluslararası veya ulusal sınavlarda başarılı olduklarını belgelemeleri gerekir.

 (6)     Ana dili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe yürütülen programlarda yandal yapmak istedikleri taktirde, Türkçe bilgilerinin yeterli düzeyde olduğunu, konuyla ilgili kurumların/birimlerin Türkçe yeterlilik sınavlarına katılarak belgelendirmek zorundadırlar.

 (7)     Üniversitesinin özel yetenek gerektiren programlarına başvuran adayların, sözü edilen programlar tarafından yapılacak özel yetenek sınavlarına girip başarılı olmaları gerekir.

 (8)     Gerekli koşullarını sağlayan başvurular Öğrenci İşleri Müdürlüğünce işleme konulur.

 (9)     Kabul işlemi başvurulan bölümün önerisi ve ilgili Fakülte Kurulu kararıyla tamamlanır.

(10)     Bir öğrenci aynı anda birden fazla yandal programına ya da hem bir çift anadal hem de bir yandal programına kayıt yaptıramaz.

Danışmanlık

5.

Yandal programındaki dersleri saptamada ve bunların alınacağı dönemleri planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili Bölüm Başkanı'nca Yandal Program Koordinatörleri atanır. Yandal Program Koordinatörleri öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

Önkoşul dersleri

6.

Yandal programını izleyen öğrenciler programda yer alan derslerin gerekli önkoşullarını sağlamak zorundadır. Önkoşul dersleri daha önce anadal programında alınmadı ise yandal programı not ortalamasına katılmamak koşulu ile alınır ve yandal not belgesinde yer alır.

Anadal ve yandal programı ilişkileri

7.

(1)    Yandal programı nedeniyle öğrencinin anadal lisans programındaki başarısı ve mezuniyeti hiç bir biçimde etkilenmez. Yandal programı için ayrı karne ve ayrı not belgesi düzenlenir.

(2)    İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programındaki dönem kaydında yer alır ve her iki not belgesinde gösterilir. Ancak bu ortak dersler ders yükü hesaplamasında tek ders olarak işlem görür. Öğrencinin her iki programa ortak sayılan bir dersten çekilmek istemesi durumunda dersten çekilme işlemi her iki program için işlem görür. Anadal ve yandal programlarında alınan toplam ders sayısının, anadal ders yükünün 3/5'inin  altına inmesi durumunda dersten çekilme izni verilmez.

(3)    Yandal programına kayıtlı öğrencilerin bu programları tamamlamaları için, her iki program için ortak alınmış ve/veya karşılıklı her iki programa birden sayılmış olan dersler dışında ilgili yandal programında yer alan ve yandal programını açan bölümce verilen en az 4 adet ve en az 12 kredilik ders almaları gerekir.

Ders yükü

8.

(1)    Anadal genel not ortalaması 2.00-2.49 arasında olan yandal öğrencilerinin bir dönemde anadal ve yandal programında alabilecekleri toplam kredili ders sayısı, anadal programının azami ders yükünün 1 fazlası olabilir.

(2)    Anadal genel not ortalaması 2.50 ve üzeri olan yandal öğrencilerinin bir dönemde anadal ve yandal programında alabilecekleri toplam kredili ders sayısı, anadal programının azami ders yükünün 2 fazlası olabilir.

Başarı ve programı tamamlama koşulları

 

9.

(1)    Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2.00 ortalamayla tamamlayan öğrenciye “Yandal Sertifikası” verilir.

(2)    Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yandal programını bitiremeyen öğrencilere bu programı tamamlamak için bir dönem ek süre tanınır. Bu süre, ilgili Fakülte Kurulu kararı ile uzatılabilir. Bu öğrencilere anadal programlarından mezun oldukları dönem sonunda bu bölüme ait diplomaları verilir. Bu öğrenciler hakkında karar almaya, öğrencinin izlediği yandal programını veren Fakülte Kurulu yetkilidir.

(3)    Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.

(4)    Çift anadal programından ayrılan veya ilişiği kesilen bir öğrenci, programdan ayrıldığı veya ilişiğinin kesildiği döneme kadar almış olduğu dersler ile, eğer çift anadal verilen bölümce yandal program(lar)ı da veriliyorsa ve öğrenci tercih ettiği ilgili bir yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse o yandal programına ait sertifikayı almaya hak kazanır. Adı geçen öğrenci eğer tercih ettiği ilgili yandal programının tüm gereklerini yerine getirememişse, eksik derslerini tamamlayabilmesi amacıyla, kendisine dönem kısıtı uygulanmaksızın o yan dal programına başvuru hakkı tanınır.

Yandal programından geçici veya sürekli ayrılma, ilişik kesilme

 

 

10.

(1)    Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir.

(2)    Yandal veya çift anadal programına kayıtlı öğrenciler de başvuru koşullarını sağlamak kaydı ile başka yandal veya çift anadal programlarına başvurabilir ve önceki programı bırakmak kaydı ile yeni bir programa geçebilir.

(3)    Anadal programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak yandal programında da izinli sayılır. Yandal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere yandal programı veren bölümün önerisi ve yandal programının bağlı olduğu Fakülte Kurulu kararı ile dönem izni verilebilir.

(4)    Yandal programında, izin almadan iki dönem üstüste ders almayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

(5)    Anadal programında genel not ortalaması 2.00'nin altına düşen öğrenci izleyen dönemde yandal programından ders alamaz.

(6)    Yandal programı genel not ortalaması, yandal programında ders aldığı iki dönem üstüste 2.00' nin altında kalan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

(7)    Öğrenci yandal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yandal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

Yandal Programında Öğretim Ücreti

11.

(1)    Yandal Programına başvurusu kabul edilen öğrenciler, kayıtlı olduğu bölümün öğretim ücretinden ayrı olarak, yan dalda alacakları anadal programı ile ortak olmayan her bir ders için o yıla ait belirlenen kredi başına ücreti öderler.

(2)    Anadal programında “Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Bursları Uygulama Yönetmeliği”’nde belirtilen burs veya indirimlerden yararlanan öğrenciler, yandal yaptıkları bölüm/programda da bu haklarından yararlanırlar. Bursluluk süresi anadal mezuniyetinden sonra bir yarıyıldır.

(3)    “Ders Kayıt Yönetmeliği”nin 6. maddesinde belirtilen koşulları sağlayarak ek ders alabilecek öğrenciler, isterlerse bu haklarını yandal programındaki dersler için kullanabilirler. Bu koşulda alınacak ders için ödeme yapılmaz. 

 

Yürütme

Yetkisi

 

12.

 

Bu Yönetmelik DAÜ Rektörlüğü’nce yürütülür.

 

Yürürlük

 

13.

.

 

Bu Yönetmelik DAÜ Senatosu’nun onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.