DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

 

ÖĞRETİM, SINAV VE BAŞARI TÜZÜĞÜ

(Madde 32 altında Yönetmelik)

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü”nün 32’nci maddesi uyarınca Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile aşağıdaki Yönetmeliği yapar:

 

Kısa İsim

SEN 19.02.2014

14/366-8,

VYK 09.12.2016

16-17/5(b)-2 EK 2,

VYK 14.11.2017

17-18/7-4 EK 3,

VYK 11.03.2021

20-21/20-3 EK 2

1.

Bu Yönetmelik, “Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönetmeliği” olarak isimlendirilir.

 

Amaç

2.

Bu Yönetmeliğin amacı, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne yeni kayıt yaptıran lisans ve önlisans öğrencilerin daha önce, Doğu Akdeniz Üniversitesi dahil olmak üzere herhangi bir Yükseköğretim Kurumu’ndan alıp başardığı derslerin, Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi iken “Üniversite Dışından Ders Alma Yönetmeliği” kapsamında bir başka yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin veya üniversiteye öğrenci kabulünde esas alınan ve kapsamları ilgili programın derslerine eşdeğer olan sınavların muafiyet ve yarıyıl veya yıl intibak esaslarını belirlemektir.

Kapsam

VYK 11.03.2021

20-21/20-3 EK 2

3.

Bu Yönetmelik, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Giriş Sınavları ve Öğrenci Kabul Yönetmeliği” çerçevesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne kabul edilen, af yasalarından yararlanarak Üniversiteye geri dönen, bir yükseköğretim kurumundan mezun olup Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne kayıt yaptıran, “DAÜ öğrencilerinin Üniversite Dışından Ders Alma Yönetmeliği” kapsamında bir başka yükseköğretim kurumundan ders alan öğrencilere verilecek ders muafiyetleri ile Üniversiteye öğrenci kabulünde esas alınan uluslararası sınavlardan, kapsamları öğrencinin kayıt yaptırdığı programındaki eşdeğer derslere verilecek muafiyetleri ve öğrencilerin intibaklarıyla ilgili işlemleri kapsar.

Başvuru

 

 

4.

 

 

 

 

(1)

Ders muafiyet başvuruları, öğrencinin kabul aldığı programa Akademik Takvim’de belirtilen Ders Ekleme veya Ders Çıkarma süreci sonuna kadar veya kayıt yaptırdığı tarihi izleyen onbeş iş günü içerisinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne muafiyet belgeleri ile birlikte yapılır. Sonraki yarıyıl veya yıllarda yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet veya intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul edilmez.

(2)

Başvuru şahsen veya resmi vekiller tarafından yapılmalıdır.

(3)

Öğrencilerin, başvurularında almış oldukları derslerden hangilerinden muaf olmak istediklerini açıkça belirtmeleri gerekmektedir. Programlar öğrencilerin talep etmiş olduğu derslere veya uygun bulacakları başka derslere de muafiyet verebilir. Ders muafiyet işlemi, muaf olunan derslerin öğrenci tarafından kabulü ile tamamlanır.

VYK 11.03.2021

20-21/20-3 EK 2

(4)

(a)

Son beş akademik yıl içerisinde alınıp başarılmış dersler için muafiyet istenebilir.

VYK 11.03.2021

20-21/20-3 EK 2

(b)

Beş akademik yıldan önce alınmış dersler için Fakültelerde, (varsa Bölüm Kurulu önerisi doğrultusunda) Fakülte Kurulu kararı ile Yüksekokullarda ise Yüksekokul kurulu kararı ile muafiyet verilebilir.

VYK 11.03.2021

20-21/20-3 EK 2

(c)

“DAÜ Giriş Sınavları ve Öğrenci Kabul Yönetmeliği”nde belirtilen dikey geçiş ile kabul alan ve kayıt yapan öğrencilerin ders muafiyetlerinde beş yıl koşulu aranmaz.

VYK 11.03.2021

20-21/20-3 EK 2

 

 

(5)

Başvuru dilekçesinin ekine daha önce öğrenim görülen yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içerikleri ve öğrenim belgesi (transkript) eklenmesi gerekir. Bu konuda, fotokopi, faks, onaysız belge ve eksik belge olması durumunda başvuru işlemi şartlı olarak işleme alınır ve öğrenciye belgelerini sunması için dönem sonuna kadar süre verilir. Bu süreç sonunda şartı sağlayamayan başvurular red edilmiş sayılır.

Muafiyet ve İntibak ile İlgili Genel Hususlar

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

Muafiyet ve intibak ile ilgili genel hususlar aşağıdaki gibidir:

(1)

Başvuru yapılan birimin Muafiyet ve İntibak Komitesi, öğrencinin muafiyet istediği dersler ile ilgili gerekli incelemeleri yaparak, daha önce alınıp başarılı olunan ve muafiyet talep edilen tüm dersler için kararını verir.

(2)

Muafiyet istenen dersin; zorunlu veya seçmeli olması durumuna bakılmaksızın; ders içeriği uyumu veya yeterliliği incelenerek bir rapor düzenlenir. Düzenlenen bu rapor ilgili birimin kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve öğrencilerin intibakları ilgili yarıyıl veya yıla yapılır.

(3)

Muafiyet talebi ilgili kurul tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, danışmanlarının önermiş oldukları muafiyet talep ettikleri dersler dışındaki ders veya derslere devam ederler. Akademik Takvim’de belirtilen Ders Ekleme veya Ders Bırakma tarihinden sonra teslim edilen muafiyet belgeleri doğrultusunda, kayıtlı olduğu muafiyet verilen ders veya dersler, öğrenci yarı-zamanlı statüsüne düşmeyecek şekilde dönem ders kaydından silinir, ancak yeni ders eklenmez. Akademik takvimde belirtilen son ders tarihine kadar teslim edilmeyen muafiyet belgeleri işlem görmez. Öğrenciler, ileriki yarıyıllarda muafiyet ve intibak talebinde bulunamaz.

(4)

Muafiyet için başvuran öğrencinin not döküm belgesinde hem harf notu hem de sayısal not bulunması durumunda harf notu esas alınır.

(5)

Eşdeğer sayılması istenen bir dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez. Ders değerlendirmesinde, ders içeriği en az %80 eşdeğer olmalıdır.

(6)

Yatay geçiş yolu ile kayıt yapılan ve diğer üniversitelerde alıp başarılı olduğu derslerinin muafiyet taleplerinde; birden fazla dersin bir derse eşdeğer sayılması durumunda bu derslerin not ortalaması dikkate alınarak intibak yapılır. Bir dersin, birden fazla derse eşdeğer sayılması durumunda ise, dersin kredileri ve içerikleri göz önünde bulundurularak geçer notu eşdeğer derslerine verilebilir.

(7)

Öğrencilerin intibak işlemlerinde, öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarında diğer sistemlerde aldıkları notların dörtlük sisteme dönüştürülmesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan “Dörtlük Sistemdeki Notların Diğer Sistemlerdeki Karşılıkları” tablosu esas alınarak yapılır.

Yeni Kayıt Öğrencilerin Ders Muafiyetleri ve Not İntibakları

VYK 11.03.2021

20-21/20-3 EK 2

6.

 

 

 

 

 

 

 

Üniversiteye, Giriş Sınavları ve Öğrenci Kabul Yönetmeliği kapsamında kabul edilip kayıt yapan öğrencilerin ders muafiyet ve not intibakları aşağıda yer alan hususlar dikkate alınarak yapılır.

VYK 11.03.2021

20-21/20-3 EK 2

(1)

Yatay Geçiş veya başka bir yükseköğretim kurumunda eğitim görmüş veya bir yükseköğretim kurumunun farklı bir programından mezun olmuş ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne yeni kayıt yapan öğrencilerde, muaf olunan ders sayısı dört yıllık lisans programları için, ilgili programın ders programındaki ilk beş dönemindeki, beş ve altı yıllık lisans programları için ilk yedi dönemdeki ve önlisans programı için ise, ilgili programın ilk iki dönemindeki ders sayısından fazla olamaz. Muafiyet istenen dersler fazla ise, öğrencinin almış olduğu en yüksek nottan başlayarak önkoşullar da dikkate alınarak muaf olunacak dersler belirlenir.   

Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde eşdeğer bir programda, aynı mezuniyet derecesini veya bir üst dereceyi (Önlisans / tekniker / lisans) veren bir programa kayıt yapan öğrencilere almış oldukları derslere eşdeğer sayılabilecek tüm derslerden muafiyet verilebilir. Ancak bu durumdaki öğrencilerin kayıt yaptığı programda en az iki dönem tam zamanlı olarak eğitim görmesi şarttır

(2)

Dikey Geçiş ile kayıt yapan öğrencilere, 5’inci maddenin (5)’inci fıkrası ve 6’ncı maddenin (3)’üncü fıkrasındaki düzenleme ile çelişmemek kaydı ile en az ilk iki dönemin ders sayısı kadar muafiyet verilir.

VYK 14.11.2017

17-18/7-4 EK 2

(3)

Başka yükseköğretim kurumlarında öğrenim görerek, üniversiteye yeni kayıt yapan öğrencilerin üniversitemizde karşılık gelen harf notu C ve üzeri veya karşılığı notu olan dersleri içerik bakımından uygunsa muaf sayılarak not döküm belgesine üniversitemizde uygulanan harf notu karşılığı işlenir ve Genel Not Ortalamasına (CGPA) katılır.

(4)

Sınamalı not alınmış (C-, D+, D veya karşılıkları) derslere muafiyet verilebilmesi ancak muafiyet verilen tüm derslerin not ortalamasının 2.00 veya üstü olması halinde mümkündür.

(5)

Daha önce farklı üniversitelerde öğrenim görmüş olan öğrencilerin, en son öğrenim gördükleri üniversite tarafından muafiyet verilen derslerden muaf olmak istemesi durumunda, bu yönetmeliğin 4’üncü maddesinin (4)’üncü fıkrasındaki süreler dikkate alınarak, ilgili dersleri okudukları yıl ve o üniversitedeki ders içerikleri esas alınır. Bu içerikler ve kredi uyumları incelenmeden başka bir üniversite tarafından yapılan muafiyet işlemi değerlendirmeye alınmaz.

(6)

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler için ilgili kurullar tarafından muafiyetleri kabul edilen derslerin notları, daha önce aldıkları harf notları olarak işlenir ve CGPA hesaplanmasında değerlendirmeye katılır.

(7)

Dikey Geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin önlisans programında alarak lisans programında muafiyet verilerek intibakı yapılan dersleri, not döküm belgesine üniversitemizde uygulanan harf notu karşılığı işlenir ve Genel Not Ortalamasına (CGPA) katılır.

(8)

Öğrencinin kabul edildiği programda alacağı ders veya derslere eşdeğer kapsamı olan GCE A Level veya eşdeğeri sınavlardan C veya üstü not alınmış olduğu durumlarda bu derslere muafiyet verilir.

Üniversite Dışından Alınan Ders Muafiyetleri ve Not İntibakları

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

Üniversiteye kayıtlı olup Değişim Öğrencisi veya Özel Öğrenci olarak, başka yükseköğrenim kurumundan alınan derslerin muafiyeti ve not intibakları aşağıdaki gibidir:

(1)

Üniversiteye kayıtlı öğrenciler gerek yaz okulunda ve gerekse değişim programları çerçevesinde “Üniversite Dışından Ders Alma Yönetmeliği” doğrultusunda, başka yükseköğrenim kurumunda ders alabilirler.

(2)

“Üniversite Dışından Ders Alma Yönetmeliği” kapsamında işbirliği anlaşması imzalanmış yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler için ilgili kurullar tarafından muafiyetleri kabul edilen derslerin notları, varsa öğrenim gördükleri kurumdan aldıkları harf notlarına karşı Senato tarafından onaylanmış eşdeğer notları olarak işlenir ve CGPA hesaplanmasında değerlendirmeye katılır.

(3)

 

 

“Üniversite Dışından Ders Alma Yönetmeliği” kapsamında işbirliği anlaşması imzalanmamış veya Senato tarafından eşdeğer notları onaylanmamış dersleri alan öğrenciler için aşağıdaki kıstaslar dikkate alınır:

(a)

Dönemlik ders yükü alan öğrencilerin, ders ortalamasının 2.00 ve daha üst olması durumunda, geçtiği veya sınamalı geçtiği derslerin karşılığı olarak ilgili harf notu, kaldığı dersler için F notu işlenir. Ders ortalamasının 2.00’dan düşük olması durumunda, geçer not olan (C ve üstü) derslerin karşılığı olarak harf notu, diğerleri F olarak işlenir ve CGPA hesaplanmasında değerlendirmeye katılır.

(b)

Dönemlik ders yükünden daha az ders alan öğrencilerin, geçer not (C ve üstü) aldığı derslerin karşılığı olarak harf notu, diğerleri F olarak işlenir ve CGPA hesaplanmasında değerlendirmeye katılır.

Dil Yeterliği

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

 

 

 

İngilizce dilinde eğitim yapan bir programa kayıt yapan öğrencilerin İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmaları için aşağıda yer alan kıstaslar dikkate alınır.

(a)

İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan başarılı olmaları,

(b)

İngilizce eğitim yapan bir programda eğitim almış olmaları,

(c)

DAÜ Senatosu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı elde etmeleri gerekir.

(2)

 

 

 

Türkçe yürütülen programlara kayıt yapan ana dili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe hazırlık okulundan muaf olmaları için aşağıda yer alan kıstaslar dikkate alınır.

(a)

Türkçe eğitim yapan bir programda eğitim almış olmaları,

(b)

Türkçe Yeterlik Sınavı’ndan başarılı olmaları,

(c)                

DAÜ Senatosu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı elde etmeleri gerekir.

Muafiyet ve İntibaklara İtiraz

9.

Yapılan muafiyet veya intibak sonuçlarına itirazlar, muafiyet işleminin kesinleşip öğrenciye bildirildiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde ilgili birim başkanlığına yapılır. İlgili birim başkanlığı beş iş günü içerisinde öğrenciye sonucu açıklar.

Muafiyetle İlgili İşlemler

10.

Muafiyet işlemleri ilgili birimin muafiyet ve intibak komiteleri tarafından yürütülür. Komite raporunu ilgili birimin kuruluna sunar. Kurul karar sonuçlarını öğrencilere elektronik ortamdan bildirilir. Kurul kararında, öğrencinin hangi yarıyıla intibak ettirildiği ve öğrencinin daha önce okuduğu dersin kodu, adı, kredisi ve başarı notu ile bu derse karşılık muaf olunan dersin adı, kodu ve kredisi belirtilir.

Olağanüstü Hallerin Yaşandığı Ülkelerden Gelecek Öğrencilere Muafiyet

11.

Olağanüstü hallerin yaşandığı ülkelerden Üniversite’ye kabul edilecek öğrencilerin muafiyet işlemleriyle ilgili olarak Rektörlük yetkilidir.

 

Düzenlenmemiş Konulardaki Uygulama

12.

Bu Yönetmelik’te yer almayan konularda Doğu Akdeniz Üniversitesi mevzuat hükümlerine aykırı olmamak şartı ile Üniversite Senatosu’nun kararları uygulanır.

Yürürlük

13.

Bu Yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme Yetkisi

14.

Bu Yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütür.