DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  

YANDAL PROGRAMI YÖNETMELİĞİ

 

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM, SINAV VE BAŞARI TÜZÜĞÜ

(Madde 15 altında Yönetmelik)

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü”nün 15’inci maddesi uyarınca aşağıdaki Yönetmeliği yapar:

 

I. GENEL HÜKÜMLER

Kısa İsim

SEN 16.12.2009

09/312-6

SEN 26.02.2019

19/447-6 EK 7

1.

Bu Yönetmelik “Doğu Akdeniz Üniversitesi Yandal programı Yönetmeliği” olarak isimlendirilir.

Tefsir

SEN 26.02.2019

19/447-6 EK 7

2.

Bu Yönetmelik’te metin başka türlü gerektirmedikçe; “Bölüm Başkanı”, “Fakülte Kurulu”, “Rektörlük”, “Senato”, “Yüksekokul Kurulu” deyimleri, bu Yönetmeliğin kaynaklandığı Tüzük’teki deyimler için verilen anlam karşılıklarını,

“Dönem” Üniversite Senatosu tarafından belirlenen Güz ve Bahar Akademik Dönemini,

ifade eder.

Amaç ve

Kapsam

SEN 26.02.2019

19/447-6 EK 7

3.

Bu Yönetmeliğin amacı, Doğu Akdeniz Üniversitesi anadal önlisans veya lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda başvuru kabul ve kayıt koşullarına ilişkin esasların düzenlenmesidir.

Yandal Programı Açılması

4.

Yandal programı, programı açan Bölümün ve Bölümün bağlı bulunduğu Fakülte veya Yüksekokul Kurulu’nun önerisi, Üniversite Senatosu’nun onayı ile kesinleşir. Programı açan ve programdan yararlanan bölümlerin işbirliği ile yürütülür. Yandal programı en az 18 krediden oluşur.

Yandal Programına Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları

5.

(1)

İlgili bölüm, her dönem başında kontenjanları belirterek yandal programlarını duyurur.

(2)

Yandal programına başvurular, Üniversite Senatosu tarafından belirlenen tarihte, başvuru formu ve resmi not belgesi ile Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılır.

SEN 26.02.2019

19/447-6 EK 7

(3)

Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması ve başvurduğu döneme kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

SEN 26.02.2019

19/447-6 EK 7

(4)

Öğrenci, duyurulmuş olan yandal programına anadal lisans programının en erken 3’üncü fiili döneminin başında, en geç altıncı dönemin başında başvurabilir.

 

(5)

Türkçe bölümde okuyup, İngilizce bölümlerde yandal yapmak isteyen öğrencilerin, İngilizce Yeterlik Sınavına girerek başarılı olmaları veya İngilizce Yeterlik Sınavına eşdeğerliği kabul edilen uluslararası veya ulusal sınavlarda başarılı olduklarını belgelemeleri gerekir.

(6)

Ana dili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe yürütülen programlarda yandal yapmak istedikleri taktirde, Türkçe Yeterlilik Sınavına girerek başarılı olmaları veya bu sınava eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası veya ulusal sınavlarda başarılı olduklarını belgelemeleri gerekir.

 

(7)

Üniversitesinin özel yetenek gerektiren programlarına başvuran adayların, sözü edilen programlar tarafından yapılacak özel yetenek sınavlarına girip başarılı olmaları gerekir.

(8)

Gerekli koşullarını sağlayan başvurular, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından işleme konulur.

 

(8)

Kabul işlemi, başvurulan bölümün önerisi ve ilgili Fakülte Kurulu kararıyla tamamlanır.

SEN 26.02.2019

19/447-6 EK 7

(9)

Bir öğrenci aynı anda birden fazla yandal programına ya da hem bir çift anadal hem de bir yandal programına kayıt yaptıramaz.

Danışmanlık

6.

Yandal programındaki dersleri saptamada ve bunların alınacağı dönemleri planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili Bölüm Başkanı tarafından Yandal Program Koordinatörleri atanır. Yandal Program Koordinatörleri öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

Önkoşul Dersleri

7.

Yandal programını izleyen öğrenciler programda yer alan derslerin gerekli önkoşullarını sağlamak zorundadır. Önkoşul dersleri daha önce anadal programında alınmadı ise yandal programı not ortalamasına katılmamak koşulu ile alınır ve yandal not belgesinde yer alır.

Anadal ve Yandal Programı İlişkileri

8.

(1)

Yandal programı nedeniyle öğrencinin anadal lisans programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Yandal programı için ayrı karne ve ayrı not belgesi düzenlenir.

(2)

İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programındaki dönem kaydında yer alır ve her iki not belgesinde gösterilir. Ancak bu ortak dersler ders yükü hesaplamasında tek ders olarak işlem görür. Öğrencinin her iki programa ortak sayılan bir dersten çekilmek istemesi durumunda dersten çekilme işlemi her iki program için işlem görür. Anadal ve yandal programlarında alınan toplam ders sayısının, anadal ders yükünün 3/5’inin altına inmesi durumunda dersten çekilme izni verilmez.

(3)

Yandal programına kayıtlı öğrencilerin bu programları tamamlamaları için, her iki program için ortak alınmış ve/veya karşılıklı her iki programa birden sayılmış olan dersler dışında ilgili yandal programında yer alan ve yandal programını açan bölüm tarafından verilen en az 4 adet ve en az 12 kredilik ders almaları gerekir.

Ders Yükü

9.

(1)

Anadal genel not ortalaması 2.00-2.49 arasında olan yandal öğrencilerinin bir dönemde anadal ve yandal programında alabilecekleri toplam kredili ders sayısı, anadal programının normal ders yükünün 1 fazlası olabilir.

(2)

Anadal genel not ortalaması 2.50 ve üzeri olan yandal öğrencilerinin bir dönemde anadal ve yandal programında alabilecekleri toplam kredili ders sayısı, anadal programının normal ders yükünün 2 fazlası olabilir.

Başarı ve Programı Tamamlama Koşulları

10.

(1)

Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2.00 ortalamayla tamamlayan öğrenciye “Yandal Sertifikası” verilir.

SEN 26.02.2019

19/447-6 EK 7

(2)

Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yandal programını bitiremeyen öğrencilere bu programı tamamlamak için bir dönem ek süre tanınır. Bu süre, ilgili Fakülte Kurulu kararı ile uzatılabilir. Bu öğrencilere anadal programlarından mezun oldukları dönem sonunda bu bölüme ait diplomaları verilir. Bu öğrenciler hakkında karar almaya, öğrencinin izlediği yandal programını veren Fakülte Kurulu veya Yüksekokul Kurulu yetkilidir.

 

(3)

Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında önlisans ve lisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.

SEN 26.02.2019

19/447-6 EK 7

(4)

Çift anadal programından ayrılan veya ilişiği kesilen bir öğrenci, programdan ayrıldığı veya ilişiğinin kesildiği döneme kadar almış olduğu derslerle, eğer çift anadal verilen bölüm tarafından yandal program(lar)ı da veriliyorsa ve öğrenci tercih ettiği ilgili bir yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse o yandal programına ait sertifikayı almaya hak kazanır. Adı geçen öğrenci eğer tercih ettiği ilgili yandal programının tüm gereklerini yerine getirememişse, eksik derslerini tamamlayabilmesi amacıyla, kendisine dönem kısıtlaması uygulanmaksızın o yandal programına başvuru hakkı tanınır.

Yandal Programından Geçici veya Sürekli Ayrılma, İlişik Kesilme

11.

(1)

Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir.

 

(2)

Yandal veya çift anadal programına kayıtlı öğrenciler de başvuru koşullarını sağlamak kaydı ile başka yandal veya çift anadal programlarına başvurabilir ve önceki programı bırakmak kaydı ile yeni bir programa geçebilir.

(3)

Anadal programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak yandal programında da izinli sayılır. Yandal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere, yandal programı veren bölümün önerisi ve yandal programının bağlı olduğu Fakülte Kurulu kararı ile dönem izni verilebilir.

(4)

Yandal programında, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

(5)

Anadal programında genel not ortalaması 2.00’nin altına düşen öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

(6)

Yandal programı genel not ortalaması, yandal programında ders aldığı iki dönem üst üste 2.00’nin altında kalan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

(7)

Öğrenci yandal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yandal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersleri, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.

Yandal Programında Öğretim Ücreti

 

12.

(1)

Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenciler, kayıtlı olduğu bölümün öğretim ücretinden ayrı olarak, yan dalda alacakları anadal programı ile ortak olmayan her bir ders için o yıla ait belirlenen kredi başına ücreti öderler.

(2)

Anadal programında “Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Bursları ve İndirimli Öğrenim Ücreti Uygulama Yönetmeliği”nde belirtilen burs veya indirimlerden yararlanan öğrenciler, yandal yaptıkları bölüm veya programda da bu haklarından yararlanırlar. Bursluluk süresi anadal mezuniyetinden sonra bir dönemdir.

(3)

“Ders Kayıt Yönetmeliği”nin 6’ncı maddesinde belirtilen koşulları sağlayarak ek ders alabilecek öğrenciler, isterlerse bu haklarını yandal programındaki dersler için kullanabilirler. Bu koşulda alınacak ders için ödeme yapılmaz.

Yürütme Yetkisi

13.

Bu Yönetmelik DAÜ Rektörlüğü tarafından yürütülür.

Yürürlük

14.

Bu Yönetmelik, DAÜ Senatosu’nun onayladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.