ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI KAYIT,  KABUL VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM, SINAV VE BAŞARI TÜZÜĞÜ

(Madde 14 altında Yönetmelik)

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu “DAÜ Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü”nün 14. maddesi uyarınca aşağıdaki Yönetmeliği yapar:

I. GENEL HÜKÜMLER

 

Kısa İsim

S03/220-4

14.01.2004

1.

Bu yönetmelik “Doğu Akdeniz Üniversitesi Çift Anadal Programları Kayıt, Kabul ve Uygulama Yönetmeliği” olarak isimlendirilir

Amaç

 

2.

Bu yönetmeliğin amacı, Doğu Akdeniz Üniversitesinde kayıtlı oldukları bölümlerin lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı zamanda Üniversite içinde aynı fakülte içindeki veya bir başka fakültedeki bir lisans programının diplomasını almalarına olanak sağlayan öğretim programına ilişkin esasları belirlemektir.

Tanım

3.

Bu yönetmelikte “Birinci anadal programı”, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün lisans programını;

“İkinci anadal programı”, öğrencinin birinci anadal programı diplomasına ilaveten ikinci bir lisans diploması almak istediği bölümün lisans programını;

“Çift anadal programı”, birinci ve ikinci anadal programlarının birleştirilmesinden oluşturulmuş ve öğrencinin her iki anadal diplomasını almaya olanak sağlayan öğretim programını; ifade eder.

II. ESAS HÜKÜMLER

 

Çift Anadal

Programı

Açılması ve

Yürütülmesi

 

4.

    (1)       Çift anadal programı, bu programla ilgili “Çift Anadal Programı ve Uygulama  İlkeleri”nin ilgili iki bölüm tarafından hazırlanmasını takiben ilgili Fakülte Kurullarının kararı ve Senato’nun onayı ile açılır ve ilgili bölümlerin işbirliğiyle yürütülür.

    (2)       Çift anadal programlarına öğrenci kabul eden ve öğrenci gönderen bölümlerde öğrencilerin alacağı dersleri saptamada, derslerin alınacağı dönemleri planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili Bölüm Başkanı'nca Çift Anadal Program Koordinatörü atanır. Çift Anadal Program Koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

Kontenjanlar

ve Öğrenci

Kabul

Duyurusu

5.

Çift anadal programı kontenjanları ve programa başvuru ve kabul

koşulları, ilgili bölüm başkanlıklarının görüşü alınarak ilgili fakülte dekanlıklarınca ortaklaşa olarak, her akademik dönemde kayıtların ilk gününden en az 5 iş günü önce duyurulur.

Kabul

Koşulları ve

Başvuru

6.

       (1)       Çift Anadal Programına başvurabilmesi için öğrencinin başvuru sırasında;

(a)    çift anadal programını oluşturan bölümlerden birinde en az bir dönem kayıtlı olması ve başvuru yaptığı dönemde kayıt yenilemiş olması,

(b)    birinci anadal programının en erken üçüncü döneminin başında olması,

(c)    başvurduğu döneme kadar birinci anadal programında aldığı tüm kredili dersleri en az D notu ile geçmiş olması,

(d)    genel not ortalamasının (CGPA) en az 3.00 olması gerekir.

(e)    Türkçe bölümde okuyup, İngilizce bölümlerde yan dal yapmak isteyen öğrencilerin, İngilizce Yeterlik Sınavına girerek başarılı olmaları veya İngilizce Yeterlik Sınavına eşdeğerliği kabul edilen uluslararası veya ulusal sınavlarda başarılı olduklarını belgelemeleri gerekir.

(f)     Ana dili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe yürütülen programlarda yandal yapmak istedikleri taktirde, Türkçe bilgilerinin yeterli düzeyde olduğunu, konuyla ilgili kurumların/birimlerin Türkçe yeterlilik sınavlarına katılarak belgelendirmek zorundadırlar.

(g)    Üniversitesinin özel yetenek gerektiren programlarına başvuran adayların, sözü edilen programlar tarafından yapılacak özel yetenek sınavlarına girip başarılı olmaları gerekir.

       (2)       Birden fazla çift anadal programına başvuru yapılabilir, ancak bir öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına ya da hem bir çift anadal hem de bir yandal programına kayıt yaptıramaz.

       (3)       Çift anadal programına başvurular, kabul duyurusunu takip eden akademik dönem kayıtlarının son gününe kadar başvuru formu ve “Transcript” (karne) ile Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yapılır.

       (4)       Öğrenci İşleri Müdürlüğü, tüm başvuruları son başvuru tarihinden sonraki iş gününde birinci anadal programının bölüm başkanlığına gönderir.

       (5)       Çift Anadal Komitesi, başvuru yapan öğrencilerin belgelerini ve (varsa) akademik referans mektuplarını değerlendirerek, öğrencilerin kontenjanlar dahilinde çift anadal programına kabul edilip, edilemeyeceği konusu ile varsa muaf olacakları dersler hakkında karar verir ve ilgili bölüm başkanları ve fakülte dekanlarının onayına sunulmak üzere yazılı kararını birinci anadal programı bölüm başkanlığına iletir.

       (6)       Çift anadal programına kabul edilen öğrenciler, ilgili akademik dönemin ders ekleme-çıkarma periyodu içinde çift anadal programına kayıt yaptırmak zorundadırlar.

Çift Anadal

Programı

7.

       (1)       Çift anadal programı, birinci anadal programında yer alan tüm derslerin toplam kredisine ilave en az 36 krediden oluşur.

       (2)       Çift anadal programında alınması gereken dersler, ilgili bölümlerin bölüm kurullarının kararı ile belirlenir.

       (3)       Her iki anadal programında yer alan ilave dersler dışındaki derslerin, içerik ve eşdeğerlik bakımından, ilgili bölümlerde uygulanan ders eşdeğerliği ilkeleri çerçevesinde birbirleri ile örtüşmesi gerekir.

       (4)       Çift anadal programına kayıtlı öğrencilere her iki anadal programı için ayrı “Transcript” düzenlenir.

       (5)       Her iki anadal programına birden sayılacak dersler, öğrencinin her iki anadal programındaki dönem kaydında yer alır ve her iki “Transcript”te de gösterilir.

       (6)       Çift anadal programında alınması gereken dersler, ders eşdeğerlikleri, her iki anadal programına birden sayılacak dersler, programından ayrılan öğrencilerin birinci anadal programına uyumlarına ilişkin esaslar “Çift Anadal Program ve Uygulama İlkeleri” içinde belirtilir.

       (7)       Öğrencilerin çift anadal programına giriş ve ayrılışları yatay geçiş sayılmaz.

Dönem İzni

8.

       (1)       Birinci anadal programından dönem izni alan öğrenci ikinci anadal programından da dönem izni almış sayılır.

       (2)       Ders açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ikinci anadal programında ders alamayacak olan öğrencilere ilgili koordinatörünün görüşü, birinci anadal programının bağlı olduğu bölümün başkanının önerisi ve fakülte dekanının onayı ile ikinci anadal programında dönem izni verilebilir.

Dersten

Çekilme

9.

Öğrencinin her iki anadal programında ortak sayılan bir dersten

çekilmek istemesi durumunda, dersten çekilme işlemi her iki program için birlikte işlem görür ve bu durum her iki “Transcript”te de gösterilir.

Ders yükü

10.

       (1)       Birinci anadal genel not ortalaması 2.00-2.49 arasında olan çift anadal öğrencilerinin bir dönemde birinci anadal ve ikinci anadal programında alabilecekleri toplam kredili ders sayısı, birinci anadal programının azami ders yükünün 1 fazlası olabilir.

       (2)       Birinci anadal genel not ortalaması 2.50 ve üzeri olan çift anadal öğrencilerinin bir dönemde birinci anadal ve ikinci anadal programında alabilecekleri toplam kredili ders sayısı, birinci anadal programının azami ders yükünün 2 fazlası olabilir.

Programda

Başarı ve

Programdan

Ayrılma

11.

       (1)       İkinci anadal programı nedeniyle öğrencinin birinci anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez.

       (2)       Çift anadal programdan kendi isteği ile ayrılmak isteyen öğrenciler yazılı bir dilekçe ile birinci anadal programının bağlı olduğu bölümün başkanlığına ders ekleme-çıkarma periyodunun en son gününe kadar başvururlar. Bu tarihten sonra yapılan başvurular bir sonraki akademik dönemin başından itibaren uygulanır.

       (3)       Birinci anadal programında genel not ortalaması iki dönem üst üste 2.00’in altına düşen veya ikinci anadal programında genel not ortalaması iki dönem üst üste 2.00’ın altına düşen öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir. Bu kuralın uygulanmasında sadece Bahar ve Güz dönemleri sonuçları dikkate alınır.

       (4)       İkinci anadal programında, dönem izni almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.

       (5)       Çift anadal programından kendi isteği ile veya kaydı silinerek ayrılan öğrenci, birinci anadal programında yer almayan başarısız olduğu ikinci anadal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

       (6)       Çift anadal programından kendi isteği ile ayrılan veya kaydı silinen öğrenciler aynı çift anadal programına tekrar başvuramazlar.

       (7)       Öğrenci çift anadal programından ayrılarak birinci anadal programına döner veya başka bir bölüme yatay geçiş yaparsa, geçtiği programın şartlarını yerine getirmekle yükümlü olur ve çift anadal programının ayrıcalıklarını kaybeder.

       (8)       Çift anadal programından ayrılan öğrencinin, ayrılırken birinci anadal programına değil de diğer bir programa yatay geçiş yapmayı istemesi durumunda, DAÜ Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğüne göre işlem yapılır.

       (9)       Çift anadal programından kendi isteği ile veya kaydı silinerek ayrılan öğrencilerin durumu ikinci anadal programının bağlı olduğu bölümün başkanlığına ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirilir.

Mezuniyet ve

Diplomalar

12.

       (1)       Birinci anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve ikinci anadal programını en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye İkinci Anadal Lisans Diploması verilir.

       (2)       İkinci anadal programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye, birinci anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden İkinci Anadal Lisans Diploması verilmez.

       (3)       Birinci anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz ikinci anadal programını bitiremeyen öğrenciye Birinci Anadal Lisans Diploması verilir ve ikinci anadal programını tamamlamak için Yaz dönemi hariç en fazla iki dönem süre tanınır. Bu süre, Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile uzatılabilir. Bu durumdaki öğrenciye çift anadal programından mezun olduğu dönem sonunda İkinci Anadal Lisans Diploması da verilir.

       (4)       Birinci anadal programından mezun olduktan sonra ikinci anadal programında mezuniyete kadar geçen süre içinde öğrenciler bir Yüksek Lisans Programına kayıt olabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin Yüksek Lisans Programının öğrenim harcını da yatırmaları gerekir.

       (5)       Birinci Anadal Lisans Diploması alan öğrencilerin öğrencilik işlemleri ikinci anadal programının bağlı olduğu bölüm tarafından yürütülür.

Çift Anadal Programında Öğretim Ücreti

13.

       (1)       Çift Anadal Programına başvurusu kabul edilen öğrenciler, kayıtlı olduğu bölümün öğretim ücretinden ayrı olarak, İkinci anadal programından alacakları birinci anadal programı ile ortak olmayan her bir ders için o yıla ait belirlenen kredi başına ücreti öderler.

       (2)       Birinci Anadal programında “Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Bursları Uygulama Yönetmeliği”’nde belirtilen burs veya indirimlerden yararlanan öğrenciler, ikinci anadal yaptıkları bölüm/programda da bu haklarından yararlanırlar. Bursluluk süresi birinci anadal mezuniyetinden sonra iki yarıyıldır.

       (3)       “Ders Kayıt Yönetmeliği”nin 6. maddesinde belirtilen koşulları sağlayarak birinci anadal programından ek ders alabilecek öğrenciler, isterlerse bu haklarını ikinci anadal programındaki dersler için kullanabilirler. Bu koşulda alınacak ders için ödeme yapılmaz. 

Açık Olmayan

Konular

14.

Bu Yönetmelikte, açıkça belirtilmeyen konularda “DAÜ Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü” hükümleri geçerlidir. Hiçbir yerde belirtilmeyen konularda ise, ilgili Çift Anadal Komitesi’nin önerisi doğrultusunda ilgili anadal programlarının bağlı olduğu bölümlerin Bölüm Kurullarının ortak önerisi ile iligili fakültelerin Fakülte Kurullarının alacakları ortak kararlar geçerlidir.

Programın Duyurulması

ve Tanıtımı

15.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini takiben açılacak çift anadal programlarının, Üniversite içinde ve dışında, ilgili ortamlarda etkin bir biçimde duyurulması ve tanıtımından Rektörlük sorumludur.

 

 

III. GEÇİCİ HÜKÜM

 

Geçici Madde

16.

Bu Yönetmeliğin 6. maddesinin 1(b) fıkrasında belirtilen başvuru

kısıtlaması, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra gelen iki akademik dönemde uygulanmaz.

 

 

IV. SON HÜKÜMLER

Yürütme

Yetkisi

17.

Bu Yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür.

Yürürlük

18.

Bu Yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu’nda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.