DERS KAYIT YÖNETMELİĞİ

 

(189/1988, 157/1989, 92/1990, 364/1991, 112/1993, 113/1993, 234/1994, 280/1994, 158/1995, 334/1995, 1215/1996, 58/1999, 557/1999, 699/1999, 854/2007, 435/2010 Sayılı Tüzük)

Madde 10 Altında Yapılan Yönetmelik

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü’nün 10’uncu maddesi uyarınca Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile aşağıdaki Yönetmeliği yapar.

 

Bu Yönetmelik, DAÜ Ders Kayıt Yönetmeliği (Değişiklik No.1/05 – 1/17)’ni de kapsamaktadır.

 

I. Genel Hükümler

Kısa İsim

SEN. 25.05.2005

05/240-5 EK 3

SEN. 23.06.2008

08/290-3 EK 3,

SEN. 05.02.2010

10/314-2 EK 2,

SEN. 26.10.2011

11/340-3

VYK 14.11.2017

17-18/7-5 EK 4

1.

Bu Yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi Ders Kayıt Yönetmeliği olarak isimlendirilir.

Amaç

2.

Bu Yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde derslere kayıt işlemlerinin düzenlenmesini ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini amaçlar.

 

II. Esas Hükümler

Öğrenci Danışmanı

SEN. 23.06.2008

08/290-3 EK 3,

VYK 14.11.2017

17-18/7-5 EK 4

3.

Üniversitede herhangi bir programa kayıt yaptırma hakkı kazanmış olan her öğrenci için, ilgili Fakülte Dekanlığı veya Bölüm Başkanlığı veya Yüksekokul Müdürlüğü’nün uygun göreceği bir akademik personel, danışman olarak atanır. Danışmanlık görevi verilen akademik personel, öğrencilere ders kayıtları ile akademik, idari ve sosyal konularda rehberlik yapmakla yükümlüdür.

Akademik Dönem

4.

Bir öğrencinin bulunduğu akademik dönem, almış olduğu toplam ders

sayısının, takip etmekle yükümlü olduğu eğitim programında (curriculum) akademik dönemleri belirleyen toplam ders sayısı limitleri arasına karşılık gelen dönemdir. Akademik dönem belirlenmesinde kredisiz dersler ile Senato tarafından normal yükten sayılmayacağı kabul edilmiş kredili dersler hesaba katılmaz.

Derslere Kayıt

SEN. 23.06.2008

08/290-3 EK 3

5.

Öğrenciler, kayıtlarını Rektörlük tarafından ilan edilen Akademik Takvim’de belirtilen tarihler arasında yenilemek zorundadır:

(1)   Öğrencinin her dönem başında kayıt olacağı dersler, Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü ve bu Yönetmelik hükümleri göz önünde tutularak danışmanın önerisi ve ilgili Bölüm Başkanı veya Yüksekokul Müdürü’nün onayı ile belirlenir. Ders kaydının yapılabilmesi için öğrencinin, mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekmektedir.

SEN. 05.02.2010

10/314-2 EK 2

 

(2)   Öğrenci, kayıtlı olduğu programın birinci yılındaki, birinci ve ikinci dönemler için öngörülen derslere, derslerin açık olması durumunda, kayıt olmakla yükümlüdür. Ancak, öğrencinin ders yükü Madde 6’da belirtilen şekilde azaltılabilir. Programın birinci yılındaki öğrenciler, makul bir gerekçeleri olması halinde, Bölüm Başkanı veya Yüksekokul Müdürü’nün teklifi ve Rektörlüğün onayı ile yarı-zamanlı statüde kayıt yapabilirler.

SEN. 05.02.2010

10/314-2 EK 2,

VYK 14.11.2017

17-18/7-5 EK 4

 

(3)   İngilizce veya Türkçe Hazırlık Okulu’ndaki öğrenciler, program derslerine kayıt yaptıramazlar.

SEN. 05.02.2010

10/314-2 EK 2

 

(4)   Kayıtlı bulunduğu programı öngörülen azami süre içerisinde tamamlayamayacağı kesinleşen öğrenciler herhangi bir derse kayıt yaptıramaz.

Ders Yükü

SEN. 23.06.2008

08/290-3 EK 3

6.

Her dönem için öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda belirtilen kredili ders sayısı, o dönemin ders yükünü oluşturur. Kredisiz dersler, ders yükünden sayılmaz. Ancak, ilgili danışmanın önerisi ve Bölüm Başkanı veya Yüksekokul Müdürü’nün onayı ile bir öğrencinin bir dönemde alacağı ders yükü:

(1)   o dönemin normal ders yüküne göre en çok iki ders azaltılabilir. Bu durumda öğrenci almadığı dersleri, o derslerin açıldığı ilk dönemde almak zorundadır.

 

(2)   o dönemin normal ders yüküne göre, en çok bir ders arttırılabilir. Bunun için öğrencinin;

 

 

(a)     Genel not ortalamasının (CGPA) en az 3.00, veya

 

 

(b)     Bir önceki akademik dönem sonu itibarıyla “Yüksek Şeref” veya “Şeref Öğrencisi” olması

gerekmektedir.

SEN. 26.10.2011

11/340-3,

VYK 14.11.2017

17-18/7-5 EK 4

 

(3)   Akademik Uyarısı bulunmayan mezuniyet dönemindeki öğrencilerin ders yükü; Hukuk Fakültesi lisans ve Adalet Meslek Yüksek Okulu Önlisans programlarında öğrenim görenler için üç, diğer programlarda öğrenim görenler için iki ders arttırılabilir. Mezuniyet dönemindeki öğrenci; kayıtlı bulunduğu programın son döneminde eğitim programı uyarınca, alınması öngörülen derslere ek olarak, müfredatlarındaki ders sayısı lisans programlarında 60 ve önlisans programlarında 30 ve üzeri olanlarda öğrenim görenler için en çok 3, diğer programlarda öğrenim görenler için en çok iki dersi kalmış olan ve bu dersleri yüklenip başarılı olması halinde, mezuniyete hak kazanacak öğrenci demektir. Ders yükü belirlenmesinde kredisiz dersler ile Senato tarafından normal yükten sayılmayacağı kabul edilmiş kredili dersler hesaba katılmaz.

Program Dışından Ders Alma

SEN. 05.02.2010

10/314-2 EK 2,

VYK 14.11.2017

17-18/7-5 EK 4

7.

(1)   Öğrenciler kayıtlı bulundukları programların öngördüğü dersler dışında not ortalamalarını etkilemeyecek şekilde diğer programlardan, takip etmekte olduğu programın seçmeli derslerinden veya lisansüstü programlardan ek ders alabilirler. Buna göre bir dönemde,

a.     genel not ortalaması 2.00-2.49 arasında olan öğrenciler takip ettikleri programların içinde bulundukları akademik dönemin azami ders yüküne ek olarak bir,

b.     genel not ortalaması 2.50 ve üzeri öğrenciler ise takip ettikleri programların içinde bulundukları akademik dönemin azami ders yüküne ek olarak iki,

ders alabilirler.

(2)   Öğrenciler, kayıtlı oldukları programın öğretim ücretinden ayrı olarak, takip ettikleri programın içinde bulundukları dönemin ders sayısını aşan her bir ders için o yıla ait belirlenen kredi başına ücreti öderler.

(3)   Bu yönetmeliğin 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrasında belirtilen koşulları sağlayıp normal ders yükünü bir ders artıran öğrenciler, isterlerse bu haklarını başka programlardan ders alarak kullanabilirler. Bu koşulda alınacak ders için ödeme yapılmaz.

(4)    Ek derslerden alınacak notlar, öğrencinin kayıtlı olduğu programın dönem ve genel not ortalamalarına katılmaz. Bu derslere “NI” statüsü verilir. Bu statü, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu programla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz.

(5)   “NI” statüsünde alınan derslerin tekrarlanma zorunluluğu yoktur.

(6)   “NI” statüsünde alınan derslerin statüsü aynı program içinde değiştirilemez.

Ders Önkoşulları

SEN. 23.06.2008

08/290-3 EK 3,

VYK 14.11.2017

17-18/7-5 EK 4

8.

(1)   Önkoşul (prerequisite) gerektiren derslere kaydolabilmek için, önkoşul olan derslerden en az “D–” notu almış olmak gereklidir.

(2)   Mezuniyet dönemindeki öğrenciler, önkoşul gerektiren derslere, “F” aldıkları önkoşul olan derslerle birlikte kayıt yaptırabilirler.

(3)   Mezuniyet dönemi de dahil olmak üzere, her dönemde, önkoşul olan ders hiç alınmamış ya da alınıp da “NG” veya “W” notu ile sonuçlanmış ise, önkoşul gerektiren ders ile birlikte alınamaz.

(4)   Özel durumlarda, Fakülte veya Yüksekokul Kurulu derslere ait önkoşul şartlarıyla ilgili karar almakta yetkilidir.

 

VYK 14.11.2017

17-18/7-5 EK 4

Ders Tekrarı

SEN. 23.06.2008

08/290-3 EK 3,

VYK 14.11.2017

17-18/7-5 EK 4

9.

Ders tekrarında uygulanacak esaslar aşağıdaki gibidir:

(1)   Herhangi bir dersten “D–”, “F”, “NG” veya “U” notu alan bir öğrenci, ilgili dersi açıldığı ilk dönemde tekrar almakla yükümlüdür. Ancak dönemlik sektör stajı olan birimlerde zorunlu ders tekrarı, ilgili akademik birim amirinin onayı ile staj sonrasına bırakılabilir.

 

 

(2)   Tekrar alınması gereken ders, seçmeli veya programdan çıkarılmış bir ders ise, öğrenci bu ders yerine Bölüm Başkanlığı veya Yüksekokul Müdürlüğü tarafından uygun görülen bir başka dersi alır.

 

 

SEN. 23.06.2008

08/290-3 EK 3

 

 

(3)   Öğrenci, not yükseltmek amacıyla daha önce alıp geçtiği bazı dersleri kendi isteği ile tekrarlayabilir.

Tekrarlanan dersten alınan not daha önce alınmış olan notun yerine geçer; fakat ilk alınan not, not belgesinden (transcript) silinmez.

Ders Seçimi

SEN. 23.06.2008

08/290-3 EK 3,

VYK 14.11.2017

17-18/7-5 EK 4

10.

Ders seçiminde uygulanacak öncelik esasları aşağıdaki gibidir:

(1)   “F”, “NG”, “U”, veya “D-” notu alınmış dersler.

(2)   “W” notu alınmış dersler.

(3)   Geçmiş dönemlerden alınmamış zorunlu dersleri

(4)   İçinde bulunulan dönemden alınmamış zorunlu dersleri.

(5)   Öğrenciler, danışman onayı ile,

a.     İçinde bulundukları döneme ait ve hiç alınmamış seçmeli derslerini daha sonraki dönemlere aktarabilir.

b.     Bir üst sınıftan ders alabilirler.  Öğrencilerin daha üst sınıftan ders alma talepleri ise, ilgili Dekan veya Yüksekokul Müdürü veya Bölüm Başkanı tarafından incelenerek karara bağlanır.

Sınamalı veya Başarısız Öğrencilerin Ders Kayıtları

SEN. 23.06.2008

08/290-3 EK 3,

VYK 14.11.2017

17-18/7-5 EK 4

11.

(1)   Sınamalı veya Başarısız Öğrencilerin Ders Kayıtları

Sınamalı durumdaki öğrenciler, öncelikli olarak daha önce alıp başarısız oldukları dersleri dersin açıldığı ilk dönemde tekrar etmekle yükümlüdür. Bu durumdaki öğrencilerden, normal ders yükünü aşmamak koşulu ile, müfredatlarındaki ders sayısı lisans programları için 60 ve önlisans programlarında 30 ve üzeri olup da kayıtlı olanlar en çok üç, diğer programlara kayıtlı olanlar ise en çok iki yeni derse kayıt yaptırabilirler. (Yaz okulu kayıtlarında veya part-time statüsünde kayıt yaptıracak öğrenciler yalnızca bir yeni derse kayıt yaptırabilirler). Sınamalı olan bir öğrenciye daha önce alıp “D–”, “F” veya “NG” notu ile başarısız olduğu ve o dönem tekrar kayıt yaptırabileceği ders varken yeni bir ders verilmez. Daha önce kaydolunup “W” notu alınmış olan dersler, yeni ders olarak işlem görür.

(2)   Başarısız Öğrencilerin Ders Kayıtları

Bu durumdaki öğrencilerden Hukuk Fakültesi lisans programına kayıtlı olanlar en çok bir yeni derse kayıt yaptırabilirler. Diğer programlara kayıtlı olan öğrenciler ise hiçbir yeni derse kayıt yaptıramazlar. Öğrenci, öncelikle “F”, “NG” veya “D-” notu aldığı derslere kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Ancak öğrencinin “F”, “NG” veya “D-” notu almış olduğu derslerin açılmaması veya normal ders yükünü tamamlamaması durumunda, öğrenci “D”, “D+” veya “C-” notu almış olduğu derslerden herhangi birini veya birkaçını, normal ders yükünü tamamlayacak sayıda tekrarlar. “W” notu alınan dersler yeni ders olarak işlem gördüğünden bu derslere kayıt yapılamaz.

VYK 14.11.2017

17-18/7-5 EK 4

Ders Saatleri

VYK 14.11.2017

17-18/7-5 EK 4

12.

Öğrencilerin derslere düzenli biçimde devam etmesini sağlamak amacıyla, ders çakışmalarının en az düzeyde tutulmasına dikkat edilir. Haftalık ders programında bir saati geçmeyen bir çakışmanın bulunması durumunda, öğrencinin ders kaydı onaylanır. Mezuniyet dönemindeki öğrenciler için iki saatlik çakışma kabul edilebilir. Ancak zorunlu hallerde, öğrenciye gerekli uyarı yapılarak ilgili Fakülte Dekanı veya Bölüm Başkanı’nın veya Yüksekokul Müdürü’nün uygun bulması durumunda, haftalık ders programında ortaya çıkabilecek iki saatten daha fazla çakışmalar da onaylanabilir.

Geç Kayıt Yaptırma

SEN. 23.06.2008

08/290-3 EK 3,

VYK 14.11.2017

17-18/7-5 EK 4

13.

Geç kayıt için uygulanacak ek harç miktarı, Rektörlük tarafından belirtilen esaslar çerçevesinde saptanır.  Rektörlük geç kayıt dönemini, ders ekleme / bırakma tarihine kadar uzatabilir.

Ders Ekleme veya Bırakma (add – drop)

SEN. 23.06.2008

08/290-3 EK 3,

VYK 14.11.2017

17-18/7-5 EK 4

14.

Öğrenci, derslerin başladığı ilk günden itibaren Akademik Takvim’de belirtilen tarihe kadar, yeni ders ekleme veya ders bırakma yoluyla ders programında değişiklik yapabilir. Ders ekleme ve bırakma (add – drop) işlemleri, 4’üncü, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci maddelerde belirtilen kısıtlamalar ve ders yükleri ölçütlerine uygun olarak öğrenci danışmanının önerisi ve ilgili Fakülte Dekanı veya Bölüm Başkanı veya Yüksekokul Müdürü’nün onayı ile gerçekleşir.

Dersten Çekilme (Withdrawal)

SEN. 23.06.2008

08/290-3 EK 3,

VYK 14.11.2017

17-18/7-5 EK 4

15.

(1)   Öğrenci, herhangi bir akademik dönemde, kayıtlı olduğu derslerden, dersi veren akademik personelin bilgisi, danışmanının önerisi ve Fakülte Dekanı veya Bölüm Başkanı veya Yüksekokul Müdürü’nün onayı ile Akademik Takvim’de belirtilen tarihe kadar ve yarı zamanlı (part-time) statüye düşmemek koşulu ile, bir dönemde en çok iki dersten çekilebilir (withdrawal).  Bir dersten çekilen öğrenci, o ders için “W” notu alır.  “W” notu öğrencinin not belgesinde (transcript) yer alır, ancak dönem ve genel not ortalaması hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(2)   Öğrenci, daha önce çekilmiş olduğu, tekrarlamakta olduğu (aynı referans kodu ile) veya ortalama hesaplarına katılmayan bir dersten çekilemez.

(3)   Yarı-zamanlı (part-time) statüdeki öğrenciler dersten çekilemezler.

 

III. Son Hükümler

Yürütme Yetkisi

VYK 14.11.2017

17-18/7-5 EK 4

16.

Bu Yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür.

Yürürlük

VYK 14.11.2017

17-18/7-5 EK 4

17.

Bu Yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.