SINAV VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ

 

 

Doğu Akdenİz Ünİversİtesİ Öğretİm, SInav ve başarı Tüzüğü

(Madde 23 altında Yönetmelik)

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü”nün 23. maddesi uyarınca Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile aşağıdaki Yönetmeliği yapar:

 

I. GENEL HÜKÜMLER

İsim

S95/139-13

S99/175-11

1.

Bu Yönetmelik "Doğu Akdeniz üniversitesi Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliği" olarak isimlendirilir.

Amaç

2.

Bu Yönetmelik DAÜ'de dönem içi ve dönem sonu sınavlarında uyulacak ilkeleri ve değerlendirme yöntemlerini düzenlemeyi amaçlar.

 

 

II. ESAS HÜKÜMLER

Dönem

Notu

S08/295-3, 02.12.08

3.

Dönem notu, öğrencinin kayıtlı olduğu bir derste dönem sonunda ulaştığı başarı durumunu gösterir. Dönem notunun hesaplanmasında dönem içi sınavları, dönem sonu sınavı, varsa lâboratuar/atölye raporları ve/veya sınavları, quiz, proje ve/veya ödevler göz önünde bulundurulur. Dönem notu hesaplanırken uygulanacak esaslar şunlardır:

(1)    Verilecek sınav sayısı ve ağırlıkları, ve varsa lâboratuar/atelye rapor ve sınavları ile quiz'lerin ağırlıkları dersi veren Akademik Personel tarafından dönem başında ilgili bölüm başkanlıkları ve öğrencilere bildirilir. Hukuk Fakültesi, Fakülte Kararı ile farklı uygulama yapabilir.

(2)    Birden fazla Akademik Personelin verdiği derslerde dersin bağlı olduğu Bölüm Başkanlığı bir Ders Koordinatörü görevlendirir. Bu gibi derslerde ağırlıklar ilgili Akademik Personelin de görüşü alınarak Ders Koordinatörü tarafından belirlenir.

(3)    Dönem sonu sınavının ağırlığı yüzde elliden fazla olamaz. Hukuk Fakültesi ile Adalet Meslek Yüksekokulu’nda Fakülte Kurulu kararı ile farklı uygulama yapılabilir.

(4)    Öğrencinin dönem harf notu Akademik Personel tarafından aşağıdaki tablo çerçevesinde takdir edilir.

 

 

Harf Notu

Katsayı         

Açıklama

A

4.00

BAŞARILI

A-

3.70

B+

3.30

B

3.00

B-

2.70

C+

2.30

C

2.00

C-

1.70

ŞARTLI BAŞARILI

D+

1.30

D

1.00

D-

0.70

BAŞARISIZ

F

0.00

BAŞARISIZ

NG

0.00

BOŞ NOT (Başarısız)

S

 

YETERLİ

U

 

YETERSİZ

I

 

EKSİK

W

 

Dersten Çekİlme

Dönem

İçi

Sınavları

4.

Her ders için her dönem en az bir, en fazla üç olmak üzere ve dönem başında ilan edilen sayıda dönem içi sınavları yapılır. Ders kesiminden önceki bir hafta içinde dönem içi sınavı yapılamaz.

Dönem

Sonu

Sınavları

5.

Dönem sonu sınavlarında uygulanacak esaslar aşağıdaki gibidir:

(1)    Dönem sonu sınavları Akademik Takvimde belirlenen tarihlerde yapılır.

(2)    Dönem sonu sınavına katılmak için dönem içi sınavlarında başarılı olmak şartı aranmaz.

(3)    Dönem sonu sınavları, sınav tarihini izleyen beş gün içerisinde değerlendirilir ve sonuçlar ilan edilmesi için dersin bağlı olduğu bölüm başkanlığına iletilir.

(4)    Dönem harf notları Rektörlükçe belirlenen bir tarihte  Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilân edilir.

Değerlendirmeye Katılan

Diğer

Hususlar

6.

(1)    Kısa süreli quiz sınavları dönem içinde tarihleri önceden ilan edilmek koşulu aranmaksızın yapılabilir. Quizler dersi veren Akademik Personel tarafından hazırlanır ve değerlendirilir.

(2)    Uygulamalı derslerde değerlendirme, proje, atölye çalışmaları, laboratuvar raporu ve/veya sınavlarla yapılabilir. Sınavlar sözlü veya yazılı olabilir. Atölye/laboratuvar değerlendirmeleri dersi veren Akademik Personelin veya ders koordinatörünün görevlendireceği bir eleman veya elemanlar tarafından yapılır.

(3)    Dönem içinde öğrencilerin yaptığı ödevler değerlendirmeye katılabilir. Ödevler, Akademik Personel veya görevlendireceği bir eleman tarafından değerlendirilir.

Bütünleme Sınavları

7.

(1)   Güz dönemi ve Bahar dönemi sonunda (Yaz dönemi hariç), final sınavına girme hakkı kazanan öğrencilere yönelik, o dönemde açılan uygulamalı dersler (mimari tasarım stüdyo dersleri, mezuniyet projeleri, öğretmenlik uygulaması vb.) dışındaki tüm dersler için akademik takvimde belirtilen günlerde bütünleme sınavları yapılır. Bütünleme sınavlarına;

        (a) o dönem almış olduğu  derslerden D- veya F almış öğrencilerle,

      (b) o dönem sonu itibarı ile uyarı almış, sınamalı veya başarısız öğrenciler, ilgili dönemde almış oldukları ve dönem notu NG olmayan tüm dersler için

katılabilirler.

 

(2)   Bütünleme sınavları dönem sonu sınavı olarak işlem görür. Bütünleme Sınav Sonuçları sonunda, bütünleme sınavına girilen dersin dönem harf notu, bütünleme sınav sonucuna ek olarak, dönem içinde o dersten alınan dönem içi sınav(lar)ın ve değerlendirmeye katılan diğer çalışmaların notları kullanılarak belirlenir. (3)           Bütünleme sınavları sonrası hesaplanan dönem harf notları akademik takvimde belirtilen günün sonuna kadar portal üzerinden bilgisayar ortamına aktarılır ve öğrenci not dökümünde ‘Bütünleme Sınav Sonuçları’ başlığı altında gösterilir.

                                 

(4)   Bütünleme sınavlarına katılabilmek için dönem notlarının ilân edildiği günü takip eden 3 iş günü içinde bilgisayar ortamında portal üzerinden başvurulması, ve başvuruda hangi derslerden bütünleme sınavı alınacağının belirtilmesi gerekmektedir. Başvuruda bulunmayan öğrenciler bütünleme sınavlarına katılamazlar. Bütünleme sınavına başvuran öğrenciler son başvuru tarihinden itibaren 3 iş günü içinde aynı yolla başvurularını geri çekilebilirler.

(5) Bütünleme sınavlarının süresi azami 90 dakikadır. Zorunlu hallerde Rektörlük onayı ile süre uzatılabilir.

(6)  Bütünleme sınavlarının telâfisi yoktur. Bütünleme   sınavına başvurup da sınava katılmayan öğrenciler o sınavdan “0” almış sayılırlar.

(7) Bütünleme sınavları için herhangi bir ücret talep edilmez.

(8)   İngilizce Hazırlık Okulu derslerinde bütünleme sınavı verilmez.

Telafi

Sınavları

8.

(1)     Herhangi bir sınava geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrencilere telâfi sınavı verilir. Telâfi sınavına katılma hakkı talep eden öğrenciler gerekçelerini ilgili akademik personele veya ders koordinatörüne en geç sınavı takip eden üç iş günü içerisinde iletmekle yükümlüdürler.

 

(2)     Dönem içi sınavlarının telâfi sınavları dönem içinde yapılabileceği gibi bütünleme sınavlarının da telâfi sınavları yerine sayılması da mümkündür.

(3)      Dönem sonu sınavlarının telâfi sınavları ayrıca yapılmaz. Bütünleme sınavları telâfi sınavları yerine kullanılır.

(4)      Bütünleme sınavının telâfi sınavı olarak kullanılacak öğrencilere dönem notu olarak ‘I’ notu verilir.

(5)      Bütünleme sınavının telâfi sınavı yerine sayıldığı durumlarda, bütünleme sınavının ağırlığı telâfisi yapılacak olan sınavların ağırlığı kadardır.

(6) Öğrencinin mazeretinin ilan edilen telafi sınav tarihinde de devam etmesi halinde yeni bir telafi sınavı yapılır. Ancak, telafi sınavının dersin verildiği dönemi takip eden dönemin öğrenci kayıtlarının başlangıcından 10 gün öncesine kadar yapılmaması halinde öğrencinin durumu bağlı bulunduğu Fakültenin/Okulun Fakülte/Okul Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

Mezuniyet Dönemi

Ek

Sınav

S95/139-13

S99/175-11

 

 

 

 

 

S99/175-11

S09/

9.

Mezuniyet döneminde olduğu halde öngörülen tüm koşulları sağlamadığı için mezun olamayan öğrencilere, bu koşulların sağlanabileceğinin anlaşılması halinde,

(1)    F ve/veya D- aldığı derslerden dolayı mezun olamayan öğrencilerden, Hukuk Fakültesi Lisans Programına kayıtlı olanlara son iki dönem içerisinde F veya D- aldıklan en fazla 3 dersten, diğer programlara kayıtlı olanlara son 2 dönem içerisinde F veva D- aldıklan en fazla 2 dersten; veya

(2)    Genel Not Ortalaması (CGPA)'yi 2.00'un altında olduğu için mezun olamayan öğrencilerden Hukuk Fakültesi Lisans Programı'na kayıtlı olanlara D, D+ ve C- aldığı en fazla 3 dersten, diğer programlara kayıtlı olanlara D, D+ ve C- aldığı en fazla iki dersten sınav hakkı verilir.

 

 

(3)     Ek sınavda başarısız olan öğrenci o derse tekrar kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Ancak, “NG” ile değerlendirilen dersler ek sınav hakkı kapsamı dışında tutulur ve bu dersler için ek sınav hakkı verilmez. Ek sınavlarda alınan notlar dönem harf notları olarak değerlendirilir.

Nota

İtiraz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S05/237-6

10.

(1)    Dönem notu değerlendirilmesine katılan her türlü sınav ve çalışmalara ilişkin evrak, öğrencinin istemesi halinde neticenin ilan edildiği tarihi izleyen bir hafta içerisinde ilgili Akademik Personel tarafından kendisine gösterilir.

(2)    Dönem içi sınav notuna veya diğer çalışmalar için verilen notlara itiraz, notun duyurulmasını izleyen bir hafta içinde ilgili Akademik Personele yapılır. Akademik Personel bu itirazı bir hafta içinde değerlendirmekle yükümlüdür. Akademik Personelin değerlendirmesinden tatmin olmayan öğrenci en çok 3 gün içinde itirazını yazılı olarak dersin bağlı olduğu Bölüm Başkanlığına yapabilir. Bölüm başkanı uygun gördüğü Akademik Personelden oluşacak bir komite ile öğrencinin itirazını en geç bir hafta içinde sonuca bağlar. Bu komitenin vereceği karar nihaidir.

(3)    Dönem sonu notuna itiraz, en geç izleyen dönemin kayıt tarihi sonuna kadar ilgili Akademik Personele yapılır. Dönem sonu notuna itirazlar da 10(2)'de gösterilen usule göre sonuçlandırılır.

(4)    Harf notlarının hatalı verilmesi ve veya idari hata/hesaplaması hatası (maddi hata) yapılması durumunda, yapılan hatanın belgelenmesi kaydıyle, ilgili öğretim elemanının not değişikliği önerisi dikkate alınarak dönem sonu harf notlarının ilan edilmesi takiben bir takvim yılını geçmediği ve mezun olmadığı sürece, Bölüm Kurulu, Fakülte Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları ile gerekli harf notu düzeltmesi yapılır.

Sınavlarda Uygulanacak Genel

Kurallar

11.

(1)    Sınav soruları dersi veren Akademik Personel tarafından hazırlanır. Birden fazla Akademik Personelin verdiği derslerde, sınav soruları dersi veren tüm Akademik Personelin katkılarıyla Ders Koordinatörü tarafından hazırlanır. Bu tür çok gruplu derslerde sınav soruları her grup için ayni biçimde uygulanır.

(2)    Sınav cevap kağıtları dersi veren Akademik Personel    tarafından değerlendirilir. Birden fazla Akademik Personelin verdiği derslerde, sınav cevap kağıtları Ders Koordinatörünün Koordinatörlüğünde dersi veren Akademik Personel tarafından değerlendirilir.

(3)    Öğrencinin sınava girebilmesi için DAÜ Kimlik Belgesi göstermesi şarttır.

(4)    Sınav cevap kâğıtları ilgili Akademik Personel tarafından en az bir yıl saklanır, Akademik Personelin bu süre içinde Üniversiteden ayrılması halinde cevap kağıtları dersin bağlı olduğu Bölüm Başkanlığına devredilir.

 

 

III. SON HÜKÜMLER

Yürütme

Yetkisi

12.

Bu Yönetmelik DAÜ Rektörlüğü tarafından yürütülür.

Yürürlük

13.

Bu Yönetmelik DAÜ Senato’sunun onayladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Geçici Madde

14.

(1)  2011 – 2012 akademik yılı güz ve bahar dönemleri için bütünleme sınavları 03 – 11/09/2012 tarihleri arasında yapılacaktır. Bütünleme sınavlarına;

        (a)  2011 – 2012 akademik yılı güz döneminde almış   oldukları derslerden ‘D-’ veya ‘F’ alıp, 2011 – 2012 akademik yılı bahar döneminde bu dersleri tekrar etmemiş olan öğrenciler,

(b)   2011 – 2012 akademik yılı bahar döneminde almış olduğu derslerden ‘D-’ veya ‘F’ almış öğrenciler,

      (c)   2011 – 2012 akademik yılı bahar dönemi sonu itibarı ile uyarı almış, sınamalı veya başarısız olan öğrenciler,

      katılabilirler.

 

(2)   2011 – 2012 akademik yılı bahar dönemi sonu itibarı ile uyarı almış, sınamalı veya başarısız duruma düşen öğrenciler ilgili dönemde almış oldukları ve dönem notu ‘NG’ olmayan tüm dersler için bütünleme sınavlarına katılabilirler.

 

(3)   2011 – 2012 akademik yılı bahar dönemleri için yapılacak olan bütünleme sınavlarına katılmak isteyen öğrenciler en geç 29 Ağustos 2012 Çarşamba günü mesai bitimine kadar bilgisayar ortamında portal üzerinden başvurmaları ve başvurularında hangi derslerden bütünleme sınavı almak istediklerini belirtmeleri gerekmektedir.