DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI

UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü

(Madde 32 altında Yönetmelik)

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü’nün 32. maddesi uyarınca Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile aşağıdaki Yönetmeliği yapar.

 

İsim

Sen-10/328-22.12.10

 

1.

 

Bu yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Programı Uygulama Yönetmeliği” olarak isimlendirilir.

Amaç

2.

Bu yönetmeliğin amacı; belirli şartları sağlayan lisans mezunlarına yönelik uygulanacak olan Pedagojik Formasyon Programı  (PFP) derslerinin verilmesine ilişkin esasları düzenle-mektir. 

Kapsam

3.

Bu yönetmelik, pedagojik formasyon programı dersleri, ders pogramları ve ders içerikleri ile bu programlara öğrenci kabulüne ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

4.

Bu yönetmelik, 04.11.1981 tarih ve 2547 sayılı TC Yüksek-öğretim Kanunu’nun 14. maddesine ve 27.08.2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda hazırlanmıştır.

Tanımlar

5.

Bu ilkelerde geçen;

a) Üniversite: Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni;

b) Rektör: Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü’nü;

c) Senato: Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu’nu;

ç) Dekan: Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı’nı;

d) Dekan Yardımcısı: Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı’nı;

e) Fakülte: Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ni;

f) Fakülte Kurulu: Eğitim Fakültesi, Fakülte Kurulu’nu;

g) Bölüm Başkanı: Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı’nı;

h) Birim: Pedagojik Formasyon Birimi’ni;

ı) Koordinatör: Pedagojik Formasyon Programı Koordinatörü’nü;

i) Sertifika: Pedagojik Formasyon Sertifikası’nı;

ifade eder.

Pedagojik Formasyon Eğitimi

 

6.

Pedagojik Formasyon programı TC Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelge’’sinde yer alan, lisans düzeyinde eğitim – öğretim yapan yükseköğretim programlarının bulunduğu fakülte öğrencileri ile mezunlarına uygulanır.

Pedagojik Formasyon Programı

7.

a)  Pedagojik Formasyon Programı Eğitim Fakültesi bünyesinde “Pedagojik Formasyon Programı” adı ve ayrı bir program kodu ile yer alır.

b)  Pedagojik Formasyon Programı dersleri, Eğitim Fakültesi’nin ilgili bölümleri tarafından verilir.

c)  Pedagojik Formasyon Programı derslerinin öğretim dili Türkçe ve/veya İngilizce’dir.

ç)  Pedagojik Formasyon Programının süresi en az iki, en çok altı dönemdir.  

d)  Pedagojik Formasyon Programı’nı başarı (2.00/4.00 veya üzeri) ile tamamlayan öğrencilere Üniversite Senatosu onayı ile “Pedagojik Formasyon Sertifikası” verilir. Pedagojik Formasyon Sertifikası’nda Eğitim Fakültesi Dekanı ile Rektör’ün imzaları bulunur.

Pedagojik Formasyon Programı Dersleri

8.

Pedagojik Formasyon Programı’nın dersleri Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen derslerden oluşur. (Ek.1 ve Ek.2)                                      

Pedagojik Formasyon Programı Koordinatörü

9.

a)  Pedagojik Formasyon Programını koordine etmek üzere Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ‘Pedagojik Formasyon Programı Koordinatörü’ olarak görevlendirilir. Görevlendirme Eğitim Fakültesi Dekanı tarafından yapılır.   

b)  Koordinatör Pedagojik Formasyon öğrencilerinin kayıt ve danışmanlık işlerinden sorumludur. İhtiyaç olması halinde, koordinatörün yazılı başvurusu doğrultusunda Dekan tarafından Eğitim Fakültesi’nde görev yapan öğretim üyeleri arasından bir Koordinatör Yardımcısı görevlendirilir.

c)  Koordinatöre ve koordinatör yardımcısına herhangi bir ders yükü indirimi verilmez.

Pedagojik Formasyon Birimi

10.

Üniversitede Pedagojik Formasyon eğitimini düzenlemek üzere Dekan Yardımcısı başkanlığında, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı, pedagojik formasyon verilen programların temsilcileri ile Rektörlüğü temsilen Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı tarafından görevlendirilen bir temsilciden oluşur. Pedagojik Formasyon Birimi, Üniversite genelinde Pedagojik Formasyon eğitiminin organizasyonundan sorumludur.

Temel İlkeler

11.

a)  Pedagojik Formasyon programına Madde 6’da belirtilen çizelgede yer alan tüm lisans programı mezunları başvurabilirler.     

b)  Pedagojik Formasyon programına başvuracak lisans mezunlarının mezuniyet ortalamalarının en az 2.50/4.00 (veya 65/100) olması gerekir.

c)  Pedagojik Formasyon programı öğrencileri ayrı bir öğrenci numarası ile normal öğrenci statüsünde (özel öğrenci statüsünde değil) kayıt yaparlar ve Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine sunulan tüm hak ve hizmetlerden faydalanırlar.

ç)  Pedagojik Formasyon Programı öğrencileri lisans ve lisansüstü öğrenciler gibi akademik takvimde belirtilen tarihlerde dönemlik kayıt yenilemesi yaparlar.

d)  İzin almadan iki dönem üstüste kayıt yenilemeyen öğrencilerin formasyon programından kaydı silinir.

e)  Belirlenmiş alanlardan mezun olmuş lisansüstü öğrencileri Pedagojik Formasyon Programı’na başvurabilirler. Araştırma Görevlisi lisansüstü öğrencileri ise Pedagojik Formasyon Programı’na yarı zamanlı statüde (en fazla 2 ders almak koşuluyla) başvurabilirler.

f)   Pedagojik Formasyon Programı öğrencileri için dersleri ve notları gösteren ayrı transkript düzenlenir.

g)  Pedagojik Formasyon programını tamamladığı halde iki formasyon dersinden başarısız olan; veya tüm Pedagojik Formasyon Programı derslerini tamamlamasına rağmen genel not ortalaması (CGPA) 2.00’ın altında olan program öğrencilerine 2 dersten ek sınav hakkı verilir. Ancak, genel not ortalamasını 2.00’ın üzerine çıkaramayan öğrenciler bazı dersleri tekrarlayarak genel not ortalamasını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadırlar.

h)  Pedagojik Formasyon Programı başta ‘Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü’ olmak üzere diğer tüzük ve mevzuat hükümlerine tabi olarak uygulanır.

ı)   Pedagojik Formasyon Programı öğrencileri öğrenci asistan      olarak görevlendirilebilirler.  

Ders Yükü

12.

Pedagojik Formasyon Programında dönemlik ders yükü en fazla 6 (İngilizce Öğretmenliği için 7) dersdir. Programı tamamlaya-bilmek için son iki dersi kalan ve bir dönem daha devam etmesi gereken program öğrencileri koordinatörün onayı ile kalan iki derse ek olarak alan ile ilgili bir ders daha alabilirler.   

Mali Hususlar

13.

a)  Pedagojik Formasyon Programı öğrencileri her akademik yıl için kredi başına belirlenen öğrenim harcı öderler.

b)  Pedagojik Formasyon Programı öğrencileri öğrenim harcının yanısıra, öğrenci aktivite fonu, sağlık fonu vb. diğer fon harçlarını ödemekle yükümlüdürler.

c)  Belirlenmiş alanlardan mezun olmuş Araştırma Görevlisi olan lisansüstü öğrencileri, Pedagojik Formasyon Programına öğrenim harcı ödeyerek kayıt yaptırabilirler.

d)  Pedagojik Formasyon Programı öğrencilerine yüksek şeref bursu uygulaması yapılmaz.  

Geçici Madde

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

a) İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programına başlayan ancak  sertifika programını çeşitli nedenlerle tamamlama olanağı bulunmayan KKTC uyruklu ‘İngiliz Dili ve Edebiyatı’ lisans programları öğrencileri ile, Öğretmenlik Sertifikası programına başlayan ancak sertifika programını çeşitli nedenlerle tamamlama olanağı bulunmayan KKTC uyruklu Türk Dili ve Edebiyatı lisans programı öğrencileri mezuniyet sonrasında hiçbir koşul ve kriter aranmaksızın ilgili Pedagojik Formasyon programına intibak ettirilirler.  

b) İngiliz Dili ve Edebiyatı / Türk Dili ve Edebiyatı lisans programı mezunları pedagojik formasyon için gerekli olan eksik dersleri intibakları tamamlandıktan sonra ilgili Pedagojik Formasyon Programı’nı yeni uygulamalar çerçevesinde tamamlarlar.  

Yürürlük

15.

Bu yönetmelik Üniversite Senatosu’nun onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

16.

Bu yönetmelik Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü tarafından yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek.1

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Pedagojik Formasyon Programı

 

(Başvurabilecek adaylar: Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Matematik, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Kimya, Fizik ve Biyoloji mezunları) (TC - MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 80 numaralı kararı doğrultusunda).

 

 

Ref. Kodu

(Ref.  Code)

Dönem (Semester)

Der Kodu

(Course Code)

Ders Adı

(Course Name)

Kredi

(Credits)

AZ711

1

EGIT111

  Eğitim Bilimine Giriş

   (Introduction to Educational Sciences)

(3,0,0)3

AZ712

1

RPDA224

  Gelişim Psikolojisi

  (Developmental Psychology)

(3,0,0)3

AZ713

1

EGIT305

  Ölçme ve Değerlendirme

  (Measurement and Evaluation)

(3,0,0)3

AZ714

1

EGIT306

  Öğrenme – Öğretme Kuram ve Yaklaşımları

  (Theories and Approaches in Learning and Teaching)

(3,0,0)3

AZ715

1

EGIT307

  Program Geliştirme ve Öğretim

  (Program Development  and  Instruction)

(3,0,0)3

AZ716

1

EGIT412

   Türk  Eğitim Sistemi  ve  Okul Yönetimi

  (Turkish Education System and School Administration)

(2,0,0)2

 

 

 

 I. Dönem Toplam Kredi:

   (1st Semester Total Credits)

17

 


 

 

Ref. Kodu  (Ref. Code)

Dönem (Semester)

Ders Kodu

(Course Code)

Ders Adı

(Course Name)

Kredi

(Credits)

AZ721

2

BOTE218

  Öğretim Teknolojileri ve   Materyal Tasarımı

(Instructional Technologies

and Materials Design)

(2,2,0)3

AZ722

2

EGIT321

Sınıf Yönetimi

(Classroom Management)

(2,0,0)2

AZ723

2

EGIT419

Rehberlik

(Guidance)

(3,0,0)3

AZ724

2

* PDGJ…

* Özel Öğretim Yöntemleri

    (Special Teaching Methods)

(3,2,0)4

AZ725

2

* PDGJ…

 * Öğretmenlik Uygulaması

         (Practice Teaching)

(2,6,0)5

 

 

 

 II. Dönem Toplam Kredi:

   (2nd Semester Total Credits)

17

 

 

 

 Genel Toplam Kredi:

   (General Total Credits)

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ724

 

* (Bölüme göre seçilecektir.)

TDEG405

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Yöntemleri

(Teaching Methods in Turkish Language and Literature)

(3,2,0)4

MAEG405

Matematik Öğretim Yöntemleri

(Teaching Methods in Mathematics)

(3,2,0)4

BOTE405

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Öğretim Yöntemleri

(Teaching Methods in Information Technology)

(3,2,0)4

FBEG405

Kimya Öğretim Yöntemleri

(Teaching Methods in Chemistry)

(3,2,0)4

FBEG407

Fizik Öğretim Yöntemleri

(Teaching Methods in Physics)

(3,2,0)4

FBEG409

Biyoloji Öğretim Yöntemleri

(Teaching Methods in Biology)

(3,2,0)4

 

SBEG411

Tarih Öğretim Yöntemleri

(Teaching Methods in History)

(3,2,0)4

 

 

 

AZ725

 

* (Bölüme göre seçilecektir.)

TDEG420

Öğretmenlik Uygulaması               (Practice Teaching)

(Türk Dili ve Edebiyatı mezunları)

(2,6,0)5

MAEG420

Öğretmenlik Uygulaması               (Practice Teaching)

(Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar mezunları)

(2,6,0)5

BOTE420

Öğretmenlik Uygulaması               (Practice Teaching)

(Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği

mezunları)

(2,6,0)5

FBEG420

Öğretmenlik Uygulaması               (Practice Teaching)

(Fizik / Kimya / Biyoloji mezunları)

(2,6,0)5

 

SBEG420

Öğretmenlik Uygulaması               (Practice Teaching)

(Tarih mezunları)

(2,6,0)5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek.2

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

Pedagojik Formasyon Programı

 

Başvurabilecek adaylar: İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Kültürü, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Çeviri Bilim (İngilizce) ve Mütercim Tercümanlık mezunları (TC MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 80 numaralı kararı doğrultusunda)

 

Ref. Kodu

(Ref. Code)

Dönem

(Semester)

Ders Kodu

(Course Code)

Ders Adı                                 

(Course Name)

Kredi

(Credits)

BİRİNCİ

 

DÖNEM

 

(FIRST

SEMESTER)

 

AZ731

1

EDUC101

Eğitim Bilimine Giriş *

(Introduction to Educational Sciences)

(3,0,0)3

AZ732

1

RPDA224

Gelişim Psikolojisi *

(Developmental Psychology)

(3,0,0)3

AZ733

1

EGIT307

Program Geliştirme ve Öğretim

(Program Development and Instruction)

(3,0,0)3

AZ734

1

ELTE402

İngiliz Dili Eğitiminde Sınama ve Değerlendirme                (Testing and Evaluation in ELT)

(3,0,0)3

AZ735

1

ELT 504

Genel Dilbilim

(General Linguistics)

(3,0,0)3

AZ736

1

ELT 501

İngiliz Dili Eğitiminde Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler (Approaches, Methods & Techniques in ELT)

(3,0,0)3

AZ737

1

EDUC307

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi *                      (Turkish Education System and School Administration)

(2,0,0)2

 

 

 

         I. Dönem Toplam Kredi:

(1st Semester Total Credits)

20

 

 

 

 

Ref. Kodu

(Ref. Code)

Dönem

(Semester)

Ders Kodu

(Course Code)

Ders Adı                                 

(Course Name)

Kredi

(Credits)

İKİNCİ

DÖNEM

(SECOND

SEMESTER)

 

AZ741

2

ELTE111

Dilbilgisi Öğretimi          (Teaching Grammar)

(3,0,0)3

AZ742

2

ELTE401

İngilizce Materyal Geliştirme ve Uyarlama                      (Materials Development and Adaptation in English)

(3,0,0)3

AZ743

2

EGIT306

Öğrenme ve Öğretme Kuram ve Yaklaşımlar *                 (Theories and Approaches in Learning and Teaching)

(3,0,0)3

AZ744

2

EDUC311

Sınıf Yönetimi *

(Classroom Management)

(2,0,0)2

AZ745

2

EDUC312

Rehberlik *

(Guidance)

(3,0,0)3

AZ746

2

ELTE406

Öğretmenlik Uygulaması

(Teaching Practice)

(2,6,0)5

 

 

 

II. Dönem Toplam Kredi:

(2nd Semester Total Credits)

19

 

 

 

Genel Toplam Kredi:

(Generel Total Credits)

39

 

 

 

* Ders içeriği iki dilli olarak paylaşılabilir.