DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE DIŞINDAN DERS ALMA YÖNETMELİĞİ

 

(189/1988, 157/1989, 92/1990, 364/1991, 112/1993, 113/1993, 234/1994, 280/1994, 158/1995, 334/1995, 1215/1996, 58/1999, 557/1999, 699/1999, 854/2007, 435/2010 Sayılı Tüzük)

Madde 26 Altında Yapılan Yönetmelik

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü”nün 26’ncı maddesi uyarınca Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu onayı ile aşağıdaki Yönetmeliği yapar.

 

Kısa İsim

SEN. 30.12.2009

09/313-15 EK 4

1.

Bu Yönetmelik, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerinin Üniversite Dışından Ders Alma Yönetmeliği” olarak isimlendirilir.

Amaç ve

Kapsam

2.

Bu Yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin Yaz Okulu’nda veya Öğrenci Değişim Programları’nda, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin iş birliği protokolü imzalamış olduğu yükseköğretim kurumlarından Misafir Öğrenci veya Özel Öğrenci veya Değişim Programı Öğrencisi olarak ders almalarını düzenler.

Başka bir Yükseköğretim Kurumundan Ders Alma Koşulları

3.

(1)

Öğrencinin, üniversite dışından almak istediği ders(ler)in, kendi programındaki ders(ler)e içerik ve kredi bakımından denk olup olmadığına ve bu ders(ler)i alıp alamayacağına ilişkin Bölüm ve/veya Fakülte ve/veya Yüksekokul Kurulu kararı gerekir.

 

 

(2)

Ders alınan yükseköğretim kurumunda geçirilecek öğrencilik süresi, yükseköğretim kurumunun farklı oluşuna ve alınacak ders sayısına bakılmaksızın, öğrencinin tabii olduğu “Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü”nde belirtilen öğrenim süresinden sayılır.

 

 

(3)

Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerin toplam kredisi, öğrencinin önlisans ve/veya lisans öğrenimi süresince almak zorunda olduğu toplam kredinin %25’ini geçemez.

 

 

(4)

Öğrencinin DAܒ deki öğrencilik hakları devam eder; ancak, ders aldığı kurumun ve programın diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz.

 

 

(5)

Başka bir yükseköğretim kurumundan ders almak isteyen öğrencinin; alacağı dersler, kredi ve içeriklerinin belirtildiği onaylı belge ve haftalık ders programını, dilekçesine ekleyerek en geç ilgili döneme veya Yaz Okulu’na ilişkin kayıt yenileme dönemine kadar kendi bölüm başkanlığına başvuru yapması gereklidir.

 

 

(6)

Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslere ilişkin başarı notlarının, DAܒdeki karşılıkları, DAܒde bu bağlamda geçerli Senato kararları ve mevzuat çerçevesinde, ilgili programın bağlı olduğu Fakülte ve/veya Yüksekokul Kurulu kararı ile belirlenir.

 

 

(7)

Başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan öğrenciler, DAܒdeki öğrenci harcını veya ders(ler)in ücretini tam olarak ödemeye devam ederler.

 

 

(8)

Başka bir yükseköğretim kurumundan ders alabilmek için öğrencinin DAܒde en az 3’üncü fiili dönemde ve genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.00 olması gerekmektedir.

 

 

(9)

3’üncü maddenin (8)’inci fıkrasındaki koşulları sağlamayan öğrencilerden özel nedenleri olanlar, Bölüm ve/veya Fakülte ve/veya Yüksekokul Kurulu’nun olumlu görüşü ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile başka bir yükseköğretim kurumundan ders alabilirler.

Yürütme Yetkisi

4.

Bu Yönetmelik, DAÜ Rektörlüğü tarafından yürütülür.

Yürürlük

5.

Bu Yönetmelik, DAÜ Senatosu’nun onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.