SINAV VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ

 

(189/1988, 157/1989, 92/1990, 364/1991, 112/1993, 113/1993, 234/1994, 280/1994, 158/1995, 334/1995, 1215/1996, 58/1999, 557/1999, 699/1999, 854/2007, 435/2010 Sayılı Tüzük)

Madde 23 Altında Yapılan Yönetmelik.

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü”nün 23’üncü maddesi uyarınca Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile aşağıdaki Yönetmeliği yapar.

 

Bu Yönetmelik, DAÜ Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliği (Değişiklik No.1/93 – 1/17)’ni de kapsamaktadır.

 

I. GENEL HÜKÜMLER

Kısa İsim

SEN 24.07.1992

92/94-5 EK 4,

SEN 23.02.1993

93/102-5 EK 3,

SEN 19.07.1995

95/139-13,

SEN 22.05.1996

96/146-6 EK 6,

SEN 03.03.1999

99/175-11,

SEN 30.03.2005

05/237-6,

SEN 02.12.2008

08/295-3,

SEN 13.07.2012

12/350-6,

VYK 22.05.2015

14-15/23-21 EK4

VYK 14.11.2017

17-18/7-4 EK 2

1.

Bu Yönetmelik “Doğu Akdeniz üniversitesi Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliği” olarak isimlendirilir.

Tefsir

VYK 22.05.2015

14-15/23-21 EK4

2.

Bu yönetmelikte;

“Engelli”, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan veya thalasaemialı veya orak hücre anemili (sickle-cell) olduğunu, derecesinin ne olduğuna bakılmaksızın, KKTC veya kendi ülkesinin sağlık kurumlarınca belgelemiş kişiyi,

anlatır.

Amaç

VYK 22.05.2015

14-15/23-21 EK 4

3.

Bu yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde dönem içi ve dönem sonu sınavlarında uyulacak ilkeleri ve değerlendirme yöntemlerini düzenlemeyi amaçlar.

 

II. ESAS HÜKÜMLER

Dönem Notu

VYK 22.05.2015

14-15/23-21 EK 4

4.

Dönem notu, öğrencinin kayıtlı olduğu bir derste dönem sonunda ulaştığı başarı durumunu gösterir. Dönem notunun hesaplanmasında dönem içi sınavları, dönem sonu sınavı, varsa laboratuvar/atölye raporları ve/veya sınavları, quiz, proje ve/veya ödevler göz önünde bulundurulur. Dönem notu hesaplanırken uygulanacak esaslar şunlardır.

SEN 02.12.2008

08/295-3

 (1)     Verilecek sınav sayısı ve ağırlıkları ve varsa laboratuvar/atölye rapor ve sınavları ile quiz'lerin ağırlıkları dersi veren akademik personel tarafından dönem başında ilgili bölüm başkanlıkları ve öğrencilere bildirilir. Hukuk Fakültesi, Fakülte Kurulu Kararı ile farklı uygulama yapabilir.

 (2)     Birden fazla akademik personelin verdiği derslerde dersin bağlı olduğu Bölüm Başkanlığı bir Ders Koordinatörü görevlendirir. Bu gibi derslerde ağırlıklar ilgili akademik personelin de görüşü alınarak Ders Koordinatörü tarafından belirlenir.

SEN 13.07.2012

12/350-6

 

 (3)     Dönem sonu sınavının ağırlığı yüzde elliden fazla olamaz. Hukuk Fakültesi ile Adalet Meslek Yüksekokulu’nda Fakülte Kurulu kararı ile farklı uygulama yapılabilir.

 

 

 (4)     Öğrencinin dönem harf notu akademik personel tarafından aşağıdaki tablo çerçevesinde takdir edilir.

SEN 23.02.1993

93/102-5 EK 3,

SEN 22.05.1996

96/146-6 EK 6

Harf Notu

Katsayı

Açıklama

A÷

4.00

BAŞARILI

A-

3.70

B+

3.30

B÷

3.00

B-

2.70

C+

2.30

C÷

2.00

C-

1.70

D+

1.30

D÷

1.00

ŞARTLI BAŞARILI

D-

0.70

BAŞARISIZ

F÷

0.00

BAŞARISIZ

NG

0.00

BOŞ NOT (BAŞARISIZ)

S÷

 

YETERLİ

U÷

 

YETERSİZ

I÷

 

EKSİK

W÷

 

DERSTEN ÇEKİLME

Dönem İçi Sınavları

VYK 22.05.2015

14-15/23-21 EK 4

  5.

Her ders için, her dönem en az bir, en fazla üç olmak üzere ve dönem başında ilan edilen sayıda dönem içi sınavları yapılır. Ders kesiminden önceki bir hafta içinde dönem içi sınavı yapılamaz.

Dönem Sonu Sınavları

VYK 22.05.2015

14-15/23-21 EK 4

6.

Dönem sonu sınavlarında uygulanacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 (1)     Dönem sonu sınavları Akademik Takvim’de belirlenen tarihlerde yapılır.

 (2)     Dönem sonu sınavına katılmak için, dönem içi sınavlarında başarılı olmak şartı aranmaz.

 (3)     Dönem sonu sınavları, sınav tarihini izleyen beş gün içerisinde değerlendirilir ve sonuçlar ilan edilmesi için dersin bağlı olduğu bölüm başkanlığına iletilir.

 (4)     Dönem harf notları Rektörlükçe belirlenen bir tarihte Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Değerlendirmeye Katılan Diğer Hususlar

VYK 22.05.2015

14-15/23-21 EK 4

7.

  (1)    Kısa süreli quiz sınavları dönem içinde tarihleri önceden ilan edilmek koşulu aranmaksızın yapılabilir. Quizler dersi veren akademik personel tarafından hazırlanır ve değerlendirilir.

 (2)     Uygulamalı derslerde değerlendirme, proje, atölye çalışmaları, laboratuvar raporu ve/veya sınavlarla yapılabilir. Sınavlar sözlü veya yazılı olabilir. Atölye/laboratuvar değerlendirmeleri dersi veren akademik personelin veya ders koordinatörünün görevlendireceği bir eleman veya elemanlar tarafından yapılır.

 (3)     Dönem içinde öğrencilerin yaptığı ödevler değerlendirmeye katılabilir. Ödevler, akademik personel veya görevlendireceği bir eleman tarafından değerlendirilir.

Bütünleme Sınavları

SEN 13.07.2012

12/350-6

VYK 22.05.2015

14-15/23-21 EK 4

VYK 14.11.2017

17-18/7-4 EK 2

8.

 (1)    Güz dönemi ve Bahar dönemi sonunda (Yaz dönemi hariç), final sınavına girme hakkı kazanan öğrencilere yönelik, o dönemde açılan uygulamalı dersler (mimari tasarım stüdyo dersleri, mezuniyet projeleri, öğretmenlik uygulaması, staj dersleri vb.) dışındaki tüm dersler için Akademik Takvim’de belirtilen günlerde; güz dönemi dersleri için bahar dönemi danışman eşliğinde kayıt günlerinin başlangıcından önce, bahar dönemi dersleri için yaz okulu danışman eşliğinde kayıt günlerinin başlangıcından önce bütünleme sınavları yapılır. Bütünleme sınavlarına;

(a)    o dönem almış olduğu derslerden “D-” veya “F” almış öğrencilerle,

(b)    o dönem sonu itibarı ile uyarı almış, sınamalı veya başarısız öğrenciler, ilgili dönemde almış oldukları ve dönem notu “NG” olmayan tüm dersler için

katılabilirler.

 (2)    Bütünleme sınavları dönem içerisinde yapılan tüm dönem içi ve dönem sonu yazılı sınavların toplam ağırlığı olarak işlem görür. Bütünleme Sınav Sonuçları sonunda, bütünleme sınavına girilen dersin dönem harf notu, bütünleme sınav sonucuna ek olarak, dönem içinde o dersten alınan değerlendirmeye katılan diğer çalışmaların notları kullanılarak belirlenir.

 (3)    Bütünleme sınavları sonrası hesaplanan dönem harf notları, Akademik Takvim’de belirtilen günün sonuna kadar portal üzerinden bilgisayar ortamına aktarılır ve öğrenci not dökümünde “Bütünleme Sınav Sonuçları” başlığı altında gösterilir.

 (4)    Bütünleme sınavlarına katılabilmek için dönem notlarının ilan edildiği günü takip eden 3 gün içinde bilgisayar ortamında portal üzerinden başvurulması ve başvuruda hangi derslerden bütünleme sınavı alınacağının belirtilmesi gerekmektedir. Başvuruda bulunmayan öğrenciler bütünleme sınavlarına katılamazlar. Bütünleme sınavına başvuran öğrenciler son başvuru tarihinden itibaren 3 gün içinde aynı yolla başvurularını geri çekilebilirler.

 (5)    Bütünleme sınavlarının süresi azami 120 dakikadır. Zorunlu hallerde Rektörlük onayı ile süre uzatılabilir.

 (6)    Bütünleme sınavlarının telafisi yoktur. Bütünleme sınavına başvurup da sınava katılmayan öğrenciler o sınavdan “0” almış sayılırlar.

 (7)    Bütünleme sınavları için herhangi bir ücret talep edilmez.

 (8)    İngilizce Hazırlık Okulu derslerinde ve lisansüstü programların derslerine kayıtlı öğrencilere (Bilimsel Hazırlık Destek Programı veya İngilizce Destek Programı kapsamında veya lisans dersi olarak alınmış olan derslerde dahil) bütünleme sınavı verilmez.

 

VYK 14.11.2017

17-18/7-4 EK 2

 

VYK 14.11.2017

17-18/7-4 EK 2

VYK 14.11.2017

17-18/7-4 EK 2

 

 

VYK 14.11.2017

17-18/7-4 EK 2

Telafi Sınavları

SEN 19.07.1995

95/139-13,

SEN 22.05.1996

96/146-6 EK 6,

9.

SEN 03.03.1999

99/175-11,

SEN 13.07.2012

12/350-6

VYK 22.05.2015

14-15/23-21 EK 4

VYK 14.11.2017

17-18/7-4 EK 2

 

(1)       Herhangi bir sınava, geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrencilere telafi sınavı verilir. Telafi sınavına katılma hakkı talep eden öğrenciler, gerekçelerini ilgili akademik personele veya ders koordinatörüne en geç sınavı takip eden üç iş günü içerisinde iletmekle yükümlüdürler.

(2)       Dönem içi sınavlarının telafi sınavları, dönem içinde yapılabileceği gibi, dönem sonunda da yapılabilir.

(3)       Telafi sınavları, o dönemin bütünleme sınavları için başvuru başlangıç tarihinden önce tamamlanır.

VYK 14.11.2017

17-18/7-4 EK 2

 

(4)       Öğrencinin mazeretinin, ilan edilen telafi sınav tarihinde de devam etmesi halinde, yeni bir telafi sınavı yapılır. Ancak telafi sınavının, dersin verildiği dönemi takip eden dönemin, öğrenci kayıtlarının başlangıcından 10 gün öncesine kadar yapılmaması halinde, öğrencinin durumu bağlı bulunduğu Fakültenin/Okulun, Fakülte/Okul Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanır.

Mezuniyet Dönemi Ek Sınavı

SEN 13.07.2012

12/350-6

VYK 22.05.2015

14-15/23-21 EK 4

 

 

 

 

 

10.

Mezuniyet döneminde olduğu halde öngörülen tüm koşulları sağlamadığı için mezun olamayan öğrencilere, bu koşulların sağlanabileceğinin anlaşılması halinde,

(1)    “F” ve/veya “D-” aldığı derslerden dolayı mezun olamayan öğrencilerden, Hukuk Fakültesi lisans programına kayıtlı olanlara, son iki dönem içerisinde “F” veya “D-” aldıklan en fazla 3 dersten, diğer programlara kayıtlı olanlara son 2 dönem içerisinde “F” veya “D-” aldıklan en fazla 2 dersten; veya

(2)    Genel Not Ortalaması (CGPA)’yi 2.00’ın altında olduğu için mezun olamayan öğrencilerden, Hukuk Fakültesi lisans programına kayıtlı olanlara “D”, “D+” ve “C-” aldığı en fazla 3 dersten, diğer programlara kayıtlı olanlara “D”, “D+” ve “C-”aldığı en fazla iki dersten sınav hakkı verilir.

 

 

(3)    Ek sınavda başarısız olan öğrenci o derse tekrar kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Ancak, “NG” ile değerlendirilen dersler ek sınav hakkı kapsamı dışında tutulur ve bu dersler için ek sınav hakkı verilmez. Ek sınavlarda alınan notlar dönem harf notları olarak değerlendirilir.

SEN 30.03.2005

05/237-6,

SEN 13.07.2012

12/350-6

 

(4)     

Nota İtiraz

SEN 13.07.2012

12/350-6

VYK 22.05.2015

14-15/23-21 EK 4

11.

(1)       Dönem notu değerlendirilmesine katılan her türlü sınav ve çalışmalara ilişkin evrak, öğrencinin istemesi halinde neticenin ilan edildiği tarihi izleyen bir hafta içerisinde ilgili akademik personel tarafından kendisine gösterilir.

(2)       Dönem içi sınav notuna veya diğer çalışmalar için verilen notlara itiraz, notun duyurulmasını izleyen bir hafta içinde ilgili akademik personele yapılır. Akademik personel bu itirazı bir hafta içinde değerlendirmekle yükümlüdür. Akademik personelin değerlendirmesinden tatmin olmayan öğrenci en çok 3 gün içinde itirazını yazılı olarak dersin bağlı olduğu Bölüm Başkanlığı’na yapabilir. Bölüm Başkanı uygun gördüğü akademik personelden oluşacak bir komite ile öğrencinin itirazını en geç bir hafta içinde sonuca bağlar. Bu komitenin vereceği karar nihaidir.

(3)       Dönem sonu notuna itiraz, en geç izleyen dönemin kayıt tarihi sonuna kadar ilgili akademik personele yapılır. Dönem sonu notuna itirazlar 11’inci maddenin (2)’nci fıkrasında gösterilen usule göre sonuçlandırılır.

 

VYK 14.11.2017

17-18/7-4 EK 2

SEN 30.03.2005

05/237-6

 

 

(4)       Harf notlarının hatalı verilmesi ve/veya idari hata/hesaplaması hatası (maddi hata) yapılması durumunda, yapılan hatanın belgelenmesi kaydıyla, ilgili öğretim elemanının not değişikliği önerisi dikkate alınarak dönem sonu harf notlarının ilan edilmesi takiben bir takvim yılını geçmediği ve öğrenci mezun olmadığı sürece, Bölüm Kurulu, Fakülte Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları ile gerekli harf notu düzeltmesi yapılır.

Sınavlarda Uygulanacak Genel Kurallar

SEN 13.07.2012

12/350-6

 

12.

 (1)    Sınav soruları, dersi veren akademik personel tarafından hazırlanır. Birden fazla akademik personelin verdiği derslerde, sınav soruları dersi veren tüm akademik personelin katkılarıyla Ders Koordinatörü tarafından hazırlanır. Bu tür çok gruplu derslerde, sınav soruları her grup için aynı biçimde uygulanır.

 (2)    Sınavın cevap kağıtları, dersi veren akademik personel tarafından değerlendirilir. Birden fazla akademik personelin verdiği derslerde, sınavın cevap kağıtları Ders Koordinatörü’nün koordinatörlüğünde dersi veren akademik personel tarafından değerlendirilir.

 (3)    Öğrencinin sınava girebilmesi için DAÜ Kimlik Belgesi göstermesi şarttır.

 (4)    Sınavın cevap kağıtları ilgili akademik personel tarafından en az bir yıl saklanır. Akademik personelin bu süre içinde Üniversite’den ayrılması halinde cevap kağıtları dersin bağlı olduğu Bölüm Başkanlığı’na devredilir.

VYK 22.05.2015

14-15/23-21 EK 4

 

 (5)    Engelli öğrencilere, engeline ve seviyelerine bağlı olarak, ek sınav süresi, dinleme arası, yazı yazma desteği, uygulamalı sınavlarda fiziki yardım desteği ve/veya okuyucu/yazıcı desteği ile engel durumuna göre uygun sınav ortamı sağlanır.

 

III. SON HÜKÜMLER

Yürütme Yetkisi

SEN 13.07.2012

12/350-6

VYK 22.05.2015

14-15/23-21 EK 4

13.

Bu Yönetmelik, DAÜ Rektörlüğü tarafından yürütülür.

Yürürlük

SEN 13.07.2012

12/350-6

VYK 22.05.2015

14-15/23-21 EK 4

14.

Bu Yönetmelik, Vakıf Yöneticiler Kurulu onayından sonra yürürlüğe girer.