DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE DIŞINDAN DERS ALMA YÖNETMELİĞİ

 

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM , SINAV ve BAŞARI TÜZÜĞÜ

(Madde 26 altında Yönetmelik)

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü”nün 26. maddesi uyarınca Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosunun onayı ile aşağıdaki Yönetmeliği yapar.

 

 

Kısa İsim

 

1.

Bu Yönetmelik "Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerinin Üniversite Dışından Ders Alma Yönetmeliği" olarak isimlendirilir.

Amaç

ve

Kapsam

2.

Bu Yönetmelik Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin Yaz Okulunda veya Öğrenci Değişim Programlarında Doğu Akdeniz Üniversitesinin işbirliği protokolu imzalamış olduğu veya Üniversite Yönetim Kurulunun onay verdiği yükseköğretim kurumlarından Misafir Öğrenci veya Özel Öğrenci veya Değişim Programı Öğrencisi olarak ders almalarını düzenler.

Başka bir Yükseköğretim Kurumundan Ders Alma Koşulları

3.

      (1)       Öğrencinin, üniversite dışından almak istediği ders(ler)in, kendi programındaki ders(ler)e içerik ve kredi bakımından denk olup olmadığına ve bu ders(ler)i alıp alamayacağına ilişkin bölüm ve/veya fakülte/yüksekokul kurulu kararı gerekir.

 

      (2)       Ders alınan yükseköğretim kurumunda geçirilecek öğrencilik süresi, yükseköğretim kurumunun farklı oluşuna ve alınacak ders sayısına bakılmaksızın, öğrencinin tabii olduğu DAÜ Öğretim, Sınav ve Başarı tüzüğünde belirtilen öğrenim süresinden sayılır.

 

      (3)       Başka bir yüksek öğretim kurumundan alınan derslerin toplam kredisi, öğrencinin ön-lisans/lisans öğrenimi süresince almak zorunda olduğu toplam kredinin %25’ini geçemez.

 

      (4)       Öğrencinin DAܒ deki öğrencilik hakları devam eder; ancak, ders aldığı kurumun ve programın diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz.

 

      (5)        Başka bir yükseköğretim kurumundan ders almak isteyen öğrencinin; alacağı dersler, kredi ve içeriklerinin belirtildiği onaylı belge ve haftalık ders programını, dilekçesine ekleyerek en geç ilgili döneme veya Yaz Okuluna ilişkin kayıt yenileme dönemine kadar kendi bölüm başkanlığına başvuru yapması gereklidir.

 

      (6)       Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslere ilişkin başarı notlarının DAܒ deki karşılıkları, DAܒ de bu bağlamda geçerli Senato kararları ve mevzuat çerçevesinde, ilgili programın bağlı olduğu fakülte/yüksekokul kurulu kararı ile belirlenir.

 

      (7)       Başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan öğrenciler,  DAܒ deki öğrenci harcını veya  ders(ler)in  ücretini tam olarak ödemeye devam ederler. Ancak öğrencinin gideceği yükseköğretim kurumunda alacağı dersler için ücret ödemesi gerekliliği durumunda, öğrencinin DAܒye ödeyeceği ücret Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

      (8)       Başka bir yükseköğretim kurumundan ders alabilmek için öğrencinin bağlı bulunduğu programa en az bir akademik yıl fiilen devam etmiş olması  ve genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.00 olması gerekmektedir.

      (9)       Madde 3(8) deki koşulları sağlamayan öğrencilerden özel nedenleri olanlar, 

(a)    bölümleri olan fakülte/yüksekokullarda bölüm kurulu ve  fakülte/yüksekokul kurulunun olumlu görüşü,

(b)    bölümleri olmayan fakülte/yüksekokullarda ise fakülte/yüksekokul kurulunun olumlu görüşü

ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile  başka bir yükseköğretim kurumundan ders alabilirler.

Yürütme

Yetkisi

 

4.

 

Bu Yönetmelik DAÜ Rektörlüğünce yürütülür.

 

Yürürlük

 

5.

 

 

Bu Yönetmelik DAÜ Senatosunun onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.