ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI KAYIT, KABUL VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM, SINAV VE BAŞARI TÜZÜĞÜ

(Madde 14 altında Yönetmelik)

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu “DAÜ Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü”nün 14’üncü maddesi uyarınca aşağıdaki Yönetmeliği yapar:

I. GENEL HÜKÜMLER

Kısa İsim

SEN 14.01.2004

03/220-5

SEN 26.02.2019

19/447-6 EK 6

1.

Bu yönetmelik “Doğu Akdeniz Üniversitesi Çift Anadal Programları Kayıt, Kabul ve Uygulama Yönetmeliği” olarak isimlendirilir.

Amaç

 

2.

Bu yönetmeliğin amacı, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde kayıtlı oldukları bölümlerin lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı zamanda Üniversite içinde aynı fakülte içindeki veya bir başka fakültedeki bir lisans programının diplomasını almalarına olanak sağlayan öğretim programına ilişkin usül ve esasları belirlemektir.

Tefsir

SEN 26.02.2019

19/447-6 EK 6

3.

Bu Yönetmelik’te metin başka türlü gerektirmedikçe;

“Birinci anadal programı”, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün lisans programını;

“Çift anadal programı”, birinci ve ikinci anadal programlarının birleştirilmesinden oluşturulmuş ve öğrencinin her iki anadal diplomasını almaya olanak sağlayan öğretim programını,

“Dönem” Üniversite Senatosu tarafından belirlenen Güz ve Bahar Akademik Dönemini,

“İkinci anadal programı”, öğrencinin birinci anadal programı diplomasına ilaveten ikinci bir lisans diploması almak istediği bölümün lisans programını,

“Transkript” öğrencilere verilen not belgesini,

“Yaz Dönemi” Üniversite Senatosu tarafından belirlenen Güz ve Bahar Dönemi dışında kalan dönemi,

“Bölüm Başkanı”, “Bölüm Kurulu”, “Fakülte Kurulu”, “Rektörlük”, “Senato”, deyimleri, bu Yönetmeliğin kaynaklandığı Tüzük’teki deyimler için verilen anlam karşılıklarını ifade eder.

 

II. ESAS HÜKÜMLER

Çift Anadal Programı

Açılması ve Yürütülmesi

SEN 26.02.2019

19/447-6 EK 6

4.

(1)

Çift anadal programı, bu programla ilgili “iki bölümün talebi, Fakülte Kurullarının kararı ve Senato’nun onayı ile açılır ve ilgili bölümlerin işbirliğiyle yürütülür.

SEN 26.02.2019

19/447-6 EK 6

 

(2)

Çift anadal programlarına öğrenci kabul eden ve öğrenci gönderen bölümlerde öğrencilerin alacağı dersleri saptamada, derslerin alınacağı dönemleri planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili Bölüm Başkanı tarafından Çift Anadal Program Koordinatörü atanır. Çift Anadal Program Koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

Kontenjanlar ve Öğrenci Kabul Duyurusu

SEN 26.02.2019

19/447-6 EK 6

5.

Çift anadal programı kontenjanları ve programa başvuru ile kabul koşulları, ilgili bölüm başkanlıklarının görüşü alınarak ilgili fakülte dekanlıkları tarafından, her akademik dönemde kayıtların ilk gününden en az 5 iş günü önce duyurulur.

Kabul Koşulları ve

Başvuru

6.

(1)

Çift Anadal Programına başvurabilmesi için öğrencinin başvuru sırasında;

 

(A)

Çift anadal programını oluşturan bölümlerden birinde en az bir dönem kayıtlı olması ve başvuru yaptığı dönemde kayıt yenilemiş olması,

SEN 26.02.2019

19/447-6 EK 6

(B)

Birinci anadal programının en erken üçüncü döneminin başında en geç ise dört yıllık programlarda beşinci dönemin başında, beş yıllık programlarda yedinci dönemin başında, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci dönemin başında, en geç ise üçüncü dönemin başında olması,

 

(C)

Başvurduğu döneme kadar birinci anadal programında aldığı tüm kredili dersleri en az D notu ile geçmiş olması,

SEN 26.02.2019

19/447-6 EK 6

(D)

Genel not ortalamasının (CGPA) en az 3.00 ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sırası itibarıyla en üst %20’sinde olması gerekir. Ancak başarı sırası itibarıyla gerekli şartları sağlayamayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilir.

SEN 26.02.2019

19/447-6 EK 6

(E)

Türkçe bölümde okuyup, İngilizce bölümlerde çift anadal yapmak isteyen öğrencilerin, İngilizce Yeterlik Sınavına girerek başarılı olmaları veya İngilizce Yeterlik Sınavına eşdeğerliği kabul edilen uluslararası veya ulusal sınavlarda başarılı olduklarını belgelemeleri gerekir.

SEN 26.02.2019

19/447-6 EK 6

(F)

Ana dili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe yürütülen programlarda çift anadal yapmak istedikleri takdirde, Türkçe Yeterlik Sınavına girerek başarılı olmaları veya bu sınava eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası veya ulusal sınavlarda başarılı olduklarını belgelemeleri gerekir.

 

(G)

Üniversitesinin özel yetenek gerektiren programlarına başvuran adayların, sözü edilen programlar tarafından yapılacak özel yetenek sınavlarına girip başarılı olmaları gerekir.

SEN 26.02.2019

19/447-6 EK 6

(2)

Birden fazla çift anadal programına başvuru yapılabilir, ancak bir öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz. Ancak bir çift anadal programına ve yan dal programına aynı anda kayıt yaptırabilir.

SEN 26.02.2019

19/447-6 EK 6

 

(3)

Çift anadal programına başvurular, kabul duyurusunu takip eden akademik dönem kayıtlarının son gününe kadar başvuru formu ve “Transkript” (karne) ile Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yapılır.

 

(4)

Öğrenci İşleri Müdürlüğü, tüm başvuruları son başvuru tarihinden sonraki iş gününde birinci anadal programının bölüm başkanlığına gönderir.

SEN 26.02.2019

19/447-6 EK 6

 

(5)

Çift Anadal Komitesi başvuru yapan öğrencilerin belgelerini ve (varsa) akademik referans mektuplarını değerlendirerek öğrencilerin kontenjanlar dahilinde Çift Anadal programına kabul edilip, edilemeyeceği konusu ile varsa muaf olacakları dersler hakkında karar verir ve ilgili Bölüm Başkanları ve Fakülte Dekanları onayına sunulmak üzere yazılı kararını birinci Anadal programı Bölüm Başkanlığı’na iletir.

SEN 26.02.2019

19/447-6 EK 6

(6)

Çift anadal programına kabul edilen öğrenciler, ilgili akademik dönemin ders ekleme – çıkarma periyodu içinde çift anadal programına kayıt yaptırmak zorundadırlar.

Çift Anadal

Programı

7.

(1)

Çift anadal programı, birinci anadal programında yer alan tüm derslerin toplam kredisine ilave en az 36 krediden oluşur.

SEN 26.02.2019

19/447-6 EK 6

(2)

Çift anadal programında alınması gereken dersler, ilgili bölümlerin bölüm kurullarının kararı ile belirlenir.

 

(3)

Her iki anadal programında yer alan ilave dersler dışındaki derslerin, içerik ve eşdeğerlik bakımından, ilgili bölümlerde uygulanan ders eşdeğerliği ilkeleri çerçevesinde birbirleri ile örtüşmesi gerekir.

SEN 26.02.2019

19/447-6 EK 6

(4)

Çift anadal programına kayıtlı öğrencilere genel ve her iki anadal programı için ayrı “Transkript” (karne) düzenlenir.

 

(5)

Her iki anadal programına birden sayılacak dersler, öğrencinin her iki anadal programındaki dönem kaydında yer alır ve her iki “Transkript”te (karne) de gösterilir.

 

(6)

Çift anadal programında alınması gereken dersler, ders eşdeğerlikleri, her iki anadal programına birden sayılacak dersler, programından ayrılan öğrencilerin birinci anadal programına uyumlarına ilişkin esaslar “Çift Anadal Program ve Uygulama İlkeleri”nde belirtilir.

 

(7)

Öğrencilerin çift anadal programına giriş ve ayrılışları yatay geçiş sayılmaz.

Dönem İzni

8.

(1)

Birinci anadal programından dönem izni alan öğrenci ikinci anadal programından da dönem izni almış sayılır.

(2)

Ders açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ikinci anadal programında ders alamayacak olan öğrencilere, ilgili program koordinatörünün görüşü, birinci anadal programının bağlı olduğu bölümün başkanının önerisi ve fakülte dekanının onayı ile ikinci anadal programında dönem izni verilebilir.

Dersten Çekilme

9.

Öğrencinin her iki anadal programında ortak sayılan bir dersten çekilmek istemesi durumunda, dersten çekilme işlemi her iki program için birlikte işlem görür ve bu durum her iki “Transkript”te (karne) de gösterilir.

Ders Yükü

SEN 26.02.2019

19/447-6 EK 6

10.

(1)

Birinci anadal genel not ortalaması 2.00 – 2.49 arasında olan çift anadal öğrencilerinin bir dönemde birinci anadal ve ikinci anadal programında alabilecekleri toplam kredili ders sayısı, birinci anadal programının içinde bulunduğu akademik dönemin normal ders yükünün 1 fazlası olabilir.

SEN 26.02.2019

19/447-6 EK 6

(2)

Birinci anadal genel not ortalaması 2.50 ve üzeri olan çift anadal öğrencilerinin bir dönemde birinci anadal ve ikinci anadal programında alabilecekleri toplam kredili ders sayısı, birinci anadal programının içinde bulunduğu akademik dönemin normal ders yükünün 2 fazlası olabilir.

Programda Başarı ve Programdan Ayrılma

11.

(1)

İkinci anadal programı nedeniyle öğrencinin birinci anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez.

(2)

Çift anadal programdan kendi isteği ile ayrılmak isteyen öğrenciler yazılı bir dilekçe ile birinci anadal programının bağlı olduğu bölümün başkanlığına ders ekleme – çıkarma periyodunun en son gününe kadar başvururlar. Bu tarihten sonra yapılan başvurular bir sonraki akademik dönemin başından itibaren uygulanır.

(3)

Birinci anadal programında genel not ortalaması iki dönem üst üste 2.00’nin altına düşen veya ikinci anadal programında genel not ortalaması iki dönem üst üste 2.00’nin altına düşen öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.  Bu kuralın uygulanmasında sadece Güz ve Bahar Dönemleri sonuçları dikkate alınır.  Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel ortalamasının en az 3.00 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2.50’ye kadar düşebilir.

 

(4)

İkinci anadal programında, dönem izni almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin çift anadal lisan programından kaydı silinir.

(5)

Çift anadal programından kendi isteği ile veya kaydı silinerek ayrılan öğrenci, birinci anadal programında yer almayan başarısız olduğu ikinci anadal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

(6)

Çift anadal programından kendi isteği ile ayrılan veya kaydı silinen öğrenciler aynı çift anadal programına tekrar başvuramazlar.

(7)

Öğrenci çift anadal programından ayrılarak birinci anadal programına döner veya başka bir bölüme yatay geçiş yaparsa, geçtiği programın şartlarını yerine getirmekle yükümlü olur ve çift anadal programının ayrıcalıklarını kaybeder.

(8)

Çift anadal programından ayrılan öğrencinin, ayrılırken birinci anadal programına değil de diğer bir programa yatay geçiş yapmayı istemesi durumunda, DAÜ Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü’ne göre işlem yapılır.

(9)

Çift anadal programından kendi isteği ile veya kaydı silinerek ayrılan öğrencilerin durumu, ikinci anadal programının bağlı olduğu bölüm başkanlığı tarafından Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirilir.

SEN 26.02.2019

19/447-6 EK 6

(10)

Çift anadal programından ayrılan öğrenci talep etmesi halinde, çift anadal programından almış olduğu dersler için kendi bölüm başkanlığına muafiyet alabilmek için başvuru yapabilir. Muafiyet talebi, DAÜ Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilir.

SEN 26.02.2019

19/447-6 EK 6

(11)

Öğrencilerin anadal programında kabul edilmeyen ikinci anadal programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript (karne) ve diploma ekinde yer alır

Mezuniyet ve Diplomalar

SEN 26.02.2019

19/447-6 EK 6

12.

(1)

Birinci anadal programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye bu yönetmeliğin 11’inci maddesinin (3)’üncü fıkrasındaki koşulları sağlaması halinde, İkinci Anadal Lisans Diploması verilir.

(2)

İkinci anadal programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye, birinci anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden İkinci Anadal Lisans Diploması verilmez.

(3)

Birinci anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz ikinci anadal programını bitiremeyen öğrenciye, Birinci Anadal Lisans Diploması verilir ve ikinci anadal programını tamamlamak için Yaz dönemi hariç en fazla iki dönem süre tanınır. Bu süre, Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile uzatılabilir. Bu durumdaki öğrenciye çift anadal programından mezun olduğu dönem sonunda İkinci Anadal Lisans Diploması da verilir.

(4)

Birinci anadal programından mezun olduktan sonra ikinci anadal programında mezuniyete kadar geçen süre içinde öğrenciler bir Yüksek Lisans Programına kayıt olabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin Yüksek Lisans Programının öğrenim harcını da yatırmaları gerekir.

(5)

Birinci Anadal Lisans Diploması alan öğrencilerin, öğrencilik işlemleri ikinci anadal programının bağlı olduğu bölüm tarafından yürütülür.

Çift Anadal Programında Öğretim Ücreti

13.

(1)

Çift Anadal Programına başvurusu kabul edilen öğrenciler, kayıtlı olduğu bölümün öğretim ücretinden ayrı olarak, İkinci anadal programından alacakları birinci anadal programı ile ortak olmayan her bir ders için o yıla ait belirlenen kredi başına ücreti öderler.

(2)

Birinci Anadal programında “Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Bursları ve İndirimli Öğrenim Ücreti Uygulama Yönetmeliği”’nde belirtilen burs veya indirimlerden yararlanan öğrenciler, ikinci anadal yaptıkları bölüm veya programda da bu haklarından yararlanırlar. Bursluluk süresi birinci anadal mezuniyetinden sonra iki dönemdir.

(3)

“Ders Kayıt Yönetmeliği”nin 6’ncı maddesinde belirtilen koşulları sağlayarak birinci anadal programından ek ders alabilecek öğrenciler, isterlerse bu haklarını ikinci anadal programındaki dersler için kullanabilirler. Bu koşulda alınacak ders için ödeme yapılmaz.

Açık Olmayan Konular

14.

Bu Yönetmelikte, açıkça belirtilmeyen konularda “DAÜ Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü” hükümleri geçerlidir. Hiçbir yerde belirtilmeyen konularda ise, ilgili Çift Anadal Komitesi’nin önerisi doğrultusunda ilgili anadal programlarının bağlı olduğu bölümlerin Bölüm Kurullarının ortak önerisi ile ilgili fakültelerin Fakülte Kurullarının alacakları ortak kararlar geçerlidir.

                                                                                           

III. GEÇİCİ HÜKÜM

Geçici Madde

SEN 26.02.2019

19/447-6 EK 6

15.

Bu yönetmeliğin 11’inci maddesinin (3)’üncü fıkrası ve 12’nci maddesinin (1)’inci fıkrasındaki ortalama kısıtlamaları 2018 – 2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nden itibaren çift anadal programına kayıt yapan öğrenciler için uygulanır. Daha önce çift anadal programlarına kayıt yapan öğrenciler için eski yönetmelikteki başarı kıstasları uygulanır.

 

IV. SON HÜKÜMLER

Yürütme

Yetkisi

16.

Bu Yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür.

Yürürlük

17.

Bu Yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu’nda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.